Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord

Vervangingsbesluit Veiligheidsregio Limburg-Noord 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVervangingsbesluit Veiligheidsregio Limburg-Noord 2023
CiteertitelVervangingsbesluit Veiligheidsregio Limburg-Noord 2023
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 7 van de Archiefwet 1995
  2. De regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 nr. wjz/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging,
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023nieuwe regeling

17-06-2022

bgr-2022-972

Tekst van de regeling

Intitulé

Vervangingsbesluit Veiligheidsregio Limburg-Noord 2023

 

Besluit tot vervanging van papieren archiefbescheiden Veiligheidsregio Limburg-Noord

 

Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord,

 

Gelet op:

- de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 nr. wjz/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging,

- artikel 7 van de Archiefwet,

 

Besluit:

Artikel 1

1. Over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden die vanaf 1 januari 2023 worden ontvangen via de officiële postbussen van VRLN op de locaties Drie Decembersingel 50 te Blerick Nijmeegseweg 42 te Venlo, en die op grond van de Selectielijst archiefbescheiden gemeenten en gemeentelijke organen 2020 voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd.

2. Reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde Handboek Vervanging Veiligheidsregio Limburg-Noord 2023.

 

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als: Vervangingsbesluit Veiligheidsregio Limburg-Noord 2023.

 

Vastgesteld te Venlo door het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord op 17 juni 2022.

 

Venlo 17 juni 2022

A. Scholten J. Rooijmans

Voorzitter Ambtelijk Secretaris

Dagelijks Bestuur

VRLN

Bezwaar

 

Bent u het niet eens met dit besluit? U kunt dan binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord, postbus 11, 5900 AA Venlo. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

I naam en adres van de indiener;

I de dagtekening;

I de omschrijving van het besluit waar tegen het bezwaar is gericht;

I een motivering van het bezwaar.

 

Het indienen van een bezwaarschrift is kosteloos. Als u een spoedeisend belang heeft, kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. De rechtbank brengt voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening griffierecht in rekening. Meer informatie kunt u inwinnen bij de rechtbank, telefoonnummer (0475)35 22 22.