Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Parkeernota 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingParkeernota 2014
CiteertitelParkeernota
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage parkeernota

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 8 van de Planwet verkeer en vervoer
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2014Geconsolideerde regelgeving

29-09-2014

Website gemeente Elburg

Tekst van de regeling

Intitulé

Parkeernota 2014

De gemeenteraad van de gemeente Elburg; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 19 augustus 2014;

 

overwegende dat, het gewenst is om een beleidsregel[s] vast te stellen omtrent de vaststelling van het in de gemeente Elburg te voeren parkeerbeleid en de bijbehorende parkeernormen, omdat ​op die manier o.a. invulling kan worden gegeven aan een transparante beoordeling van de parkeeraspecten van aanvragen voor een omgevingsvergunning

 

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel artikel 8 van de Planwet Verkeer en Vervoer, en artikel 21 van het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren d.d. 14-05-2018, en alle sindsdien nieuw vastgestelde bestemmingsplannen, dat de concept-Parkeernota ter inspraak heeft gelegen, en dat dit heeft geleid tot enkele ondergeschikte aanpassingen in de nota.

 

b e s l u i t vast te stellen de volgende beleidsregel[s]: Parkeernota 2014 van de gemeente Elburg.

Intergemeentelijke Parkeernota

Artikel 1. Beschrijving probleem of maatschappelijke wens

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen hoort een bepaalde parkeerbehoefte. Van rijkswege is bepaald dat het algemene verkeers- en vervoerbeleid en concreet toepasbare normen ( = beleidsregels) niet meer in hetzelfde document mogen staan. Bovendien zijn recent nieuwe landelijke parkeerrichtlijnen uitgekomen. We voeren al jaren het beleid dat we de nieuwste landelijke richtlijnen overnemen. Het voorliggende besluit voorziet in de noodzakelijke bekrachtiging hiervan door de raad.

Artikel 2. Doel

Het hoofddoel van de Parkeernota is het voeren van een parkeerbeleid dat (afgezien van pieken in de vraag) op acceptabele loopafstand voldoende parkeercapaciteit genereert. Daarnaast worden de overige relevante parkeeraspecten behandeld.

Artikel 3. Overige opmerkingen

Bijzonder (mogelijk zelfs uniek in Nederland) is dat die uitwerking geschiedt voor 4 gemeenten tegelijk. Dit is niet alleen vrucht van de toenemende intergemeentelijke samenwerking (ook zonder druk van bovenaf). Belangrijker is dat we hiermee het signaal afgeven dat we als gemeenten hetzelfde parkeerbeleid willen voeren, en dus niet op dit punt met elkaar willen concurreren.

Belangrijk uitgangspunt is dat per activiteit niet met bandbreedtes wordt gewerkt, maar 1 norm wordt gehanteerd. Dat voorkomt in de dagelijkse praktijk moeizame discussies.

De in deze nota voorgestelde parkeernormen laten een wisselend beeld zien.

Anders dan tot op heden in Elburg gebruikelijk, bevat de Parkeernota niet de meest maximale parkeernorm .

Zo wordt bijvoorbeeld voor vrijstaande woningen de parkeernorm niet de maximale 2,7, maar 2,5. Ter vergelijking: de oude norm is 2,2. Per woning maakt dat echter geen verschil, omdat de parkeerbehoefte altijd wordt afgerond naar het eersthogere gehele getal. In een aantal gevallen zullen de normen dus niet als hoger ervaren worden.

Voor sommige bedrijven stijgt de parkeernorm met ruim 20%, voor andere bedrijven daalt de parkeernorm juist met ruim 20%.

Ook bij winkels daalt de parkeernorm: bijvoorbeeld voor het winkelbestand in de Vesting daalt de parkeernorm van 4,5 naar 4,1 per 100 m 2 . We zien hierin een vertaling van de landelijke trend dat hoofdwinkelgebieden minder bezocht worden (o.a. als gevolg van internetaankopen e.d.). Deze lagere norm staat los van de huidige conjunctuur.

Op plannen die reeds voor de vaststelling van deze nota aan de gemeente ter (eerste) beoordeling zijn voorgelegd, blijven de oude normen van toepassing.

Artikel 4. Inspraak

De concept-parkeernota heeft in de gemeente Elburg van 4/3/14 t/m 15/4/14 ter inzage gelegen. zijn geen zienswijzen ingediend.

Ook in de gemeente Oldebroek zijn geen zienswijzen ingediend.

In de gemeente Nunspeet is een aantal zienswijzen ingediend. Het belangrijkste punt in deze zienswijzen is de zorg dat niet van de vast te stellen parkeernormen zou kunnen worden afgeweken. In reactie daarop wordt verwezen naar de eerste alinea van g 2.1 van de Parkeernota, waarin expliciet wordt aangegeven dat op basis van praktijkwaarnemingen of onderzoek (mits onafhankelijk en deskundig tot stand gekomen) kan worden afgeweken van de vast te stellen normen. Dit conform het in de gemeente Elburg reeds jaren tot tevredenheid functionerend gebruik. Van de gemeente Hattem is geen terugkoppeling ontvangen.

Ten opzichte van de concept-nota zijn enkele ondergeschikte aanpassingen en verduidelijkingen aangebracht. De hoofdlijn van de Parkeernota is ongewijzigd gebleven.

Artikel 5. Planning

De Parkeernota wordt in de gemeenten Elburg, Nunspeet en Oldebroek nagenoeg gelijktijdig vastgesteld. De planning voor vaststelling in de gemeente Hattem is onbekend.

De Parkeernota treedt in werking daags na publicatie van het raadsbesluit via de daarvoor gebruikelijke kanalen.

Artikel 6. Communicatieparagraaf

Het besluit wordt op de geëigende wijze gepubliceerd.

In overleg met buurgemeenten bezien of en op welke wijze de gezamenlijke communicatie over de Parkeernota wordt vervolgd.

De Parkeernota zal via de gemeentelijke website te raadplegen zijn.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze beleidsregel treedt in werking op 29 september 2014.

2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel artikel 8 van de Planwet Verkeer en Vervoer, en artikel 21 van het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren d.d. 14-05-2018, en alle sindsdien nieuw vastgestelde bestemmingsplannen, dat de concept-Parkeernota ter inspraak heeft gelegen, en dat dit heeft geleid tot enkele ondergeschikte aanpassingen in de nota van de gemeente Elburg.

 

 

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Elburg in de vergadering van 29 september 2014.

De burgemeester, F.A. de Lange

Griffier, M.C. Luiting