Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem

Mandaat en volmachtbesluit Bedrijfsvoerinsgorganisatie Rijn en Braassem 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaat en volmachtbesluit Bedrijfsvoerinsgorganisatie Rijn en Braassem 2022
CiteertitelMandaat en volmachtbesluit Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem 2022
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpMandaat en volmachtbesluit Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke Regeling BVO Rijn en Braassem

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-08-2022Mandaat en volmachtbesluit BVO Rijn en Braassem 2022

11-07-2022

bgr-2022-912

2022-9 2936406

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat en volmachtbesluit Bedrijfsvoerinsgorganisatie Rijn en Braassem 2022

Dienstjaar : 2022

Besluitnummer : 2022-9

Zaaknummer : 2936406

Onderwerp : Besluit mandaat en volmacht

 

Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem;

 

Gelet op de artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie (hierna te noemen: BVO) Rijn en Braassem en op het Directiereglement Rijn en Braassem van 22 februari 2018;

 

Gelet op de artikelen 10:1, 10:4, 10:6 en 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht

 

 

 

BESLUIT:

 

1. Mandaat en volmacht te verlenen aan de Directeur van de BVO voor:

a) het inschrijven en actualiseren van de inschrijving van de rechtspersoon in het daartoe bestemde register van de Kamer van Koophandel en bij de Belastingdienst;

b) het aanvragen van bankrekeningen ten behoeve van de rechtspersoon;

c) het afsluiten van verzekeringen ten behoeve van de rechtspersoon;

d) het voeren van de dagelijkse bedrijfsvoering voor de ondersteunende taken op het gebied van informatisering en automatisering, voor de financiële taken, voor de personele en organisatorische taken, alsook voor de facilitaire zaken ten behoeve van de rechtspersoon;

e) het aangaan van overeenkomsten op het gebied van informatisering en automatisering ten behoeve van de rechtspersoon binnen het voor de BVO beschikbare budget.

 

2. Dat de Directeur van de BVO de onder 1. aan hem gemandateerde bevoegdheden kan ondermandateren, mits de ontvanger van het mandaat werkzaam is bij de gemeente Alphen aan den Rijn.

 

3. De Directeur van de BVO, gevraagd en ongevraagd, inlichtingen verstrekt aan het bestuur van de BVO Rijn en Braassem over de toepassing van het mandaat.

 

4. Het Mandaat en volmachtbesluit Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem, vastgesteld op 19 oktober 2020, wordt ingetrokken.

 

5. Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaat en volmachtbesluit Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem 2022” en treedt, na voorafgaande publicatie, in werking op 29 augustus 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van de GR BVO Rijn & Braassem op 11 juli 2022,

Bestuurder, Bestuurder,

mevrouw J.W.E. Spies de heer G. van der Ham

Bestuurder, Bestuurder,

mevrouw A. Heijstee-Bolt de heer N.G. van Egmond