Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Haaglanden

Ondermandaatbesluit ODH 2022 I&M

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Haaglanden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit ODH 2022 I&M
CiteertitelOndermandaatbesluit ODH 2022 I&M
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaat volmacht machtiging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2 van het Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-08-2022nieuw ondermandaat, volmacht, machtiging verleend

04-08-2022

bgr-2022-883

ODH379119

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit ODH 2022 I&M

De directeur (ondermandaatgever) van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH),

- gelezen het Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 18 december 2013 zoals gewijzigd bij Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 10 december 2015, nr. IENM/ILT-2015/71276 (Staatscourant 2015, 45784).

- overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is de uitoefening van deze bevoegdheden op te dragen aan ondergeschikte ambtenaren of aan anderen;

 

Besluit

vast te stellen het volgende Ondermandaatbesluit ODH 2022 I&M .

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  De ondergemandateerde dan wel gevolmachtigde is met betrekking tot de gemandateerde dan wel verleende bevoegdheden tevens bevoegd tot

  • a.

   het verrichten van alle benodigde voorbereidingshandelingen;

  • b.

   het voeren van correspondentie;

  • c.

   het verstrekken van informatie;

  • d.

   het inwinnen van adviezen;

  • e.

   het uitnodigen voor bijeenkomsten;

  • f.

   het voldoen aan bij of krachtens wettelijke voorschrift opgelegde verplichting tot het aanleveren van gegevens.

 • 2.

  De uitoefening van de in dit besluit genoemde bevoegdheden moet passen binnen

  • a.

   de (deel-)budgetten die daarvoor in de begroting zijn opgenomen;

  • b.

   regelgeving, beleidsregels, bestaand beleid, richtlijnen, voorschriften en dergelijke.

 • 3.

  Indien in het kader van de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in dit besluit meer afdelingen en instanties zijn betrokken, dient de ondergemandateerde ervoor te zorgen dat zowel intern als extern advies wordt ingewonnen en overleg plaatsvindt voordat er een beslissing wordt genomen.

 • 4.

  De ondergemandateerde dan wel gevolmachtigde treedt, vóór uitoefening van het mandaat dan wel volmacht, in overleg met de mandaatgever/volmachtgever en de ondermandaatgever indien de uitoefening van het ondermandaat dan wel volmacht bestuurlijk of politiek gevoelig is.

 • 5.

  In geval van afwezigheid of verhindering van functionarissen aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervanger of degene die de functionaris als waarnemer vervangt, tenzij bij de aanwijzing als plaatsvervanger of waarnemer anders is bepaald.

 • 6.

  De hiërarchisch leidinggevende kan zijn besluit in de plaats stellen van het voorgenomen besluit van de ondergemandateerde of van diens plaatsvervanger.

 • 7.

  In de gevallen waarin het ondermandaat feitelijk wordt uitgeoefend kan het stuk worden voorzien van een elektronische handtekening (EH), conform de daarvoor geldende procedure.

Artikel 2 Verboden

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft het in het volgende artikel bedoelde ondermandaat, de volmacht dan wel de machtiging géén betrekking op:

  • a.

   het vaststellen van beleidsregels;

  • b.

   het nemen van een besluit dat leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde beleid;

  • c.

   het nemen van een besluit in afwijking van een beleidsregel op grond artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht of met gebruikmaking van een hardheidsclausule in een wettelijke regeling;

  • d.

   het beslissen op een bezwaarschrift;

  • e.

   het nemen van een besluit waarbij afgeweken wordt van wettelijk verplichte adviezen.

 • 2.

  Het gebruik van handtekeningstempels is niet toegestaan.

Artikel 3 Ondermandaat, volmacht en machtiging

 • 1.

  Aan het afdelingshoofd Toezicht en Handhaving wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van de overige daarmee verband houdende handelingen ter bestuursrechtelijke handhaving van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

 • 2.

  Aan de teamleiders Toezicht en Handhaving wordt volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van de met bestuursrechtelijke handhaving van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk verband houdende handelingen.

Artikel 4 Slotbepaling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekendgemaakt.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit ODH 2022 I&M.

4 augustus 2022

De directeur, mr. C. van der Kamp