Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Almelo

Aanwijzingsbesluit bedelarij gemeente Almelo 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlmelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit bedelarij gemeente Almelo 2022
CiteertitelAanwijzingsbesluit bedelarij gemeente Almelo 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageOverzichtskaart verbod op bedelarij

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:65 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Almelo 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-08-2022Aanwijzingsbesluit

02-08-2022

gmb-2022-359612

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit bedelarij gemeente Almelo 2022

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo,

 

Gelet op: artikel 2:65 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Almelo 2021 (hierna te noemen: ‘APV’),

 

Overwegende dat:

- in beginsel niet handhavend wordt opgetreden tegen het bedelen wanneer er geen sprake is van overlast en dat het bij het signaleren van de situatie blijft;

- dat de politie heeft geconstateerd dat er zich in het centrum en bij het Vincent van Goghplein situaties voordoen waarbij op hinderlijke en/of intimiderende wijze wordt gebedeld;

- het winkelend publiek alsmede de winkeliers zich niet altijd op het gemak voelen in de aanwezigheid van een onbekende die voorbijgangers actief benadert en om geld vraagt;

- het wenselijk is om de toezichthouders in staat te stellen om in bepaalde gebieden tegen het bedelen op te treden;

 

Besluit het ‘Aanwijzingsbesluit bedelarij gemeente Almelo 2022’ vast te stellen.

 

 

Artikel 1 Gebieden waar het bedelverbod geldt

Op grond van artikel 2:65 van de APV delen van het centrum alsmede het Vincent van Goghplein aan te wijzen als gebieden waarin het verboden is te bedelen, waarbij de exacte begrenzing is geduid in de bij dit besluit behorende tekening.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Aanwijzingsbesluit bedelarij gemeente Almelo 2022’.

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo,

de secretaris,

F.W. van Ardenne

de burgemeester,

A.J. Gerritsen

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo, Postbus 5100, 7600 GC Almelo. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (Sector Bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle) een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Meer informatie is te vinden op www.almelo.nl onder de zoekterm ‘bezwaar’.

 

 

Bijlage: Overzichtskaart Almelo