Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Limburg

Nadere subsidieregels Ondersteuning Analyse Knelpunten & Kansen Woningbouwprojecten 2022-2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLimburg
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingNadere subsidieregels Ondersteuning Analyse Knelpunten & Kansen Woningbouwprojecten 2022-2023
CiteertitelOndersteuning Analyse Knelpunten & Kansen Woningbouwprojecten 2022-2023
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt met ingang van 1 juni 2023.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Provinciewet
 2. Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v.
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2022nieuwe regeling

12-07-2022

prb-2022-9415

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere subsidieregels Ondersteuning Analyse Knelpunten & Kansen Woningbouwprojecten 2022-2023

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 12 juli 2022 hebben vastgesteld:

 

 

Nadere subsidieregels Ondersteuning Analyse Knelpunten & Kansen Woningbouwprojecten 2022-2023

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Externe adviseur: persoon van buiten de eigen organisatie, die voldoende gekwalificeerd en opgeleid is, alsmede beschikt over minstens tien jaar ervaring op het gebied van (adviesverstrekking over) woningbouwontwikkeling en die betrouwbaar is gebleken op de gebieden waarover hij/zij advies verstrekt;

 • b.

  Ondersteuning: hulp/assistentie van (een) externe adviseur op het gebied van woningbouwprojecten.

Artikel 2 Doelstelling/doel van de regeling

Doel is het ondersteunen van gemeenten en woningcorporaties bij het versnellen en versterken van woningbouwprojecten in de Provincie Limburg door het beschikbaar stellen van subsidie voor het inschakelen van een externe adviseur, om te onderzoeken dan wel bevorderen dat de genoemde projecten op korte termijn (besluitvorming voor maart 2023) of middellange termijn (besluitvorming voor de zomer van 2025) tot besluitvorming kunnen komen, daarbij al dan niet gebruikmakend van de provinciale subsidieregelingen “Nadere stimuleringsregeling Wonen 2020-2023“ en “Kwaliteit Limburgse Centra” dan wel Rijkssubsidieregelingen op het gebied van woningbouw (of volkshuisvesting en wonen).

Artikel 3 Aanvrager

Voor subsidie kunnen in aanmerking komen gemeenten en woningcorporaties in de Nederlandse provincie Limburg.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 4 Algemene subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende algemene criteria:

 • 1.

  de aanvraag moet zien op ondersteuning door een externe adviseur voor een schriftelijke analyse van knelpunten & kansen van woningbouwprojecten in Limburg ten behoeve van versnelling van de besluitvorming over deze projecten van de aanvrager gericht op nieuwbouw, kwalitatieve verbetering van de woningvoorraad en/of omzetten van ander vastgoed in woningen;

 • 2.

  Per aanvrager wordt slechts éénmaal subsidie verstrekt.

Artikel 5 Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1.

  De werkzaamheden van de externe adviseur dienen binnen drie maanden na subsidieverlening te zijn afgerond.

 • 2.

  De subsidie dient volledig te worden ingezet ten behoeve van de werkzaamheden van de externe adviseur.

Artikel 6 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a.

  het project niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels als gesteld in artikel 2;

 • b.

  het project niet is ingediend door een aanvrager als bedoeld in artikel 3;

 • c.

  niet wordt voldaan aan (één van) de criteria in artikel 4;

 • d.

  de Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert en/of financiert;

 • e.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 11.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 7 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 4.000,-- per aanvrager.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond van deze nadere subsidieregels voor de looptijd van deze subsidieregeling vast.

 • 2.

  De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Artikel 9 Subsidiabele en niet subsidiabele kosten

 • 1.

  Uitsluitend de kosten van het inhuren van een externe adviseur zijn subsidiabel;

 • 2.

  Niet subsidiabel zijn kosten die samenhangen met financiële en/of contractuele verplichtingen aangegaan voordat de projectsubsidie is aangevraagd.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 10 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard (digitaal) aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2.

  Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven op het formulier en dient te worden verzonden naar het op het aanvraagformulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht), dan wel digitaal middels eHerkenning (aanvragen van organisaties) te worden ingediend. Een aanvraag per e-mail is niet mogelijk.

Artikel 11 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag kan vanaf de inwerkingtreding van deze regeling worden ingediend en dient uiterlijk 31 mei 2023 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van digitale ontvangst.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 12 Hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 13 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1.

  Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van 2 augustus 2022.

 • 2.

  Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 juni 2023 met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Ondersteuning Analyse Knelpunten & Kansen Woningbouwprojecten 2022-2023”.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 12 juli 2022.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer E.G.M. Roemer

secretaris

de heer drs. T.H.C. Schulpen