Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Aanwijzingsbesluit toezichthouders bestuurlijk toezicht op prostitutie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders bestuurlijk toezicht op prostitutie
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders bestuurlijk toezicht op prostitutie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 3. artikel 92 van de Woningwet
 4. artikel 33, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014
 5. artikel 7.1 van de Wet ruimtelijke ordening
 6. artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening
 7. artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen
 8. Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2021
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2022nieuwe regeling

12-07-2022

gmb-2022-351651

1231456

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders bestuurlijk toezicht op prostitutie

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Purmerend, elk voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

gelet op de artikelen:

 • -

  artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  artikel 92 Woningwet;

 • -

  artikel 33 lid 1 Huisvestingswet 2014;

 • -

  artikelen 7.1 en 7.2 Wet ruimtelijke ordening;

 • -

  artikel 4.2 Wet basisregistratie personen;

 • -

  artikel 6:2 Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2021;

B E S L U I T E N:

 • 1.

  het aanwijzen van de volgende medewerkers als toezichthouders: de inspecteurs Handhaving Horeca en Ondermijning van de afdeling Gebruikstoezicht, van de gemeente Zaanstad en de Sociaal Rechercheurs van het Maatschappelijk Domein, team Sociale Recherche van de gemeente Purmerend, voor zover zij als toezichthouder verbonden zijn aan het Regionale Prostitutie Controle Team Noord-Holland in district Zaanstreek-Waterland, en hen te belasten met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet, de Huisvestingswet 2014, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet basisregistratie personen en de Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2021, ten behoeve van het uitvoeren van controles in relatie tot de prostitutiebranche in de gemeente Purmerend;

 • 2.

  het aanwijzen van de toezichthouders die verbonden zijn aan het Regionale Prostitutie Controle Team Noord-Holland in district Noord-Holland Noord en Kennemerland als toezichthouder als bedoeld in het eerste lid;

 • 3.

  dat de aanwijzing zoals opgenomen onder het eerste lid tevens geldt voor wetten en verordeningen, die in plaats treden van de in het eerste lid vermelde wetten en verordeningen, voor zover de aard en strekking daarvan niet wezenlijk verandert;

 • 4.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na de dag van bekendmaking in het Gemeenteblad en de Staatscourant.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 12 juli 2022

Purmerend,

burgemeester en wethouders van Purmerend,

de secretaris,

H.J.C. Welage

de burgemeester,

D. Bijl

en

de burgemeester,

D. Bijl