Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Aanwijzingsbesluit verboden alcoholgebruik en het bij zich hebben van aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank Echt- Susteren 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verboden alcoholgebruik en het bij zich hebben van aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank Echt- Susteren 2022
CiteertitelAanwijzingsbesluit verboden alcoholgebruik en het bij zich hebben van aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank Echt- Susteren 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de aanwijzingsbesluiten d.d. 17 maart 2009 en 3 juli 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Echt-Susteren 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2022nieuwe regeling

19-07-2022

gmb-2022-351303

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verboden alcoholgebruik en het bij zich hebben van aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank Echt- Susteren 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

 

Gelet op artikel 2:48, eerste lid, Algemene Plaatselijke Verordening Echt-Susteren 2022 (hierna APV),

 

Overwegende dat:

 • -

  op grond van artikel 2:48, eerste lid, APV, het voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt het verboden is op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 

 • -

  de hierna aan te wijzen gebieden bestempeld worden als gebieden waar zich veel (overlast gevende) jeugd bevindt;

 

 • -

  in de hierna aan te wijzen gebieden een gerechtvaardigde vrees voor verstoring van de openbare orde bestaat vanwege het gebruiken van alcoholhoudende drank dan wel het bij zich hebben van aangebroken flessen en blikjes met alcoholhoudende drank;

 

 • -

  voor de kern Echt en Susteren gerechtvaardigde vrees bestaat voor verplaatsing van overlast van de ene kern naar de andere en dat daarom de gehele kern Echt en Susteren wordt aangewezen;

 

 • -

  door de desbetreffende gebieden aan te wijzen de politie, de aangewezen boa’s en toezichthouders een adequaat middel wordt geboden om de overlast te voorkomen en te bestrijden.

Besluit:

 • 1.

  de aanwijzingsbesluiten d.d. 17 maart 2009 en 3 juli 2012 in te trekken;

 • 2.

  op grond van artikel 2:48, eerste lid, APV de navolgende gebieden aan te wijzen waarin het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

  • A.

   kern Susteren, omsloten door de Kromstraat, Prins Clauslaan, Oude Rijksweg Noord, Louerstraat, N276, Rode Beek tot aan de spoorlijn en de spoorlijn tot aan Kromstraat, conform bijgevoegde situatietekening. Zie bijlage 1;

  • B.

   kern Echt, omsloten door Industriepad, Industrieweg, Nobelweg, Maasbrachterweg, Diepstraat, Aasterbergerweg, Bellekenweg, Palmbrugweg, Lindestraat, Bovenste Eind, Peijerstraat en spoor tussen Peijerstraat en Industriepad, conform bijgevoegde situatietekening. Zie bijlage 1;

  • C.

   Loswal te Echt, (omsloten door de Aasterbergerweg en Havenweg), conform bijgevoegde situatietekening. Zie bijlage 1;

  • D.

   Visvijver de Bossen te Dieteren, betreffende het perceel met kadastrale aanduiding STR01 G 208 G 0 (25131 - 1), tussen de Bosweg en Vijverpad, conform bijgevoegde situatietekening. Zie bijlage 1;

  • E.

   Littersven te Echt, (omsloten door de Rijksweg Noord, Littersven, Rietweg en Lisweg) conform bijgevoegde situatietekening. Zie bijlage 1;

  • F.

   Speelkoel Sint Joost, (omsloten door de Kievitstraat, Heerdstraat, Caulitenstraat en Kantstraat), conform bijgevoegde situatietekening. zie bijlage 1.

 • 3.

  dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking.

Echt, 19 juli 2022

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

de secretaris,

de burgemeester,

Bezwaar  

Indien u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit kunt u ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van de publicatie bij ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Gaarne in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift vermelden "bezwaar".

 

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste het volgende te bevatten:

 • a.

  de naam van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van ons besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar;

Indien u bij ons een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de Voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als u van mening bent dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, vereist is.

 

Ingeval u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het verzoeken van een voorlopige voorziening dient u uw verzoek schriftelijk te richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

 

U kunt een eventueel verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Bijlage 1: situatietekeningen behorende bij het aanwijzingsbesluit verboden alcoholgebruik en het bij zich hebben van aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank Echt- Susteren 2022

 • A.

  Gebied: Kern Susteren

  Omsloten door de Kromstraat, Prins Clauslaan, Oude Rijksweg Noord, Louerstraat, N276, Rode Beek tot aan de spoorlijn en de spoorlijn tot aan Kromstraat

 

 

 • B.

  Gebied: Kern Echt

  Omsloten door Industriepad, Industrieweg, Nobelweg, Maasbrachterweg, Diepstraat, Aasterbergerweg, Bellekenweg, Palmbrugweg, Lindestraat, Bovenste Eind, Peijerstraat en spoor tussen Peijerstraat en Industriepad

 

 

 • C.

  Gebied: Loswal te Echt

  Omsloten door de Aasterbergerweg en Havenweg

 

 

 • D.

  Gebied: Visvijver de Bossen te Dieteren

  Perceel met kadastrale aanduiding STR01 G 208 G 0 (25131 - 1), tussen de Bosweg en Vijverpad

 

 

 • E.

  Gebied: Littersven te Echt

  Omsloten door de Rijksweg Noord, Littersven, Rietweg en Lisweg

 

 

 • F.

  Gebied: Speelkoel Sint Joost

  Omsloten door de Kievitstraat, Heerdstraat, Caulitenstraat en Kantstraat