Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
WVS-groep

Sanctiebeleid WVS

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWVS-groep
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingSanctiebeleid WVS
CiteertitelSanctiebeleid
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2021Sanctiebeleid

22-11-2021

bgr-2022-833

Tekst van de regeling

Intitulé

Sanctiebeleid WVS

 

Het dagelijks bestuur van WVS,

 

overwegende, dat het gewenst is een algemeen sanctiebeleid vast te stellen ten behoeve van alle bij WVS werkzame medewerkers;

 

dat het gewenst is het geldende algemeen sanctiebeleid te actualiseren;

 

gelezen het voorstel van de ambtelijk secretaris dd. 3 november 2021, alsmede de instemming van de Ondernemingsraad dd. 28 oktober 2021;

 

gelet op de gemeenschappelijke regeling WVS en het Mandaatstatuut;

 

B e s l u i t :

 

 

met ingang van 1 december 2021 het Sanctiebeleid WVS te wijzigen zodat het komt de luiden als volgt:

 

Het Sanctiebeleid WVS is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn bij de gemeenschappelijke regeling WVS, alsmede de werknemers die in dienst zijn bij Flexkompaan BV en bij de aan WVS gelieerde Stichtingen (o.a. de Stichting Werkwijs West-Brabant en de Stichting Op Weg Naar Werk).

 

1e overtreding:

Mondelinge waarschuwing door direct leidinggevende.

• Gesprek met werkleiding en P&O (verslag!).

 

2e overtreding:

Schriftelijke waarschuwing door naast hogere leidinggevende.

• Gesprek met werkleiding en P&O (verslag!).

• Eventueel inschakeling hulpinstanties (bijv. maatschappelijk werk, vertrouwenspersoon, Kentron, SDW).

 

3e overtreding:

Disciplinaire maatregel: schriftelijke berisping door de algemeen directeur (WVS), de statutair directeur (Flexkompaan) of de voorzitter (Stichtingen).

• Hoorzitting (namens de algemeen directeur, statutair directeur of voorzitter) door de bestuurssecretaris van WVS, functionaris P&O en / of werkleiding (verslag!).

• Eventueel inschakeling hulpinstanties.

 

4e overtreding:

Disciplinaire maatregel.

• Hoorzitting (namens de algemeen directeur, statutair directeur of voorzitter) door de bestuurssecretaris van WVS, functionaris P&O en / of werkleiding (verslag!).

• Eventueel inschakeling hulpinstanties.

 

Afhankelijk van de concrete situatie wordt door de algemeen directeur WVS), de statutair directeur (Flexkompaan) of de voorzitter (Stichtingen), één van de volgende sancties opgelegd:

 

 In geval het een Wsw-medewerker betreft kunnen de disciplinaire maatregelen worden opgelegd zoals die zijn opgenomen in de Cao SW.

 

 In geval het een ambtelijke medewerker of een medewerker van Flexkompaan BV regulier betreft kunnen de disciplinaire straffen worden opgelegd zoals die zijn opgenomen in de Cao SGO en krachtens het burgerlijk recht.

 

 In geval het een medewerker betreft die valt onder de Cao Aan de Slag kunnen de disciplinaire maatregelen worden opgelegd zoals die zijn opgenomen in de Cao Aan de Slag.

 

 Ingeval het een medewerker betreft die niet valt onder de werking van een Cao, dan kunnen de disciplinaire straffen worden opgelegd krachtens het burgerlijk recht.

 

5e overtreding:

• Disciplinair ontslag door de algemeen directeur (WVS), de statutair directeur (Flexkompaan) of de voorzitter (Stichtingen). Disciplinair ontslag van de leden van het directieteam is voorbehouden aan het dagelijks bestuur van WVS. Disciplinair ontslag van de algemeen directeur en de ambtelijk secretaris is voorbehouden aan het algemeen bestuur van WVS.

• Hoorzitting door de bestuurssecretaris van WVS (namens de algemeen directeur, statutair directeur of voorzitter) of de algemeen directeur, de statutair directeur of voorzitter en functionaris P&O en / of werkleiding (verslag!). Bij hoorzittingen die betrekking hebben op de algemeen directeur, de ambtelijk secretaris of de leden van het directieteam is een lid van het dagelijks bestuur van WVS aanwezig.

 

Bij het opleggen van de voren genoemde straffen kan worden bepaald, dat zij niet ten uitvoer worden gelegd, indien de betrokken werknemer zich gedurende de bij het opleggen van de straf te bepalen termijn niet schuldig maakt aan soortgelijke misdraging als waarvoor de bestraffing plaatsvindt, noch aan enig ander ernstige misdraging en zich houdt aan de bij het opleggen van de straf eventueel te stellen bijzondere voorwaarden. Er wordt niet overgegaan tot het opleggen van een straf dan nadat de werknemer hierover is gehoord. De werknemer wordt schriftelijk opgeroepen. In de uitnodigingsbrief wordt vermeld dat de werknemer iemand mag meenemen naar de hoorzitting. Hij of zij mag zich laten bijstaan door een raadsman of raadsvrouw. Indien de werknemer het niet eens is met de opgelegde disciplinaire maatregel, kan hij of zij hiertegen een klacht / een bezwaarschrift indienen.

 

Let op!

Het vorenstaande laat onverlet, dat bij (zeer) ernstige misdragingen (zoals bij seksuele intimidatie, bij (zeer) bedreigende en/of voortgaande agressie, bij geweld, bij voortdurende pestgedrag, bij diefstal, bij het overtreden van geheimhoudingsverplichting, bij het (opzettelijk) in gevaar brengen van een ander of eigen persoon, en bij het (opzettelijk) toebrengen van grote schade aan het (imago van het) WVS) terstond ongevraagd ontslag kan worden verleend (ontslag op staande voet) (door de algemeen directeur, statutair directeur of voorzitter).

 

In voorkomende gevallen kan, indien de ernst van de misdraging dit vereist (dit is ter beoordeling aan de algemeen directeur, statutair directeur of voorzitter) van de voren omschreven opbouw c.q. volgorde van sanctionering worden afgeweken.

 

Het vorenstaande algemeen sanctiebeleid WVS treedt in de plaats van het algemeen sanctiebeleid zoals dat voorheen gold (laatstelijk gewijzigd op 4 mei 2020) en treedt in werking op 1 december 2021.

 

 

 

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van WVS op 22 november 2021

De secretaris, De voorzitter,

P.F.J.M. Havermans L.G.M. van der Beek.

Voor akkoord,

De statutair directeur van Flexkompaan BV,

H. de Kovel-Gorter.

Namens het bestuur van de Stichting Werkwijs West-Brabant,

de voorzitter,

J.H.G. Koopman.

Namens het bestuur van de Stichting Op Weg Naar Werk,

de voorzitter,

J.H.G. Koopman.