Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renswoude

Aanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenswoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen Renswoude
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen d.d. 2 juli 2018.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2022nieuwe regeling

23-07-2019

gmb-2022-350392

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen

Burgemeester en wethouders van Renswoude

 

gelet op artikel 5:8, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude 2016 (APV) waarin wordt bepaald dat het verboden is een voertuig, dat met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit parkeren naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte;

 

gelet op artikel 5:8, derde lid van de APV, waarin wordt bepaald dat het in het tweede lid gestelde verbod niet geldt op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur;

 

gelet op artikel 5:8, vijfde lid van de APV, waarin wordt bepaald dat het college ontheffing kan verlenen van de in het tweede lid gestelde verboden;

 

dat in de bebouwde kom van de gemeente Renswoude het parkeren van voornoemde voertuigen buitensporig wordt geacht met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte;

 

dat in verband hiermee de gemeente Renswoude heeft zorggedragen voor parkeerplaatsen voor grote voertuigen;

 

besluiten;

 

Het gewijzigde aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen vast te stellen

Artikel 1  

Als wegen, waar het verboden is een voertuig dat met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren, aan te wijzen de wegen binnen de bebouwde kom van Renswoude.

Artikel 2  

Het verbod in het eerste artikel geldt niet voor de als zodanig ingerichte en aangeduide parkeervakken voor grote voertuigen op de bedrijventerreinen 'De Hooge Hoek', 'Groot Overeem', ‘Nijborg’ en ‘Molenstraat’

Artikel 3  

Het aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen d.d. 2 juli 2018 wordt ingetrokken.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van publicatie in de Heraut.

Artikel 5  

Dit besluit wordt aangehaald als ‘aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen Renswoude’.

Ondertekend en vastgesteld op 23 juli 2019