Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renswoude

Aanwijzingsbesluit Kampeermiddelen e.a.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenswoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Kampeermiddelen e.a.
CiteertitelAanwijzingsbesluit kampeermiddelen e.a
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit parkeren van caravans e.d. d.d. 31 juli 2007.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2022nieuwe regeling

23-07-2019

gmb-2022-350384

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Kampeermiddelen e.a.

Burgemeester en wethouders van Renswoude

 

gelet op artikel 5:6, eerste lid, onder a van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude 2016 (APV) waarin wordt bepaald dat het verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer dan gedurende drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte;

 

gelet op artikel 5:6, tweede lid van de APV, waarin wordt bepaald dat het college ontheffing kan verlenen van de in het eerste lid gestelde verbod;

 

dat in de bebouwde kom van de gemeente Renswoude het parkeren van voornoemde voertuigen buitensporig wordt geacht met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte;

 

besluiten;

 

het aanwijzingsbesluit kampeermiddelen e.a. vast te stellen

Artikel 1  

Als wegen, waar het verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan gedurende drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben, aan te wijzen de wegen binnen de bebouwde kom van Renswoude.

Artikel 2  

Het aanwijzingsbesluit parkeren van caravans e.d. d.d. 31 juli 2007 in te trekken.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van publicatie in de Heraut.

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als ‘aanwijzingsbesluit kampeermiddelen e.a.’.

Ondertekend en vastgesteld op 23 juli 2019.