Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Subsidieregeling Kleinschalige Ontmoetingsactiviteiten in Dorpen en Wijken 2022 II

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Kleinschalige Ontmoetingsactiviteiten in Dorpen en Wijken 2022 II
CiteertitelSubsidieregeling Kleinschalige Ontmoetingsactiviteiten in Dorpen en Wijken 2022 II
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt van rechtswege op 16 september 2022.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Waadhoeke 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-08-2022nieuwe regeling

19-07-2022

gmb-2022-348889

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Kleinschalige Ontmoetingsactiviteiten in Dorpen en Wijken 2022 II

College van Burgemeester en Wethouders,

 

overwegende dat:

acties door de inwoners van de gemeente Waadhoeke worden gehouden om ontmoetingen in dorpen en wijken te stimuleren, en hiermee de leefbaarheid van de gemeente Waadhoeke te vergroten, in het bijzonder waar de moeilijke omstandigheden zijn te herleiden naar de gevolgen van de coronacrisis, en deze acties financieel moeten worden ondersteund;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Waadhoeke 2018

 

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling Kleinschalige Ontmoetingsactiviteiten in Dorpen en Wijken 2022 II

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 

 • a.

  verordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Waadhoeke 2018;

 • b.

  de gemeente: de gemeente Waadhoeke

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke

 • d.

  coronacrisis: crisis die zich heeft ontwikkeld sinds begin 2020 als gevolg van het coronavirus;

 • e.

  maatschappelijke initiatieven: initiatieven zonder winstoogmerk, ontwikkeld en uitgevoerd door burgers of ander partijen, niet zijnde andere overheden, op het gebied van de leefbaarheid in de gemeente Waadhoeke.

Artikel 2 Regeling van toepassing

De verordening is van toepassing op deze regeling.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De gemeente verstrekt subsidie voor het faciliteren van kleinschalige ontmoetingsinitiatieven in dorpen of wijken om het sociale en mentale welzijn van hun inwoners te bevorderen, die door alle coronamaatregelen in het gedrang zijn gekomen.

 • 2.

  De te subsidiëren activiteiten dienen te voldoen aan de navolgende criteria:

  • a.

   de activiteit draagt bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie binnen de gemeente;

  • b.

   de activiteit is openbaar toegankelijk en wordt publiekelijk kenbaar gemaakt;

  • c.

   de activiteit vindt plaats in de gemeente Waadhoeke;

  • d.

   de activiteit is specifiek gericht op de inwoners van de/het desbetreffende wijk of dorp;

 • 3.

  De uitvoering van deze activiteiten dient mogelijk te zijn binnen de op dat moment geldende maatregelen met betrekking tot voorkoming van de verspreiding van het coronavirus.

 • 4.

  De activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd mag nog niet zijn gestart of zijn uitgevoerd voordat de aanvraag is ingediend.

Artikel 3 Doelgroep

Tot de doelgroep behoren inwoners, stichtingen en verenigingen van de gemeente Waadhoeke.

Artikel 4 Openstelling en aanvraagperiode

Deze regeling wordt opengesteld voor aanvragen vanaf 15 augustus 2022 tot en met 15 september 2022.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag wordt ingediend binnen de vastgestelde aanvraagperiode, zoals gesteld in artikel 4.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend met het door het college vastgestelde aanvraagformulier, welke door de aanvrager schriftelijk of elektronisch dient te worden ingediend.

 • 3.

  In het aanvraagformulier legt de aanvrager in elk geval de volgende gegevens over:

  • a.

   een beschrijving van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, o.a. waar en wanneer deze activiteit plaatsvindt;

  • b.

   de doelstelling welke met die activiteit wordt nagestreefd;

  • c.

   de doelgroep c.q. het publiek dat de aanvrager met de activiteit wil bereiken;

  • d.

   opgave van de kosten voor de activiteit, waarbij de in artikel 8 vastgestelde subsidiehoogte niet mag worden overschreden;

  • e.

   opgave van de contact- en financiële gegevens van de natuurlijke of rechtspersoon welke de subsidieaanvraag uitvoert.

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 40.000,-.

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 7 Verdeling subsidie

 • 1.

  De te verdelen subsidie wordt getoetst aan de criteria zoals vermeld in artikel 3.

 • 2.

  Per aanvrager en per initiatief wordt slechts éénmaal subsidie verstrekt.

 • 3.

  Als door het aantal aanvragen op één en dezelfde dag het subsidieplafond wordt overschreden, wordt tussen de aanvragen van die dag geloot.

Artikel 8 Subsidiehoogte

Per aanvraag wordt maximaal € 750,- subsidie verstrekt.

Artikel 9 Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag om een subsidie binnen 2 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Artikel 10 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Onverminderd de voorwaarden en verplichtingen die voortvloeien uit de verordening worden in ieder geval de volgende verplichtingen aan de subsidieontvanger opgelegd:

 • 1.

  De activiteit of actie waarvoor subsidie is verleend, wordt uitgevoerd na 15 augustus 2022 maar vóór 1 juli 2023.

 • 2.

  Na afloop van de activiteit of actie geeft de subsidieontvanger kennis van de door hem uitgevoerde activiteit of actie door middel van het plaatsen van foto’s of ander beeldmateriaal inclusief een beschrijving van de uitgevoerde activiteit of actie op de projectenkaart WatWaarWaadhoeke: www.waadhoeke.nl, zoekterm: WatWaarWaadhoeke.

 • 3.

  Overige subsidieverplichtingen kunnen worden opgelegd bij het besluit tot verlening.

Artikel 11 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de verordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien het subsidieplafond van de regeling bereikt is.

Artikel 12 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de publicatie in het Gemeenteblad, doch niet vóór 14 augustus 2022.

 • 2.

  De regeling vervalt van rechtswege op 16 september 2022.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: subsidieregeling Kleinschalige Ontmoetingsactiviteiten in Dorpen en Wijken 2022 II.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke op 19 juli 2022,

M.C.M. Waanders,

burgemeester

J.K. IJkema,

gemeentesecretaris

Toelichting op de regeling

Corona trekt een grote wissel op onze samenleving. Zo hebben meer ouderen te kampen met eenzaamheid en staat het mentale en fysieke welbevinden van jongeren en kwetsbare groepen onder druk. Om de negatieve gevolgen van de coronacrisis op te vangen, heeft het kabinet een steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl beschikbaar gesteld. Via dit steunpakket krijgen alle gemeenten in ons land geld om ouderen, jongeren en kwetsbare groepen te helpen.

 

Ook de gemeente Waadhoeke merkt dat er in haar dorpen en wijken behoefte is aan het opzetten van kleine leefbaarheidsinitiatieven, -acties en -activiteiten. De gemeente wil deze initiatieven graag ondersteunen. Dit vanuit het idee dat meer ontmoetingen- en contactmomenten leiden tot meer onderlinge verbondenheid en een socialer en leefbaarder Waadhoeke.

 

Iedereen met een maatschappelijk initiatief op het gebied van leefbaarheid kan vanaf 15 augustus 2022 een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente. Dit mag een idee zijn van de muziekvereniging, maar ook van de plaatselijke bakker; de subsidieregeling is voor en met iedereen. Per initiatief kan maximaal € 750,- worden aangevraagd, maar een lager bedrag is ook mogelijk. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst totdat het subsidieplafond van € 40.000,- is bereikt. Bij de verdeling van de subsidies geldt: op = op.

 

Een aanvraag kan digitaal en per post worden ingediend. Het digitale formulier is vanaf 15 augustus beschikbaar op de website van Waadhoeke: www.waadhoeke.nl. Mocht u het aanvraagformulier per post willen opsturen, dan is dat ook mogelijk. Voor de subsidiabele activiteit geldt dat het nog niet mag zijn gestart of uitgevoerd voor het indienen van de aanvraag en vóór 1 juli 2023 moet zijn afgerond.

 

Indien uw initiatief voor subsidie in aanmerking komt, wordt het vastgestelde bedrag gelijk beschikt. De subsidiebeschikking ontvangt u van ons per post.

 

Na afloop van de activiteit of actie geeft de subsidieontvanger kennis van de uitgevoerde activiteit of actie door middel van het plaatsen van foto’s of ander beeldmateriaal inclusief een beschrijving op de projectenkaart WatWaarWaadhoeke. Deze kaart is te bereiken door te gaan naar: www.waadhoeke.nl, onder de zoekterm WatWaarWaadhoeke.

 

Aanvraagproces in het kort

 

 • Stap 1: Aanvraagformulier aanleveren (van 15 augustus 2022 tot en met 15 september 2022)

Digitaal

 • -

  aanvraagformulier invullen en ondertekenen. Let op: hiervoor heeft u uw DigiD nodig

 • -

  het aanvraagformulier vindt u op de website: www.waadhoeke.nl, onder het tabblad ‘Geld en zorg’ en vervolgens ‘Subsidie’

Post

 • -

  aanvraagformulier downloaden, uitprinten en ondertekenen

 • -

  opsturen naar het volgende adres:

Gemeente Waadhoeke

t.a.v. afdeling Samenleving

Postbus 58

8800AB Franeker

 

 • Stap 2: Wij controleren of het aanvraagformulier compleet is

 • Stap 3: Wanneer de aanvraag past binnen de regeling en het subsidieplafond nog niet is bereikt, ontvangt u van ons een brief met ons besluit

 • Stap 4: Na afloop van uw activiteit of actie dient u een kort verslag met beeldmateriaal toe te voegen op de projectenkaart WatWaarWaadhoeke