Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaffier

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Bergen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaffier
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Bergen
CiteertitelBeleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Bergen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregels vervallen op 1 januari 2023.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 35 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-07-202201-04-202201-01-2023nieuwe regeling

12-05-2022

bgr-2022-825

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Bergen

Het dagelijks bestuur van Zaffier

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het dagelijks bestuur het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden aanvragers in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels sociaal domein gemeente Bergen 2017,

b e s l u i t:

vast te stellen de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Bergen.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Zaffier;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 7.1.1 van de Beleidsregels sociaal domein gemeente Bergen 2017;

 • d.

  peildatum: bij ambtshalve toekenning 1 april 2022, op aanvraag betreft dit de datum van aanvraag;

 • e.

  referteperiode:

  • -

   Bij een vast inkomen uit te gaan van het inkomen van de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag;

  • -

   Bij een onregelmatig inkomen uit te gaan van het gemiddelde inkomen over de zes maanden voorafgaand aan de aanvraag;

 • f.

  uniek adres: een maar één keer voorkomende combinatie van adresgegevens wat bestaat uit straatnaam, huisnummer (eventueel met toevoeging), postcode en plaatsnaam;

 • g.

  aanvrager: de alleenstaande die de energietoeslag aanvraagt of ambtshalve ontvangt, dan wel de samenwonenden die deze gezamenlijk aanvragen of ontvangen.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2022 van €800 is bedoeld voor een aanvrager met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  De aanvrager heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm, óf aanvrager heeft een inkomen boven de inkomensgrens, maar volgt een schuldhulptraject (Wsnp of minnelijke schuldregeling).

 • 4.

  Tot een aanvrager wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 • 5.

  Er wordt per uniek adres maximaal één energietoeslag verstrekt.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

Aanvragers die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en op peildatum 1 april 2022:

 • a.

  algemene bijstand ontvangen; of

 • b.

  een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

 • c.

  bijzondere bijstand of minimaregeling hebben ontvangen na 1 juli 2021; of

 • d.

  AIO-gerechtigd zijn

ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1.

  Aanvragers die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen in mei 2022 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en 30 november 2022.

Artikel 5: Hardheidsclausule

 • 1.

  Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het dagelijks bestuur, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 april 2022.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 januari 2023.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Bergen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van Zaffier d.d. 12 mei 2022,

R.G. te Beest

Voorzitter

W. van Eijk

Secretaris

Toelichting

De beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 staat niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 in.

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ en ‘referteperiode’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt in de eigen beleidsregels bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 in.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij aanvragers die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ. Daar kan de gemeente andere groepen aan toe voegen, bijvoorbeeld personen die periodiek bijzondere bijstand ontvangen of een bijdrage op grond van gemeentelijke minimaregeling. Of dat mogelijk is zal afhangen van de vraag of de aanwezige gegevens voldoende zijn om vast te stellen dat zij op voorhand ook zullen voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en andere voorwaarden uit de Participatiewet.

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. De gemeente kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren (zie artikel 5) en hier zo nodig ook beleidsuitgangspunten voor te formuleren. De hardheidsclausule artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in.