Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaffier

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Alkmaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaffier
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Alkmaar
CiteertitelBeleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Alkmaar
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregels vervallen op 1 januari 2023.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 35 van de Participatiewet
 3. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-10-202201-04-2022artikel 2

29-09-2022

bgr-2022-1105

30-07-202215-03-202212-10-2022nieuwe regeling

12-05-2022

bgr-2022-824

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Alkmaar

Het dagelijks bestuur van Zaffier

 

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het dagelijks bestuur het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand van de gemeente Alkmaar.

besluit vast te stellen de beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Alkmaar.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Zaffier;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 7 van de Beleidsregels bijzondere bijstand;

 • d.

  peildatum: 15 maart 2022, zijnde de datum in werking treden wijziging Participatiewet;

 • e.

  referteperiode: periode voorafgaand aan de peildatum bedoeld in artikel 7, lid 1 en 2 van de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Alkmaar.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2022 van € 1.300,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als categoriale bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000;

  • b.

   18 tot 21 jaar is, tenzij deze zelfstandig woont en geen of onvoldoende beroep op de onderhoudsplicht van ouder(s) kan doen gelden.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en op de peildatum:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

  • c.

   periodiek bijzondere bijstand ontvangen waarbij de getoetste inkomensgegevens bekend zijn en er geen draagkracht in het inkomen aanwezig is,

  ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen vanaf mei 2022 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via www.gezondverzekerd.nl In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van de Gemeenschappelijke regeling Zaffier bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 december 2022.

Artikel 5: Hardheidsclausule

 • 1.

  Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het dagelijks bestuur gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na publicatie en werkt terug tot en met 15 maart 2022.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 januari 2023.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Alkmaar.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van Zaffier d.d. 12 mei 2022,

R.G. te Beest

Voorzitter

W. van Eijk

Secretaris

Toelichting

Met het Wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens zijn de volgende twee bevoegdheden toegevoegd op grond van de Participatiewet:

 • 1.

  de bevoegdheid om in het kalenderjaar 2022 een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen, gebruikmakend van het instrument van de categoriale bijzondere bijstand, dus zonder dat er vastgesteld hoeft te worden dat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

 • 2.

  de bevoegdheid om de eenmalige energietoeslag ambtshalve (zonder aanvraag) toe te kennen aan huishoudens waarvan de getoetste inkomensgegevens bekend zijn.

De beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 staat niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 in.

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ en ‘referteperiode’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al geldt in de eigen beleidsregels bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 in.

 

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij aanvragers die algemene bijstand ontvangen, een uitkering IOAW of IOAZ of periodiek bijzondere bijstand (zonder draagkracht) waarbij de getoetste inkomensgegevens bekend zijn.

 

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. In dergelijke situaties kan op grond van de hardheidsclausule gemotiveerd afgeweken worden van de beleidsregels. De hardheidsclausule artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in.