Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaffier

Mandaatregeling Dienstverleningsovereenkomst bezwaar- en beroepszaken BUCH werkorganisatie 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaffier
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaatregeling Dienstverleningsovereenkomst bezwaar- en beroepszaken BUCH werkorganisatie 2022
CiteertitelMandaatregeling Dienstverleningsovereenkomst bezwaar- en beroepszaken BUCH werkorganisatie 2022
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2023.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeenschappelijke regeling Zaffier
 2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. Wet inburgering 2021
 4. Participatiewet
 5. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 6. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 7. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
 8. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-202201-04-202201-01-2023nieuwe regeling

01-04-2022

bgr-2022-820

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling Dienstverleningsovereenkomst bezwaar- en beroepszaken BUCH werkorganisatie 2022

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Zaffier voor zover het haar bevoegdheden betreft;

 

gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Zaffier, hoofdstuk 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet Inburgering 2021, de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ, het Bbz2004, het Tozo en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

 

overwegende dat;

 

het openbaar lichaam Zaffier een dienstverleningsovereenkomst is aangegaan met de BUCH werkorganisatie, waarbij is overeengekomen dat de BUCH met ingang van 1 april 2022 de uitvoering op zich zal nemen van alle voorkomende werkzaamheden en de dienstverlening op uitvoering van bezwaar- en beroepstaken zoals toebedeeld aan Zaffier,

 

daarvoor aan het bestuur van de BUCH werkorganisatie mandaat/volmacht/machtiging moet worden

verleend;;

 

besluit

 

vast te stellen de navolgende: Mandaatregeling Dienstverleningsovereenkomst bezwaar- en beroepszaken BUCH werkorganisatie 2022

Artikel 1. Mandaat, volmacht en machtiging

 • 1.

  Aan de BUCH werkorganisatie wordt mandaat/volmacht/machtiging verleend tot het namens en onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van Zaffier uitvoeren van procedurele, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen ter uitoefening van de bevoegdheden zoals vermeld in de bijbehorende Mandaatlijst.

 • 2.

  Waar in dit besluit wordt gesproken over mandaat, dient, tenzij anders is bepaald, daaronder tevens te worden begrepen machtiging en volmacht.

 • 3.

  De gemandateerde is bevoegd ondermandaat/-volmacht/-machtiging te verlenen, tenzij in de Mandaatregeling anders is bepaald.

 • 4.

  Het is de gemandateerde niet toegestaan de bevoegdheden door te mandateren aan niet-ondergeschikten.

Artikel 2. Reikwijdte en beperkingen mandaat

 • 1.

  Bij de uitoefening van bevoegdheden in mandaat wordt in acht genomen wat daaromtrent wordt gesteld in wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, beleidsregels, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van wetgevers of bestuursorganen van rijk, provincie, regio en/of gemeente Alkmaar respectievelijk gemeente Dijk en Waard, voor zover het ieders bevoegdheden betreft;

 • 2.

  Het mandaat heeft geen betrekking op de volgende aangelegenheden:

  • a.

   het nemen van besluiten op bezwaar;

  • b.

   indien de (onder)gemandateerde een persoonlijk belang heeft bij de aangelegenheid;

  • c.

   de afdoening van een zaak welke, naar redelijkerwijs mag worden aangenomen, grote politieke gevolgen met zich mee kan brengen en/of precedentwerking kan oproepen;

  • d.

   gemandateerde heeft aangegeven dat hij het voorstel aan de mandaatgever wenst voor te leggen;

  • e.

   de mandaatgever heeft aangegeven zelf de procedurele, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen te willen uitvoeren;

  • f.

   indien de procedurele, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen ter uitoefening van de bevoegdheden kunnen leiden tot bestuurlijke afbreuk

  • g.

   indien de procedurele, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen ter uitoefening van de bevoegdheden anderszins aanmerkelijke (financiële) invloed hebben of zouden kunnen hebben op regionaal of plaatselijk niveau.

Artikel 3. Informatieverstrekking

Het dagelijks bestuur van Zaffier kan zich door gemandateerde laten informeren over de krachtens mandaat uitgevoerde procedurele, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

Artikel 4. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit met de daarbij behorende Mandaatregeling, treedt in werking op de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 april 2022.

 • 2.

  Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2023.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatregeling Dienstverleningsovereenkomst bezwaar- en beroepszaken BUCH werkorganisatie 2022”

Aldus besloten door het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Zaffier op 1 april 2022,

R.G. te Beest

Voorzitter

W. van Eijk

Secretaris

Het bestuur van de BUCH werkorganisatie geeft met de ondertekening hierna te kennen in te stemmen met het verleende mandaat/volmacht/machtiging.