Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaffier

Mandaatbesluit openbaar lichaam Zaffier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaffier
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaatbesluit openbaar lichaam Zaffier
CiteertitelMandaatregeling Zaffier inzake uitvoering door Halte Werk en de BUCH
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Wet gemeenschappelijke regelingen
 3. Gemeenschappelijke regeling Zaffier
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-202201-04-2022nieuwe regeling

01-04-2022

bgr-2022-818

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit openbaar lichaam Zaffier

Het dagelijks bestuur van Zaffier en de voorzitter van Zaffier ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

gelet op hoofdstuk 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling Zaffier;

 

gelet op het delegatiebesluit van het Algemeen bestuur 10-03-2022

 

overwegende dat;

 

dat de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Zaffier op 1 april 2022 in werking treedt en per 1 januari 2023 functioneel zal zijn;

 

dat de taken die Zaffier dient uit te voeren, uitgevoerd dienen te blijven worden in het belang van inwoners van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum. Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest;

 

dat het noodzakelijk is om ten dienste van de uitvoering in de tussenliggende tijd tussen 1 april 2022 en 1 januari 2023 de uitvoering in handen te laten van de huidige uitvoerende organisaties Halte Werk en de BUCH;

 

daarvoor aan het bestuur van Halte Werk en de BUCH mandaat/volmacht/machtiging met de bevoegdheid van ondermandaat/-volmacht/-machtiging moet worden verleend;

 

besluit:

 

vast te stellen het:

 

Mandaatbesluit Zaffier inzake uitvoering door Halte Werk en de BUCH

Artikel 1. Mandaat, volmacht en machtiging

 • 1.

  Aan het bestuur, de voorzitter, de directeur en medewerkers van Halte Werk alsmede aan het bestuur, de voorzitter, de algemeen directeur en de werknemers van de BUCH wordt mandaat verleend voor het voorbereiden en nemen van besluiten ter uitoefening van de bevoegdheden zoals vermeld in de bijlage bij deze mandaatregeling.

 • 2.

  Waar in dit besluit wordt gesproken over mandaat, dient, tenzij anders is bepaald, daaronder tevens te worden begrepen machtiging en volmacht.

 • 3.

  Voor zover van toepassing, omvat de bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten en te ondertekenen en tevens de bevoegdheid tot het verrichten van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, tenzij anders in de bijlage bij dit besluit aangegeven.

 • 4.

  De gemandateerde is bevoegd ondermandaat/-volmacht/-machtiging te verlenen, tenzij in de bijlage bij deze mandaatregeling anders is bepaald.

 • 5.

  Tenzij anders vermeld, is het de gemandateerde niet toegestaan de bevoegdheden door te mandateren aan niet-ondergeschikten.

Artikel 2 Reikwijdte en beperkingen mandaat

 • 1.

  Bij de uitoefening van bevoegdheden in mandaat wordt in acht genomen wat daaromtrent wordt gesteld in wet- en regelgeving, circulaires en richtlijnen van wetgevers of bestuursorganen van rijk, provincie, regio en gemeenten en van Zaffier.

 • 2.

  Het mandaat wordt niet uitgeoefend indien de (onder)gemandateerde een persoonlijk belang heeft bij de aangelegenheid.

Artikel 3. Informatieverstrekking

Het dagelijks bestuur dan wel de voorzitter kan zich door gemandateerde laten informeren over de krachtens (onder)mandaat genomen besluiten.

Artikel 4. Wijze van ondertekening

 • 1.

  De krachtens (onder)mandaat genomen besluiten en overige stukken worden als volgt ondertekend:

   

  Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Zaffier,

  Namens deze,

   

  Handtekening

   

  Naam (onder)gemandateerde

  Functie (onder)gemandateerde

   

  De Voorzitter van het openbaar lichaam Zaffier,

  Namens deze, 

  Handtekening

   

  Naam (onder)gemandateerde

  Functie (onder)gemandateerde

 • 2.

  Indien uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid tot ondertekening (ondertekeningsmandaat), wordt voorafgaand aan de ondertekening vermeld:

   

  Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Zaffier,

  Namens deze getekend door

   

  handtekening;

   

  naam (onder)gemandateerde,

  Functie (onder)gemandateerde

   

  De voorzitter van het openbaar lichaam Zaffier,

  Namens deze getekend door,

   

  Handtekening

   

  naam (onder)gemandateerde,

  Functie (onder)gemandateerde

Artikel 5. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit met bijlage treedt in werking op de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 april 2022.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatregeling Zaffier inzake uitvoering door Halte Werk en de BUCH”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van SORA d.d. 1 april 2022,

R.G. te Beest

Voorzitter

W. van Eijk

Secretaris