Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

HUISREGELS RESIDENCE HEIJENDAEL

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHUISREGELS RESIDENCE HEIJENDAEL
CiteertitelHuisregels Residence Heijendael
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de huisregels die gaan over veiligheid, samenwonen en welzijn.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-2022nieuwe regeling

26-07-2022

gmb-2022-346767

576600

Tekst van de regeling

Intitulé

HUISREGELS RESIDENCE HEIJENDAEL

 

De burgemeester van Gennep,

 

Overwegende dat:

 

Er door de gemeente Gennep op Residence Heijendael te Heijen opvangmogelijkheid wordt geboden aan maximaal 450 ontheemden;

Dat de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïene mij de opdracht geeft om die opvang goed te regelen, ondermeer door daarvoor huisregels vast te stellen;

Dat het in het belang van de veiligheid en het welzijn van alle betrokkenen, noodzakelijk is om op te kunnen treden bij ongepast gedrag;

 

 

B E S L U I T:

 

De navolgende Huisregels vast te stellen

 

 

 

Voor de leefbaarheid en veiligheid van u, uw kinderen en medebewoners hebben wij een aantal huisregels waar wij met elkaar aan moeten voldoen. Deze regels gaan over veiligheid, samenwonen en welzijn.

 

1. Discriminatie

In Artikel 1 van de Nederlandse grondwet staat dat discriminatie is verboden. Discriminatie vanwege godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras, geslacht, seksuele geaardheid, of welke grond dan ook, is niet toegestaan. U bent vrij om uw geloof te belijden of uw politieke opvattingen te hebben. Maar anderen mogen op geen enkele wijze last hebben van uw politieke of religieuze activiteiten.

 

2. Geweld

Om prettig met elkaar samen te kunnen leven is agressief en gewelddadig gedrag niet toegestaan. Als u slachtoffer bent van agressie, geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag adviseren wij u om dit te melden bij de beheerder en om aangifte te doen bij de politie.

 

3. Drugs, alcohol en wapens

Drugs en wapens zijn verboden op de gehele opvanglocaties inclusief uw eigen woonruimte. U mag geen drugs bezitten, verhandelen of gebruiken. Openbare dronkenschap is verboden.

 

4. Gezichtsbedekkende kleding

Het is wettelijk verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen. Dit verbod geldt ook op de opvanglocatie inclusief woonruimte die u deelt met anderen.

 

5. Privacy

Uw privacy en van uw medebewoners is belangrijk. Daarom is het verboden om zonder toestemming foto-, video-of geluidsopnamen te maken van medebewoners, medewerkers, bezoekers en andere aanwezigen op de locatie. Deze regels gelden voor alle bewoners, medewerkers en bezoekers.

 

6. Brandvoorschriften

Voor uw eigen veiligheid en die van anderen gelden de volgende brandvoorschriften:

 • U mag niet roken in het gebouw ook niet in uw eigen woonruimte.

 • U mag geen open vuur aansteken. Denk aan kaarsen, wierook, olielampen, etc.

 • U mag alleen koken op de vaste kooktoestellen in de keukens. Blijf altijd in de buurt van het kooktoestel.

 • U mag alleen uw mobiele devices (telefoon, laptop, tablets etc.) aansluiten op het stroomnet. Vraag voor andere apparatuur om goedkeuring van de Locatiebeheerder

 • Zelfsluitende, brandwerende deuren mag u nooit openhouden. Daarom mag u een deurdranger nooit verwijderen of de deur openhouden met bijvoorbeeld een brandblusser.

 • Het is verboden om brandmelders af te plakken.

 • Bewaar nooit benzine, alcohol of andere licht ontvlambare stoffen in uw eigen woonruimte.

 • U mag het brandalarm niet activeren als er geen brand is.

 • Brandblussers mogen alleen van hun plek gehaald worden in geval van brand

 • Als er brand ontstaat, moet u ongehinderd kunnen vluchten. Daarom moeten de gangen en vluchtwegen altijd vrij zijn.

 • Wanneer het brandalarm afgaat moet u het gebouw direct verlaten. U wacht buiten op het parkeerterrein op instructies van een medewerker en of Locatiebeheerder.

 

7. uw tijdelijke woonruimte

U mag gebruikmaken van een tijdelijke woonruimte. Deze ruimte is alleen bestemd voor u en uw kamergenoten. U mag hier geen andere mensen in laten wonen. U mag geen blijvende veranderingen aanbrengen (gaten boren, schilderen van muren, aanleggen van vloeren, etc.) aan de woonruimte of de meubels. U mag geen eigen meubels meenemen. Vanwege de brandveiligheid mag u geen eigen gordijnen of wandkleden ophangen.

U moet medewerkers toegang geven tot uw woonruimte. Dit is nodig voor verplichte kamercontroles, onderhoud of reparaties.

Medewerkers betreden uw kamer alleen als er gevaar dreigt voor de veiligheid en de volksgezondheid. Het kan gebeuren dat u naar een andere ruimte verhuist of dat een andere bewoner bij u in de woonruimte geplaatst wordt.

U bent zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van uw woonruimte en de directe omgeving rond de woonruimte. Uw woonruimte moet u zelf schoonhouden.

Wanneer u verhuist, moet u uw woonruimte schoon achterlaten. U mag dan geen goederen van de opvanglocatie meenemen. Bij verdwijning van deze goederen kunnen wij aangifte doen bij de politie.

 

8. Gemeenschappelijke ruimten

U maakt samen met uw huisgenoten gebruik van de gemeenschappelijke woonkamers, keuken, sanitaire voorzieningen, wasruimten, parkrestaurant en de buitenruimte. Om het prettig te houden voor iedereen moet u de spullen die u gebruikt ook zelf opruimen en schoonhouden. U bent gezamenlijk verantwoordelijk voor het schoonhouden van de keukens, toiletten, doucheruimten, wasruimten en de overige gemeenschappelijke ruimten. Wij vragen u om rekening te houden met elkaar en met respect met uw medebewoners en ruimten om te gaan

 

9. Kinderen

Kinderen kunnen vanaf 4 jaar naar de basisschool. Vanaf 5 jaar moeten ze naar school tot hun 18e verjaardag. Ze hebben recht op onderwijs. Ze mogen niet zonder toestemming van de school wegblijven bij de lessen.

U bent ook verantwoordelijk voor de veiligheid en het handelen van uw kinderen. Als uw kinderen niet op school of in kinderopvang verblijven, bent u verantwoordelijk toezicht op uw kinderen te houden.

 

10. Huisdieren

U mag geen huisdier houden.

 

11. Bezoekers

Bezoekers die niet op de locatie wonen, moeten zich bij aankomst melden bij de receptie en afmelden als zij vertrekken. Bezoekers zijn welkom van 8.00 uur tot 22.00 uur. U bent verplicht uw bezoek op te halen bij de receptie. U bent verantwoordelijk dat uw bezoekers zich ook aan de huisregels houden.

 

12. Geluidsoverlast

U mag geen geluidsoverlast maken. In ieder geval tussen 22.00 en 8.00 uur moet het rustig zijn, zodat iedereen ongestoord kan slapen. Hebt u buren met kleine kinderen, houd dan ook rekening met hun slaaptijden.

 

13. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van uw eigendommen, ook niet als de schade door medebewoners of door anderen is veroorzaakt. U bent aansprakelijk voor beschadigingen die u aanbrengt in of aan de woonruimte en/of inventaris.

 

14. Hulp en Ondersteuning

Heeft u (psychische) hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Bespreek dit met de gemeente. Er is een spreekuur op donderdagmiddag. Heeft u een acute vraag, stel uw vraag bij de Locatiebeheerder of bij de receptie. Er wordt dan naar de best mogelijke oplossing gezocht via de gemeente.

 

15. Aanmelden als inwoner van de gemeente

U wordt door de gemeente Gennep uitgenodigd voor het doen van aangifte van verblijf en adres. U bent verplicht zich te registreren.

Na registratie ontvangt u een overzicht van de geregistreerde persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP). U krijgt dan ook een Burgerservicenummer (BSN). Dit heeft u nodig voor het ontvangen van Leefgeld, het krijgen van werk en het openen van een bankrekening.

 

16. U vertrekt van het park

Als u vertrekt naar een ander opvangadres in Nederland of naar een ander land, geef dit door aan de Locatiemanager van het park. Voordat u vertrekt moet u een aangifte van verhuizing/emigratie invullen.

 

17. Werk en inkomen

U krijgt Leefgeld. Volwassenen en werkende kinderen moeten maandelijks een rechtmatigheidsformulier inleveren. Dit moet u zelf ophalen bij de receptie vanaf de 15e van de maand. U moet het naar waarheid en compleet invullen. U moet het uiterlijk de 25e inleveren in de brievenbus bij het restaurant. Als u het formulier niet op tijd inlevert ontvangt u geen leefgeld. Het onjuist invullen van het formulier is verboden. Zie ook artikel 19.

 

18. U bent tijdelijk afwezig

Als u twee of meer etmalen afwezig bent van het park, moet u dat melden bij de Locatiebeheerder. De Locatiebeheerder maakt een afspraak met u wanneer u terug moet keren. Bij terugkeer moet u zich melden bij de Locatiebeheerder. Als u niet op tijd terugkeert kan de Locatiebeheerder uw woonruimte ontruimen en aan een ander beschikbaar stellen.

 

19. Naleven huisregels en aanwijzingen van de Locatiebeheerder

U moet altijd de instructies van de Locatiebeheerder volgen en de huisregels nakomen. Het niet naleven hiervan kan gevolgen hebben voor uw verblijf op onze locatie. De Locatiebeheerder kan uw verblijf beëindigen en u van het park verwijderen.

 

20. Voor u begrijpelijke vertaling

De Locatiebeheerder draagt er zorg voor dat deze huisregels op Residence Heijendael verspreid worden en openbaar aangeplakt, voorzien van een vertaling in het Oekraïens, Russisch en Engels.

 

 

 

Dit besluit treedt in werking onmiddellijk na bekendmaking.

 

 

 

Aldus besloten door de burgemeester van Gennep

Op 26 juli 2022.

De burgemeester,

De heer H. Teunissen.