Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Organisatieverordening van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Zuid-Limburg
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOrganisatieverordening van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 9 van de Wet veiligheidsregio’s

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-2022Nieuwe regeling organisatieverordening

24-06-2022

bgr-2022-813

Tekst van de regeling

Intitulé

Organisatieverordening van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, overwegende:

 

dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de veiligheid en hulpverlening aan burgers in het werkgebied van belang is samen te werken in het bieden van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding op en bestrijding van ongevallen, crisis en rampen;

 

dat hiertoe door de 16 gemeenten in de regio Zuid Limburg de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg is vastgesteld;

 

dat in verband met de doorontwikkeling van de veiligheidsregio een aantal afspraken moet worden gemaakt en een beschrijving van de inrichting en werkwijze van de organisatie van belang is:

 

gelet op:

- de Wet gemeenschappelijke regelingen;

- de Gemeentewet;

- de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg van 09.10.2020;

- de Wet veiligheidsregio’s;

- de Wet ambulancezorg;

- de Wet publieke gezondheid;

- het advies van de Ondernemingsraad.

Besluit

 

vast te stellen de:

 

ORGANISATIEVERORDENING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO ZUID-LIMBURG

 

Hoofdstuk 1 Definities

 

 

Artikel 1 Definities

 

 

A. Veiligheidsregio: het openbaar lichaam Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL);

B. De gemeenschappelijke regeling: de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg;

C. Algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio;

D. Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio;

E. De directeur/ commandant Brandweer: de functionaris belast met de algehele leiding en aansturing van de ambtelijke organisatie van de Veiligheidsregio (zie ook artikel 25, lid 3 Wet op de Veiligheidsregio’s (Wvr);

F. Brandweer: de brandweerorganisatie als bedoeld in artikel 25, lid 1 Wvr;

G. Personeel: personen in dienst van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;

 

Hoofdstuk 2 De organisatiestructuur Veiligheidsregio Zuid Limburg (VRZL)

 

 

Artikel 2. Organisatie VRZL

a) De VRZL is een bestuurlijk samenwerkingsverband tussen 16 gemeenten.

b) De bestuurlijke organisatie bestaat uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de Voorzitter van de Veiligheidsregio

c) De VRZL kent de volgende organisatie onderdelen/programma’s:

- Brandweerzorg

- Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (C&R)

- Bedrijfsvoering (BV)

 

Artikel 3. Directeur/ Commandant Brandweer

 

 

a) De organisatie van VRZL staat onder eindverantwoordelijkheid van een directeur/ commandant Brandweer;

b) De directeur wordt door het dagelijks bestuur benoemd;

c) De directeur/commandant Brandweer is belast met de volgende taken:

I. de dagelijkse leiding en aansturing van de organisatie van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg;

II. zorgdragen binnen de directie voor periodieke afstemming over sturing en beheer met betrekking tot de taken van de veiligheidsregio;

III. het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter gevraagd en ongevraagd van advies dienen met betrekking tot hun taken en bevoegdheden;

IV. zorgdragen voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter;

V. functioneren als ambtelijk secretaris van de bestuursorganen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en in die hoedanigheid het mede ondertekenen van de stukken van die bestuursorganen.

d) De directeur/ commandant Brandweer legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur over de aansturing van de organisatie. Deze verantwoording vindt plaats door middel van een halfjaarlijkse bestuursrapportage en een jaarrapportage. Deze rapportages bevatten de inhoud en uitvoering van beleid alsmede de bedrijfsvoering en beheer;

e) De directeur/ commandant Brandweer wijst bij afwezigheid voor het functieonderdeel directeur VRZL een plaatsvervanger aan, zijnde de manager C&R/ BV. Bij langdurige afwezigheid van de directeur/ commandant Brandweer kan het algemeen bestuur een tijdelijke plaatsvervanger aanwijzen.

f) De directeur/ commandant Brandweer is ervoor verantwoordelijk, dat voorstellen die aan het algemeen bestuur ter besluitvorming worden aangeboden zijn getoetst op:

I. coördinatie met het overige beleid dat door het algemeen bestuur wordt gevoerd;

II. overeenstemming met het middelenbeleid;

III. rechtmatigheid;

IV. doelmatigheid;

V. tijdigheid, juistheid en volledigheid van de gegeven informatie;

VI. juistheid van de gevolgde procedure met inachtneming van eventueel daartoe door het algemeen bestuur gestelde regels;

VII. juiste toedeling van verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de besluiten waartoe het voorstel leidt.

 

Artikel 4 De Controller

 

a) De controller houdt toezicht op en bewaakt de kaders die gelden voor beheer, doelmatigheid, rechtmatigheid en kwaliteit en adviseert in deze het bestuur, de directie en het overig leidinggevende kader;

b) De controller is gerechtigd om gevraagd en ongevraagd die inlichtingen te verschaffen aan het bestuur die hij voor het verzorgen van de financiële administratie en het toezicht op het budget nodig acht. Hij heeft het recht om inlichtingen in te winnen die hij nodig acht om zijn taak te kunnen vervullen.

 

 

Artikel 5 Controle Financiën

 

a) De controle op de financiële administratie en het geldelijke beheer is opgedragen aan een door het algemeen bestuur aangewezen accountant.

 

Artikel 6 Directie en Directie overleg

 

a) De directie binnen VRZL wordt gevoerd door de directeur/ commandant Brandweer en de manager C&R/ BV.

b) De directeur/commandant Brandweer en de manager C&R/ BV vormen samen de directie en geven gezamenlijk sturing aan de organisatie als geheel waarbij de directeur/ commandant Brandweer eindverantwoordelijk is en de besluiten neemt;

c) De directie wordt ondersteund door de controller, de bestuursadviseur (die extern verbindt) en de directieadviseur (die intern zaken organiseert).;

d) In het directie overleg vindt afstemming plaats over werking van de organisatie en de bestuurlijke en financiële kaders waarbinnen dat plaatsvindt;

 

Artikel 7 Overleg Brandweer, C&R en Bedrijfsvoering

 

a) De programma’s Brandweer, C&R en Bedrijfsvoering kennen een overleg;

b) In deze overleggen vindt afstemming plaats over de werking van de programma’s en de bestuurlijke en financiële kaders waarbinnen dat plaatsvindt. Op basis van deze overleggen en het verkregen draagvlak nemen de directeur/ commandant Brandweer en de manager C&R/ BV besluiten binnen het daartoe verstrekte mandaat.

 

Artikel 8 Programma C&R

 

a) De manager C&R/ BV stuurt het team C&R aan.

b) Voor de wettelijke taken van de veiligheidsregio op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding is aansluiting gezocht bij artikel 10 van de Wvr die het volgende aangeeft:

I. Het inventariseren en adviseren over risico’s van rampen en crises;

II. Het organiseren van de crisisbeheersing & rampenbestrijding;

III. Het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio’s en tussen de bij deze taken betrokken diensten.

c) Het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding is verantwoordelijk voor de volgende processen:

I. Bevolkingszorg en multidisciplinaire advisering bij evenementen;

II. Multidisciplinaire risicobeheersing;

III. Multidisciplinair Informatiemanagement (IM);

IV. Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO);

V. Multidisciplinaire Operationele Voorbereiding (MOV);

VI. Monodisciplinaire Operationele Informatie Voorziening (OIV)

VII. Risico- en crisiscommunicatie;

VIII. Kwaliteitszorgsysteem en evaluaties

 

Artikel 9 Programma Brandweer

 

a) Het programma Brandweer wordt aangestuurd door de directeur/ commandant Brandweer;

b) Het programma Brandweer bestaat uit de volgende teams:

I. Risicobeheersing (programma brandweerzorg);

II. Incidentbestrijding;

III. Vakbekwaamheid;

IV. Kaderstelling;

V. Meldkamer;

a) Het programma Brandweer voert de taken uit zoals bedoeld in artikel 25 van de Wet veiligheidsregio's, alsmede de artikelen 3.4, 3.5 en 4.4 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

 

Artikel 10 Bedrijfsvoering

 

a) Het programma Bedrijfsvoering wordt aangestuurd door de manager C&R/ BV;

b) Het programma Bedrijfsvoering kent een overleg;

c) Bedrijfsvoering organiseert, bestuurt, voert uit en beheerst de (be)sturende en ondersteunende processen;

d) In de organisatie wordt werkt met de volgende teams binnen Bedrijfsvoering:

I. Bestuurs- & Directie ondersteuning;

II. Personeel & Organisatieontwikkeling;

III. Financiën & Inkoop;

IV. Informatie, Automatisering & Facilitair.

 

Artikel 11 Onderdeel GGD/GHOR

 

a) Taken van de GGD/GHOR zijn omschreven in artikel 3.6 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg;

b) De uitvoering van de GHOR-taken is belegd bij de GGD Zuid Limburg.

 

Artikel 12 Onderdeel bevolkingszorg (gemeenten)

 

a) Het bestuur van de VRZL bereidt de gemeentelijke processen Bevolkingszorg voor;

b) De coördinerend gemeentesecretaris is conform artikel 3.7 van de Gemeenschappelijke Regeling VRZL belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis;

c) De coördinerend gemeentesecretaris is ambtelijk eindverantwoordelijk voor de coördinatie en voorzieningen gemeentelijke regionale bevolkingszorg;

d) Het onderdeel bevolkingszorg ondersteunt de specifieke (deel)processen waarvoor gemeenten in het kader van de voorbereiding en uitvoering van de bestrijding van rampen en crisis verantwoordelijk zijn;

e) Bevolkingszorg is binnen de veiligheidsregio Zuid-Limburg georganiseerd binnen het programma C&R;

f) Vanuit dit programma wordt de ambtelijke ondersteuning van de coördinerend gemeentesecretaris georganiseerd;

g) De gemeenten als genoemd in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg zijn in organisatorische en financiële zin gemeenschappelijk verantwoordelijk voor het onderdeel bevolkingszorg.

 

Hoofdstuk 3 Mandaat, volmacht en machtiging

 

 

Artikel 13  

 

a) Het dagelijks bestuur kan de directeur/ commandant brandweer mandaat, volmacht en machtiging verlenen, die in een apart besluit worden vastgelegd.

b) De directeur/ commandant Brandweer kan op zijn beurt, mandaat, volmacht en machtiging verlenen aan andere personeelsleden, onder de daarbij genoemde voorschriften, voorwaarden en/of beperkingen.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Financieel beleid, Personeelsbeleid en Financieel Beheer

 

 

Artikel 14 Financieel beleid en Personeelsbeleid

 

a) De directeur/ commandant Brandweer is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het financieel beleid en de begroting en daarnaast voor de uitvoering van het personeelsbeleid binnen zijn onderdeel zoals dit tot uiting komt in onder andere het formatie overzicht;

b) Een aantal daartoe aangewezen personeelsleden wordt belast met de uitvoering hiervan.

 

Artikel 15 Financieel beheer

 

a) De directeur/ commandant Brandweer is verantwoordelijk voor het beheer van inkomsten en uitgaven en voor een doel- en rechtmatige taakuitoefening;

b) Bij de invulling van deze verantwoordelijkheid richt hij zich naar de regels van de geldende Financiële verordening en Treasury statuut.

 

Hoofdstuk 5 Archief

 

 

Artikel 16  

 

In overeenstemming met de Archiefwet 1995, alsmede artikel 11.1 en 11.2 van de Gemeenschappelijke Regeling VRZL, draagt het dagelijks bestuur zorg voor de archiefbescheiden van de organisatie VRZL

 

Hoofdstuk 6 Informatieveiligheid en Privacy

 

 

Artikel 17  

 

a) De directie is verantwoordelijk voor de Informatieveiligheid en Privacy van de organisatie VRZL;

b) De Specialist Informatiebeveiliging en Kwaliteit/CISO adviseert en ondersteunt de directie op het gebied van Informatieveiligheid;

c) De specialist Informatiemanagement met de roltoebedeling van privacy medewerker adviseert en ondersteunt de directie op het gebied van privacy wet- en regelgeving;

d) De specialist informatiemanagement met de roltoebedeling van functionaris gegevensbescherming treedt op als onafhankelijk toezichthouder op correcte naleving binnen de organisatie VRZL.

 

Hoofdstuk 7 Medezeggenschap en Rechtspositie

 

 

Artikel 18  

 

a) Medezeggenschap volgt zeggenschap;

b) De directeur/commandant Brandweer treedt op als WOR-bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden voor de organisatie VRZL. Bij onderwerpen van specifieke aard kan de WOR-bestuurder zich laten bijstaan door adviseurs;

c) De portefeuillehouder Personeel en Organisatie in het dagelijks bestuur zit de commissie voor het Georganiseerd Overleg met de Vakorganisaties voor;

d) De VRZL is aangesloten bij de CAO WSVR en volgt aanvullende uitvoeringsregelingen in zoverre dat deze door het algemeen bestuur zijn vastgesteld.

 

Hoofdstuk 8 Slot- en overgangsbepalingen

 

 

Artikel 19 Inwerkingtreding en citeertitel

 

1. De regeling treedt in werking met ingang van de datum waarop deze wordt gepubliceerd.

2. De regeling kan worden aangehaald met "Organisatieverordening VRZL".

 

Artikel Slotbepaling

 

Met ingang van de datum waarop deze regeling in werking treedt, vervallen alle eerder vastgestelde Organisatieverordeningen VRZL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg

d.d. 24 juni 2022

De voorzitter, De secretaris,

mr. J.M. Penn-te Strake drs. F.C.W. Klaassen