Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zandvoort

Aanwijsbesluit parkeerverbod recreatievoertuigen tijdens Formule 1

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZandvoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit parkeerverbod recreatievoertuigen tijdens Formule 1
CiteertitelAanwijsbesluit parkeerverbod recreatievoertuigen tijdens Formule 1
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling geldt tot en met 5 september 2022.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Zandvoort 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-2022nieuwe regeling

05-07-2022

gmb-2022-340418

2022/952049

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit parkeerverbod recreatievoertuigen tijdens Formule 1

Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort,

 

Gelet op artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening Zandvoort,

Overwegende,

 • -

  dat van 2 tot en met 4 september 2022 de Dutch Grand Prix plaatsvindt op het circuit in Zandvoort;

 • -

  dat dit veel bezoekers trekt die Zandvoort zullen aandoen;

 • -

  dat er veel bezoekers naar Zandvoort worden verwacht met de intentie om langer te verblijven

 • -

  dat het schadelijk is voor het aanzien van de gemeente Zandvoort als veel recreatieve voertuigen zoals aanhangers, campers, caravans, keetwagens en andere voertuigen in Zandvoort worden geparkeerd;

 • -

  dat de raad het college de bevoegdheid heeft gegeven om wegen aan te wijzen waar het verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt te parkeren;

 • -

  dat het college heeft besloten van deze bevoegdheid gebruik te maken om het woon- en leefklimaat, het milieu en de openbare orde te beschermen;

 • -

  dat tijdens de Formule 1 een geslotenverklaring van kracht is voor heel Zandvoort om de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid van Zandvoort te optimaliseren. Alleen bewoners en belanghebbenden mogen dan Zandvoort in met hun voertuig op basis van een doorlaatbewijs. Overigens kan dit doorlaatbewijs voor campers en andere recreatieve voertuigen maar voor drie dagen gebruikt worden op grond van artikel 5:6 lid 1 onder a.

Besluit,

 • 1.

  Alle openbare straten en wegen binnen de gemeentegrenzen van Zandvoort aan te wijzen als weg als bedoeld in artikel 5:6 eerste lid onder b van de Algemene plaatselijke verordening, waardoor het verboden is deze voertuigen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Zandvoort te parkeren. Dit verbod is niet van toepassing op campers, aanhangers en andere voertuigen die niet voor verkeersdoeleinden worden gebruikt indien hier een doorlaatbewijs voor is afgegeven.

 • 2.

  Dat de werking van dit aanwijsbesluit wordt beperkt tot de periode 26 augustus 2022 tot en met 5 september 2022.

 • 3.

  Dat dit besluit de dag na publicatie in werking treedt.

Secretaris,

Burgemeester,

Bent u het niet eens met dit besluit?

Tegen dit besluit staat bezwaar open. Vindt u dat het besluit onjuist is, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen ter attentie van het bestuursorgaan van Zandvoort dat het besluit heeft genomen, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

 

Wij maken u erop attent dat ook een derde-belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon.

 

Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente Zandvoort: Bezwaar tegen gemeentelijk besluit - Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621,2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van het verzoek wordt een griffierecht geheven.