Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

1e wijziging beleidsregels standplaatsen gemeente Hengelo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling1e wijziging beleidsregels standplaatsen gemeente Hengelo
Citeertitel1e wijziging beleidsregels standplaatsen gemeente Hengelo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp1e wijziging beleidsregels standplaatsen gemeente Hengelo

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-20221e wijziging beleidsregels standplaatsen gemeente Hengelo

12-07-2022

gmb-2022-339636

Tekst van de regeling

Intitulé

1e wijziging beleidsregels standplaatsen gemeente Hengelo

Intitulé

1e wijziging beleidsregels standplaatsen gemeente Hengelo

Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot wijziging van de beleidsregels standplaatsen gemeente Hengelo;

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Winkeltijdenwet, de Algemene plaatselijke verordening gemeente Hengelo (hierna: APV) en de Detailhandelsvisie Hengelo 2006-2016, geactualiseerde beleidsversie 2012;

Overwegende dat het wenselijk is om nadere regels te stellen voor standplaatsen voor ambulante handel;

Gelet op artikel 5:17, artikel 5:18 en artikel 5:19 van de Algemene plaatselijke verordening en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen de 1e wijziging van de Beleidsregels standplaatsen gemeente Hengelo.

Artikel I  

De beleidsregels standplaatsen gemeente Hengelo worden als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3.1 eerste lid komt te luiden:

1. Het aantal standplaatslocaties in de gemeente Hengelo

Locatie

Max. aantal standplaatsen

Soort standplaats

Winkelcentrum Hengelose Es

2

1 vaste standplaats en 1 incidentele standplaats

Winkelcentrum Dikkersplein

2

1 vaste standplaats en 1 seizoensgebonden standplaats

Winkelcentrum Hasselo

2

1 vaste standplaats en 1 incidentele standplaats

Winkelcentrum Slangenbeek

3

2 vaste standplaatsen en 1 seizoensgebonden standplaats

Mozartlaan

1

1 vaste standplaats

Woolderesweg

1

1 vaste standplaats

Beckum (particulier terrein)

1

1 vaste standplaats

Agathaplein (particulier terrein)

2

2 vaste standplaatsen

Enschedesestraat

3

1 seizoensgebonden standplaats en 2 incidentele standplaatsen

Marktplein

4

4 incidentele standplaatsen

Burgemeester Jansenplein

2

2 incidentele standplaatsen

FBK-stadion (uitsterfbeleid)

1

1 vaste standplaats

Plein Westermaat (particulier terrein)

1

1 seizoensgebonden standplaats

B

Artikel 3.2 vierde lid komt te luiden:

4. Indien de seizoensgebonden standplaats niet gebruikt wordt, wordt deze beschikbaar gesteld voor incidentele standplaatsen, tenzij het particulier terrein betreft.  

C

Artikel 4.2 zesde lid komt te luiden:

6. Met uitzondering van de leden 1 en 3 van dit artikel, is het bepaalde in hoofdstuk 4 niet van toepassing voor de locaties op particulier terrein.

D

Artikel 6.1 komt te luiden:

Artikel 6.1 Stroomvoorziening

1. Voor zover men gebruik wil maken van de aanwezige gemeentelijke stroomvoorziening bij de standplaats, wordt een vergoeding in rekening gebracht.

2. Het gebruik van aggregaten is niet toegestaan.

3. Niet op alle locaties is een gemeentelijke stroomvoorziening aanwezig bij de standplaats.

E

Aan bijlage 1, “- Beleidsregels standplaatsen gemeente Hengelo – locaties standplaatsen” worden de volgende twee plattegronden toegevoegd, één locatie voor een seizoensgebonden standplaats op het Plein Westermaat, alsmede één locatie voor een vaste standplaats bij het Winkelcentrum Slangenbeek.

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders

van Hengelo in de vergadering van 12 juli 2022

de secretaris, de burgemeester