Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Beleidsregel gebiedsontzeggingen Apeldoorn 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel gebiedsontzeggingen Apeldoorn 2022
CiteertitelBeleidsregel gebiedsontzeggingen Apeldoorn 2022
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel gebiedsontzeggingen Apeldoorn 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening 2014 (APV)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-2022nieuwe regeling

13-07-2022

gmb-2022-333960

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel gebiedsontzeggingen Apeldoorn 2022

De burgemeester van de gemeente Apeldoorn,

 

Het navolgende overwegend:

 

Artikel 2:78 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) bepaald dat de burgemeester bevoegd is om een persoon een gebiedsontzegging op te leggen in het verband met het:

 • -

  alleen of in groepsverband ernstig verstoren van de openbare orde door het plegen van strafbare feiten;

 • -

  lastig vallen of schade toebrengen van personen, of bij ernstige vrees daarvoor.

De gebiedsontzegging wordt opgelegd aan personen die strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen verrichten.

 

In deze beleidsregel geeft de burgemeester aan op welke wijze hij, of de door of namens hem gemandateerde politieambtenaren, van de bevoegdheid van artikel 2:78 Apv gebruik kunnen maken.

 

Het opleggen van een gebiedsontzegging houdt niet in dat er geen strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie plaatsvindt tegen de gepleegde strafbare feiten.

 

Gelet op artikel 2:78A van de Algemene plaatselijke verordening Apeldoorn;

 

Besluit vast te stellen:

 

Beleidsregel gebiedsontzeggingen Apeldoorn 2022

Opleggen gebiedsontzegging

 • 1.

  De gedragingen waarvoor een gebiedsontzegging kan worden opgelegd zijn opgenomen in onderdeel 20.

 • 2.

  Een gebiedsontzegging geldt voor een gebied dat op een gemotiveerd voorstel van de politie wordt vastgesteld.

 • 3.

  Voordat een gebiedsontzegging wordt opgelegd, ontvangt een persoon die zich voor de eerste keer schuldig heeft gemaakt aan een gedraging als genoemd in onderdeel 20, een schriftelijke waarschuwing. In deze waarschuwing wordt het beleid ten aanzien van gebiedsontzeggingen uitgelegd. De waarschuwing wordt één keer gegeven en geldt binnen de gehele gemeente Apeldoorn. Het uitreiken van de waarschuwing wordt door de politie vastgelegd in het BVH systeem.

 • 4.

  Bij ernstige openbare orde verstoringen kan zonder waarschuwing een gebiedsontzegging worden opgelegd. In dat geval dient het besluit grondig te worden gemotiveerd.

 • 5.

  Indien ten aanzien van een persoon voor de tweede maal een gedraging als bedoeld in onderdeel 20 wordt geconstateerd, wordt een ontzegging opgelegd overeenkomstig het bepaalde in onderdeel 21. Gedurende dat tijdvak mag de persoon zich niet bevinden in het aangewezen gebied genoemd in de ontzegging. Iedere volgende overtreding binnen 6 maanden na het opleggen van een gebiedsontzegging in hetzelfde gebied zal een volgende stap zijn in het in onderdeel 21 genoemde tijdvak. Indien de periode langer is geweest dan 6 maanden wordt de duur van het laatst opgelegde tijdvak opnieuw toegepast. Bij de overtreding van een gebiedsontzegging wordt een proces-verbaal van de gedragingen op grond van artikel 2:78 lid 2 jo artikel 6 lid 1 van de APV opgemaakt.

 • 6.

  De duur van de opgelegde gebiedsontzegging mag effect hebben over verschillende dagen, verspreid over een jaar. Afhankelijk van de gekozen variant kan het gaan om enkele tijdstippen op een dag, of een aantal aaneengesloten uren per dag. Om het effect van een dergelijke maatregel niet te langdurig te laten zijn, telt een gebiedsontzegging met een geldigheid van een dagdeel als één volledige dag.

Gebiedsontzegging tot en met 28 dagen (4 weken)

 • 7.

  De teamchef van de politie Apeldoorn is overeenkomstig het machtigingsbesluit gebiedsontzegging bevoegd tot het opleggen van een bestuurlijke waarschuwing als mede het opleggen van een gebiedsontzegging voor de duur van 24 uur, 48 uur, 7 dagen, 14 dagen en 28 dagen. Het is hem toegestaan deze bevoegdheid te mandateren aan een door hem aan te wijzen teamleidinggevende ambtenaren van de politie van het team Apeldoorn, die zijn aangesteld op grond van artikel 1, eerste lid, onder c, van het Besluit algemene rechtspositie politie.

Gebiedsontzegging vanaf 42 dagen (6 weken)

 • 8.

  De bevoegdheid tot het opleggen van gebiedsontzeggingen met een langere duur dan in het vorige artikel beschreven, kunnen niet worden gemandateerd. Gebiedsontzeggingen met een duur van 42 dagen en 56 dagen worden door de burgemeester opgelegd.

Zienswijzen

 • 9.

  Bij een voornemen tot het opleggen van een gebiedsontzegging tot en met 28 dagen, wordt betrokkene voorafgaand mondeling in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken. Indien betrokkene van die gelegenheid gebruik maakt, wordt de afgelegde verklaring schriftelijk vastgelegd.

 • 10.

  Bij een voornemen tot het opleggen van een gebiedsontzegging voor meer dan 28 dagen, wordt betrokkene daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht en in de gelegenheid gesteld om binnen 3 werkdagen een zienswijze in te dienen bij de gemeente Apeldoorn, afdeling Concernzaken.

Uitreiking gebiedsontzegging en zwaarwegende belangen

 • 11.

  Het besluit tot het opleggen van een gebiedsontzegging wordt in persoon aan de betrokkene uitgereikt. De gedragingen waarop de gebiedsontzegging is gebaseerd, worden meegedeeld, alsmede voor welk tijdvak en gebied de ontzegging geldt. Tevens wordt een kaart uitgereikt van het gebied. Het bij het besluit behorende dossier wordt na uitreiking bij een gebiedsontzegging ingevuld door de teamchef van de politie Apeldoorn. Vervolgens wordt deze verstuurd aan de gemeente Apeldoorn, afdeling Concernzaken

 • 12.

  Indien de betrokkene kan aantonen dat hij een zwaarwegend belang heeft om zich op een bepaalde plaats in het gebied op te houden, wordt in het besluit tot oplegging van een gebiedsontzegging een looproute opgenomen. Het is de betrokkene in dat geval slechts toegestaan om de desbetreffende locatie via de aangegeven looproute te bereiken. Of iemand een zwaarwegend belang heeft om zich in het gebied op te houden, zal door betrokkene zelf moeten worden aangetoond. Doorgaans zal het daarbij gaan om belangen in de persoonlijke sfeer, zoals wonen, werken, het bezoek aan een huisarts, advocaat of hulpverleningsinstantie.

Inwerkingtreding en cumulatie

 • 13.

  Een gebiedsontzegging treedt in werking op het moment dat het besluit aan de betrokkene wordt uitgereikt. Als een gebiedsontzegging wordt uitgereikt terwijl er al een gebiedsontzegging geldt, gaat de termijn van de nieuwe gebiedsontzegging in na afloop van de eerder opgelegde gebiedsontzegging.

Dossiervorming en verslaglegging

 • 14.

  Voor het opleggen van een gebiedsontzegging als bedoelt in artikel 8 levert de politie binnen twee weken na het gepleegde strafbare feit een dossier aan bij de gemeente Apeldoorn, afdeling Concernzaken. Dit dossier dient in ieder geval te bevatten:

  • -

   het voorblad met de contactgegevens van de behandelend politie ambtenaar;

  • -

   het verzoek tot opleggen van een gebiedsontzegging;

  • -

   het gebied waarvoor een gebiedsontzegging dient te worden opgelegd;

  • -

   de waarschuwing en het onderliggende proces-verbaal van het strafbare feit;

  • -

   het verslag van het uitreiken van de waarschuwing;

  • -

   de na het uitreiken van de waarschuwing opgemaakte ondertekende processen-verbaal van de in onderdeel 20 genoemde strafbare feiten en openbare orde verstorende handelingen;

  • -

   de eerder opgelegde gebiedsontzeggingen;

  • -

   de opgemaakte registraties;

 • 15.

  In een proces-verbaal van bevindingen worden alle bij de politie bekende en geregistreerde gedragingen voor een gebiedsontzegging van de overtreder vastgelegd. Dit met doel om een totaalbeeld van de gedragingen van de overtreder te schetsen en daardoor in juridische procedures inzicht te geven in de wijze van totstandkoming van de bevelen.

 • 16.

  De politie houdt een registratie bij van de in onderdelen 13 en 14 genoemde documenten.

Informatieplicht

 • 17.

  De teamchef van de politie Apeldoorn informeert de burgemeester en afdeling Concernzaken van de gemeente Apeldoorn door middel van een jaarrapportage over het aantal uitgereikte gebiedsontzeggingen.

 • 18.

  Het Openbaar Ministerie informeert de burgemeester door middel van een jaarlijkse rapportage over het aantal veroordelingen ter zake overtreding van de gebiedsontzegging. De burgemeester levert daartoe een namenlijst aan met overtreders.

 • 19.

  De burgemeester informeert het Openbaar Ministerie en de teamchef van de politie Apeldoorn over een ingediend bezwaar tegen een gebiedsontzegging en over de beslissing op bezwaar.

Strafbare feiten en openbare orde verstorende handelingen

 • 20.

  Bij constatering van de volgende strafbare feiten kan een gebiedsontzegging worden opgelegd:

   

  Strafbare feiten:

   

  artikel 2:1 Apv Samenscholing en ongeregeldheden

  artikel 2:19A Apv Wapenverbod

  artikel 2:26 Apv Ordeverstoring (evenement)

  artikel 2:31 Apv Verboden gedragingen (horeca)

  artikel 2:47 Apv Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

  artikel 2:48 Apv Verboden drankgebruik

  artikel 2:48A Apv Verboden gebruik lachgas

  artikel 2:49 Apv Verboden gedrag bij of in gebouwen

  artikel 2:50 Apv Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten

  artikel 2:65 Apv Bedelarij

  artikel 2:74 Apv Drugshandel op straat

  artikel 2:74A Apv Openlijk drugsgebruik

  artikel 2:78 Apv Gebiedsontzegging

  artikel 3:9 Apv Straatprostitutie

  artikel 4:8 Apv Natuurlijke behoefte doen

  artikel 5:15 Apv Venten

  artikel 2 Opiumwet* Verkopen, enz. van harddrugs

  artikel 3 Opiumwet* Verkopen enz. van softdrugs

  artikel 131 Wetboek van Strafrecht Opruiing

  artikel 137c Wetboek van Strafrecht Belediging van groep mensen

  artikel 138 Wetboek van Strafrecht Huisvredebreuk

  artikel 139 Wetboek van Strafrecht Lokaalvredebreuk

  artikel 141 Wetboek van Strafrecht Openlijke geweldpleging

  artikel 461 Wetboek van Strafrecht Verboden toegang tot andermans grond

  artikel 157 Wetboek van Strafrecht Brandstichting

  artikel 179 Wetboek van Strafrecht Ambtsdwang

  artikel 182 Wetboek van Strafrecht Ambtsdwang en wederspannigheid in vereniging

  artikel 184 Wetboek van Strafrecht Negeren bevoegd gegeven ambtelijk bevel

  artikel 239 Wetboek van Strafrecht Schennis van de eerbaarheid

  artikel 246 Wetboek van Strafrecht Feitelijke aanranding van de eerbaarheid

  artikel 266 jo. 267 Wetboek van Strafrecht Belediging ambtenaar in functie

  artikel 267 Wetboek van Strafrecht Belediging van openbaar gezag

  artikel 285 Wetboek van Strafrecht Bedreiging

  artikel 300 Wetboek van Strafrecht Eenvoudige mishandeling

  artikel 301 Wetboek van Strafrecht Mishandeling met voorbedachten rade

  artikel 302 Wetboek van Strafrecht Zware mishandeling

  artikel 303 Wetboek van Strafrecht Zware mishandeling met voorbedachten rade

  artikel 306 Wetboek van Strafrecht Deelneming aan aanval of vechtpartij

  artikel 310 Wetboek van Strafrecht Diefstal/ zakkenrollerij

  artikel 317 Wetboek van Strafrecht Afpersing

  artikel 318 Wetboek van Strafrecht Bedreiging

  artikel 350 Wetboek van Strafrecht Vernieling

  artikel 416 Wetboek van Strafrecht Heling

  artikel 417 Wetboek van Strafrecht Opzetheling

  artikel 424 Wetboek van Strafrecht Straatschenderij

  artikel 426 Wetboek van Strafrecht Verkeersbelemmering in staat van dronkenschap

  artikel 431 Wetboek van Strafrecht Rumoer/burengerucht

  artikel 453 Wetboek van Strafrecht Openbare dronkenschap

  artikel 13, 26 of 27 Wet Wapens en Munitie Dragen verboden wapens

   

  *In geval van uitsluitend het aanwezig hebben van een middel als bedoeld in artikel 2 of 3 Opiumwet kan slechts een gebiedsontzegging worden opgelegd indien de aangetroffen hoeveelheid meer is dan die waarbij volgens de daarvoor geldende richtlijn politiesepot wordt toegepast.

Duur van de gebiedsontzegging

 • 21

  In het hiernavolgende wordt de duur van de op te leggen gebiedsontzegging aangegeven. Afhankelijk van de ernst van het strafbare feit of de combinatie van strafbare feiten kan van onderstaand schema worden afgeweken.

   

  Eerste constatering waarschuwing

  Tweede constatering 24 uur (1 dag)

  Derde constatering 48 uur (2 dagen)

  Vierde constatering 7 dagen (1 week)

  Vijfde constatering 14 dagen (2 weken)

  Zesde constatering 28 dagen (4 weken)

  Zevende constatering 42 dagen (6 weken)

  Achtste en volgende constateringen 56 dagen (8 weken)

Intrekking

 • 22

  De beleidsregel gebiedsontzeggingen Apeldoorn 2020, voor het inzetten van het instrument gebiedsontzegging in de gemeente Apeldoorn wordt ingetrokken.

Inwerkingtreding

 • 23

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie.

Citeertitel

 • 24.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel gebiedsontzeggingen Apeldoorn 2022.

Aldus vastgesteld op 13 juli 2022.

De burgemeester van Apeldoorn,

A.J.M. Heerts