Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Nadere regels Nationaal Plan Onderwijs gemeente Rozendaal 2022-2025

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Nationaal Plan Onderwijs gemeente Rozendaal 2022-2025
CiteertitelNadere regels Nationaal Plan Onderwijs gemeente Rozendaal 2022-2025
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rozendaal houdende regels omtrent subsidie Algemene subsidieverordening Rozendaal 2019
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-2022nieuwe regeling

05-07-2022

gmb-2022-327423

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Nationaal Plan Onderwijs gemeente Rozendaal 2022-2025

Het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal

 

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel 5 lid 1, artikel 6 lid 4 en artikel 7 lid 4 van de Algemene subsidieverordening Rozendaal 2019;

 

besluit:

 

vast te stellen de Nadere regels Nationaal Plan Onderwijs gemeente Rozendaal 2022-2025

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden, daartoe gemandateerd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal;

 • b.

  Asv: Algemene subsidieverordening Rozendaal 2019;

 • c.

  Kinderopvang: organisaties die kinderopvang als bedoeld in artikel 1 van de Wet kinderopvang verzorgen;

 • d.

  School: uit ’s Rijks kas bekostigde school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 1 van de Wet op de expertisecentra en artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, met uitzondering van de scholen bedoeld in artikel 185 van de Wet op het primair onderwijs;

 • e.

  Kinderen:

  • degenen die in aanmerking komen voor voorschoolse educatie als bedoeld in artikel 167 van de Wet op het primair onderwijs;

  • leerlingen; en

  • thuiszitters;

 • f.

  lokale partij: partner voor gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid in en om de school namelijk: (jeugdgezondheids)zorgpartijen, bibliotheken, kinderopvang, sociaal werk, welzijnsorganisaties, sport en cultuur alsook vervolgonderwijs namelijk universiteiten, HBO- en MBO-instellingen voor wat betreft het inhalen van COVID-19 vertragingen bij kinderen;

 • g.

  Landelijke NPO Regeling: Regeling van de Minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media van 30 september, nr. KO/28085678, houdende regels voor het verstrekken van specifieke uitkeringen voor het stimuleren van gemeentelijke maatregelen om COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen in te lopen (Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen).

Artikel 2. Reikwijdte regeling

 • 1.

  Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidie door het college voor activiteiten vallend onder de in artikel 3 bedoelde doelen en het in de artikelen 5, 6 en 7 bedoelde toetsingskader.

 • 2.

  Op de subsidieverstrekking op grond van deze regeling zijn de bepalingen van de Algemene subsidieverordening Rozendaal van toepassing.

Artikel 3. Activiteiten en doelen

 • 1.

  Met deze regeling wil de gemeente Rozendaal samen met gemeente Rheden en met onderwijs en lokale partners de onderwijsvertraging voor leerlingen van voorschool tot voortgezet onderwijs door COVID-19 verkleinen. Subsidie kan uitsluitend worden verleend voor activiteiten die passen binnen de landelijke NPO regeling artikel 3:

  • a.

   (Bovenschoolse) activiteiten gericht op het inhalen van onderwijsvertragingen bij kinderen opgelopen door COVID-19, waarvan gemeenten en scholen in gezamenlijk overleg constateren dat de gemeente hier een toegevoegde waarde heeft;

  • b.

   Activiteiten gericht om vertragingen door COVID-19 in de voorschoolse periode in te lopen voor degenen die in aanmerking komen voor voorschoolse educatie;

  • c.

   Activiteiten gericht op zorg en welzijn in de school of in verlengde leertijd en extra beschikbaarheid van zorg op school om vertragingen op sociaal en emotioneel vlak als gevolg van COVID-19 in te halen, die aanvullend zijn aan de reguliere inzet van de gemeenten, en die op basis van analyse van de COVID-19 vertragingen nodig worden geacht;

  • d.

   Activiteiten gericht op het bevorderen van lokale (en regionale) samenwerking tussen scholen, bevoegde gezagsorganen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, en andere lokale partijen ten behoeve van de aanpak van COVID-19 vertragingen en een integrale ondersteuning van kinderen op sociaal, emotioneel, executief en cognitief vlak;

  • e.

   Activiteiten gericht op het betrekken van thuiszitters en leerlingen die thuiszitters dreigen te worden bij de aanpak van het inlopen van vertragingen als gevolg van COVID-19;

 • 2.

  Activiteiten sluiten aan bij het NPO- plan van aanpak van de gemeenten Rheden en Rozendaal, vastgesteld respectievelijk december 2021 en januari 2022: de gemeenten leggen de nadruk op het sociale- en zorg aspect.

Artikel 4. Aanvraag en beslistermijn

 • 1.

  Een aanvraag geschiedt door digitaal een ondertekend projectplan. Hieraan zijn eisen gesteld zoals gesteld in artikel 6

 • 2.

  Het indieningstermijn voor incidentele subsidies is zes weken voor aanvang van activiteiten.

 • 3.

  Het college beslist binnen 8 weken na het verstrijken van de datum zoals genoemd in lid 2, op de subsidieaanvraag.

Artikel 5. Toetsingsgronden

De volgende toetsingsgronden worden gehanteerd:

 • a.

  bijdrage aan het verkleinen van onderwijsvertragingen door COVID-19 bij jeugdigen;

 • b.

  bijdrage aan het bieden van zorg- en welzijnsactiviteiten voor jeugdigen passend bij het plan van aanpak NPO, en in samenwerking met scholen;

 • c.

  samenwerking tussen of met lokale partijen;

Artikel 6. Beoordeling van de ingediende projectplannen

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moet voldaan worden aan onderstaande factoren;

  In het projectplan wordt tenminste aangegeven:

  • a.

   Een inhoudelijke toelichting op het plan;

  • b.

   De beoogde doelen, doelgroep, bereik aantal leerlingen, resultaten op vertraging corona achterstanden, werk- en meetwijze van het plan;

  • c.

   Hoe samenwerking vorm krijgt, eventueel ook met andere partijen.

  • d.

   Een gespecificeerde begroting.

Artikel 7. Subsidieplafond

 • 1.

  Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt een subsidieplafond van € 32.413 voor de gemeente Rozendaal, op grond van de financiële kaders van de gemeenteraad via de gemeentebegroting.

 • 2.

  De ingediende aanvragen die door het college als compleet worden aangemerkt, worden gewaardeerd aan de hand van de volgende criteria. Per criterium wordt uw aanvraag gewaardeerd met een score van maximaal het aantal punten zoals hieronder vermeld:

   

  • a.

   criterium 1: een visie die aansluit bij de doelstellingen geformuleerd in de landelijke NPO regeling artikel 3 (weging 15 punten);

  • b.

   criterium 2: een aanpak waarbij doelen, resultaten en activiteiten duidelijk zijn verwoordt. Het plan verheldert (gewenst) bereik, doelgroep, in te zetten activiteiten en planning. (weging 40 punten);

  • c.

   criterium 3: efficiënte en effectieve inzet van de financiële middelen waarbij de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag in logisch verband staat met de activiteiten, de grootte en zwaarte van de doelgroep (weging 10 punten);

  • d.

   Criterium 4: er sprake is van samenwerking met het onderwijs (weging 10 punten).

 • 3.

  De beoordelingscommissie bestaat uit medewerkers van de gemeenten Rheden en Rozendaal en beoordeelt de gunningscriteria afzonderlijk. Per onderdeel wordt door de beoordelaar een score van 0, 2, 6, 8 en 10 gegeven. Daarbij worden door de beoordelingscommissie per gunningscriteria de volgende uitgangspunten gehanteerd:

   

  • 0 = Niet beantwoord Inschrijver geeft geen uitwerking van het gevraagde.

    

   2 = Onvoldoende Inschrijver geeft onvoldoende uitwerking van het gevraagde, heeft de vraag niet begrepen en/of geeft een onduidelijk antwoord. Er is geen inzicht in de wijze van invulling en/of de onderbouwing ontbreekt.

    

   6 = Voldoende Inschrijver geeft blijk inzicht te hebben in het gevraagde en heeft een voldoende uitwerking/onderbouwing van het gevraagde waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de minimale aandachtspunten.

    

   8 = Goed Inschrijver geeft blijk inzicht te hebben in het gevraagde en heeft een goede uitwerking/onderbouwing van het gevraagde. De inschrijver creëert deels toegevoegde meerwaarde voor opdrachtgever en/of cliënt.

    

   10 = Uitstekend Inschrijver begrijpt het gevraagde volledig en gaat verder dan het gevraagde. De wijze van invulling is overtuigend en geeft blijk van inzicht waarmee een duidelijke meerwaarde wordt gecreëerd voor opdrachtgever en cliënt.

 • 4.

  De inschrijvingen zullen relatief worden beoordeeld. Dit houdt in dat de verschillende antwoorden van de inschrijvers met elkaar vergeleken worden, voordat aan ieder individueel antwoord een score wordt gegeven. De beoordelingscommissie zal op basis van een unaniem eindoordeel per gunningscriterium de uiteindelijke score bepalen.

 • 5.

  De volgende formule wordt gehanteerd om de punten per onderdeel te bepalen:

   

  • (toegekende score/10) x weging per onderdeel = behaalde aantal punten per onderdeel. Het behaalde aantal punten wordt per onderdeel afgerond op maximaal twee decimalen. Het totaal aantal punten is de som van de behaalde punten per onderdeel.

 • 6.

  De aanvragen worden op volgorde van score gesorteerd. Subsidie worden toegekend tot het subsidieplafond wordt bereikt. De overige aanvragen worden door het college gemotiveerd geweigerd.

 • 7.

  Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is aangevuld.

 • 8.

  De ingediende projectplannen worden binnen de beslistermijnen beoordeeld zoals benoemd in artikel 4.

Artikel 8. Weigeringsgronden

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 8 in de Asv wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   de activiteiten niet binnen de doelstelling en reikwijdte van deze regeling passen;

  • b.

   de aanvraag niet tijdig of niet volledig is ingediend;

  • c.

   niet wordt voldaan aan de eisen van de landelijke NPO regeling;

  • d.

   de door de aanvrager beoogde te verrichten activiteiten al door andere organisaties worden uitgevoerd/opgestart;

  • e.

   voor dezelfde of vergelijkbare activiteit al subsidie is verleend aan de aanvrager op grond van de Asv of een andere subsidieregeling van de gemeente Rheden of Rozendaal.

 • 2.

  De subsidieverlening wordt voorts geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond, als bedoeld in artikel 7, zou worden overschreden.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen het bepaalde in deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing ervan, gelet op de betrokken belangen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf de datum inwerkingtreding van de Nadere regels Nationaal Plan Onderwijs gemeente Rheden 2022-2025.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels Nationaal Plan Onderwijs gemeente Rozendaal 2022-2025.

Rozendaal d.d. 5 juli 2022

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris

Boele Boelens

De burgemeester

Ester Weststeijn