Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Aanwijzingsbesluit krachtens artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Vijfheerenlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit krachtens artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Vijfheerenlanden
CiteertitelAanwijzingsbesluit flexibel cameratoezicht Hoevesteinse Lint, Hoef en Haag, juli 2022
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Algemene plaatselijke verordening Vijfheerenlanden
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-202205-08-2022nieuwe regeling

06-07-2022

gmb-2022-327399

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit krachtens artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Vijfheerenlanden

DE BURGEMEESTER VAN VIJFHEERENLANDEN;

 

gehoord de beraadslaging met de politie;

 

overwegende dat:

 

 • [vertrouwelijk]

 • [vertrouwelijk]

 • [vertrouwelijk]

 • [vertrouwelijk]

 • [vertrouwelijk]

 • [vertrouwelijk]

 • [vertrouwelijk]

 • [vertrouwelijk]

 • uit politie-informatie blijkt dat er ernstige vrees bestaat voor het ontstaan van ernstige wanordelijkheden die de openbare orde in gevaar brengen;

 • de woning aan het Hoevesteinse Lint 34 een rijtjeswoning betreft;

 • zich meerdere woningen naast en tegenover (danwel achter) elkaar bevinden;

 • de woning gelegen is aan een doorgaande weg, parallel aan een fietspad en in de directe nabijheid van een speeltuin;

 • de woning dan ook gelegen is in een kinderrijke wijk en straat met veelal jonge gezinnen;

 • de burgemeester, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde nodig is, bevoegd is om op basis van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Vijfheerenlanden voor een bepaalde duur camera’s in te zetten ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats;

 • het cameratoezicht in de hierna genoemde straten en gebieden voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (zoals kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit);

 • de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers tot eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;

 • de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • het uitoefenen van voornoemde controlebevoegdheden in de bewuste gebieden een onderdeel is van een breder pakket aan maatregelen ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid;

 • de effectiviteit van flexibel cameratoezicht in een aparte evaluatie van iedere inzet getoetst wordt.

 

BESLUIT het volgende:

Artikel I  

Als gebied voor flexibel cameratoezicht wordt aangewezen:

het gebied in Hoef en Haag, Hoevesteinse Lint (zie plattegrond in de bijlage).

Artikel II  

Het besluit genoemd in artikel 1 treedt in werking op 6 juli 2022 en geldt tot en met 5 augustus 2022.

Artikel III  

Dit besluit wordt aangehaald als: aanwijzingsbesluit flexibel cameratoezicht Hoevesteinse Lint, Hoef en Haag, juli 2022.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van gemeente Vijfheerenlanden op 6 juli 2022,

S. Fröhlich

Plattegrond deel straat Hoevesteinse Lint

Locatie camera is Hoevesteinse Lint ter hoogte van nummer 28 in de richting van nr. 34

 

Niet eens met dit besluit?

Maak dan binnen zes weken bezwaar. De periode van zes weken start een dag na de datum waarop deze brief is verstuurd.

 

In het bezwaarschrift moet u de volgende informatie vermelden:

 • uw naam en adres en eventueel uw e-mailadres,

 • de datum van uw bezwaarschrift,

 • een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent,

 • het kenmerk (zaaknummer) van het besluit,

 • waarom u het niet eens bent met het besluit.

U sluit uw bezwaarschrift af met uw handtekening.

 

Een bezwaarschrift indienen is gratis. Dit kan alleen per post (dus niet per e-mail).

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Vijfheerenlanden

t.a.v. Commissie voor de bezwaarschriften

Postbus 11

4140 AA Leerdam

 

Snel een uitspraak nodig?

Soms heeft u op korte termijn een uitspraak van de rechter nodig.

Dan kunt u ná het indienen van uw bezwaarschrift direct de rechter vragen een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) te nemen. U kunt bijvoorbeeld vragen dat de uitvoering van het besluit wordt gestopt totdat uw bezwaarschrift is behandeld. Een voorlopige voorziening vraagt u aan met een verzoekschrift, dat u indient bij de rechtbank.

 

Dit kan op twee manieren.

 • 1.

  Digitaal: via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u DigiD nodig. Kijk voor meer informatie op de website digid.nl

 • 2.

  Per post. Stuur uw verzoekschrift naar:

  Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen

  Postbus 16005

  3500 DA Utrecht

Let op: Een verzoekschrift indienen kost geld (griffierechten). Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de rechtbank via 088 - 362 00 00