Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Subsidieregeling kinderopvang op sociaal medische indicatie Ommen 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling kinderopvang op sociaal medische indicatie Ommen 2022
CiteertitelSMI Subsidieregeling Kinderopvang op sociaal medische indicatie 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpSubsidieregeling kinderopvang sociaal medische indicatie gemeente Ommen 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2022Subsidieregeling kinderopvang sociaal medische indicatie gemeente Ommen 2022

08-03-2022

gmb-2022-326809

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling kinderopvang op sociaal medische indicatie Ommen 2022

Het college van de gemeente Ommen;

gelet op:

 

 • -

  titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de Algemene subsidieverordening gemeente Ommen 2021;

 • -

  de Wet kinderopvang.

   

  Overwegende dat:

   

  • -

   uit ervaringen met de Verordening kinderopvang sociaal-medische indicatie, vastgesteld op 3 oktober 2013, blijkt dat een belangrijk deel van de doelgroep van de verordening geen gebruik maakt van het recht op een tegemoetkoming op grond van deze verordening;

  • -

   gebleken is dat de eigen bijdrage volgens het draagkrachtbeginsel een belangrijke belemmering is om gebruik te maken van het recht op een vergoeding en daarmee van de op grond van de indicatienoodzakelijke kinderopvang;

  • -

   als gevolg daarvan het risico op toenemende problematiek bij het kind toeneemt;

  • -

   kinderopvang als adequate voorliggende voorziening in sommige gevallen kan worden ingezet ter voorkoming van jeugdhulp (op termijn);

  • -

   het daarom wenselijk is de huidige tegemoetkoming in de kosten te vervangen door een subsidie voor kinderopvang in de vorm van volledige tijdelijke vergoeding van de kosten daarvan;

  • -

   dat op grond van de ervaringen in 2019 is gebleken dat de tijdelijkheid van de inzet van kinderopvang maar beperkt gerealiseerd wordt en die tijdelijkheid wel wenselijk is.

   Vast te stellen de volgende

   “subsidieregeling kinderopvang op sociaal medische indicatie Ommen 2022”:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  de subsidieregeling: de subsidieregeling kinderopvang op sociaal medische indicatie Ommen 2022;

 • c.

  sociaal medische indicatie: de door de jeugdarts van de Jeugdgezondheidszorg (GGD), in afstemming met een medewerker van het cluster Samen Doen, gemotiveerd, vastgestelde behoefte aan kinderopvang op grond van in artikel 2 van deze subsidieregeling;

 • d.

  kinderopvang: opvang in een geregistreerd kindercentrum of voorziening voor gastouderopvang zoals bedoeld in de Wet kinderopvang;

 • e.

  doelgroepkind: een kind dat in een zodanige (meervoudige) problematiek in het gezin verkeert, of om de ontwikkeling extra te bevorderen binnen een reguliere setting, waarbij de inzet van kinderopvang als preventieve ondersteuning kan voorkomen dat er (op een later moment) geïndiceerde jeugdzorg ingezet moet worden;

 • f.

  het cluster Samen Doen: het sociaal wijkteam van de gemeente;

 • g.

  ondersteuningsplan: het verslag zoals genoemd in artikel 4 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Ommen 2020.

Artikel 2 Aanspraak op subsidie voor kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie  

 • 1.

  Een ouder/verzorger komt voor zijn/ haar kind in aanmerking voor een subsidie voor kinderopvang, op grond van een sociaal medische indicatie, indien de gezinssituatie voldoet aan één van de volgende criteria:

 • a.

  er bestaat voor het kind een zodanige problematiek bij de verzorging door de ouder(s) dat opvang in een kinderdagverblijf, buitenschoolse- of gastouderopvang een aanvullende adequate oplossing is, terwijl alle andere verzorgingsmogelijkheden onvoldoende sluitend zijn;

 • b.

  (tijdelijke) overbelasting van het gezin – te denken valt aan fysieke en/of psychische aandoeningen waardoor ouders/ verzorgers onvoldoende (pedagogische) zorg kunnen verlenen aan het kind - waarvoor kinderopvang een aanvullende oplossing is;

 • c.

  andere gezinsproblematiek - te denken valt aan pedagogische onmacht van ouders/verzorgers (bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking, psychiatrie) - waarbij kinderopvang een aanvullende adequate oplossing is;

 • d.

  bij bedreiging van de ontwikkeling van het kind;

 • e.

  een crisissituatie waarbij kinderopvang een aanvullende oplossing kan bieden

   

2. Aan de in het eerste lid genoemde criteria is niet voldaan indien:

 • a.

  een passende voorliggende voorziening bestaat;

  b. er sprake is van een praktisch oppasprobleem voor het volgen van een (medische) behandeling.

3. Criteria genoemd onder artikel 2, lid 1 en 2, gelden bij het ingaan van deze regeling voor het afgeven van nieuwe SMI indicaties. Bij lopende indicaties vindt een afweging plaats op basis van redelijkheid.

Artikel 3 Reikwijdte van de subsidieregeling

1. Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verstrekken aan:

a. instellingen die opvang middels SMI aanbieden in een voorziening gevestigd in de gemeente Ommen;

b. instellingen gevestigd buiten de gemeente Ommen die opvang middels SMI leveren in een voorziening buiten de gemeente Ommen, die aantoonbaar voor minimaal 35% van de doelgroep levert aan kinderen afkomstig uit de gemeente Ommen, kunnen voor het deel van het aanbod dat geleverd wordt aan kinderen afkomstig uit de gemeente Ommen eveneens voor een subsidie in aanmerking komen;

c. instellingen voor wie artikel 3, lid 1.b, van toepassing is komen slechts voor subsidie in aanmerking wanneer zij op 1 januari voorafgaand aan het kalenderjaar, aantoonbaar subsidie ontvangen van de gemeente waar zij gevestigd zijn;

d. een instelling gevestigd in de gemeente Ommen die opvang middels SMI levert in een voorziening in de gemeente Ommen ontvangt slechts subsidie voor de kinderen woonachtig in de gemeente.

 

Artikel 4 Aanvraag

De aanvraag kan mondeling geschieden tijdens een gesprek van een ouder/verzorger met de jeugdarts van de Jeugdgezondheidszorg (GGD). Ook kan een aanvraag gedaan worden bij de jeugdarts via een medewerker van het cluster Samen Doen. Vervolgens wordt dit bij de GGD het vastgelegd in het ondersteuningsplan en/of het gespreksverslag. Wanneer een SMI nodig is vult de jeugdarts een formulier SMI in, ondertekent dit, evenals de ouders, en stuurt het formulier rechtstreeks naar het cluster Samen Doen.

Het getekende formulier gaat ter toetsing als melding naar het cluster Samen Doen waar vervolgens:

 • a.

  de melding wordt verwerkt door de consulent jeugd;

 • b.

  de consulent Jeugd toetst of een SMI afdoende is in deze situatie en alleen een gespreksverslag schrijft indien nodig;

 • c.

  de omvang van de vergoeding wordt bepaald aan de hand van het maximaal uurtarief kinderopvang (wordt gepubliceerd door het Rijk), de informatie in het SMI formulier(aantal uren en periode van toekenning) en de toekenningsbeschikking Belastingdienst;

 • d.

  een SMI alleen wordt afgegeven voor de extra uren kinderopvang, niet voor de dagen waarop al gebruik gemaakt wordt van kinderopvang;

 • e.

  kosten (buiten kinderopvangtoeslag) door de kinderopvang organisatie gefactureerd kunnen worden bij de gemeente o.v.v. informatie welk kind het betreft en gemaild kunnen worden naar facturen@ommen.nl.

   

  In het SMI formulier worden afspraken opgenomen om na afloop van de indicatie periode geen aanspraak meer te hoeven maken op door de gemeente gesubsidieerde kinderopvang op sociaal medische indicatie en gebruik te maken van voorliggende vormen van kinderopvang.

  De ouder/verzorger stemt via het SMI formulier schriftelijk mee dat de noodzakelijke gegevens over het kind met de organisatie voor kinderopvang worden gedeeld.

  Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend.

Artikel 5 Inhoud van de beschikking

Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de complete aanvraag wordt beschikt op de aanvraag.

Het besluit tot vaststelling van de noodzaak van kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie bevat in ieder geval:

 • a.

  voor verlenging na herindicatie van nogmaals 6 maanden);

 • b.

  in afwijking van artikel 5, lid 1, kan het college de tegemoetkoming voor een andere periode verlenen;

 • c.

  de omvang van de kinderopvang die noodzakelijk wordt geacht op grond van de sociaal medische indicatie (aantal uren en aantal dagdelen)(met een maximum van 6 dagdelen per week) en 5 uren per dagdeel;

 • d.

  het uurtarief dat vergoed wordt. Het maximaal te vergoeden uurtarief is niet hoger dan het maximum uurtarief dat de belastingdienst hanteert voor de kinderopvangtoeslag. De hoogte van de maximum uurtarieven is afhankelijk van het soort opvang (dagopvang of buitenschoolse opvang) en de opvanginstelling (kindercentrum of gastouderbureau).

De beschikking wordt genomen met inachtneming van het door de jeugdarts, ouders en het cluster Samen Doen ondertekende SMI formulier en het resultaat van de toetsing door het cluster Samen Doen. De beschikking wordt afgegeven door de jeugdadministratie in de backoffice.

De aanvrager ontvangt een schriftelijke beschikking van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 6 Subsidievaststelling en -uitbetaling

1. Vanuit de Algemene subsidieverordening gemeente Ommen 2021 wordt de subsidie  tegelijk met de verlening direct vastgesteld.

2. De ouder/verzorger stemt met het ondertekenen van het SMI formulier er schriftelijk mee in dat de subsidie wordt uitbetaald aan de organisatie die de kinderopvang verzorgt.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Het college weigert een subsidie als bedoeld in artikel 2 indien en/of voor zover:

 • a.

  de ouder/verzorger niet behoort tot de personen als bedoeld in artikel 2 van deze subsidieregeling;

 • b.

  er geen sociaal medische indicatie is zoals omschreven in artikel 1, lid 3, van deze subsidieregeling;

 • c.

  de ouder/verzorger op eigen kracht, met gebruikelijke hulp of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk de hulpvraag kan wegnemen;

 • d.

  er uitsluitend sprake is van een oppasprobleem voor het volgen van een (medische) behandeling;

 • e.

  de ouder/verzorger een beroep kan doen op een andere voorliggende adequate voorziening zoals de Wet langdurige zorg en/of de Zorgverzekeringswet;

 • f.

  de ouder of de partner al een voorliggende tegemoetkoming in de kosten van extra kinderopvang ontvangt of (deels)kan ontvangen.

Artikel 8 Te verstrekken gegevens bij de aanvraag
 • 1.

  Een aanvraag voor een SMI bevat:

a. naam, adres en Burgerservicenummer van de ouder/ verzorger;

b. indien van toepassing: naam en Burgerservicenummer van de (ex)partner en, indien dit een ander adres is dan het adres van de ouder: het adres van de (ex)partner;

c. naam, geboortedatum en Burgerservicenummer van het kind of de kinderen waarop de aangevraagde tegemoetkoming betrekking heeft;

d. informatie van het kindercentrum of gastouderbureau dat de kinderopvang gaat verzorgen waarin in ieder geval wordt aangegeven: het aantal uren kinderopvang per kind, de kostprijs per uur en de aanvangsdatum van de opvang;

e. gegevens waaruit blijkt dat de ouder behoort tot de groep personen als bedoeld in artikel 2 van de subsidieregeling;

f. overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag van de tegemoetkoming.

2. De aanvraag geschiedt met behulp van een door het college vastgesteld en beschikbaar gesteld  SMI formulier.

Artikel 9 Ingangsdatum subsidie kinderopvang
 • 1.

  De subsidie wordt verleend met ingang van de datum waarop de aanvraag in ontvangst is genomen.

 • 2.

  Als op deze datum nog geen kinderopvang plaatsvindt, wordt de subsidie verleend met ingang van de datum waarop de kinderopvang zal plaatsvinden.

 • 3.

  Het college is bevoegd om de subsidie te verlenen met ingang van een nader te bepalen datum, liggend vóór de datum als bedoeld in het eerste lid van dit artikel als de toepassing van lid 1 leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 De hoogte van de tegemoetkoming

1. De tegemoetkoming bestaat uit de kosten van het aantal geïndiceerde dagdelen (met een maximum van 5 uur per dagdeel) van de noodzakelijke kinderopvang, berekend op basis van het voor het kalenderjaar voor de kinderopvangvoorziening, dat de kinderopvang verzorgt, geldende uurtarief.

 

Artikel 11 Inhoud van de beschikking

Het besluit tot verlening van een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat in ieder geval:

 • a.

  de vaststelling of de ouder tot de doelgroep behoort als bepaald in artikel 2 van de subsidieregeling;

 • b.

  de naam en geboortedatum van het kind of de kinderen waarop de tegemoetkoming betrekking heeft;

 • c.

  de naam en adres van het kindercentrum of gastouderbureau waar de kinderopvang plaatsvindt;

 • d.

  de periode en de omvang van de kinderopvang per tijdvak waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend;

 • e.

  het maximale bedrag van de tegemoetkoming, berekend op de wijze zoals in artikel 10;

 • f.

  de wijze waarop de tegemoetkoming wordt uitbetaald;

 • g.

  de verplichtingen van de ouder.

Artikel 12 Inlichtingenplicht
 • 1.

  De ouder/ verzorger doet het college onmiddellijk na het bekend worden daarvan uit eigen beweging schriftelijk mededeling van inlichtingen en gegevens die kunnen leiden tot wijziging/ intrekken van de subsidie;

 • 2.

  De ouder/ verzorger verstrekt desgevraagd aan het college, binnen een door het college te stellen redelijke termijn, alle gegevens en inlichtingen van hem en zijn partner die voor de aanspraak op subsidie van belang zijn.

   

Artikel 13 Inwerkingtreding en overgangsbepaling
 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking 3 dagen na haar bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de verordening kinderopvang op sociaal medische indicatie Ommen 2013 Ommen;

 • 2.

  Beschikkingen afgegeven op basis van de verordening kinderopvang op sociaal medische indicatie Ommen 2013, vervallen nadat op basis van een nieuwe aanvraag na de inwerkingtreding van de nieuwe subsidieregeling kinderopvang sociaal medische indicatie Ommen 2022 een besluit is genomen.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het college kan van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of subsidieontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Toepassing van de vorige leden wordt gemotiveerd in het besluit.

 

Artikel 15 Citeertitel

De subsidie regelen wordt aangehaald als: Subsidieregeling kinderopvang sociaal medische indicatie gemeente Ommen 2022.

Ommen, 8 maart 2022

 

gemeentesecretaris,

J.W.H. Blaauw

burgemeester,

mr. drs. J.M. Vroomen