Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalten

Nadere regels subsidieverlening gemeentelijke monumenten 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidieverlening gemeentelijke monumenten 2022
CiteertitelNadere regels subsidieverlening gemeentelijke monumenten 2022
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022nieuwe regeling

13-07-2022

gmb-2022-325982

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidieverlening gemeentelijke monumenten 2022

De wethouder belast met volkshuisvestingszaken van de gemeente Aalten;

overwegende, dat het noodzakelijk is nadere regels vast te stellen om de provinciale subsidie voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten te kunnen verlenen;

gelet op artikel 2, lid 2 van de gemeentelijke ‘Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens 2019’;

besluit:

vast te stellen de Nadere regels subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens 2022.

Artikel 1  

 • 1.

  De provinciale subsidie wordt ingezet voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten;

 • 2.

  De provinciale subsidie is niet bedoeld voor instandhouding van monumenten die in eigendom zijn van de gemeente, de Staat of een provincie of voor onderhoud aan molens. Een provinciale bijdrage voor onderhoud aan molens dient men rechtstreeks aan te vragen bij de provincie via het subsidieportaal van de provincie.

 • 3.

  De provinciale subsidie voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten bedraagt 70 % van de gemeentelijke subsidie, mits het door de provincie beschikbaar gestelde budget niet wordt overschreden.

 • 4.

  Op de subsidieverlening zijn van toepassing:

  • a.

   De Algemene wet bestuursrecht

  • b.

   de Algemene Subsidieverordening Gelderland 2016;

  • c.

   de Regels Ruimte voor Gelderland 2016;

  • d.

   Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Gelderland 2022;

  • e.

   de Uitvoeringsvoorschriften ten behoeve van de duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden;

  • f.

   de Lijst van subsidiabele kosten en werkzaamheden ten behoeve van de berekening van de subsidiabele instandhoudingskosten;

  • g.

   de ‘Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens 2019’.

Artikel 2  

Deze nadere regels treden in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 2022.

Aldus vastgesteld te Aalten op 13 juli 2022

De wethouder belast met volkshuisvestingszaken, T.M.M. Kok

Toelichting

Op 31 januari 2022 hebben Provinciale Staten het verdeelvoorstel voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten vastgesteld. Aan de gemeente Aalten is een subsidie verleend van

€ 35.000-. Dit is 77 % van de gemeentelijke bijdrage voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten en vormt het subsidieplafond voor de provinciale subsidies in 2022.

Op basis van artikel 2 lid 2 van de gemeentelijke ‘Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens 2019’ hebben burgemeester en wethouders op 17 september 2019 nadere regels vastgesteld om de provinciale subsidie te kunnen verlenen. Op 13 juli 2022 heeft de portefeuillewethouder een besluit genomen om aanvullende nadere regels vast te stellen. Deze nadere beleidsregels bevatten de voorschriften die door de provincie aan de subsidieverlening zijn gesteld. De regeling gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2022.