Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Cultuur en erfgoednota gemeente Ommen 2021 – 2030

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCultuur en erfgoednota gemeente Ommen 2021 – 2030
CiteertitelCultuur en Erfgoednota gemeente Ommen 2021-2030
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpCultuur en Erfgoednota gemeente Ommen 2021-2030

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-202204-02-2022Cultuur en Erfgoednota gemeente Ommen 2021-2030

03-02-2022

gmb-2022-324074

Tekst van de regeling

Intitulé

Cultuur en erfgoednota gemeente Ommen 2021 – 2030

De raad van de gemeente Ommen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 november 2021;

 

Besluit:

1. de Cultuur & Erfgoednota 2021 - 2030 conform bijlage 1 vast te stellen;

2. het college opdracht te geven om voor de beleidsperiode 2022-2023 een uitvoeringsprogramma met financiële uitwerking op te stellen en deze aan te bieden aan de gemeenteraad.

 

CULTUUR & ERFGOEDNOTA gemeente Ommen 2021 – 2030

 

INLEIDING

Voor u ligt de nieuwe Cultuur & Erfgoednota. Een visiedocument dat op grond van de wensen van onze samenleving is opgesteld. Na het akkoord van de gemeenteraad wordt deze visie uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma, met daarin een prioriteitenlijst en een financiële paragraaf. Oftewel, een agenda vol speerpunten waaraan we de komende jaren samen gaan werken. De ‘we’ in dit verhaal zijn de inwoners van Ommen en wij als gemeente. Want cultuur is iets van ons allemaal.

 

Cultuur maakt het leven niet alleen mooier, maar zorgt ook voor ontmoeting en beleving. Onder dat motto is deze nota opgesteld. We hebben daarbij kort teruggekeken naar wat we concreet hebben bereikt met de Cultuurnota 2017 (zie bijlage 1). Maar we hebben vooral samen met inwoners gekeken naar wat onze gemeente te bieden heeft op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. Naar wat goed is en wat anders of beter kan. En daarin was men verrassend eensgezind. Dat was voor ons de reden om geen tijd te verspillen aan al te lang terugkijken, maar met volle kracht vooruit te gaan. Dus hebben we op basis van de uitkomsten uit de gesprekken met onze inwoners, de digitale enquête deze nota op papier gezet.

 

In deze visie vertellen we u eerst iets over de uitgangspunten die wij voor ogen hebben rondom cultuur en erfgoed. Vervolgens beschrijven we de doelen die we willen behalen én hoe we daaraan samen met onze inwoners willen werken. In de concept omgevingsvisie heeft Ommen een uitvwerking gegeven van de 4 g’s: Ommen is groen, gastvrij, geïnspireerd èn gezond. Een motto dat ook zeker van toepassing is op onze visie op cultuur. Vanuit dit motto zien wij het als opdracht om cultuur en ons erfgoed te behouden en te versterken.

 

Deze Cultuur & Erfgoednota is een groeidocument. Een eerste aanzet op de weg naar een breed cultuuraanbod voor alle inwoners en bezoekers van de gemeente Ommen. Een document waaraan we de komende jaren blijven werken, samen met onze inwoners, cultuurorganisaties, het CPO en recreatieondernemers. Daarnaast nodigen wij ook onze partners in het Vechtdal, de stedelijke cultuur regio Zwolle en de Provincie Overijssel uit om samen met ons te blijven werken aan de opgaven voor cultuur en erfgoed. Want cultuur maken we samen.

 

Ommen, november 2021

Wethouder Ko Scheele

 

1. HOE IS DEZE NOTA TOT STAND GEKOMEN?

Om te weten waar je naartoe wilt, moet je eerst weten waar je staat. Voor wat betreft het opstellen van deze Cultuur & Erfgoednota betekende dit dat we eerst in kaart wilden brengen hoe het culturele leven in Ommen ervoor staat. En wie kan daarover nu beter oordelen dan de Ommenaar zelf? Daarom gingen we in gesprek met een groep inwoners die op allerlei manieren betrokken zijn bij kunst, cultuur en erfgoed.

 

Voordat we in gesprek gingen met onze inwoners, vond op 27 mei een startgesprek plaats met de gemeenteraad en het Cultuur Platform Ommen.

 

Afgevaardigden van muziekverenigingen, de lokale musea, kunstenaars, landgoedeigenaren en inwoners (participatiegroep) kwamen op 13 oktober naar Theater Carrousel. Na een gezamenlijke aftrap gingen de aanwezigen uit elkaar om in kleine groepen, onder begeleiding van een gespreksleider, te schetsen hoe cultuur in Ommen werkt. Ook werd er een enquête opengesteld die zowel digitaal als schriftelijk was in te vullen. De opgehaalde informatie is gebruikt voor het opstellen van deze Cultuur & Erfgoednota.

 

Tot slot werd de eerste versie van de cultuurnota teruggelegd aan de de deelnemers van 13 oktober en uitvoerig besproken met het Cultuur Platform Ommen en voorgelegd aan Provincie Overijssel.

 

2. DE UITGANGSPUNTEN

 

CULTUUR IS VAN ONS ALLEMAAL

Wij willen graag dat al onze inwoners en bezoekers kunnen meedoen met culturele activiteiten. En dat er een passend aanbod is voor iedereen, ongeacht leeftijd, inkomen en culturele achtergrond. Om dat aanbod zo breed en aantrekkelijk mogelijk te houden, zoeken we de verbinding tussen kunst, cultuur en erfgoed.

 

Ommen stond dit jaar op de tweede plek in de Top 30 van de meest gezochte kleinere toeristische gemeenten in Nederland. Dat is niet voor niets, want vrijwel nergens is er zoveel variatie en schoonheid te vinden in landschap en natuur. We willen dit rijtje graag aanvullen met erfgoed en cultuur. Dit kan de recreatiesector in onze gemeente een positieve boost geven in de vorm van een jaarrond aanbod van activiteiten en daarmee een bijdrage leveren aan de verlenging van het toeristische seizoen.

 

CULTUUR MAKEN WE SAMEN

Kunst, evenementen, activiteiten en erfgoed maken het leven mooi. Maar veel belangrijker dan dat, is dat het mensen verbindt. Samen de schouders eronder zetten. Samen iets moois maken. Samen een spetterend evenement organiseren. Samen iets nieuws leren. Samen strijden, zwoegen en genieten.

 

We merken dat veel organisaties worstelen met dezelfde vragen: hoe houden we genoeg vrijwilligers en leden? Hoe houden we ons niveau op peil? Hoe promoten we wat we doen? En hoe kunnen we samenwerken met soortgelijke organisaties op lokaal en zelfs regionaal niveau? Als gemeente herkennen en erkennen we deze vragen. Met elkaar gaan we op zoek naar manieren om beter samen te werken, onze gezamenlijke kennis en slagkracht te vergroten en het culturele leven in Ommen naar een hoger peil te brengen.

 

CULTUUR IS GEZOND

We leven in een drukke wereld, vol stress, werk en andere verplichtingen. Om vitaal te blijven is het belangrijk om naast gezond te eten en voldoende te bewegen, ook regelmatig te kunnen ontspannen en plezier te hebben. Bij dat laatste spelen kunst en cultuur een belangrijke rol. We vinden het daarom belangrijk dat kinderen al op vroege leeftijd in aanraking komen met cultuur en dat ze leren hun creativiteit te ontplooien, want jong geleerd is oud gedaan.

 

Pubers met een passie komen minder in de verleiding om drank en drugs te gebruiken. Daarom verdienen zij speciale aandacht en willen we samen met hen op zoek naar culturele activiteiten die aansluiten bij hun beleefwereld. Het inzetten van kunst en cultuur kan bijdragen in een zinvolle vrijetijdsbesteding en het leren uiten van gevoelens op een positieve manier. Daarnaast kan het samen met leeftijdsgenoten bezig zijn met het maken van artistieke, leuke of gekke dingen ook mooie contacten opleveren.

 

Cultuur kan ook troost bieden. Samen met lotgenoten creatief aan de slag. Samen iets organiseren voor ouderen, voor zieken of voor mensen met een laag inkomen. Cultuur is de zuurstof van de samenleving. Daarom willen wij daarin optimaal investeren. Zo draagt cultuur bij aan een positieve gezondheid.

 

CULTUUR IS GRENSOVERSCHRIJDEND

Kunst en cultuur verrijken niet alleen het individu, maar ook de samenleving. Cultuur laat zien wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we voor staan. Culturele samenwerking en uitwisseling op regionaal, provinciaal, nationaal een internationaal niveau biedt inspiratie, kennisvergroting en toegang tot kunst en cultuur van hoog niveau.

 

Het erfgoed in Ommen heeft internationaal de aandacht door de voormalige Kolonie van Weldadigheid de Ommerschans, waar we werken aan een kleinschalig, maar hoogwaardig informatiecentrum. Onze molens trekken nationaal de aandacht van de Rijksdienst. Op provinciaal gebied profiteren we van een stimulerend cultuurbeleid, zoals verwoord in haar cultuurnota ‘Raak’. Ommen is betrokken in het project voor de kleine musea in Overijssel. De samenwerking in de regio Zwolle wordt ook op cultuurgebied verder uitgebouwd.

 

3. DE DOELEN

 

CULTUURAANBOD

We gaan voor een gevarieerd cultuuraanbod voor jong en oud, voor inwoners en toeristen. We willen een aanbod waarin alle categorieën binnen de cultuursector zijn vertegenwoordigd, variërend van cursussen en workshops tot exposities en evenementen.

 

Evenementen nemen een bijzondere plaats in, want zij trekken ook mensen van buiten de gemeente en kunnen een belangrijke rol spelen in het verbreden van het toeristische seizoen.

 

Het aanbod mag deels gericht zijn op amusement, maar moet ook bijdragen aan educatie, innovatie talentontwikkeling en participatie. Voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 24 jaar is het aanbod op dit moment nog niet voldoende. Wij willen hier samen met deze groep op inzetten.

 

Het cultuuraanbod moet voor iedereen goed vindbaar en bereikbaar zijn. Daarom houden we de huidige subsidies in stand en blijven we doorgaan met de Cultuurweek, die we verbinden aan verbreding en vernieuwing. Ook werken we verder aan de cultuurkaart en de cultuuragenda.

 

-Wij gaan voor een cultuurmakelaar die proactief gaat werken aan de verbinding tussen de organisaties en die daarnaast een bijdrage levertaan de gezamenlijke promotie van het cultuuraanbod. De cultuurmakelaar kan daarnaast verbinding zoeken met andere partijen in de (nieuwe)Uitvoeringsorganisatie Promotie van Ommen. Voor het bekostigen van een cultuurmakelaar bestaat een provinciale regeling. Hiervan gaan wij gebruik maken.

 

-De cultuurkaart en de cultuuragenda gaan onderdeel uitmaken van de gemeentelijke website en zijn daardoor gemakkelijk vindbaar. Daarnaast gaan we beter gebruik maken van het kwartaalmagazine De Ommer.

 

-We gaan werken aan slimme verbindingen tussen de cultuursector, maatschappelijke organisaties, de recreatiesector, het onderwijs het en het sociaaldomein.

 

-We zoeken de samenwerking met landelijk bekende musea. We nemen hierbij een voorbeeld aan de samenwerking tussen museum Fundatie en Kasteel het Nijenhuis in Heino.

 

-Samen met jongeren brengen we in kaart welke activiteiten er op dit moment voor hen georganiseerd worden en waaraan behoefte is.

 

-Samen met jongeren wordt een concreet plan opgesteld met daarin een breed aanbod van culturele activiteiten waaraan daadwerkelijk behoefte is.

 

SAMENWERKING TUSSEN CULTURELE ORGANISATIES

Het neerzetten van een sterk en breed cultuuraanbod valt en staat met een goede samenwerking tussen culturele partijen. Veel organisaties in Ommen realiseren zich dit wel, toch is er weinig samenwerking. Dit kwam heel duidelijk naar voren tijdens de gesprekken en in uitkomsten van de enquête. Organisaties willen graag samenwerken om een professionaliseringsslag te maken, maar krijgen dit niet zelf van de grond.

 

Als gemeente willen wij die handschoen oppakken. Wij zien voor ons een belangrijke rol als verbinder. Wij willen samen met meerdere partijen onderzoeken of het mogelijk is een cultuurmakelaar in te zetten die pro- actief gaat werken aan de verbinding tussen de organisaties en die daarnaast een bijdrage levert aan de gezamenlijke promotie van het cultuuraanbod. Voor wat betreft die promotie willen we onder andere gebruik maken van bestaande platformen zoals het kwartaalmagazine De Ommer en de gemeentelijke website. De cultuurmakelaar kan daarnaast verbinding zoeken met andere partijen in de (nieuwe) Uitvoeringsorganisatie Promotie van Ommen.

 

Recreatie is een belangrijke economische pijler voor Ommen. Ook hierbij geldt dat een goede samenwerking tussen de cultuurorganisaties en de recreatiesector kan bijdragen aan de verlenging van het toeristische seizoen.

 

-We starten met een gesprekkenreeks met alle organisaties in Ommen op het gebied van cultuur. We betrekken hierbij ook onze recreatieondernemers. Doel van deze gesprekken is in kaart brengen waar de samenwerking op dit moment stagneert en wat ervoor nodig is om die tot stand te brengen.

 

-Omdat we het cultuuraanbod als een belangrijk onderdeel zien van onze samenleving en we het belangrijkvinden dat onze bezoekers voordat ze naar Ommen komen al kunnen zien water allemaal te doen is, gaan we actiefwerken aan de promotie van ons cultuuraanbod. Het Toeristisch Informatiepunt (TIP) is daarvoor een eerste aanzet.

 

-We organiseren een jaarlijks Cultuurfestival voor cultuurorganisaties, erfgoedorganisaties en recreatieondernemers. Tijdens deze bijeenkomst wordt kennis gedeeld, nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd en verbinding tussen organisaties en recreatie aanbieders gestimuleerd. Daarnaast is het Cultuurfestival ook bedoeld als festiviteit vooral onze inwoners. Een evenement waarbij alle culturele organisaties de mogelijkheid hebben om laten zien waar ze goed in zijn, een explosie van kunst en cultuur.

 

TALENTONTWIKKELING EN EDUCATIE

In 2019 heeft Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 900 onderzoeken geanalyseerd en officieel de conclusie getrokken: het actief of passief beleven van kunst bevordert de gezondheid en het algehele welbevinden. De WHO roept beleidsmakers op om meer te investeren in culturele interventies in de gezondheidszorg. Aan die oproep geven wij graag gehoor. We willen cultuur een belangrijkere plek geven in onze samenleving. We vervullen daarmee daadwerkelijk in een behoefte. Want vanuit de samenleving bestaat de wens om in het centrum van Ommen atelierruimtes te op te zetten die bijdragen aan kunsteducatie, workshops, tentoonstellingen en cultuurbeleving.

 

Jong geleerd is oud gedaan. Wanneer kinderen op vroege leeftijd in aanraking komen met diverse vormen van cultuur, is de kans groot dat zij hierin blijvend geïnteresseerd zijn. Daarom willen wij dat alle leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs toegang hebben tot cultuuronderwijs. Met onze scholen en de Provincie Overijssel blijven wij daar in investeren door gebruik te maken van de diverse regelingen voor cultuureducatie en -participatie.

 

Wij willen dat al onze inwoners optimaal mee kunnen doen aan onze samenleving. Daarvoor is het onder andere belangrijk om goed te kunnen lezen en digitaal vaardig te zijn. Bibliotheek Salland wil een aantoonbare bijdrage leveren aan het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners.

 

De afgelopen jaren heeft Bibliotheek Salland al een mooie stap gezet in de richting van een maatschappelijk educatieve bibliotheek. Maar het bereik van kwetsbare doelgroepen is nog beperkt. Om daadwerkelijk de (digitale) geletterdheid te vergroten is een breder en gevarieerder aanbod nodig. Een belangrijk onderdeel hiervan is ook samenwerking met scholen en maatschappelijke organisaties, waarbij de bibliotheek een grote rol speelt.

 

-Wij blijven investeren in onze cultuurcoördinator die zich richt op cultuuronderwijs en het aanbod voor het primair-en speciaal onderwijs.

 

-Wij willen met musea en informatiecentra bekijken hoe het cultuuraanbod voor jeugden jongeren benut kan worden vooreducatiedoeleinden.

 

-Samen met inwoners gaan we verkennen welke mogelijkheden er zijn voor een atelierruimte in het centrum van Ommen ten behoeve van educatie en talentontwikkeling.

 

-In samenspraak met de bibliotheek wordt gekeken hoe zij haar programmalijnen kan innoveren door meer in te zetten op basisvaardigheden en talentontwikkeling.

 

VERBINDING CULTUUR EN ERFGOED

Het verleden maakt wie we zijn. Daarom is erfgoed een onlosmakelijk onderdeel van onze identiteit. Daarnaast zorgen tradities voor verbinding. Het is daarom van groot belang om zowel ons materieel erfgoed zoals onze landgoederen, molens, archeologische vondsten en cultuurlandschappen als ons immaterieel erfgoed zoals volkscultuur, tradities en streektaal te behouden en te koesteren.

 

Al in de oudheid werden verhalen verteld om tradities te behouden en onze voorvaderen te herdenken. Wij volgen hun voorbeeld (en houden daarmee deze traditie in stand), door te investeren in verhalen over ‘vroeger’. Deze verhalen kunnen worden uitgevoerd in geschreven woord, maar ook in beeld, dans, muziek en andere kunstuitingen.

 

Ons materieel erfgoed bestaat onder andere uit molens, monumenten en kerken die we waar mogelijk beschermen. We blijven in gesprek over de toekomst van molens. Daarnaast zijn er veel landgoederen. Maar liefst een derde van het oppervlak van onze gemeente maakt onderdeel uit van een landgoed. Ook de Vechtzomp is onderdeel van ons materieel erfgoed. Als gemeente vinden we het belangrijk dat ons materieel erfgoed niet alleen in stand wordt gehouden, maar dat het actief onderdeel gaat uitmaken van de cultuurbeleving o.a. tijdens de jaarlijkse Monumentendag.

 

Ons immaterieel erfgoed bestaat uit gebruiken zoals de Palmpasenoptocht, het eiertikken, de Bissingh, maar ook het dialect dat we spreken en typische lekkernijen zoals Zûte Plassies. De vele verhalen waaronder die van de Ommerschans nemen hierbij een bijzondere plek in. Bij het behalen van dit doel maken wij gebruik van de subsidiemogelijkheden van Het Verhaal van Overijssel, dat als doel heeft onze historie levend te houden. Ook willen we optimaal gebruik maken van de ondersteuning van het Erfgoed Platform Overijssel.

 

-We blijven verhalen vertellen over onze tradities en gebruiken in-,maar ook buiten onze musea en het Toeristisch Informatiepunt (TIP).

 

-We geven meer bekendheid aan bestaande cursussen op het gebied van immaterieel erfgoed, zoals Zûte Plassies bakken, palmpaashaantjes versieren e.d. We willen dit aanbod vergroten.

 

-We gaan onderzoeken op welke manier we samen kunnenwerken met onze landgoederen/ landgoedeigenaren om deze een actieve plek te geven in ons cultuuraanbod.

 

-We brengen erfgoedorganisaties en ondernemers in de vrijetijdseconomie bij elkaar om nieuwe producten en arrangementen te ontwikkelen voor onze inwoners en voor onze bezoekers. We sluiten aan bij de ambities uit Gastvrij Overijssel.

 

-We zoeken de samenwerking met de IJsselacademie om onze streektaal levend te houden. En samen met het HCO werken we aan (digitaal)collectiebeheer van onze musea als kans voorwisselexposities.

 

-We stimuleren onze musea om meer samen op te trekken en op die manier kennis over het beheer van collecties, vrijwilligersbeleid en publieksbereik met elkaar te delen.

 

4. OP WELKE MANIEREN KAN ERFGOED MEER BENUT WORDEN? TIPS UIT DE SAMENLEVING

-Zet erfgoed in als maatschappelijk middel. Denk aan doelen als saamhorigheid, solidariteit en burgerparticipatie. Erfgoed is van iedereen en samen bepalen we wat het waard is om te bewaren en door te geven aan een volgende generatie.

 

-Koppel de Ommen Spelweek aan activiteiten en opdrachten bij de molens, de Ommerschans, op boerderijen, bij natuurbeheer organisaties. Maak de verbinding tussen erfgoed en tradities tastbaar en actueel.

 

-Maak een koppeling met streekproducten, of door een verhalenbank te plaatsen op een fijne plek in Ommen.

 

-Meer openstelling van erfgoed met uitleg. Storytelling. Hou de jaarlijkse Open Monumentendag in Ommen in ere.

 

-Organiseer een historisch festival waarbij verhalen centraal staan. Of misschien is een app met achtergrondinformatie leuk voor bezoekers van erfgoed, iets interactiefs. Dit zijn natuurlijk zomaar wat ideeën, het gaat erom dat er creatief wordt ingespeeld op erfgoed zodat het ook jongeren aanspreekt.

 

-Organiseerdialectwedstrijden en themadagen over tradities.

 

-Organiseer erfgoed dagen. Laat erfgoed samenwerken met kunstclubs of musea. Richt op een bepaalde locatie een centraal punt erfgoed in. Professionele begeleiding vanuit gemeente om erfgoed te beheren. Het is te belangrijk om dat in handen van liefhebbers te leggen.

 

-Hou het erfgoed in ere door het organiseren van structurele activiteiten in plaats van af en toe een evenement. Geef op alle scholen les in lokale geschiedenis in dialect, heb bij handvaardigheidslessen aandacht voor lokale architectuur, lokale gewassen en gerechten, lokale klederdrachten. Zie erfgoed en cultuur niet als een hobby.

 

-Breng erfgoed voor het voetlicht via theater, muziek, poëzie, verhalen, film, beeldende kunst. Ommen kan iedere 2 jaar een 'Erfgoedprijs' uitreiken aan een kunstenaar uit Ommen.

 

-Organiseer festivals op landgoederen zoals in het verleden op landgoed Vilsteren een jaarlijkse voorstelling Tuin der Lusten.

 

5. FINANCIELE PARAGRAAF

Door de Coronapandemie staan veel culturele instellingen en verenigingen financieel onder druk. Rijks-, provinciale- en gemeentelijke steun bleek hoog nodig. Voor de komende jaren wil de gemeente in ieder geval de bestaande subsidies continueren, zie onderstaand overzicht. Dit wordt nader uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma.

 

Daarnaast worden een aantal extra uitgaven verwacht:

-Cultuurmakelaar. Gedacht wordt aan een parttime functionaris die vooral een verbindende en aanjagende rol heeft.

-Cultuurkaart. Uitwerking van de wens om een cultuurkalender, eerst in Ommen, later liefst Vechtdal breed op te zetten.

-Cultuuractiviteit jongeren. Nu het Explosion Festival is gestopt willen wij met jongeren hun behoefte peilen en een concreet plan opstellen.

-Cultuurfestival. Als vervolg van de jaarlijkse cultuurweken en Beleef ’t in Ommen willen wij jaarlijks een cultuurfestival organiseren.

-Atelierruimte. In deze ruimte zouden diverse activiteiten kunnen plaatsvinden zoals try-outs, workshops ed voor jong en oud. Bezien moet worden of deze voor subsidie in aanmerking komen.

 

KORTE TERUGBLIK CULTUURBELEID 2017 - 2020

 

In de cultuurnota ‘Met elkaar’ van 2017 stonden een aantal thema’s centraal. Daarin hebben we de volgende doelen behaald:

 

-EEN AFGESTEMD CULTUREEL AANBOD VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Cultuur stimuleert de creativiteit en kan een manier zijn om gevoelens te uiten. Binnen veel culturele initiatieven speelt de gedeelde passie een grote rol. Denk hierbij aan zoals zingen in een koor, deelnemen aan schilderateliers of aan projecten rondom techniek of cultureel erfgoed. Daarmee dragen kunst en cultuur voor een belangrijk deel bij aan een positieve gezondheid. Daarom vinden wij het heel belangrijk om onze kinderen van jongsafaan in aanraking te laten komen met cultuur.

 

Ommen kent een kwalitatief goed aanbod van kunst en cultuur, waarbij alle scholen zijn betrokken. Toen door het opheffen van de Stichting Culturele Educatie een gat in de cultuureducatie voor onze scholen dreigde te ontstaan, hebben we samen met onze scholen en de Provincie een oplossing gezocht én gevonden waardoor de coördinatie en organisatie blijvend is gewaarborgd.

 

-DE MAATSCHAPPELIJKE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK

De bibliotheek van tegenwoordig is allang niet meer een plek waar je boeken leent en heel stil moet zijn. Integendeel. De bieb van nu is een sociale ontmoetingsplaats, een plek waar wordt gewerkt aan taalversterking en waar kunst en cultuur een belangrijke plaats innemen.

 

In de afgelopen jaren hebben we op basis van de toekomststrategie van de bibliotheek de positie van de bibliotheek verder versterkt. Zo werd de uitbreiding van de digitale bibliotheek verder opgepakt ook in het tabletcafé. Er werden programma’s voor taalversterking uitgevoerd voor alle leeftijden en ook laaggeletterden Ook werd de samenwerking met de andere partners in Ommen versterkt. De Coronapandemie was daarbij wel een zware hinderpaal. Eind 2021 pakt de bibliotheek dit weer op.

 

-TOEKOMSTPROOF MAKEN VAN ORGANISATIES

Als gemeente vinden we het heel belangrijk dat instellingen hun taken goed kunnen uitvoeren. Hieraan dragen wij bij via financiële ondersteuning. De Coronapandemie maakte verdere actie op dit punt lastig, maar maakte ook inzichtelijk dat dit steeds meer noodzakelijk is. Dit blijft een punt van aandacht.

 

-HET ONTSLUITEN EN TOEGANKELIJKE MAKEN VAN ONS CULTUREEL ERFGOED

In oktober was het feest. Eindelijk kon het geheel vernieuwde Cultuurhistorisch Centrum Ommen geopend worden. Binnen het CCO wordt het erfgoed van Ommen, op grond van de Canon, op een eigentijdse manier inzichtelijk gemaakt. Oude foto’s geven ons een kostbaar beeld van het verleden.

 

Daarom gaan we met onverminderd enthousiasme verder met het digitaliseren van het fotoarchief van Ommen. Ook hebben we hard gewerkt aan- en geïnvesteerd in het ontsluiten van de Ommerschans als voormalige Kolonie der Weldadigheid. Met als resultaat dat we de Europese erfgoedstatus hebben gekregen.

 

-CULTUUR EN MARKETING

Het benutten van de aanwezige voorzieningen bleek door de Coronapandemie niet eenvoudig. Toch zijn Bostheater en Theater Carrousel in staat gebleken om programma’s blijvend uit te voeren. De wens om te komen tot één cultuurkalender en verdere promotie leeft nog steeds en vormt één van de belangrijkste speerpunten van het Cultuur & Erfgoedbeleid 2021 – 2030.

 

-VERVOLG CULTUURARRANGEMENT

Door het cultuurarrangement konden de afgelopen jaren Ommer Bissingh, Festival de Vecht, Explosion Festival en Bostheater programma’s uitvoeren. Ook hier was in 2020 en 2021 de Coronapandemie spelbreker. Desalniettemin is toch in 2021 een cultuurweek georganiseerd, waar onder meer de Cultuurprijs Ommen is uitgereikt en optredens van de nieuwe stadsdichter en junior stadsdichter.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen van 3 februari 2022.

 

De raad voornoemd,

Namens deze,

de griffier, J.A.R.Tenkink

de voorzitter, mr. drs. J.M. Vroomen