Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Almelo

Subsidieregeling Transformatiefonds Binnenstad Almelo 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlmelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Transformatiefonds Binnenstad Almelo 2022
CiteertitelSubsidieregeling transformatie binnenstad Almelo 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. de Algemene subsidieverordening gemeente Almelo 2013
  3. Uitvoeringsbesluit algemene subsidieverordening gemeente Almelo
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-202230-06-2023Nieuw besluit

05-07-2022

gmb-2022-322668

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Transformatiefonds Binnenstad Almelo 2022

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo;

 

Overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen voor het verstrekken van subsidies die betrekking hebben op kosten van de activiteiten welke voortkomen uit het transformatiegebied;

 

En;

 

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna AWB), de Algemene subsidieverordening gemeente Almelo 2013 (hierna ASV) en het Uitvoeringsbesluit algemene subsidieverordening gemeente Almelo;

 

Besluit;

 

Vast te stellen de subsidieregeling Transformatiefonds Binnenstad Almelo 2022.

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. ASV: algemene subsidieverordening gemeente Almelo 2013;

b. Binnenstad: de gebiedsindeling uit de nieuwe koers voor de binnenstad. De exacte afbakening staat aangegeven in bijlage 1;

c. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo;

d. Compacte kern: het kernwinkelgebied van de binnenstad van Almelo zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1;

e. Detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden van fysieke goederen, waaronder begrepen de uitstalling ter verkoop, het rechtstreeks aan de eindgebruiker verkopen en/of leveren van zaken;

f. Eigenaar: de persoon die zakelijk gerechtigde is met betrekking tot een onroerende zaak en het in zijn macht heeft de feitelijke bestemming van deze onroerende zaak met medewerking van het bevoegd gezag te herzien;

g. Leegstaand onroerend goed: een vastgoedobject met de bestemming ‘detailhandel’ en/of ‘horeca’ dat leeg staat of een jaar vanaf datum aanvraag subsidie leeg komt te staan;

h. Ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die een onderneming drijft;

i. Onderneming: iedere eenheid die een economische activiteit uitoefent;

j. Stadskwartieren: De gebieden Stadskade, Gravenkwartier en Kop van Zuid zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1;

k. Transformatieplan: een plan voor het transformeren van leegstaand onroerend goed dat is gelegen in een transformatiegebied zoals aangegeven in bijlage 1 bestaande uit een ontwerp en een begroting van de kosten (onderbouwd met een offerte van een deskundige).

 

Artikel 2 Van toepassing zijnde regelgeving

De Algemene Subsidieverordening 2013 en de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, tenzij in deze regeling anders is bepaald.

 

Artikel 3 Doelstelling

Deze subsidieregeling heeft tot doel om de winkelstructuur in de binnenstad van Almelo te versterken via onder meer het beschikbaar stellen van subsidie voor concentratie van detailhandel en horeca in de compacte kern en stadskwartieren, het stimuleren van herontwikkeling van leegstaand onroerend goed en nieuwe functies in de transformatiegebieden.

 

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

1. Activiteiten die voor eenmalige subsidie in aanmerking komen zijn:

a. Het opstellen van een transformatieplan voor onroerend goed dat is gelegen in een transformatiegebied zoals aangegeven in bijlage 1 (plansubsidie) (hoofdstuk 2);

b. Het verplaatsen van een detailhandel- of horecaonderneming die gevestigd is in een transformatiegebied naar de compacte kern of stadskwartieren van Almelo zoals aangegeven in bijlage 1 (verplaatsingssubsidie) (hoofdstuk 3);

c. Het vestigen van een onderneming anders dan in detailhandel en horeca in leegstaand onroerend goed in de transformatiegebieden zoals aangegeven in bijlage 1 (vestigingssubsidie) (hoofdstuk 4);

2. Deze activiteiten dragen bij aan de realisatie van het gemeentelijk beleid en de hierover in deze subsidieregeling opgenomen doelstellingen;

3. Voor subsidie komen de in redelijkheid gemaakte kosten, exclusief BTW, in aanmerking die direct verbonden zijn aan de uitvoering van de activiteiten;

4. Niet voor subsidie in aanmerking komen: oprichtingskosten van stichtingen en verenigingen, reis- en verblijfkosten, consumptie- en cateringkosten, kosten voor uitgeloofde prijzen en kosten die worden omschreven als "diversen" of "onvoorzien".

 

Artikel 5 Subsidieplafond

1. Het subsidieplafond bedraagt € 150.000 tot 1 juli 2023;

2. Per subsidiabele activiteit volgens artikel 4 lid 1, bedragen de subsidieplafonds per aanvraag:

 

Activiteit

Percentage

Maximaal subsidiebedrag

Transformatieplan

50%

€10.000,-

Verplaatsing van transformatiegebied

70%

€15.000,-

Vestiging in transformatiegebied

70%

€5.000,-

 

 

Hoofdstuk 2 Aanvraag van de subsidie

 

 

Artikel 6 Aanvraagprocedure

1. Een aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college met het daarvoor bestemde aanvraagformulier en daarbij benodigde documenten;

2. Aanvragen worden in volgorde van datum van ontvangst door de gemeente behandeld. Bepalend is de datum waarop de aanvragen, zo nodig na toepassing van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht, compleet zijn;

3. Aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, dan wel compleet gemaakt zijn,

gelden als gelijktijdig ingediend;

4. Als een aanvraag betrekking heeft op meer dan een onroerende zaak, wordt deze aanvraag gezien als evenzovele gelijktijdig ingediende aanvragen;

5. Als door toekenning van een aanvraag of meerdere gelijktijdig ingediende aanvragen

het subsidieplafond wordt overschreden, wordt een subsidiebedrag toegekend

ter hoogte van het resterende bedrag en wordt de aanvraag voor het overige geweigerd.

Indien sprake is van meerdere gelijktijdig ingediende aanvragen wordt het resterende bedrag naar rato van de voor toekenning in aanmerking komende subsidies toegekend;

6. Een aanvraag voor subsidie kan ingediend worden vanaf de dag na bekendmaking van de regeling tot uiterlijk 30 juni 2023;

7. Aanvragen die worden ontvangen nadat het subsidieplafond is bereikt, worden

geweigerd;

8. Voor een onroerende zaak of aan een onderneming kan maximaal éénmaal subsidie worden verleend op grond van deze subsidieregeling.

 

Artikel 7 Bij de aanvraag in te dienen gegevens

1. Een aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college middels het daarvoor bestemde aanvraagformulier;

2. In aanvulling op artikel 10 van de ASV overlegt de aanvrager bij een aanvraag voor een subsidie op grond van deze regeling, de volgende gegevens:

a. Indien een verplaatsingssubsidie of vestigingssubsidie wordt aangevraagd overlegt de ondernemer een recent exemplaar van een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

b. Indien een verplaatsingssubsidie of vestigingssubsidie wordt aangevraagd, overlegt de ondernemer een kopie van een ondertekende huur- dan wel koopovereenkomst van de nieuwe vestigingslocatie;

c. Indien er sprake is van een verplaatsing of het oprichten van een nevenvestiging van een onderneming dient de aanvraag, naast de in lid a en b vermelde bescheiden, tevens te bevatten:

- De schriftelijke motivering waarom de onderneming verplaatst wordt of waarom de ondernemer een nevenvestiging opricht;

- De jaarcijfers van de reeds bestaande onderneming van de laatste drie boekjaren;

d. Voor de ondernemers en ondernemingen, een volledig ingevulde en ondertekende verklaring de-minimissteun, waaruit volgt dat het drempelbedrag van de-minimissteun van € 200.000 niet wordt overschreden;

3. De aanvraag moet worden ingediend voordat met de in artikel 4 beschreven activiteiten wordt gestart.

 

Artikel 8 Beslistermijn

1 In afwijking van artikel 12 lid 1 van de ASV, besluit het college over een aanvraag binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag in volgorde van binnenkomst. Als tijdstip van binnenkomst wordt aangemerkt het tijdstip dat de aanvraag volledig is in de zin van artikel 6 lid 1;

2 Het college kan zijn besluit éénmaal met ten hoogste zes weken verdagen.

 

Artikel 9 Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 13 van de ASV wordt de subsidieverlening door het college geweigerd als een van de volgende situaties zich voordoet:

a. Naar het oordeel van het college twijfels bestaan over de levensvatbaarheid of de kredietwaardigheid van de aanvrager;

b. De aanvrager niet in het bezit is van vergunningen voor zover deze voor de uitvoering van de werkzaamheden en/of de bedrijfsactiviteiten zijn vereist;

c. De ondernemer niet rechtmatig is gevestigd conform het gebied van de Koers voor de binnenstad (bijlage 1), niet in het bezit is van een geldige huur- of koopovereenkomst of niet in het bezit is van de benodigde vergunningen die vereist zijn voor de bedrijfsactiviteiten.

d. De subsidieaanvrager een onderneming voert en geen de-minimisverklaring heeft overgelegd, dan wel als uit de overgelegde de-minimisverklaring blijkt dat de geldende de-minimisdrempel reeds is overschreden of met de gevraagde subsidie zal worden overschreden;

 

Hoofdstuk 3 Verlening van de subsidie

Artikel 10 Betaling en bevoorschotting

1. Conform artikel 16 lid 1 van de ASV vindt bij subsidies tot € 5.000 (waarderingssubsidie), betaling van de gehele subsidie bij subsidieverlening plaats;

2. In aanvulling op artikel 16 van de ASV vindt bij subsidies hoger dan € 5.000, betaling achteraf plaats.

 

 

Hoofdstuk 4 Verantwoording en Subsidievaststelling

 

 

Artikel 11 Verantwoording subsidies tot € 5.000 (waarderingssubsidie)

1. In aanvulling op artikel 20 lid 2 van de ASV is bij subsidies tot € 5.000 de aanvrager verplicht een inhoudelijk verslag en beeldmateriaal aan te leveren, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

2. Indien blijkt dat de verstrekte subsidie niet voor het daarvoor bestemde doel is gebruikt, vordert het college de volledige subsidie terug.

 

Hoofdstuk 5 Aanvullende voorwaarden per subsidie

 

 

Artikel 12 Voorwaarden Plansubsidie

1. Plansubsidie wordt verleend ten behoeve van het opstellen van een transformatieplan voor onroerend goed dat is gelegen binnen een transformatiebied zoals gemarkeerd op bijlage 1;

2. Plansubsidie kan alleen worden aangevraagd door de eigenaar van de onroerende zaak.

 

Artikel 13 Voorwaarden Verplaatsingssubsidie

1. Aan een ondernemer wordt subsidie verleend als tegemoetkoming in de kosten van gehele verplaatsing van de door hem gedreven detailhandel- of horecaonderneming vanuit het transformatiegebied naar de compacte kern of stadskwartieren van Almelo zoals gemarkeerd op bijlage 1;

2. De subsidie wordt slechts verleend aan de ondernemer die de detailhandel- of horeca-onderneming drijft;

3. Er is sprake van een detailhandel- of horecaonderneming in de zin van artikel 1, lid 1 van deze regeling;

4. De ondernemer beëindigt de onderneming op de huidige locatie uiterlijk binnen 1 maand nadat de nieuwe locatie in het kernwinkelgebied in gebruik is genomen;

5. De onderneming is op de nieuwe locatie uiterlijk binnen 3 maanden geopend nadat de onderneming op de huidige locatie is beëindigd;

6. Voor iedere beëindiging met verplaatsing kan maximaal éénmaal subsidie worden verleend op grond van deze subsidieregeling;

7. Het college kan op verzoek uitstel verlenen van de in lid 4 en 5 genoemde termijn;

8. Het college kan nadere voorschriften verbinden aan de subsidieverlening.

 

Artikel 14 Voorwaarden Vestigingssubsidie

1. Aan een onderneming niet zijnde detailhandel- of horecaonderneming wordt subsidie verleend ten behoeve van de vestiging in leegstaand onroerend goed in de transformatiegebieden zoals gemarkeerd op bijlage 1;

2. De subsidie wordt slechts verleend aan de ondernemer die onderneming drijft of gaat drijven;

3. De onderneming wordt gevestigd in leegstaand onroerend goed;

4. De ondernemer die een onderneming in dat pand gaat vestigen heeft een persoonlijk of zakelijk recht op dat pand;

5. De leegstand wordt met het vestigen van de onderneming vanuit de openbare ruimte zichtbaar weggenomen en de onderneming wordt op de begane grond gevestigd

6. De vestiging van de onderneming wordt onderbouwd met een ondernemersplan en een transparante begroting;

7. De te vestigen onderneming heeft voldoende toekomstperspectief en is financieel haalbaar;

8. Voor zover nodig is voor de vestiging van de onderneming vergunning of ontheffing verleend;

9. De vestiging van de onderneming is in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan en de Koers voor de Binnenstad;

10. De onderneming wordt gevestigd binnen 6 maanden na verlening van de vestigingssubsidie;

11. Het college kan op verzoek uitstel verlenen van de in lid 10 genoemde termijn.

 

Hoofdstuk 6 Overige bepalingen

 

 

Artikel 15 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover van toepassing, gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 16 Citeertitel

Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als: "Subsidieregeling transformatie binnenstad Almelo 2022”.

 

Artikel 17 Inwerkingtreding

1. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking;

2. Deze regeling geldt tot en met 30 juni 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo op 5 juli 2022,

de secretaris,

F.W. van Ardenne

de burgemeester,

A.J. Gerritsen

Bijlage 1: Gebiedsindeling binnenstad Almelo (uit Koers voor de binnenstad: Nieuwe tijden breken aan)