Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Aanwijzingsbesluit locatieplan luiercontainers Nijmegen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit locatieplan luiercontainers Nijmegen
CiteertitelAanwijzingsbesluit locatieplan luiercontainers Nijmegen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage a. Locatiekaart Bijlage b. detailkaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10.1 van de Wet milieubeheer
 2. artikel 10.26 van de Wet milieubeheer
 3. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2022Nieuwe regeling

12-07-2022

gmb-2022-321435

Collegebesluit d.d. 12 juli 2022, nr. 4.31

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit locatieplan luiercontainers Nijmegen

Het college van burgemeester en wethouders,

Gelet op:

 • Het bepaalde in artikel 10.1 vijfde lid en artikel 10.26 van de Wet milieubeheer dat gemeenten, in het belang van de doelmatigheid, huishoudelijke afvalstoffen mogen inzamelen nabij elk perceel;

 • Het bepaalde in artikelen 4.2.2.6, 4.2.2.7., 4.2.2.12 en 4.2.2.13. van de Algemene Plaatselijke Verordening, op grond waarvan het college de inzamelmiddelen en de plaatsen kan bepalen voor de inzameling van bepaalde categorieën huishoudelijke afvalstoffen;

 • Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht waarin de uniforme openbare voorbereidingsprocedure is opgenomen, welke procedure van toepassing is op dit besluit.

Overwegende dat:

 • Het college van burgemeester en wethouders op 13 juli 2021 heeft besloten van start te gaan met de gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal middels een netwerk van brenglocaties met luiercontainers verspreid over de stad.

 • De beoogde 29 brenglocaties in de openbare ruimte zijn opgenomen in een locatieplan en het resultaat zijn van een uitgebreid voortraject, waarbij onder meer rekening is gehouden met een evenwichtige spreiding over de stad en de fysieke inpasbaarheid in de openbare ruimte.

 • Het college van burgemeester en wethouders op 10 mei 2022 het ontwerp aanwijzingsbesluit locatieplan luiercontainers Nijmegen heeft vastgesteld met bijbehorend locatieplan en gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegd conform de uniforme voorbereidingsprocedure uit Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • Het college van burgemeester en wethouders op 12 juli 2022 de “Zienswijzennota ontwerp aanwijzingsbesluit locatieplan Nijmegen” heeft vastgesteld.

 

 

Besluit:

De volgende 25 brenglocaties met nummering 1, 3 t/m 7, 9, 11 t/m 21 en 23 t/m 29 voor de plaatsing van bovengrondse luiercontainers aan te wijzen, zoals aangegeven op de locatiekaart en in het detailoverzicht van het locatieplan, die als bijlage 1A en 1B bij dit besluit zijn gevoegd:

 • 1.

  Pijlpuntstraat

 • 2.

  Locatie wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen alternatieve plek

 • 3.

  Laauwikstraat

 • 4.

  Queenstraat

 • 5.

  Griftdijk

 • 6.

  Steltsestraat

 • 7.

  Berg en Dalseweg

 • 8.

  De aanwijzing van de beoogde locatie Elzenstraat wordt aangehouden en mogelijke alternatieven worden onderzocht

 • 9.

  Archipelstraat

 • 10.

  Locatie wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen alternatieve plek

 • 11.

  Willem Barentszstraat

 • 12.

  van Peltlaan

 • 13.

  Zijpendaalstraat

 • 14.

  Lentiusstraat

 • 15.

  Opaalstraat

 • 16.

  Dennenstraat

 • 17.

  Symfoniestraat

 • 18.

  Jacob van Campenstraat

 • 19.

  Floraweg

 • 20.

  Biezendwarsstraat

 • 21.

  Jans Kloppenburgstraat

 • 22.

  De aanwijzing van de beoogde locatie Zwanenveld wordt aangehouden en mogelijke alternatieven worden onderzocht

 • 23.

  Lankforst 23ste straat

 • 24.

  Meijhorst 60ste straat

 • 25.

  Weezenhof 30ste straat

 • 26.

  Malvert 73ste straat

 • 27.

  Wedensteinbroek 10de straat

 • 28.

  de Gildenkamp 60ste straat

 • 29.

  Zellersacker 11e straat

 

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit locatieplan luiercontainers Nijmegen”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 12 juli 2022,

De gemeentesecretaris,

mr. drs. A.H. van Hout

de burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls

Bijlage:

Locatieplan luiercontainers Nijmegen:

a. Locatiekaart locaties

b. Detailkaart locaties (zie externe bijlage)