Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Treasurystatuut 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingTreasurystatuut 2022
CiteertitelTreasurystatuut Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2022
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 212 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-2022publicatie

06-07-2022

bgr-2022-760

Tekst van de regeling

Intitulé

Treasurystatuut 2022

 

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek;

Gelet op artikel 212, tweede lid, aanhef en onder c van de Gemeentewet en de Wet financiering decentrale overheden,

 

BESLUIT

 

vast te stellen het navolgende “Treasurystatuut”.

 

1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zoals bedoeld in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zoals bedoeld in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

 

Artikel 2 Kader

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is artikel 212 Gemeentewet van toepassing verklaard op gemeenschappelijke regelingen zoals de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Dit betekent dat het algemeen bestuur een financiële verordening vaststelt. In artikel 212 lid 2 onder c van de Gemeentewet is bepaald dat de door het algemeen bestuur vast te stellen financiële verordening in ieder geval de regels bevat inzake de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten van de financieringsfunctie.

 

Dit statuut is een nadere uitwerking van de bepalingen over de Financieringsfunctie in artikel 8 Financiële verordening Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Bij het opstellen van dit statuut is rekening gehouden met de volgende regelgeving:

 

de Gemeentewet;

het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten;

de Wet financiering decentrale overheden (hierna Wet Fido);

de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden;

het Besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden, en

de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden.

 

Tevens is de Handreiking Treasury 2015 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken als leidraad gebruikt, waar van toepassing.

 

De bevoegdheden in het kader van de financieringsfunctie zijn opgenomen in de mandaatregels en ondermandaatregels van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voor wat betreft het:

 

Uitzetten van geld;

Aantrekken van geld;

Versturen van betalingsopdrachten;

Openen, wijzigen en sluiten van bankrekeningen;

Aan- en afmelden van procuratiehouders, en

Afsluiten van kredietfaciliteiten.

 

Het treasurystatuut geeft de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie.

 

Artikel 3 Doelstellingen treasurybeleid

 

Het tijdig aantrekken van voldoende financiële middelen om de programma’s binnen de door het bestuur vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren (beschikbaarheid), alsmede om aan de korte termijnverplichtingen te kunnen voldoen.

Het beheersen van de risico’s verbonden aan de treasuryfunctie zoals renterisico, koersrisico, kredietrisico, interne liquiditeitsrisico en valutarisico (risicominimalisatie).

Het beperken van de rente-, beheer- en verwerkingskosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities (kostenminimalisatie).

 

 

2. Financiering

Artikel 4 Uitgangspunten voor het uitzetten van geld

 

Het Dagelijks Bestuur dient bij het uitzetten van geld het volgende in acht te nemen:

 

Overtollige geldmiddelen worden aangehouden in ’s Rijks schatkist of bij andere openbare lichamen zoals bedoeld in artikel 2, lid 3 van de Wet financiering decentrale overheden.

Voorfinanciering van inkooptransacties vindt niet plaats, tenzij het door of namens het dagelijks bestuur voorliggende gevallen anders wordt besloten op basis van een risico-inschatting.

Artikel 5 Uitgangspunten voor het aantrekken van geld

 

Het Dagelijks Bestuur dient bij het aangaan van geldleningen het volgende in acht te nemen:

 

Het aangaan van de geldlening dient in overeenstemming te zijn met de bij en krachtens de Wet financiering decentrale overheden (Fido) gegeven voorschriften.

Beslissingen tot financieringstransacties worden genomen op basis van onder meer een liquiditeitsprognose. De liquiditeitsprognose geeft ten minste één jaar (voortschrijdend) inzicht.

Bij het aangaan van nieuwe leningen worden de geldende kasgeldlimiet en renterisiconorm in acht genomen.

De organisatie gaat geen lening aan met het enkele doel de aangetrokken gelden tegen een hoger rendement uit te zetten.

3. Verantwoordelijkheden

Artikel 6 Verantwoordelijkheden t.b.v. de treasuryfunctie

 

Functie

Verantwoordelijkheden

Algemeen bestuur

Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten in het treasurystatuut.

Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid.

 

Dagelijks bestuur

Het uitvoeren van het treasurybeleid (formeel verantwoordelijk);

Het rapporteren aan het algemeen bestuur over de uitvoering van het treasurybeleid.

Het opzetten van administratieve richtlijnen voor treasury.

Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen.

 

Commandant / secretaris

Het rapporteren aan het dagelijks bestuur over de uitvoering van het treasurybeheer.

Het doen van beleidsvoorstellen ten aanzien van de treasury en het afleggen van verantwoording aan het dagelijks bestuur middels de paragraaf financiering in respectievelijk de begroting en in de jaarrekening.

 

Concerncontroller / Directeur Bedrijfsvoering

Het voorbereiden van beleidsvoorstellen ten aanzien van de treasury.

Het periodiek controleren van opzet, bestaan en werking van de administratieve organisatie en interne beheersing van de treasuryfunctie.

Het autoriseren van betalingsopdrachten.

Het aansturen van de teamleider Financiën, Planning en Control voor de activiteiten, zoals hierna aangegeven.

 

Teamleider Financiën, Planning en Control

Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot risicobeheer, bedrijfsfinanciering en kasbeheer conform het vastgestelde treasurystatuut.

Het beheren van de geldstromen.

Het onderhouden van contacten met banken.

Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties (de financiële stromen) en het doorgeven hiervan aan de financiële administratie.

Het afleggen van verantwoording aan de directeur Bedrijfsvoering over de uitvoering van de door hem uitgevoerde activiteiten.

Verantwoordelijk voor opzet, bestaan en werking van de administratieve organisatie en interne beheersing van de treasuryfunctie.

Het ten minste jaarlijks opstellen van een liquiditeitsprognose.

Het verstrekken van informatie aan derden (toezichthouders en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet Fido.

 

 

Artikel 7 Nadere regels

Het Dagelijks Bestuur kan ter uitvoering van dit treasurystatuut nadere regels stellen.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit treasurystatuut treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 in werking.

In die gevallen waarin het treasurystatuut niet voldoet, beslist het Algemeen Bestuur na advies te hebben ingewonnen bij de Directeur Bedrijfsvoering.

 

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Treasurystatuut Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2022”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur, 6 juli 2022.

 

 

Voorzitter, Secretaris,

 

 

 

 

Dhr. G.M. van den Top Dhr. J. van der Zwan