Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harderwijk

Harderwijk locatieprofielen evenemententerreinen (algemeen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarderwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHarderwijk locatieprofielen evenemententerreinen (algemeen)
CiteertitelHarderwijk locatieprofielen evenemententerreinen (algemeen)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Harderwijk

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2022nieuwe regeling

28-06-2022

gmb-2022-320433

Tekst van de regeling

Intitulé

Harderwijk locatieprofielen evenemententerreinen (algemeen)

Het college van burgmeester en wethouders en de burgemeester hebben, ieder voor zover het hun eigen bevoegdheid betreft, besloten vast te stellen:

 

Harderwijk locatieprofielen evenemententerreinen (algemeen)

 

Overwegende dat:

 

deze beleidsregels ter onderbouwing kunnen dienen bij de belangenafweging voor het geven van toepassing aan artikel 4 bijlage II van de Bor (afwijking bestemmingsplanbepalingen) ten behoeve van evenementen en bij het verlenen van evenementenvergunningen op grond van afdeling 7 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk

 

Vastgesteld door het college en de burgemeester en door de burgemeester op 28 juni 2022.

 

1. Inleiding

 

In de gemeente Harderwijk vinden jaarlijks circa 90 evenementen plaats die op diverse locaties worden georganiseerd, zoals in winkelstraten, op pleinen, in parken en aan het water. Evenementen dragen bij aan een levendig woon-, werk-, en verblijfsklimaat en voorzien in een behoefte van veel bewoners en bezoekers, met name uit Harderwijk en de directe omgeving. Maar evenementen kunnen ook hinder veroorzaken, bijvoorbeeld voor omwonenden. Met de groeiende aantal inwoners van Harderwijk en de regio is de verwachting dat de behoefte aan evenementen de komende jaren verder zal toenemen. Echter, door de verdichtende stad kan ook de ervaren hinder toenemen. De gemeente Harderwijk wil een aantrekkelijk evenementenaanbod behouden, de stad levendig en leefbaar houden en het draagvlak voor evenementen in de stad vergroten.

 

Het opstellen van locatieprofielen voor evenementen geeft uitvoering aan een van de acties van het actieprogramma van het evenementenbeleid van de gemeenten Harderwijk en heeft tot doel:

 

 • -

  organisatoren duidelijk, actueel en gebundeld te informeren en inspireren;

 • -

  omwonenden en belanghebbenden duidelijkheid te geven over de mogelijkheden voor evenementen in hun omgeving;

 • -

  het vergunningverleningsproces van de gemeente te ondersteunen.

De profielen zijn ontwikkeld voor de vier locaties Boulevard, de Wellen, Vischmarkt en de Markt. Aan de selectie van deze locaties ligt ten grondslag de overweging dat dit de meest gebruikte locaties voor evenementen in de gemeente Harderwijk zijn. In de locatieprofielen staat aangegeven hoeveel evenementendagen er maximaal per jaar op elk van deze vier locaties mogen plaatsvinden. Daarnaast is er aangegeven hoeveel geluidsdagen maximaal toegestaan zijn. De geluidsdagen zijn onderverdeeld in:

 

 • -

  Evenementen met maximaal geluid 70 dB(A)-83 dB(C).

 • -

  Evenementen met maximaal geluid 80 dB(A)-93 dB(C).

 • -

  Als onderdeel van de geluidsdagen is op de Wijde Wellen tweemaal per jaar gedurende een tijdsblok van maximaal twee aaneengesloten uren geluid van 90 dB(A) toegestaan met een eindtijd van uiterlijk 23.00 uur.

Voor deze locaties is tevens een maximum gesteld aan het aantal aaneengesloten evenementendagen en de maximaal op-, en afbouw dagen per evenement.

 

Deze locaties zijn als pilot gebruikt om profielen op te stellen en te testen in de praktijk. Na het vaststellen van deze profielen zullen ook voor andere locaties in de gemeente profielen opgesteld worden (zoals vastgesteld in het evenementenbeleid van de gemeente Harderwijk). In de tussentijd vinden evenementen ook plaats op andere veel gebruikte locaties in Harderwijk en Hierden. Tevens staat de gemeente Harderwijk open voor het organiseren van evenementen op buitenlocaties waar deze nog niet eerder hebben plaatsgevonden. Voor al die locaties geldt dat het vigerende beleid en regelgeving van toepassing is.

2. Werken met locatieprofielen

 

De locatieprofielen zijn een uitwerking van het vigerende evenementenbeleid: “Verdiepen in de stad verbreden naar de regio” vastgesteld in 2017. Op aantal onderdelen zijn nieuwe inzichten verwerkt.

 

2.1. Status

In de profielen de meest recente inzichten, condities en aandachtspunten verwerkt die gelden voor de locaties en evenementen op die locaties. Het kan zijn dat er op sommige punten sprake is van een andere invulling dan in het vigerend beleid is vastgelegd. De onderwerpen waar aanpassingen in vigerend beleid nodig zijn worden opgenomen in de actielijst aan het eind van dit document.

 

In de meeste gevallen is voor het organiseren van een evenement een evenementenvergunning nodig.

Soms kan echter worden volstaan met een melding (bij een buurt- of straatfeest bijvoorbeeld). In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV; Afdeling 7; art. 2:25A) staan vereisten waaraan de aanvraag voor een evenementenvergunning wordt getoetst en waaraan de organisator moet voldoen en wat de weigeringsgronden zijn (art. 1: 8 APV)

Naast de bepalingen uit de APV kan andere wet- en regelgeving van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld de Alcoholwet, de Zondagswet, de Wet ruimtelijke ordening, de Wegenverkeerswet of de Wet natuurbescherming.

 

2.2. Proces

Dit is de eerste keer dat locatieprofielen voor evenemententerreinen worden opgesteld in de gemeente Harderwijk. Als de profielen worden vastgesteld worden ze ook opgenomen in de bestemmingsplannen. In de beginperiode worden ervaringen verzameld van evenementenorganisatoren, bewoners en betrokken diensten van de gemeente over de locatieprofielen. De aandacht zal uitgaan naar de spreiding in tijd en ruimte, de sturing op schaarste en het draagvlak voor evenementen in de stad.

 

De locatieprofielen zullen gebruikt worden voor vergunningverlening en de gemeente zal beoordelen in hoeverre de locatieprofielen bijdragen aan de vooropgestelde doelstellingen (zoals benoemd in de inleiding). Na 2 jaar zal een evaluatie plaatsvinden.

 

2.3. Afwijken van locatieprofielen

Bij het verlenen van de evenementenvergunning kan het bevoegd gezag gemotiveerd afwijken van de locatieprofielen voor evenementen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij beeldbepalende evenementen, in het kader van de openbare orde, veiligheid of bij evenementen die een hoge maatschappelijke relevantie hebben. Het college van B&W van de gemeente Harderwijk is het bevoegd gezag.

3. Participatietraject

 

Draagvlak bij bewoners, ondernemers en organisatoren is een belangrijk speerpunt van de gemeente Harderwijk. Mede daarom zijn op verschillende momenten gesprekken geweest met bewoners, ondernemers, evenementenorganisatoren en is er een informatieavond in de commissie beleid algemeen gehouden. Behalve de persoonlijke gesprekken die plaats hebben gevonden zijn er in december 2019 ruim 380 huis-aan-huis brieven verstuurd naar omwonenden en ondernemers van de vier locaties met uitnodiging voor een inloopavond. Ongeveer 35 mensen hebben daar gebruik van gemaakt en input geleverd voor het opstellen van de profielen.

 

De afgelopen periode zijn er ook verschillende bijeenkomsten georganiseerd met organisatoren van evenementen waarbij ze input, wensen en ervaringen konden leveren.

In bijlage 4 zijn bruikbare tips voor evenementenorganisatoren opgenomen waarmee het draagvlak bij het organiseren van evenementen vergroot kan worden.

 

3.1. Uitkomsten van de stad

Een belangrijke opbrengst uit dit participatietraject is dat zichtbaar wordt dat er draagvlak is voor evenementen en het evenementenaanbod in Harderwijk. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

 

 • -

  evenementen moeten passen bij de locatie dan wel de identiteit van de stad;

 • -

  evenementen moeten worden gespreid over de stad, ook die met een (grote) impact op de

 • -

  leefomgeving;

 • -

  aandacht voor leefbaarheid rondom plekken waar veel evenementen plaatsvinden;

 • -

  informatie naar omwonenden dient tijdig plaats te vinden;

 • -

  betere communicatie van de evenementenkalender;

 • -

  rekening houden met evenementen en openingstijden van winkels;

 • -

  op- en afbouwwerkzaamheden op fatsoenlijke tijden.

Hoewel de meeste betrokkenen vinden dat deze evenementen bij een stad passen, heeft de bewoner deze liever niet in de eigen buurt. Bewoners vinden evenementen met grote impact (bijvoorbeeld in termen van geluid), minder wenselijk.

 

Bewoners geven aan dat er vaak een optelsom van factoren speelt waardoor er minder draagvlak is voor evenementen. Bijvoorbeeld geluidshinder van vrachtwagens, hulpdiensten, laden en lossen van vrachtwagens, intensief gebruik of bouwwerkzaamheden.

 

Om die reden is er bij deze bewoners behoefte aan richtlijnen waarmee een maximaal aantal evenementen wordt vastgesteld. Het gaat dan juist om de evenementen die een grote impact hebben op de directe leefomgeving. Daarnaast is er een groep bewoners die meer communicatie en coördinatie vanuit de gemeente wil en wordt er opgeroepen om betere voorzieningen voor evenementen te realiseren om de overlast te verminderen.

 

3.2. Uitkomsten evenementenorganisatoren

Tijdens de gesprekken met evenementenorganisatoren hebben de organisatoren zich positief uitgelaten over werken met locatieprofielen. Dit omdat deze niet alleen duidelijkheid bieden aan omwonenden, maar ook aan organisatoren. Daarnaast zien zij dit als goede eerste stap om locatiespecifieke informatie samen te voegen zodat deze kennis verder wordt uitgebouwd. Daarbij attenderen de organisatoren op het belang van flexibiliteit en actualiteit, zodat er ruimte is voor verbetering én om positieve ervaringen mee te wegen bij besluitvorming voor toekomstige edities van een evenement.

 

Organisatoren vinden dat de regeldruk vanuit de verschillende overheidsinstanties toeneemt. Richtlijnen kunnen bestaande evenementen beperken waardoor deze niet meer mogelijk zijn op de huidige locatie zonder dat er passende alternatieven voorhanden zijn. Evenementenorganisatoren vragen een pro-actievere rol van de gemeente in het omgevingsmanagement tijdens voorbereiding op en na afloop van een evenement. Juist deze punten worden met het opstellen van dit document opgepakt.

4. Algemene regels en richtlijnen

 

Dit hoofdstuk bevat algemene regels en richtlijnen die van toepassing zijn op alle locaties waarvoor een locatieprofiel is opgesteld. Per onderwerp wordt verwezen naar regelgeving wanneer dit aan de orde is; voor sommige onderwerpen geldt dat er sprake is van richtlijnen die (nog) niet in regelgeving is vastgelegd.

 

Om ervoor te zorgen dat deze informatievoorziening actueel blijft, is ervoor gekozen om in dit hoofdstuk zoveel mogelijk te verwijzen naar websites waarop actuele informatie staat vermeld. Alle relevante locatie-specifieke informatie wordt in de locatieprofielen vermeld. Als voor een specifieke locatie afwijkende richtlijnen gelden, dan wordt dat in het betreffende locatieprofiel expliciet vermeld.

 

Het benoemen van verschillende locaties als ‘evenementenlocatie’ heeft consequenties voor de bestemmingsplannen. De evenementenprofielen geven aanleiding om de vigerende bestemmingsplannen op dit punt aan te passen.

 

4.1. Geluid

Er is geen wetgeving die voorziet in harde geluidgrenswaarde waaraan evenementen moeten voldoen ter bescherming van een goed woon- en leefklimaat. Uit uitspraken van de Raad van State blijkt dat de gemeenteraad bij evenementen zelf moet aangegeven welke geluidswaarden bij de aangrenzende woningen een aanvaardbaar woon- en leefklimaat opleveren. Dit is niet alleen afhankelijk van een aanvaardbaar geluidsniveau maar ook van hoe vaak deze geluidniveaus zich voordoen, alsmede de begin- en eindtijden van de evenementen. De uitgangspunten omtrent het geluid, de aantal geluidsdagen en normen per locatie zijn in de locatieprofielen vanuit de praktijk en de behoefte opgenomen. In de locatieprofielen zijn de meest recente inzichten, condities en aandachtspunten verwerkt die gelden voor de locaties en evenementen op die locaties.

 

Bij het opstellen van de geluidsnormen per locatie heeft de gemeente aansluiting gezocht bij de nota 'Evenementen met een luidruchtig karakter' uit 1996 van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg, waarbij gestreefd is naar evenwicht tussen een realistische geluidgrenswaarde voor het organiseren van evenementen en een aanvaardbare geluidsbelasting voor omwonenden. Anders dan bij de nota, is het stedelijk gebied van Harderwijk het uitgangspunt. Daarbij is de nota uit 1996 enigszins gedateerd. Dit blijkt onder andere uit recente jurisprudentie waarbij voor het stedelijk gebied bij evenementen een hogere geluidsbelasting toelaatbaar wordt geacht (o.a. ECLI:NL:RVS:2019:3720). Ook het evenementenbeleid van Harderwijk is bij de balans tussen leefbaarheid en levendigheid betrokken.

 

Om een evenement te kunnen organiseren en tot een succes te maken is soms veel geluid nodig, bijvoorbeeld bij een muziekevenement. Een hogere geluidgrenswaarde is meestal acceptabel als een evenement duidelijk en tijdig bekend gemaakt is, niet te lang duurt, niet 's avonds laat of 's nachts of vele malen per jaar plaatsvindt en maatschappelijk breed gedragen wordt.

 

In de locatieprofielen wordt ervan uitgegaan dat een maximale geluidsbelasting van 70 dB(A) en 80 dB(A) ter plaatse van de gevel van een gevoelige bestemming aanvaardbaar is. Door de jaren heen is gebleken dat met deze grenswaarden voldoende ruimte is voor de evenementen. Deze waarden stroken ook met waarden die doorgaans gebruikt worden bij evenementen in Nederland.

 

Alleen voor de Wijde Wellen wordt de mogelijkheid geboden om op zeer beperkte schaal een hogere geluidsbelasting toe te passen. Tweemaal per jaar en twee uur lang (met een maximale eindtijd van 23:00 uur) mag een hogere geluidsnorm tot maximaal 90 dB(A) gebruikt worden. Wegens het beperkt aantal keer per jaar, de korte tijdsduur en de eis dat de organisatoren deze geluidswaarde minimaal vier weken van tevoren aan de omwonenden kenbaar moet maken, wordt deze geluidbelasting onder de gestelde voorwaarden acceptabel geacht.

 

Bij het onderdeel geluid is er sprake van een andere invulling dan in het vigerend beleid https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR639660. Dat geeft aanleiding om het vigerende beleid deels aan te passen/in te trekken.

 

4.2. Definitie grootte/omvang evenementen

Kleine evenementen

De gemeente hanteert twee definities voor kleine evenementen. Kleine evenementen volgens de APV (die worden afgedaan met een melding) worden in de locatieprofielen buiten beschouwing gelaten.

 

Klein evenement volgens de APV

Volgens de APV, Artikel 2:25 ‘’Evenementen van de gemeente Harderwijk’’ is een klein evenement als volgt gedefinieerd:

 

 • a.

  er zijn niet meer dan 100 personen;

 • b.

  er wordt geen muziek gemaakt voor 9.00 uur of na 23.30 uur;

 • c.

  het evenement zelf vindt plaats tussen 09.00 uur en 24.00 uur;

 • d.

  het evenement belemmert niet het doorgaand verkeer en hulpdiensten;

 • e.

  er worden alleen kleine objecten geplaatst van maximaal 10 m2;

 • f.

  er is een organisator;

 • g.

  de organisator heeft het evenement minimaal 7 werkdagen van tevoren gemeld bij de burgemeester.

Een klein evenement volgens de APV volstaat met een melding.

 

Klein evenement volgens classificatie VNOG

Daarnaast bestaat er ook een klein evenement dat door de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is geclassificeerd als een regulier (A) evenement en een vergunning nodig heeft. Deze aanvraag wordt door de gemeente, in de regel, zonder advisering van de hulpdiensten afgehandeld.

 

Middelgrote evenementen

Middelgrote evenementen zijn geclassificeerd door de VNOG als aandacht (B) evenement. Bij de behandeling van deze aanvraag wordt advies ingewonnen bij brandweer, politie en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).

 

Grootschalige evenementen

Grootschalige evenementen trekken veel publiek en/of kennen een gemeentegrensoverschrijdend karakter en/of zijn verspreid over meerdere dagen en/of worden geclassificeerd door de VNOG als een risico (C) evenement. Behandeling en advisering vindt plaats door een multidisciplinaire werkgroep, bestaande uit gemeente, organisator en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (politie, brandweer en GHOR).

 

4.3. Geluidsdag

Wanneer sprake is van versterkt geluid (muziek), waarvoor een geluidsontheffing van de APV nodig is, wordt dit gerekend als een geluidsdag.

 

4.4. Begin- en eindtijden geluid

Bij evenementen mag (versterkt) geluid uitsluitend tussen 09:00 uur en 23:30 uur gemaakt worden.

 

Op zondag vinden veelal evenementen plaats na 13:00 uur. Ontheffing van de Zondagswet is vereist als evenementen georganiseerd worden voor 13:00 uur.

 

4.5. Verwijzingen

Informatie over het organiseren van evenementen en het aanvragen van een evenementenvergunning treft u op de website van de gemeente aan.

 

De APV van de gemeente Harderwijk vindt u hier.

 

Het Evenementenbeleid van de gemeente Harderwijk vindt u hier

 

Het Geluidsbeleid van de gemeente Harderwijk, zie hierboven

 

Voor relevante informatie van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland m.b.t. evenementen

> klik hier

 

Voor het besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) > klik hier

 

4.6. Algemene gebruiksvoorwaarden evenementen

De organisator is verantwoordelijk voor het plaatsen van de benodigde urinoirs/toiletten.

 

De organisator is verantwoordelijk voor het schoon en schadevrij opleveren van het terrein. De gemeente kan aan een organisator een borg vragen voor eventuele terrein schade en het opruimen van achtergebleven afval.

 

In geval van bevestiging van objecten aan bomen, bruggen, (historische) gebouwen, relingen en ander straatmeubilair is eerst overleg vereist met de wijkbeheerder via 411 333 of snelherstel@harderwijk.nl. Zo nodig dienen maatregelen te worden genomen om de objecten te beschermen.

 

Er vindt een voor- en naschouw plaats. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de wijkbeheerder via 0341 411 333 of snelherstel@harderwijk.nl.

 

Indien het terrein na het evenement niet schoon is opgeleverd kunnen schoonmaakkosten en herstelkosten in rekening worden gebracht bij de organisator.

 

4.7. Ecologie

Conform het vigerend beleid is het in het algemeen mogelijk om evenementen te organiseren in de openbare ruimte. Voorwaarde is dat evenementen alleen kunnen plaatsvinden indien de organisator de nodige maatregelen treft ter bescherming van voorzienbare schade aan flora en fauna, in het bijzonder ten aanzien van eventuele kwetsbare soorten en plekken.

 

Advies- en ingenieursbureau Ecogroen heeft, in opdracht van de gemeente Harderwijk, voor de vier locaties een ecologisch advies opgesteld in het kader van de locatieprofielen evenementen. Doel van het advies is om voor deze locaties inzichtelijk te maken waar ecologisch kwetsbare biotopen aanwezig zijn, wat het effect is van evenementen op deze biotopen en welke maatregelen getroffen kunnen worden om negatieve effecten te voorkómen of te verminderen.

 

In de natuurtoets van Ecogroen zijn de effecten van evenementen op de vier evenementenlocaties beoordeeld op de onderdelen soortbescherming en gebiedsbescherming (Natura 2000 en NNN).

 

De belangrijkste locatie specifieke bevindingen uit dit ecologische advies zijn verwerkt in de specifieke locatieprofielen. Uitgangspunt hierbij is dat evenementen betreft die een grotere druk op de locatie uitoefenen dan het reguliere gebruik. In de vergunningsvoorwaarden kunnen aanvullende eisen gesteld worden. De organisator van een evenement dient er rekening mee te houden dat ecologische eigenschappen van de locaties voor een deel aan verandering onderhevig zijn. In onderstaande paragrafen geven we een toelichting op de verstoringsfactoren.

 

Verstoringsfactoren

Evenementen kunnen negatieve effecten hebben op aanwezige natuurwaarden door: lichtverstoring, optische verstoring en bodemverzuring en vermesting. Ten aanzien van deze verstoringsfactoren geldt een aantal algemene te nemen maatregelen. Deze worden hierna per verstoringsfactor toegelicht. Uitzondering hierop is lichtverstoring. Voor verlichting gelden geen algemene voorwaarden. De mogelijke effecten door verlichting verschillen per locatie en staan toegelicht in de desbetreffende locatieprofielen.

 

Geluidsverstoring

Voorwaarden uit geluidswetgeving of –beleid behoeven geen aanscherping ten behoeve van natuur. Geluid vanuit evenementen is afgestemd op het menselijk gehoor. Veel diersoorten, zoals bijvoorbeeld vleermuizen, horen anders dan mensen. Om geluidseffecten op dieren te beoordelen is per soortgroep een aparte geluidsberekening nodig (zonder de dB (A) weging van voor mensen relevante frequenties). Uit deze berekeningen komt meestal een hogere bovengrens in decibel uit omdat voor dieren doorgaans sprake is van een hogere bovengrens dan voor mensen. Voor geluid gelden daarom weinig aanvullende voorwaarden vanuit ecologie.

 

Optische verstoring

Uit onderzoek blijkt dat menselijke aanwezigheid en de inzet van materieel broedende vogels kunnen verstoren. Door voorafgaand aan het evenementenseizoen een veldcheck uit te voeren wordt in kaart gebracht of broedgevallen of verblijfplaatsen van gevoelige soorten aanwezig zijn. Een deskundige op het gebied van ecologie geeft vervolgens aan hoeveel afstand aangehouden moet worden en waar afschermende hekken noodzakelijk zijn. Verstoring wordt daardoor zoveel mogelijk beperkt. De evenementenorganisator dient bij een aanwezigheid van broedgevallen en nesten maatregelen te nemen en aan te tonen dat er voldoende mitigerende maatregelen worden genomen.

 

Uit te voeren onderzoek:

 

 • -

  Veldcheck door ecoloog. De gemeente laat een ecoloog jaarlijks de check uitvoeren.

Te nemen maatregelen:

 

 • -

  Op basis van resultaten van de veldcheck voldoende afstand houden van broedende vogels en verblijfplaatsen van soorten;

 • -

  Verblijfplaatsen van verschillende soorten niet direct te verlichten en de verlichting enkel op het evenemententerrein te richten;

 • -

  Afstand is afhankelijk van de locatie en aanwezige soort;

 • -

  Plaatsen van afschermende hekken.

Stikstofdepositie

Omdat effecten door stikstofdepositie niet op voorhand uitgesloten kunnen worden is een enkelvoudige berekening uitgevoerd. Uit deze berekening blijkt dat de beoogde evenementenprofielen op basis van de ingevoerde uitgangspunten niet leiden tot een toename van stikstofdepositie (0,00 mol/ha/jaar) op Natura 2000-gebied Veluwe en andere Natura 2000- gebieden.

 

4.8. Duurzaamheid

De gemeente Harderwijk stelt in het coalitieakkoord van 2018 - 2022 'duurzaamheid centraal in ons handelen'. Duurzaamheid is een uitgangspunt bij het realiseren van plannen, ook op gebied van evenementen. Van eenvoudige tips tot oplossingen met de gehele keten. Vanuit het beleidsplan ‘De Energieke Stad’ wordt gewerkt aan het verminderen van de CO2-uitstoot met 45% in 2031. Alle activiteiten binnen een stad dragen bij aan de uitstoot van CO2, dus ook evenementen. Steeds meer organisatoren nemen hun verantwoordelijkheid en gaan aan de slag met duurzaamheid, energiebesparing en het verminderen van de CO2-uitstoot bij hun evenementen en festivals. De gemeente wil graag met organisatoren meedenken bij het bereiken van verbeteringen op het gebied van duurzaamheid.

 

Om het uitgangspunt met betrekking tot duurzaamheid te bereiken, acht de gemeente de volgende speerpunten van belang:

 • -

  het gebruik van diesel aggregaten te ontmoedigen met als doel vanaf 2025 volledig over te gaan op het gebruik van groene aggregaten of stroom;

 • -

  stimuleren van gebruik van herbruikbare plastics bij evenementen;

 • -

  stimuleren energiezuinigheid en gebruik van groene stroom;

 • -

  aantoonbaar reduceren van afval, afvalstromen scheiden en zwerfvuil voorkomen;

 • -

  aanbieden van gratis drinkwater;

 • -

  stimuleren van energiezuinigheid en gebruik van netstroom die gevoed wordt met hernieuwbare energie (dit kan lokaal opgewekte energie zijn, zoals zonnepanelen of windmolens of hernieuwbare energie die opgeslagen wordt in batterijen (zgn. groene aggregaten);

 • -

  stimuleren van vegetarisch, biologisch en lokaal voedsel;

 • -

  voorkomen van voedselverspilling;

 • -

  bezoekers stimuleren om het OV te gebruiken en niet de auto;

 • -

  stimuleren om materialen voor evenementen duurzaam aan- en af te voeren;

 • -

  stimuleren om duurzame toiletten te plaatsen;

 • -

  ballonnen, wenslampionnen e.d. oplaten of uitdelen is niet toegestaan.

4.9 Toegankelijkheid

De gemeente Harderwijk streeft ernaar toegankelijk te zijn voor iedereen, zo ook tijdens evenementen. De gemeente Harderwijk vindt dat bezoekers die minder mobiel zijn ook de mogelijkheid moeten hebben naar evenementen te komen en daarvan te genieten. Organisatoren wordt gevraagd aandacht te hebben voor zitplaatsen met zicht op het podium en toegankelijke voorzieningen zoals kassa’s, (invaliden-)toiletten, horeca en bereikbare (gehandicapten)parkeerplaatsen.

 

4.10 Toelichting berekening maximaal aantal bezoekers

Om te bepalen hoeveel bezoekers een evenement ‘aan kan’ vormt de veiligheid het belangrijkste criterium.

Voor het door de gemeente vaststellen van het maximale aantal tegelijk aanwezige bezoekers dient de organisator een capaciteitsberekening van het terrein, bouwwerken en de vluchtroutes bij de vergunningaanvraag in te dienen. De brandweer controleert de berekeningen en adviseert de gemeente. Op basis van een goedgekeurde capaciteitsberekening wordt het maximale aantal tegelijk aanwezige bezoekers vastgesteld en wordt beoordeeld of de locatie geschikt is voor het evenement.

 

Het maximale aantal tegelijk aanwezige bezoekers volgens de veiligheidsnormen dient volgens de twee rekenmethoden, zoals in de leidraad uiteengezet, te worden berekend. De leidraad berekening vluchtcapaciteit t.b.v. locatieprofielen vindt u op de website van de gemeente Harderwijk.

 

Een ander criterium voor het aantal bezoekers is het effect van het evenement op de stikstofdepositie. Sinds de uitspraak van de Raad van State van mei 2019 is dit ook een onderwerp dat bij het houden van een evenement beschouwd moet worden. Stikstof heeft een vermestend en verzurend effect waarvoor diverse planten en vegetaties gevoelig zijn. Bij een toename van stikstofdepositie kan (significant) effect ontstaan op voor stikstof gevoelige habitattypen en leefgebieden. Bij het opstellen van de evenementenprofielen is hiernaar onderzoek gedaan. Hieruit volgt een maximumaantal bezoekers dat toegestaan is per locatie. Dit aantal wijkt af van de bezoekersaantallen die staan vermeld in de leidraad.

 

4.11 Gemeentelijke voorzieningen

De gemeente beschikt over de volgende voorzieningen:

 

 • -

  Gemeentelijk podium

 • -

  Gemeentelijk (drijvend) waterpodium

 • -

  Dranghekken

 • -

  Diverse verkeersborden

 • -

  140 L-afvalcontainers

 • -

  Stroomkasten

 • -

  Watervoorzieningen Wellen en Plantagepark

Aan het gebruik van gemeentelijk materiaal zoals dranghekken, stroomkasten, watervoorzieningen, podia, diverse borden met opdruk en/of afvalcontainers (140 L) kunnen kosten verbonden zijn. De afvalcontainers moeten door de organisatoren worden geleegd, waarna de containers leeg worden opgehaald door de gemeente.

 

4.12 Kosten

Voor de verschillende typen leges en de hoogte ervan > klik hier voor de actuele Legesverordening.

5. Toelichting normering 4 locaties

 

Voor de vier buitenlocaties wordt een maximumaantal evenementendagen ingesteld. Deze locaties zijn gekozen op basis van feiten (aantal evenementendagen) en de beleving (op basis van de ervaringen bij vergunningverlening, toezicht en handhaving en de resultaten van de participatiebijeenkomsten).

 

In de desbetreffende locatieprofielen staat aangegeven hoeveel evenementendagen er maximaal per jaar op elk van deze locaties mogen plaatsvinden.

 

Voor deze vier locaties is tevens een maximum gesteld aan het aantal evenementendagen waarbij een geluidsbelasting van 70 dB(A) en 83 dB(C) en 80 dB(A) en 93 dB(C) ter plaatse van de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige gevel optreedt. Voor de Wijde Wellen zijn twee geluidsdagen per jaar gedurende een tijdsblok van maximaal twee aaneengesloten uren geluid van 90 dB(A) en 103 dB(C) toegestaan.

 

5.1. Spreiding van evenementen

Ten behoeve van het vaststellen van de evenementenkalender dienen organisatoren van evenementen vóór 1 december een reservering voor een evenement te doen bij de gemeente Harderwijk. Als voor eenzelfde moment meerdere aanvragen worden gedaan die niet gelijktijdig kunnen plaatsvinden, of wanneer het aantal aanmeldingen de in de locatieprofielen vastgelegde maximum aantallen evenementdagen (met versterkt geluid van tussen de 70- 80 dB(A) of 80 dB(A)-93 dB(C) ter plaatse van de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige gevel) overschrijdt, ontstaat er schaarste. Op dit moment is daar nog geen sprake van.

 

Gedurende de komende 2 jaar zullen de aanmeldingen voor de evenementenkalender worden bijgehouden en als schaarste ontstaat zullen criteria ontwikkeld worden die door het college vast te stellen zijn. Beoordeling aan de hand van deze criteria zal gebeuren alleen bij het vaststellen van de evenementenkalender. Aanvragen die daarna worden ingediend, worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

6. Actiepunten n.a.v. de locatieprofielen

 

 • 1.

  Gedeeltelijk intrekken van het geluidsbeleid n.a.v. de opgestelde locatieprofielen

 • 2.

  Opstellen vergunningsvoorschriften per evenementenlocatie omtrent omgang met natuurwaarden