Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harderwijk

Locatieprofielen evenemententerreinen Harderwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarderwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLocatieprofielen evenemententerreinen Harderwijk
CiteertitelLocatieprofielen evenemententerreinen Harderwijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagenHet boulevard gebied Stille Wei en IJsbaan De Markt De Vischmarkt

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Harderwijk

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2022nieuwe regeling

28-06-2022

gmb-2022-320432

Tekst van de regeling

Intitulé

Locatieprofielen evenemententerreinen Harderwijk

Het college van burgmeester en wethouders en de burgemeester hebben, ieder voor zover het hun eigen bevoegdheid betreft, besloten vast te stellen:

 

Locatieprofielen evenemententerreinen Harderwijk

 

Locaties:

 

 • -

  De boulevard

 • -

  De Wijde Wellen (Stille Wei en de IJsbaan)

 • -

  De Markt

 • -

  De Vischmarkt

Overwegende dat:

 

deze beleidsregels ter onderbouwing kunnen dienen bij de belangenafweging voor het geven van toepassing aan artikel 4 bijlage II van de Bor (afwijking bestemmingsplanbepalingen) ten behoeve van evenementen en bij het verlenen van evenementenvergunningen op grond van afdeling 7 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk

 

Vastgesteld door het college en de burgemeester en door de burgemeester op 28 juni 2022.

 

Locatieprofiel evenemententerrein: het boulevard gebied

 

Oppervlakte: 7.600 m2

Oppervlakte van het aangrenzende water is circa 25.000 m2

 

1 Locatie

1.1 Locatieomschrijving

Het boulevardgebied bestaat uit de Strandboulevard Oost en Strandboulevard West, inclusief de Strandhaven (passantenhaven) en Stadshaven (passantenhaven). Ten noorden van het gebied bevindt zich het Dolfinarium, in het zuidoosten ligt de binnenstad met horeca, detailhandel en woningen.

 

De twee havens zijn gescheiden door de Vischpoortbrug. Door het realiseren van de havens ligt de binnenstad van Harderwijk weer aan het water. De rand van de boulevard langs het water is een verlaagde kade waar plezierboten kunnen afmeren. Op het hogere deel van de boulevard bevinden zich horecaterrassen. Deze twee niveaus zijn verbonden door een groen talud en trappen.

 

In het zomerseizoen (april t/m oktober) doet de boulevard dienst als een 500 meter lange wandelpromenade en is primair domein voor voetgangers en fietsers. Het autoverkeer is ondergeschikt. In het winterseizoen (1 november t/m 31 maart) is de boulevard opengesteld voor alle verkeer en dient een deel ervan als parkeerplaats (50 parkeerplekken).

 

1.2 Ambitie

Het boulevardgebied met de havens is een geschikte locatie voor nautische en culturele evenementen. De havens bieden daarnaast de mogelijkheid om het water als podium te gebruiken, waarbij de boulevard dienst doet als ‘tribune’. Door de langgerekte vorm van de locatie is deze ook geschikt voor markten/braderieën en kan ook als onderdeel gebruikt worden voor grote evenementen.

 

1.3 Beschrijving omgeving

Het boulevardgebied wordt aan de ene kant begrensd door het water van de havens, aan de andere kant door de oude stadsmuur, waarachter de binnenstad met veel woningen ligt.

 

1.4 Evenementenkaders

 

Max. aantal evenementen-dagen

Max. aantal geluidsdagen*

Max. aantal geluidsdagen met 70 dB(A)-83 dB(C)

Max. aantal geluidsdagen met 80 dB(A)-93 dB(C)

Max. aaneengesloten evenementen-dagen**

Max. aantal op- en afbouwdagen per evenement

12

8

6

2

2

4

 

* Wanneer sprake is van versterkt geluid (muziek), waarvoor een geluidsontheffing van de APV nodig is, wordt dit gerekend als een geluidsdag.

** Met uitzondering van Aaltjesdagen (3 dagen).

 

Gebruik van geluidsversterkende apparatuur maximaal tot 23:30 uur.

Op- en afbouw van evenementen tussen 07.00 uur en 23.00 uur zonder begeleidende muziek. Buiten deze tijden en op zondag alleen met toestemming van de gemeente.

Na afloop van evenementen worden de waardevolle spullen z.s.m. afgemonteerd en zonder begeleidende muziek. Het uitgangspunt is dat er rekening wordt gehouden met de omwonenden om overlast te vermijden.

 

Uitzondering voor op en afbouwdagen voor grote producties.

2 Fysieke aspecten

2.1 Kenmerken

De uitgestrekte Strandboulevard Oost en Strandboulevard West is een 500 meter lange wandelpromenade. Het boulevardgebied en de lagergelegen kades, waar plezierboten kunnen afmeren, worden van elkaar gescheiden door groene taluds en trappen. Op het hogere deel van de boulevard bevinden zich horecaterrassen.

 

Het boulevardgebied is grotendeels verhard met klinkers maar zowel aan de waterkant als tegen de oude stadsmuur is het terrein gedeeltelijk onverhard (gras).

 

De oppervlakte van de Boulevard is circa 7.600 m2. Oppervlakte van het aangrenzende water is circa 2,5 ha.

 

Belangrijke inrichtingselementen:

 • -

  Bomen

 • -

  Brandkranen

 • -

  Grote keien

 • -

  Horecaterrassen

 • -

  Informatiepanelen

 • -

  Lichtmasten

 • -

  Rioolputten

 • -

  Prullenbakken

 • -

  Toegangsbeperkingen

 • -

  Verkeersborden

 • -

  Evenementen stroomkast

2.2 Bereikbaarheid, verkeer en parkeren

Tijdens de zomerperiode dient de Boulevard als wandelpromenade en is deze afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er zijn een aantal uitzonderingen: elke maandag t/m zaterdag tussen 06:00 uur en 11:00 uur zijn leveranciers toegestaan. Tevens heeft een aantal bewoners van de binnenstad (Rabbistraat, Hoogstraat, Strandboulevard, Buiten de Bruggepoort, Hogebrug en Heeraaltszstraat) een ontheffing, omdat hun woningen alleen te bereiken zijn via de boulevard. Ook Hotel Monopole is voor hotelgasten per auto bereikbaar. In de wintermaanden is het autoverkeer wel toegestaan (november t/m maart).

 

In geval van wegafsluitingen stelt de gemeente (klantmanagers evenementen) kaarten beschikbaar met omleidingsroutes voor bewoners en/of hotelgasten, zodat zij te allen tijde bij hun woning/hotel kunnen komen. Deze worden door de evenementenorganisator verstrekt aan de bewoners en hotelgasten.

 

Een overzicht van de openbare parkeerterreinen voor auto’s is online inzichtelijk. Klik hier

 

Fietsparkeren in de binnenstad kan in de fietsparkeervakken of in het Hortuspark. Overdag kan er gebruik gemaakt worden van het Rijwielhuis aan de Academiestraat. Extra tijdelijke fietsenstallingen worden geplaatst in overleg met de gemeente.

 

2.3 Nutsvoorzieningen

Om de voorzieningen voor evenementen te kunnen zien: Klik hier

 

2.4 Ecologie

 • -

  Veldcheck verplicht

 • -

  Om verstoring van vleermuizen in hun verblijfplaatsen te voorkomen worden de verblijfplaatsen niet direct verlicht en de verlichting wordt enkel op het evenemententerrein gericht en niet op de aanwezige bomen en/of omliggende bebouwing

 • -

  Licht richten alleen op het terrein

 • -

  15 maart tot 15 mei - vestigingsperiode broedvogels - muziek max 80db

2.5 Overige gebruiksvoorwaarden

 • -

  Verankering in en/of tussen de bestrating en aan de stadsmuur, bruggen en (trap)relingen en dergelijke is niet toegestaan.

 • -

  Bij het plaatsen van een bouwwerk binnen 5 meter van de Vischpoort en/of Oude Stadsmuur is het aanbrengen van brandwerende platen ter bescherming van de Vischpoort en/of Oude Stadsmuur verplicht.

 • -

  Evenementen dienen tijdig – bij de aanvraag van een evenementenvergunning - met de ondernemers op de Boulevard af te stemmen.

 • -

  Gebruik van toiletwagens i.p.v. dixi’s en/of plaskruizen is gewenst.

 • -

  Bij het organiseren van een evenement in de havens dient er rekening te worden gehouden met het hoogseizoen voor de watersport en bezettingsgraad van de havens. Voor informatie en afstemming hierover contact opnemen met de havenmeesters via 0341 411 339 of havendienst@harderwijk.nl.

3 Beheersaspecten

3.1 Veiligheid

Klik hier voor een plattegrond met vastgestelde calamiteitenroutes. Alle calamiteitenroutes dienen te allen tijde vrij van obstakels te zijn zoals podia, bars, terrassen en vaste afsluitingen en dienen volledig verlicht te kunnen worden. Alleen bij toestemming van de gemeente, op advies van de brandweer, mag hiervan afgeweken worden.

 

3.2 Maximaal aantal bezoekers

Uit de stikstofberekeningen blijkt dat het maximumaantal bezoekers voor een evenement op de Boulevard 9500 is. Let op, afhankelijk van de aard van het evenement en de te plaatsen objecten, wordt door de organisator van een evenement een berekening gemaakt voor het maximale aantal bezoekers.

4. Overige aandachtspunten

4.1 Bewonersbelangen

In de nabijheid van de locatie bevinden zich veel woningen. De organisatie van een evenement stuurt schriftelijk informatie over het evenement aan de omwonenden en bedrijven in het verspreidingsgebied (zie 4.2). Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het evenement en bevat in ieder geval de volgende gegevens: datum, tijden, soort evenement en telefonische bereikbaarheid van de organisator voor, tijdens en na het evenement. Communicatie met de bewoners is essentieel en is de verantwoordelijkheid van de organisator (bijvoorbeeld voor vragen over geluid, bereikbaarheid eigen woning, etc.).

Het uitgangspunt is dat er een goede balans moet zijn tussen de beleving die een evenement met zich meebrengt en de leefbaarheid in de stad voor de omwonenden. De organisator van het evenement en de gemeente werken hier samen aan. Voor tips over het vergroten van het draagvlak voor evenementen zie bijlage 4.

 

Voor (overlast) meldingen tijdens evenementen dient allereerst contact opgenomen te worden met de organisator van het evenement, zodat de organisatie hier eerst zelf actie op kan ondernemen. Mochten bewoners er met de organisatie niet uitkomen dan zijn de wijkboa’s tijdens kantooruren bereikbaar via snel herstel op 0341 411 333. Buiten kantooruren kunt u spoedeisende meldingen doorgeven via de politiemeldkamer, telefoonnummer 0900 8844.

 

Bij het plaatsen van aggregaten en toiletten voor evenementen dient rekening te worden gehouden met de omliggende woningen. De locatie wordt vooraf bepaald i.o.m. omwonenden en klantmanager evenementen.

 

Overige belanghebbenden

 • -

  Hotelondernemers

 • -

  Horecaondernemers

 • -

  Winkeliers

 • -

  Dolfinarium

 • -

  Bezoekers van de havens

4.2 Informatieverspreiding

Verspreidingsgebied schriftelijke informatie:

 

 • -

  Bruggestraat

 • -

  Buitende Bruggepoort

 • -

  Grote Oosterwijck

 • -

  Hoogstraat

 • -

  Kleine Oosterwijck

 • -

  Pasenstraat

 • -

  Rabbistraat

 • -

  Schapenhoek

 • -

  Vijhestraat

 • -

  Vischmarkt

 • -

  Strandboulevard Oost

 • -

  Zuiderzeeboulevard

 • -

  Havendam

 • -

  Hoge Brug

Locatieprofiel evenemententerrein: de Wijde Wellen (Stille Wei en IJsbaan)

 

Oppervlakte Stille Wei: 9.200 m2

Oppervlakte IJsbaan: 15.140 m2

1 Locatie

1.1 Locatieomschrijving

De Wellen is het (wandel)gebied tussen de Strandboulevard West en het Plantagepark met uitzicht op het Wolderwijd.

 

Vooral het noordelijke gedeelte van de Wellen (De Stille Wei), dat aan de Strandboulevard grenst, is het meest geschikt voor het organiseren van evenementen. Het andere gedeelte van het gebied is De IJsbaan. In het gebied bevindt zich o.a. een openluchtschaatsbaan in de winter.

 

In 2020 is het gebied opnieuw ingericht en is er van De Stille Wei en De IJsbaan één samenhangend gebied gemaakt. In het gebied zijn diverse recreatieve voorzieningen te vinden, zoals een aantal uitkijkpunten, een nieuwe ijsbaan, een strand, een ‘chill-vlonder’ en een fietsplein, waar bezoekers hun fiets kunnen parkeren.

 

1.2 Ambitie

De Wellen is een locatie waar met name grote evenementen kunnen plaatsvinden. Door de ligging aan het water is de locatie ook geschikt ook voor water gerelateerde evenementen.

 

1.3 Beschrijving omgeving

De Wellen grenst in noordoostelijke richting aan de Strandboulevard, in westelijke richting aan het Wolderwijd, in zuidoostelijke richting aan het Plantagepark en in oostelijke richting aan de historische binnenstad met de Stadsmuur. Direct achter de stadsmuur zijn woningen gesitueerd. De appartementen aan het Muntplein kijken, zonder fysieke afscherming van de stadsmuur, uit op de ijsbaan

 

1.4 Evenementenkaders

 

Max. aantal evenementendagen

Max. aantal geluidsdagen*

Max. aantal geluidsdagen met 70 dB(A)-83 dB(C)

Max. aantal geluidsdagen met 80 dB(A)-93 dB(C)

Max. aaneengesloten evenementendagen***

Max. aantal op- en afbouwdagen per evenement

12

12**

2

10

2

4

 

* Wanneer sprake is van versterkt geluid (muziek), waarvoor een geluidsontheffing van de APV nodig is, wordt dit gerekend als een geluidsdag.

** Twee geluidsdagen per jaar is gedurende een tijdsblok van maximaal twee aaneengesloten uren geluid van 90 dBA toegestaan met een eindtijd van uiterlijk 23.00 uur.

*** Met uitzondering van Aaltjesdagen (3 dagen).

 

Gebruik van geluidsversterkende apparatuur maximaal tot 23:30 uur.

Op- en afbouw van evenementen tussen 07.00 uur en 23.00 uur zonder begeleidende muziek. Buiten deze tijden en op zondag alleen met toestemming van de gemeente.

Na afloop van evenementen worden de waardevolle spullen z.s.m. afgemonteerd en zonder begeleidende muziek. Het uitgangspunt is dat er rekening wordt gehouden met de omwonenden om overlast te vermijden.

Uitzondering voor op en afbouwdagen voor grote producties.

 

Bevrijdingsoptocht is een uitzondering en valt buiten deze kaders.

2 Fysieke aspecten

2.1 Kenmerken

De Wellen is een groen stadspark en bestaat uit twee delen. Het park wordt veel gebruikt voor het uitlaten van honden. Het zuidelijk deel (De IJsbaan) is ingericht als openluchtschaatsbaan in de winter.

 

De evenementenlocatie is grotendeels onverhard. Het noordelijk deel bestaat uit een gestabiliseerde en gedraineerde grasmat. Daarmee is het noordelijk deel (De Stille Wei) geschikt voor het plaatsen van podia. Het zuidelijk deel (De IJsbaan) heeft een drassige ondergrond waardoor het gebruik voor evenementen beperkt geschikt is.

 

De oppervlakte van De Stille Wei is 9.200 m2 en van De IJsbaan 15.140 m2.

 

Belangrijke inrichtingselementen:

 • -

  (Zit)trappen

 • -

  Bomen

 • -

  Brandkranen

 • -

  Fietsenstalling

 • -

  Half verharde wegen

 • -

  Hekken

 • -

  Informatiepanelen

 • -

  Lichtmasten

 • -

  Ligbanken

 • -

  Prullenbakken

 • -

  Rioolputten

 • -

  Straatlantaarns

 • -

  Toegangsbeperkingen

 • -

  Uitkijkpunten

 • -

  Verkeersborden

 • -

  Evenementen stroomkast

2.2 Bereikbaarheid, verkeer en parkeren

Langs de Wellen ligt het Wellenpad (fietspad). Dit fietspad wordt gebruikt als hoofdfietsroute tussen Harderwijk-centrum en Harderwijk-Zuid. Tevens is het een belangrijke recreatieve fietsroute. Aan het noordelijke eind van het Wellenpad zijn fietsstalmogelijkheden. Afhankelijk van de opbouw van het evenement kunnen op diverse plaatsen langs het Wellenpad tijdelijke extra fietsstalplekken worden gerealiseerd.

 

Een overzicht van de openbare parkeerterreinen is online inzichtelijk. Klik hier

 

Fietsparkeren in de binnenstad kan in de fietsparkeervakken of in het Hortuspark. Overdag kan er gebruik gemaakt worden van het Rijwielhuis aan de Academiestraat. Extra tijdelijke fietsenstallingen worden geplaatst in overleg met de gemeente.

 

2.3 Nutsvoorzieningen

Om de voorzieningen voor evenementen te kunnen zien: Klik hier

 

2.4 Ecologie

 • -

  Veldcheck verplicht

 • -

  Om verstoring van vleermuizen in hun verblijfplaatsen te voorkomen worden de verblijfplaatsen niet direct verlicht en de verlichting wordt enkel op het evenemententerrein gericht en niet op de aanwezige bomen en/ of omliggende bebouwing

 • -

  Licht richten alleen op het terrein

 • -

  15 maart tot 15 mei - vestigingsperiode broedvogels - muziek max 80db

 • -

  Ook eekhoornnesten beschermen

 • -

  Licht van het water af richten april/oktober

2.5 Overige gebruiksvoorwaarden

 • -

  Verankering in de grond is in het zuidelijk deel niet toegestaan.

 • -

  Verankering in de grond van het noordelijk deel is alleen toegestaan in overleg met de wijkbeheerder via 411 333 of snelherstel@harderwijk.nl. Een klic-melding kan noodzakelijk zijn.

 • -

  Gebruik van toiletwagens i.p.v. dixi’s en/of plaskruizen is gewenst.

3 Beheersaspecten

3.1 Veiligheid

Klik hier voor een plattegrond met vastgestelde calamiteitenroutes. Alle calamiteitenroutes dienen te allen tijde vrij van obstakels te zijn zoals podia, bars, terrassen en vaste afsluitingen en dienen volledig verlicht te kunnen worden. Alleen bij toestemming van de gemeente, op advies van de brandweer, mag hiervan afgeweken worden.

 

3.2 Maximaal aantal bezoekers

Uit de stikstofberekeningen blijkt dat het maximumaantal bezoekers voor een evenement op de Wellen 10.000 is. Let op, afhankelijk van de aard van het evenement en de te plaatsen objecten, wordt door de organisator van een evenement een berekening gemaakt voor het maximale aantal bezoekers.

4 Overige aandachtspunten

4.1 Bewonersbelangen

In de nabijheid van de locatie bevinden zich veel woningen. De organisatie van een evenement stuurt schriftelijk informatie over het evenement aan de omwonenden en bedrijven in het verspreidingsgebied (zie 4.2). Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het evenement en bevat in ieder geval de volgende gegevens: datum, tijden, soort evenement en telefonische bereikbaarheid van de organisator voor, tijdens en na het evenement. Voor evenementen met geluidsbelasting van 90 dB(A) dient de organisator minimaal 4 weken van tevoren dat aan de omwonenden kenbaar te maken. Deze geluidsbelasting mag slechts twee keer per jaar worden gebruikt en ten hoogste voor een blok van max. 2 uur aangesloten (met een maximale eindtijd van 23.00 uur). Ook dient de wijkvertegenwoordiger geïnformeerd te worden. De contactgegevens zijn op te vragen bij de klantmanagers evenementen bij de gemeente. Communicatie met de bewoners is essentieel en is de verantwoordelijkheid van de organisator (bijvoorbeeld voor vragen over geluid, bereikbaarheid eigen woning, etc.).

Het uitgangspunt is dat er een goed balans moet zijn tussen de beleving die een evenement met zich meebrengt en de leefbaarheid in de stad voor de omwonenden. De organisator van het evenement en de gemeente werken hier samen aan. Voor tips over het vergroten van het draagvlak voor evenementen zie bijlage 4.

 

Voor (overlast) meldingen tijdens evenementen dient allereerst contact opgenomen te worden met de organisator van het evenement, zodat de organisatie hier eerst zelf actie op kan ondernemen. Mochten bewoners er met de organisatie niet uitkomen dan zijn de wijkboa’s tijdens kantooruren bereikbaar via snel herstel op 0341 411 333. Buiten kantooruren kunt u spoedeisende meldingen doorgeven via de politiemeldkamer, telefoonnummer 0900 8844.

 

Bij het plaatsen van aggregaten en toiletten voor evenementen dient rekening te worden gehouden met de omliggende woningen. De locatie wordt vooraf bepaald in overleg tussen organisator, omwonenden en klantmanager evenementen.

 

Overige belanghebbenden

 • -

  Ondernemer Strandeiland

 • -

  Stichting Evenementen Boulevard Harderwijk

4.2 Informatieverspreiding

Verspreidingsgebied schriftelijke informatie:

 • -

  Blokhuis

 • -

  Buiten de Bruggepoort

 • -

  Kerkplein

 • -

  Plantage

 • -

  Vijhestraat

 • -

  Blokhuissteeg

 • -

  Brouwerssteeg

 • -

  Burgtstraat

 • -

  Muntsteeg

 • -

  Muntplein

 • -

  Straat van Sevenhuysen

 • -

  Vleeshouwersteeg

Locatieprofiel evenemententerrein: de Markt

 

 

Oppervlakte: 2.340 m2

1 Locatie

1.1 Locatieomschrijving

De Markt is een historisch plein, centraal gelegen in de binnenstad van Harderwijk. Aan het plein ligt het oude Stadhuis met bordes en diverse (dag- en avond) horeca die met zijn terrassen voor veel levendigheid zorgt. Daarnaast zijn er meerdere winkelpanden aan het plein gevestigd met op de bovenliggende verdiepingen veelal woningen/appartementen.

 

Door de afmetingen van de Markt heeft de locatie een intieme en gezellige uitstraling/sfeer.

 

1.2 Ambitie

De Markt is geschikt voor muziekevenementen die een podium nodig hebben. Er is een podiumwagen die uitgebouwd kan worden tot een groot podium dat over het bordes van het oude stadhuis wordt uitgevouwen. In dit geval moet rekening gehouden worden met de terrassen en het eventueel verleggen van de calamiteitenroute op de Markt.

 

Behalve voor muziekevenementen is de Markt ook geschikt voor andere (kleinschalige) evenementen (cultuur en culinair). Daarnaast is het oude stadhuis ook een trouwlocatie en worden ook cursussen gegeven. Verder is er de Popschool Harderwijk gevestigd, waar muzieklessen worden verzorgd, er zit een horecagelegenheid en het Toeristische Informatiepunt.

 

1.3 Beschrijving omgeving

Door de historische bebouwing rondom de Markt is het een sfeervolle locatie. Het Oude Stadhuis met bordes is een locatie dat als ‘podium’ kan fungeren. Aan de Markt zijn meerdere winkelpanden gevestigd met op de bovenliggende verdiepingen woningen/appartementen.

 

1.4 Evenementenkaders

 

Max. aantal evenementendagen

Max. aantal geluidsdagen*

Max. aantal geluidsdagen met 70 dBA-83 dBC

Max. aantal geluidsdagen met 80 dBA-93 dBC

Max. aaneengesloten evenementendagen**

Max. aantal op- en afbouwdagen per evenement

15

15

2

13

2

4

 

* Wanneer sprake is van versterkt geluid (muziek), waarvoor een geluidsontheffing van de APV nodig is, wordt dit gerekend als een geluidsdag.

** Met uitzondering van Aaltjesdagen (3 dagen)

 

Gebruik van geluidsversterkende apparatuur maximaal tot 23:30 uur.

Op en afbouw van evenementen tussen 07.00 uur en 23.00 uur zonder begeleidende muziek. Buiten deze tijden en op zondag alleen met toestemming van de gemeente.

Na afloop van evenementen worden de waardevolle spullen z.s.m. afgemonteerd en zonder begeleidende muziek. Het uitgangspunt is dat er rekening wordt gehouden met de omwonenden om overlast te vermijden.

Uitzondering voor op en afbouwdagen voor grote producties.

 

Buiten bovenstaande geldt voor het plaatsen van een ijsbaan in de periode november t/m januari de maximale toegestane duur van 39 dagen, mag de opbouw- en afbouwperiode maximaal 14 dagen duren en zijn maximaal 7 geluidsdagen toegestaan (70 dBA-83 dBC).

2 Fysieke aspecten

2.1 Kenmerken

Het bordes van het oude stadhuis is te combineren met een (mobiel) podium.

 

De Markt is volledig verhard met een bestrating die voornamelijk bestaat uit klinkers en granieten banden. Aan de westzijde bevinden zich 3 bomen en aan de zuidkant van de markt staan 3 bomen in verplaatsbare boombakken.

 

De oppervlakte van deze evenementenlocatie is circa 2.340 m2.

 

Belangrijke inrichtingselementen:

 • -

  Bomen

 • -

  Brandkranen

 • -

  Grote bloempotten

 • -

  Grote keien

 • -

  Horecaterrassen

 • -

  Lichtmasten

 • -

  Windschermen

 • -

  Reclameborden winkeliers

 • -

  Rioolputten

 • -

  Prullenbakken

 • -

  Straatlantaarns

 • -

  Toegangsbeperkingen

 • -

  Verkeersborden

 • -

  Evenementen stroomkast

2.2 Bereikbaarheid, verkeer en parkeren

De Markt (in het bijzonder de noordzijde en westzijde) heeft een belangrijke functie in de afwikkeling van bevoorradingsverkeer. Bevoorradingsverkeer naar de winkels en horeca in de binnenstad mag tussen 06:00 uur en 11:00 uur op werkdagen en zaterdagen tussen 06:00 uur en 09:00 uur de binnenstad inrijden om te laden en lossen. Dit verkeer rijdt via de Luttekepoortstraat de binnenstad in en via de Markt en Bruggestraat/Donkerstraat de binnenstad uit. Vanwege beperkte ruimte en draaicirkels van (vooral groter) vrachtverkeer is dit een belangrijke route die vrij dient te blijven.

 

De Markt (en omliggende straten) zijn op werkdagen na 11:00 uur afgesloten middels beweegbare piramides in het wegdek. Op zaterdag geldt dit na 09:00 uur en op zondag de gehele dag.

 

Een overzicht van de openbare parkeerterreinen is online inzichtelijk. Klik hier

 

Fietsparkeren in de binnenstad kan in de fietsparkeervakken of in het Hortuspark. Overdag kan er gebruik gemaakt worden van het Rijwielhuis aan de Academiestraat. Extra tijdelijke fietsenstallingen worden geplaatst in overleg met de gemeente.

 

2.3 Nutsvoorzieningen

Om de voorzieningen voor evenementen te kunnen zien: Klik hier

 

2.4 Ecologie

 • -

  Veldcheck verplicht

 • -

  Om verstoring van vleermuizen in hun verblijfplaatsen te voorkomen worden de verblijfplaatsen niet direct verlicht en de verlichting wordt enkel op het evenemententerrein gericht en niet op de aanwezige bomen en/ of omliggende bebouwing

 • -

  Licht richten alleen op het terrein

 • -

  15 maart tot 15 mei - vestigingsperiode broedvogels - muziek max 80db

2.5 Overige gebruiksvoorwaarden

 • -

  Verankering in en/of tussen de bestrating en aan gebouwen, straatmeubilair en bomen is niet toegestaan.

 • -

  Alleen in overleg met de klantmanager evenementen mogen de 3 bomen in de verplaatsbare boombakken aan de zuidkant van de markt worden verplaatst.

 • -

  Alle in-/uitgangen van bewoners, aanwezige ondernemers van de Markt en de horecagelegenheden die gelegen zijn op de Markt moeten te allen tijde toegankelijk blijven.

 • -

  Voor de toegankelijkheid van het oude Stadhuis dient contact opgenomen te worden met de gebruikers van het pand.

 • -

  Over evenementen dient tijdig te worden overlegd met de ondernemers aan de Markt.

 • -

  De terrassen op het plein mogen alleen in overleg met de ondernemers aan de Markt worden verwijderd.

 • -

  De toiletvoorzieningen tijdens evenementen in overleg met de ondernemers te plaatsen zo veel mogelijk buiten de openingstijden van de winkels. De meest geschikte locatie is de hoek van de Markt en de Bruggestraat.

3 Beheersaspecten

3.1 Veiligheid

Klik hier voor een plattegrond met vastgestelde calamiteitenroutes. Alle calamiteitenroutes dienen te allen tijde vrij van obstakels te zijn zoals podia, bars, terrassen en vaste afsluitingen en dienen volledig verlicht te kunnen worden. Alleen bij toestemming van de gemeente, op advies van de brandweer, mag hiervan afgeweken worden.

 

Op de Markt zijn lichtmasten aanwezig ten behoeve van de camerabewaking op de Markt. De lichtsterkte is hierop afgestemd. Het zicht van deze camera moet vrij blijven en mag niet worden gehinderd door tenten, parasols en/of andere obstakels.

 

3.2 Maximaal aantal bezoekers

Uit de stikstofberekeningen blijkt dat het maximumaantal bezoekers voor een evenement op de Markt 5.000 is. Let op, afhankelijk van de aard van het evenement en de te plaatsen objecten, wordt door de organisator van een evenement een berekening gemaakt voor het maximale aantal bezoekers.

4 Overige aandachtspunten

4.1 Bewonersbelangen

In de nabijheid van de locatie bevinden zich veel woningen. De organisatie van een evenement stuurt schriftelijk informatie over het evenement aan de omwonenden en bedrijven in het verspreidingsgebied (zie 4.2). Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het evenement en bevat in iedere geval de volgende gegevens: datum, tijden, soort evenement en telefonische bereikbaarheid van de organisator voor, tijdens en na het evenement. Communicatie met de bewoners is essentieel en is de verantwoordelijkheid van de organisator (bijvoorbeeld voor vragen over geluid, bereikbaarheid eigen woning, etc.).

 

Het uitgangspunt is dat er een goede balans moet zijn tussen de beleving die een evenement met zich meebrengt en de leefbaarheid in de stad voor de omwonenden. De organisator van het evenement en de gemeente werken hier samen aan. Voor tips over het vergroten van het draagvlak voor evenementen zie bijlage 4.

 

Voor (overlast) meldingen tijdens evenementen dient allereerst contact opgenomen te worden met de organisator van het evenement, zodat de organisatie hier eerst zelf actie op kan ondernemen. Mochten bewoners er met de organisatie niet uitkomen dan zijn de wijkboa’s tijdens kantooruren bereikbaar via snel herstel op 0341 411 333. Buiten kantooruren kunt u spoedeisende meldingen doorgeven via de politiemeldkamer, telefoonnummer 0900 8844.

 

Bij het plaatsen van aggregaten en toiletten voor evenementen dient rekening te worden gehouden met de omliggende woningen en bedrijven. De locatie wordt vooraf bepaald in overleg tussen organisator, omwonenden/ondernemers en klantmanager evenementen.

 

Het is van belang dat tijdens een evenement rekening wordt gehouden met de in-/uitgangen van huizen, winkels, horecagelegenheden en het oude Stadhuis op de Markt.

 

Overige belanghebbenden

 • -

  Horecaondernemers

 • -

  Winkeliers

 • -

  Gemeente (Stadhuis als trouwlocatie)

 • -

  Gebruikers oude Stadhuis

4.2 Informatieverspreiding

Verspreidingsgebied schriftelijke informatie:

 • -

  Bruggestraat

 • -

  Donkerstraat

 • -

  Hondegatstraat

 • -

  Markt

 • -

  Wolleweverstraat

Locatieprofiel evenemententerrein: de Vischmarkt

 

 

Oppervlakte: 5.200 m2

1 Locatie

 

1. Locatieomschrijving

De Vischmarkt is een sfeervol historisch plein gelegen in de binnenstad van Harderwijk, omringd door historische woonbebouwing, hoogwaardige horeca en enkele bijzondere historische elementen, zoals de Vischpoort en de oude Stadsmuur. De Vischmarkt is het grootste plein in de binnenstad. Door de aanwezige bomen is de locatie zeer sfeervol en authentiek. De bomen belemmeren het plaatsen van een (groot) podium.

 

Aan de oostzijde van de Vischmarkt bevindt zich het kunstwerk ‘Cascade’ waarvan water een onderdeel is. Het kunstwerk kan ook dienstdoen als podium door de watertoevoer af te sluiten en het kunstwerk te gebruiken als podium. Het buiten werking zetten van de fontein gaat in overleg met de klantmanager evenementen. Aan de westzijde grenst de Vischmarkt aan de Boulevard. Ten zuiden van de Vischmarkt ligt het kern winkelgebied.

 

1.2 Ambitie

De Vischmarkt is met name geschikt voor kleinschalige evenementen, zoals kleinschalige muziek-, theater- of culinaire evenementen of als locatie voor een onderdeel van een (middel)groot evenement. Het historische plein met de monumentale bomen en de bijzondere bestrating geeft een duidelijke context en randvoorwaarden voor het type evenement.

 

1.3 Beschrijving omgeving

De Vischmarkt wordt voornamelijk omringd door historische woonbebouwing en enkele horecagelegenheden.

 

1.4 Evenementenkaders

 

Max. aantal evenementen-dagen

Max. aantal geluidsdagen*

Max. aantal geluidsdagen met 70 dB(A)-83 dB(C)

Max. aantal geluidsdagen met 80 dB(A)-93 dB(C)

Max. aaneengesloten evenementen-dagen**

Max. aantal op- en afbouwdagen per evenement

8

8

6

2

2

4

 

* Wanneer sprake is van versterkt geluid (muziek), waarvoor een geluidsontheffing van de APV nodig is, wordt dit gerekend als een geluidsdag.

** Met uitzondering van Aaltjesdagen (3 dagen)

 

Gebruik van geluidsversterkende apparatuur maximaal tot 23:30 uur.

Op en afbouw van evenementen tussen 07.00 uur en 23.00 uur zonder begeleidende muziek. Buiten deze tijden en op zondag alleen met toestemming van de gemeente.

Na afloop van evenementen worden de waardevolle spullen z.s.m. afgemonteerd en zonder begeleidende muziek. Het uitgangspunt is dat er rekening wordt gehouden met de omwonenden om overlast te vermijden.

Uitzondering voor op en afbouwdagen voor grote producties.

2 Fysieke aspecten

2.1 Kenmerken

Aan de oostzijde van de Vischmarkt bevindt zich het kunstwerk ‘Cascade’ waarvan water een onderdeel is. Door de watertoevoer af te sluiten kan het kunstwerk worden gebruikt als podium.

De Vischmarkt kent vele monumentale bomen. Bij het plaatsen van een (groot) podium dient daar rekening mee gehouden te worden. De aanwezige bomenrijen zorgen voor een groene uitstraling. Er zijn woningen aan de Vischmarkt waarvan de ramen met enkel glas zijn uitgevoerd.

 

De Vischmarkt is volledig verhard met een gevarieerde bestrating die bestaat uit kinderkopjes en klinkers. Het kunstwerk wordt gescheiden van het overige deel van de Vischmarkt door twee brede traptreden, waardoor dit gedeelte van de Vischmarkt lager ligt dan de rest van de Vischmarkt.

 

De oppervlakte van deze evenementenlocatie is circa 5.200 m2

 

Belangrijke inrichtingselementen:

 • -

  Bewegwijzering

 • -

  Bijzondere bestrating

 • -

  Bloempotten en zitmeubilair van bewoners en horecagelegenheden

 • -

  Bomen (monumentaal)

 • -

  Brandkranen

 • -

  Fontein

 • -

  Horecaterrassen

 • -

  Informatiepanelen

 • -

  Kasten (nutsvoorzieningen)

 • -

  Prullenbakken en ondergrondse container

 • -

  Rioolputten

 • -

  Straatlantaarns

 • -

  Toegangsbeperkingen

 • -

  Verkeersborden

2.2 Bereikbaarheid, verkeer en parkeren

De weg/bocht van de Grote Marktstraat naar de Kromhoutsteeg moet voor regulier verkeer openblijven. Dit in verband met de bereikbaarheid van achterliggend gebied en het ontbreken van geschikte alternatieve routes. Tevens dient rekening te worden gehouden met bevoorradingsverkeer. Met name vrachtverkeer gebruikt de route Kaatsbaan-Vischmarkt en vice versa om adressen aan de Vischmarkt te bevoorraden. Deze straat is, gezien de breedte, het meest geschikt voor vrachtverkeer. Afsluiting van de Kaatsbaan dient goed met aanwonenden (met name horecagelegenheden) aan de Vischmarkt te worden afgestemd.

In geval van wegafsluitingen stelt de gemeente (klantmanagers evenementen) kaarten beschikbaar met omleidingsroutes voor bewoners en ondernemers.

 

Een overzicht van de openbare parkeerterreinen is online inzichtelijk. > Klik hier

 

Fietsparkeren in de binnenstad kan in de fietsparkeervakken of in het Hortuspark. Overdag kan er gebruik gemaakt worden van het Rijwielhuis aan de Academiestraat. Extra tijdelijke fietsenstallingen worden geplaatst in overleg met de gemeente.

 

2.3 Nutsvoorzieningen

Om de voorzieningen voor evenementen te kunnen zien: Klik hier

 

2.4 Ecologie

 • -

  Veldcheck verplicht

 • -

  Om verstoring van vleermuizen in hun verblijfplaatsen te voorkomen worden de verblijfplaatsen niet direct verlicht en de verlichting wordt enkel op het evenemententerrein gericht en niet op de aanwezige bomen en/ of omliggende bebouwing

 • -

  Licht richten alleen op het terrein

 • -

  15 maart tot 15 mei - vestigingsperiode broedvogels - muziek max 80db

2.5 Overige gebruiksvoorwaarden

 • -

  Verankering in en/of tussen de bestrating aan bomen en straatmeubilair is niet toegestaan.

 • -

  Bij het plaatsen van een bouwwerk binnen 5 meter van de Vischpoort is het aanbrengen van brandwerende platen ter bescherming van de Vischpoort verplicht.

 • -

  Het uitzetten van het water bij het kunstwerk ‘Cascade’ vindt plaats in overleg met de klantmanager evenementen.

 • -

  Alle in-/uitgangen van bewoners, aanwezige ondernemers van de Markt en de horecagelegenheden die gelegen zijn op de Vischmarkt moeten toegankelijk blijven.

 • -

  Gebruik van toiletwagens i.p.v. dixi’s is gewenst.

3 Beheersaspecten

3.1 Veiligheid

Klik hier voor een plattegrond met vastgestelde calamiteitenroutes. Alle calamiteitenroutes dienen te allen tijde vrij van obstakels te zijn zoals podia, bars, terrassen en vaste afsluitingen en dienen volledig verlicht te kunnen worden. Alleen bij toestemming van de gemeente, op advies van de brandweer, mag hiervan afgeweken worden.

 

3.2 Maximaal aantal bezoekers

Uit de stikstofberekeningen blijkt dat het maximumaantal bezoekers voor een evenement op de Vischmarkt 10.000 is. Let op, afhankelijk van de aard van het evenement en de te plaatsen objecten, wordt door de organisator van een evenement een berekening gemaakt voor het maximale aantal bezoekers.

4 Overige aandachtspunten

4.1 Bewonersbelangen

In de nabijheid van de locatie bevinden zich veel woningen. De organisatie van een evenement stuurt schriftelijk informatie over het evenement aan de omwonenden en bedrijven in het verspreidingsgebied (zie 4.2). Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het evenement en bevat in ieder geval de volgende gegevens: datum, tijden, soort evenement en telefonische bereikbaarheid van de organisator voor, tijdens en na het evenement. Ook dient de wijkvertegenwoordiger geïnformeerd te worden. De contactgegevens zijn op te vragen bij de klantmanagers evenementen bij de gemeente. Communicatie met de bewoners is essentieel en is de verantwoordelijkheid van de organisator (bijvoorbeeld voor vragen over geluid, bereikbaarheid eigen woning, etc.).

 

Het uitgangspunt is dat er een goede balans moet zijn tussen de beleving die een evenement met zich meebrengt en de leefbaarheid in de stad voor de omwonenden. De organisator van het evenement en de gemeente werken hier samen aan. Voor tips over het vergroten van het draagvlak voor evenementen zie bijlage 4.

 

Voor (overlast) meldingen tijdens evenementen dient allereerst contact opgenomen te worden met de organisator van het evenement, zodat de organisatie hier eerst zelf actie op kan ondernemen. Mochten bewoners er met de organisatie niet uitkomen dan zijn de wijkboa’s tijdens kantooruren bereikbaar via snel herstel op 0341 411 333. Buiten kantooruren kunt u spoedeisende meldingen doorgeven via de politiemeldkamer, telefoonnummer 0900 8844.

 

Bij het plaatsen van aggregaten en toiletten voor evenementen dient rekening te worden gehouden met de omliggende woningen. De locatie wordt vooraf bepaald in overleg tussen organisator, omwonenden en klantmanager evenementen.

 

Overige belanghebbenden

 • -

  Horecaondernemers

 • -

  Winkeliers

4.2 Informatieverspreiding

Verspreidingsgebied schriftelijke informatie:

 • -

  Grolsteeg

 • -

  Grote Marktstraat

 • -

  Grote Oosterwijck

 • -

  Kaatsbaan

 • -

  Kapelsteeg

 • -

  Kleine Oosterwijck

 • -

  Kromhoutsteeg

 • -

  Pasenstraat

 • -

  Schapenhoek

 • -

  Vischmarkt

 • -

  Kleine Markstraat