Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Aanwijzingsbesluit ambtenaren belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ambtenaren belastingen
CiteertitelAanwijzingsbesluit ambtenaren belastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 225 van de Gemeentewet
  3. artikel 234 van de Gemeentewet
  4. artikel 235 van de Gemeentewet
  5. Parkeerverordening Zeist 2019
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2022nieuwe regeling

21-06-2022

gmb-2022-320415

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ambtenaren belastingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist stelt de hieronder volgende bepalingen vast inzake de aanwijzing ambtenaren belastingen:

Artikel 1 Aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaren

De directeur-bestuurder van Coöperatie ParkeerService U.A. wordt aangewezen als heffings- en invorderingsambtenaar parkeerbelastingen, als bedoeld in artikel 231 lid 2 onder b en c, voor de heffing van de parkeerbelasting in de zin van de artikelen 225, 234 en 235 van de Gemeentewet, de parkeerverordening en de Parkeerbelastingverordening inclusief bijbehorend(e) Besluit(en) bij of krachtens de wet aan hem gegeven bevoegdheden.

Artikel 2 Aanwijzing medewerkers belastingen

Medewerkers van het team parkeerrechten en het team handhaving van Coöperatie ParkeerService U.A. worden aangewezen als gemeenteambtenaren in de zin van art. 231 lid 2 onder d Gemeentewet, om de taken uit te voeren op grond van de bij of krachtens de wet aan hem gegeven bevoegdheden.

Artikel 3 Aanwijzing belastingdeurwaarder/ betekenaar

De directeur-bestuurder van Coöperatie ParkeerService U.A. wordt aangewezen als belastingdeurwaarder/betekenaar in de zin van art. 231 lid 2 onder e Gemeentewet, voor zover deze bevoegdheid ziet op de in Nederland uitgevaardigde en in zowel Nederland als het buitenland te innen naheffingsaanslagen parkeerbelastingen.

Aldus besloten op 21-6-2022;

De gemeentesecretaris

Dr H.S. Grotens

de burgemeester

Drs J.L.L.M. Janssen

 

Bezwaar

 

Bent u het niet eens met het besluit? Een gemotiveerd bezwaarschrift stuurt u naar:

 

College van burgemeester en wethouders Postbus 513 3700 AM Zeist Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit? Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen, omdat het te laat binnen is. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen!

 

In het bezwaarschrift zet u: uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van de beslissing, waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met onze beslissing eens bent. Deze gegevens zijn bepaald in artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

 

Voorlopige voorziening

 

Als spoed is vereist kunt u schriftelijk een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het verzoek om voorlopige voorziening krijgt u van de rechtbank nader bericht over de verdere procedure. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.