Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Aanwijzingsbesluit APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit APV
CiteertitelAanwijzingsbesluit APV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.overheid.nl/

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2022nieuwe regeling

28-06-2022

gmb-2022-319066

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit APV

 

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht houdende regels omtrent het gebruik van lachgas en voorbereidingen daartoe binnen de gebieden: Parkeerplaats Maarsseveense Plassen; Oud-Zuilen, Op Buuren, VV Maarssen en MHV en Voetbalvereniging OSM’75.

Het college van de gemeente van Stichtse Vecht;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 2.48a, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening 2014

overwegende dat:

 • het openlijke gebruik van lachgas al dan niet in combinatie met alcohol in de openbare ruimte in de gebieden Parkeerplaats Maarsseveense Plassen; Oud-Zuilen, Op Buuren, VV Maarssen, MHV en Voetbalvereniging OSM’75 leidt tot meldingen van inwoners in verband met overlast, aantasting van de leefomgeving en openbare orde verstoringen;

 • bezoekers oneigenlijk recreatief gebruik van lachgas in de publieke ruimte als hinder, overlast met gevoelens van onveiligheid en onbehagen ervaren;

 • één van de gevoelens van onveiligheid de verkeersveiligheid op parkeerplaatsen betreft die door aantoonbaar onderzoek in gevaar komt bij gebruik van lachgas in het verkeer;

 • de politie en gemeentelijke BOA’s personen vaak aanspreken op gebruik van lachgas maar daartegen niet kan optreden vanwege het ontbreken van ontdekking op heterdaad;

 • uit meldingen naar voren komt dat de problematiek voortduurt en een verbod een effectief middel is in aanvulling op en als onderdeel van een geheel aan maatregelen voor het gebied, om ernstige overlast tegen te gaan;

 • lachgas nog geen stof is die voorkomt op lijst I en/of II van de Opiumwet;

 • met dit verbod duidelijk wordt gemaakt dat de verkoop en het gebruik en voorhanden hebben van lachgas in de gebieden Parkeerplaats Maarsseveense Plassen; Oud-Zuilen, Op Buuren, VV Maarssen en MHV en Voetbalvereniging OSM’75 een inbreuk maakt op de openbare orde en dat hiertegen handhavend wordt opgetreden.

besluit:

De gebieden: parkeerplaats Maarsseveense Plassen, Oud-Zuilen, Op Buuren, VV Maarssen, MHV en Voetbalvereniging OSM’75, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaarten aan te wijzen als gebied waarin het verboden is lachgas als roesmiddel te gebruiken als bedoeld in artikel 2.48a tweede lid, APV, alsmede voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad.

 

Aldus besloten in de collegevergadering van 28 juni 2022

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

de secretaris,

Drs. M.J.J. Rommers

de burgemeester,

Drs. A.J.H.T.H. Reinders

Bijlage:

 • Kaarten lachgasverbod in de gebieden:

  • Parkeerplaats Maarsseveense Plassen;

  • Oud-Zuilen, OP Buuren, VV Maarssen en MHV;

  • Voetbalvereniging OSM’75.

 

1.Kaart lachgasverbod parkeerplaats Maarsseveense Plassen

 

2.Kaart lachgasverbod samengevoegd gebied Oud-Zuilen, Op Buuren, VV Maarssen en MHV

 

3.Kaart lachgasverbod voetbalvereniging OSM’75