Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Reglement Wmo Adviesraad Smallingerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Wmo Adviesraad Smallingerland
CiteertitelReglement Wmo Adviesraad Smallingerland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 11 van de Wet maatschappelijke ondersteuning
 2. artikel 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning
 3. artikel 84 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-200907-07-2022nieuwe regeling

13-03-2009

Gemeenteblad, 13-03-2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Wmo Adviesraad Smallingerland

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Smallingerland;

 

gelet op artikel 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en artikel 84 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

 • 1.

  in te stellen een commissie, als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet, genaamd Wmo Adviesraad Smallingerland;

 • 2.

  vast te stellen het navolgende reglement, regelende de taak, samenstelling, bevoegdheden en faciliteiten van de Wmo Adviesraad Smallingerland.

Artikel 1 Doelstelling en taak

 • 1.

  De Wmo Adviesraad heeft tot doel de collectieve belangen te behartigen van burgers die (potentiële) vragers zijn van voorzieningen van maatschappelijke ondersteuning.

 • 2.

  De Wmo Adviesraad tracht zijn doelstelling te realiseren door het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Burgemeester en Wethouders bij de vorming, uitvoering en evaluatie van het Wmo beleid.

Artikel 2 Informatievoorziening

 • 1.

  Het College van Burgemeester en Wethouders informeert de Wmo Adviesraad uit eigen beweging over de vorming, uitvoering en evaluatie van het Wmo beleid.

 • 2.

  Als de Wmo Adviesraad informatie mist die nodig is voor zijn taakvervulling, kan hij het College van Burgemeester en Wethouders hierom vragen. Als het College van Burgemeester en Wethouders besluit om de gevraagde informatie niet te verstrekken, worden de redenen daarvan aan de Wmo Adviesraad meegedeeld.

 • 3.

  De Wmo Adviesraad kan ook op andere wijze informatie vergaren.

Artikel 3 Advisering

 • 1.

  De Wmo Adviesraad brengt schriftelijk advies uit aan het College van Burgemeester en Wethouders.

 • 2.

  In het geval het College van Burgemeester en Wethouders beslist in afwijking van een advies van de Wmo Adviesraad, worden de redenen daarvan schriftelijk aan de Wmo Adviesraad meegedeeld.

 • 3.

  Het College van Burgemeester en Wethouders vraagt de Wmo Adviesraad in ieder geval advies over voorstellen tot:

  • a.

   vaststelling en wijziging van het Wmo beleidsplan;

  • b.

   vaststelling en wijziging van de Wmo verordening;

  • c.

   vaststelling en wijziging van het Wmo besluit.

 • 4.

  Als de Wmo Adviesraad besluit een door het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd advies niet uit te brengen, deelt hij dit mee aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.

  Bij de samenstelling van de Wmo Adviesraad wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke samenstelling voor wat betreft leeftijd, sexe en deelname aan organisaties van vragers naar maatschappelijke ondersteuning.

 • 2.

  De Wmo Adviesraad bestaat uit minimaal twaalf en maximaal vijftien leden, waaronder een onafhankelijk voorzitter.

 • 3.

  Maximaal twaalf leden zijn vertegenwoordigers van de zes ‘clusters’ van doelgroepen van de Wmo Adviesraad, te weten:

  • a.

   mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking;

  • b.

   ouderen;

  • c.

   jongeren;

  • d.

   zorgvrijwilligers en mantelzorgers;

  • e.

   cliënten van de maatschappelijke opvang, de (openbare) geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg;

  • f.

   bewoners uit wijken en dorpen.

 • 4.

  Elk ‘cluster’ heeft omwille van de continuïteit – zo mogelijk – twee leden in de Wmo Adviesraad.

 • 5.

  De Wmo Adviesraad kent daarnaast maximaal drie onafhankelijke leden, waaronder de voorzitter. De onafhankelijke leden maken geen deel uit van de ‘clusters’ van de Wmo Adviesraad. Zij worden bij voorkeur via een openbare sollicitatieprocedure geworven door de Wmo Adviesraad.

 • 6.

  De Wmo Adviesraad kiest uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij vormen samen met de onafhankelijk voorzitter het dagelijks bestuur van de Wmo Adviesraad. Desgewenst kunnen de functies van penningmeester en secretaris door één persoon worden uitgeoefend.

Artikel 5 Benoeming en zittingsduur

 • 1.

  De 'gebonden' leden van de Wmo Adviesraad worden op voordracht van de zes ‘clusters’ van doelgroepen van de Wmo Adviesraad door het College van Burgemeester en Wethouders benoemd voor een periode van drie jaar.

 • 2.

  De onafhankelijke leden worden op voordracht van de Wmo Adviesraad door het College van Burgemeester en Wethouders benoemd voor een periode van drie jaar.

 • 3.

  Het College van Burgemeester en Wethouders kan gemotiveerd afwijken van een voordracht.

 • 4.

  Alle leden kunnen maximaal drie opeenvolgende periodes zitting hebben in de Wmo Adviesraad. De Wmo Adviesraad stelt een rooster van aftreden vast.

Artikel 6 Overgangsartikel

In afwijking van het bepaalde in artikel 5, geschiedt de benoeming van de onafhankelijke leden en – zo nodig - van de 'gebonden' leden van de Wmo Adviesraad voor de eerste keer zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van dit reglement op voordracht van het Wmo Platform.

Artikel 7 Onverenigbare functies

De leden van de Wmo Adviesraad mogen niet in dienst zijn van de gemeente Smallingerland noch deel uitmaken van het gemeentebestuur.

Artikel 8 Lidmaatschapsbeëindiging

 • 1.

  Het lidmaatschap van de Wmo Adviesraad eindigt door:

  • a.

   het aflopen van de zittingsperiode;

  • b.

   overlijden;

  • c.

   het nemen van ontslag;

  • d.

   verlies van de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een ‘cluster’ van de Wmo Adviesraad;

  • e.

   ontheffing uit de functie door het College van Burgemeester en Wethouders.

 • 2.

  Het College van Burgemeester en Wethouders kan op aanbeveling van de Wmo Adviesraad een lid uit zijn functie ontheffen, indien sprake is van langdurige ziekte of disfunctioneren.

 • 3.

  Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap van een 'gebonden' lid, zorgt het desbetreffende ‘cluster’ van de Wmo Adviesraad voor de voordracht van een nieuw lid.

Artikel 9 Huishoudelijk reglement

 • 1.

  De Wmo Adviesraad kan een huishoudelijk reglement opstellen.

 • 2.

  Een afschrift van dit reglement wordt na vaststelling door de Wmo Adviesraad ter kennisname gezonden aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Artikel 10 Faciliteiten en subsidie

 • 1.

  Aan de Wmo Adviesraad wordt van gemeentewege secretariële ondersteuning verleend voor maximaal 8 uur per week.

 • 2.

  De beleidsambtenaar Wmo voorziet namens het College van Burgemeester en Wethouders de Wmo Adviesraad van informatie.

 • 3.

  De Wmo Adviesraad kan gebruik maken van gemeentelijke vergaderfaciliteiten en na overleg van print- en kopieerfaciliteiten.

 • 4.

  De Wmo Adviesraad ontvangt jaarlijks een subsidie op basis van de Algemene subsidieverordening gemeente Smallingerland 2003, waaruit hij de kosten voor het vervullen van zijn taak kan betalen.

Artikel 11 Jaarverslag

 • 1.

  De Wmo Adviesraad brengt jaarlijks voor 1 april verslag uit aan het College van Burgemeester en Wethouders over zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar. In dit verslag is tevens een financiële paragraaf opgenomen, waarin de besteding van de ontvangen subsidie wordt verantwoord.

Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Smallingerland op 13 maart 2009.

Secretaris

mr. Leendert Maarleveld

Burgemeester

drs. Bert Middel

Toelichting  

Het is noodzakelijk dat alle belanghebbenden bij de Wmo, te weten de (potentiële) vragers van voorzieningen van maatschappelijke ondersteuning, optimaal betrokken zijn bij de vorming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke Wmo beleid. In Smallingerland wordt dit gerealiseerd door de Wmo Adviesraad. De Wmo Adviesraad voert namens de Wmo belanghebbenden het overleg met de Gemeente en hij is de opvolger van het voormalige Wmo Platform Smallingerland. In de Wmo Adviesraad hebben vertegenwoordigers zitting van alle lokale belangen- en vrijwilligersorganisaties die de doelgroepen van de Wmo vertegenwoordigen. Voorbeelden hiervan zijn organisaties voor ouderen, jongeren, gehandicapten, vrijwilligers, mantelzorgers, cliënten van de maatschappelijke opvang, de (openbare) geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en bewoners uit wijken en dorpen.

 

De vertegenwoordigers worden voorgedragen door in totaal zes 'clusters' van doelgroepen van de Wmo Adviesraad. Elk lid van de Wmo Adviesraad onderhoudt de contacten met de eigen achterban, namelijk het eigen cluster. Daarnaast kent de Wmo Adviesraad maximaal drie onafhankelijke leden, waaronder de voorzitter. Deze leden maken geen deel uit van de ‘clusters’ van de Wmo Adviesraad. Zij worden bij voorkeur via een openbare sollicitatieprocedure geworven door de Wmo Adviesraad.