Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hilvarenbeek

Beleidsregels voor subsidieverlening Gemeente Hilvarenbeek 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHilvarenbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor subsidieverlening Gemeente Hilvarenbeek 2022
CiteertitelBeleidsregels voor subsidieverlening Gemeente Hilvarenbeek 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2021nieuwe (geconsolideerde) regeling

06-04-2021

De Hilverbode 14-04-2021

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor subsidieverlening Gemeente Hilvarenbeek 2022

Inleiding

In de tekst hierna wordt kort uitgelegd hoe het proces van subsidieverlening 2022 eruit ziet in de gemeente Hilvarenbeek.

 

Beleidsregels voor subsidieverlening 2022

Om te kunnen bepalen waarvoor de gemeente subsidie geeft, worden sinds 2015 beleidsregels voor subsidieverstrekking opgesteld. Alle beleidsregels zijn opgesteld aan de hand van doelstellingen en gewenste resultaten van het gemeentebeleid. Per beleidsregel zijn indicatoren en criteria vastgesteld in overleg met de organisaties die het betreft. In de beleidsregels staan verder de subsidieplafonds voor 2022 genoemd. Deze zijn nog niet vastgesteld. Dit gebeurt pas bij de besluitvorming van de gemeenteraad van Hilvarenbeek in juli 2021 over de gemeentebegroting 2022. NB: De raad van Hilvarenbeek heeft een aantal taakstellingen/bezuinigingen vastgesteld. Verdere uitwerking en besluitvorming hierover gaat vanaf april tot juli 2021.

Vanaf 1 april zijn de meeste beleidsregels voor subsidieverlening 2022 te vinden op de website van de gemeente Hilvarenbeek, www.hilvarenbeek.nl.

 

Veranderingen in de beleidsregels

De beleidsregels 2022 zijn aangepast aan de laatste stand van zaken en ontwikkelingen.

 

Aanvraagformulieren subsidievaststelling en subsidieverlening

Elke organisatie die een jaarlijkse subsidie van meer dan € 5.000,- heeft ontvangen in 2020 moet een aanvraag tot vaststelling indienen. Op onze website vindt u daarvoor een digitaal aanvraagformulier, deze moet voor 1 mei ingevuld zijn.

Om voor een jaarlijkse subsidie 2022 in aanmerking te kunnen komen, moet er een aanvraag ingevuld worden met het digitale aanvraagformulier op de website voor 1 augustus 2021.

 

Subsidieprogramma 2022

Na vaststelling van de gemeentebegroting 2022 door de gemeenteraad, wordt het Subsidieprogramma 2022 vastgesteld door het college voor 1 januari 2022. In het subsidieprogramma worden alle besluiten over de subsidieaanvragen aan de hand van de beleidsregels vastgelegd. Ook worden de subsidies 2020 dan vastgesteld. Daarna ontvangen alle aanvragers een beschikking met daarin het besluit over hun aanvraag.

 

Beleidsregels subsidieverlening 2022

 

Let op: de bezuinigingen moeten nog in de budgetten / subsidieplafonds verwerkt worden!

 

1. Positief Jeugd Beleid

 

A Opvoedmilieu 1: gezin en zorg

 

A 1.1 Stichting Leergeld

 

 

Subsidieplafond

€ 17.500,-

Doel

Op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen en die zonder extra ondersteuning aan de zijlijn van de samenleving dreigen te komen.

Resultaat

Kansen bieden aan 90 kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten en hiermee sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen voorkomen.

Indicatoren resultaatbereik

 • 1.

  90 kinderen hebben een beroep gedaan op Stichting Leergeld. De gehonoreerde aanvraag heeft ervoor gezorgd dat deze kinderen konden participeren.

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

Intermediairs verrichten huisbezoeken en doen aanvragen voor kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum. De aanvragen zijn gericht op participatie op verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur en welzijn.

Organisaties

Stichtingen

Verdeelsleutel

€ 17.500,- voor Stichting Leergeld

Bijzondere criteria uitvoering

Er wordt samengewerkt met partners in het maatschappelijk veld.

Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Het geld wordt in natura ingezet ten behoeve van de participatie van kinderen. De activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de doelstellingen zoals geformuleerd in de kadernota Minimabeleid 2017-2021.

 • 2.

  Er worden samenwerkingsafspraken gemaakt met de gemeente die erop gericht zijn de dienstverlening van Stichting Leergeld en de gemeente op elkaar aan te laten sluiten, zodat een sluitend aanbod wordt gecreëerd.

Beleidsdocumenten

Minimabeleid

Contactpersoon

Anneke Nouwens (n.nouwens@hilvarenbeek.nl)

 

A 1.2 Praktijkondersteuner huisartsen GGZ Jeugd

 

 

Subsidieplafond

€ 13.105,- (zonder indexering)

Doel

De kwaliteit van jeugdhulp verbetert doordat deze sneller en dichterbij beschikbaar is, er geen onnodige doorverwijzingen zijn en daardoor kosten kunnen worden gereduceerd.

Resultaat

Door het toevoegen van specifieke kennis en aandacht voor Jeugd (GGZ) aan huisartsenpraktijken en deze te positioneren als schakelpunt tussen de huisartsenpraktijk en de gemeente/Samenzorgteam realiseren we de volgende resultaten:

 • 1.

  Betere vraagverheldering en een juiste verwijzing;

 • 2.

  Een verbeterde (keten)samenwerking tussen huisartsen, Samenzorgteam/gemeente en onderwijs;

 • 3.

  Een reductie van overbehandeling en kosten binnen de GGZ.

Indicatoren resultaatbereik

 • 1.

  Voor iedere huisartsenpraktijk in Hilvarenbeek is de POH-GGZ jeugd beschikbaar.

 • 2.

  Bij iedere huisartsenpraktijk in Hilvarenbeek wordt een reductie van het aantal doorverwijzingen gerealiseerd.

 • 3.

  De jongeren zijn tevreden over de POH-GGZ jeugd en het resultaat van de inzet.

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

 • 1.

  Zorgen voor de afgesproken POH-GGZ jeugd capaciteit om alle huisartsen in Hilvarenbeek te kunnen bedienen waarbij het functieprofiel dat de zorgverzekeraars hanteren voor de POH-GGZ leidend is.

 • 2.

  Zorgen dat de POH-GGZ jeugd zichtbaar en laagdrempelig is voor alle lokale partners op het gebied van jeugd(zorg). De POH-GGZ jeugd is bekend met wat de lokale partners te bieden hebben.

 • 3.

  Jaarlijks monitoren (‘tellen en vertellen’) van:

 • 1.

  Aantal deelnemende praktijken

 • 2.

  Instroom per maand

 • 3.

  Type Klacht/Vraag

 • 4.

  Aantal patiënten doorverwezen

 • 1.

  Wanneer geen cijfermatige gegevens beschikbaar zijn, kunnen bevindingen worden beschreven. Dit betreft met name:

 • 1.

  Benodigde contactmomenten

 • 2.

  Recidive (terugkeer met dezelfde klachten, na afronding traject bij POH, binnen 3 maanden)

 • 3.

  Patiënttevredenheid

 • 1.

  Deelnemen aan het opdrachtgeversoverleg (2x per jaar) om de voortgang te bespreken (ervaringen inzet POH-GGZ jeugd, samenwerking medisch en sociaal domein).

Organisaties

PRO-RCH

Verdeelsleutel

Het door de gemeente beschikbaar gestelde subsidiebedrag dient ter dekking van 50% van de totale kosten van de inzet van de POH-GGZ jeugd (uitvoeren van taken in het kader van de jeugdwet). De overige 50% wordt betaald door de zorgverzekeraar (uitvoeren taken in het kader van de zorgverzekeringswet).

Tariefvoorschriften

Bij het berekenen van de kostprijs wordt uitgegaan van een normpraktijk (zie programma van eisen). Dat wil zeggen 2.350 patiënten waarvan er 529 jeugdigen zijn (22,5%). Het aantal uur inzet POH GGZ jeugd dat nodig is per normpraktijk varieert en is afhankelijk van het aantal jeugdigen met GGZ problematiek per normpraktijk. Dit varieert meestal tussen de 5% en 10 %.

De gemeente betaalt 50% van de kosten van de benodigde inzet.

Bijzondere criteria uitvoering

 • 1.

  De POH-GGZ jeugd werkt volledig onder de medische verantwoordelijkheid van de huisarts.

 • 2.

  De POH-GGZ jeugd is werkzaam in de huisartsenpraktijk en heeft daarnaast tijd beschikbaar voor samenwerking met het lokale veld (buiten de praktijk).

 • 3.

  De POH-GGZ Jeugd biedt zowel zorg in het kader van de huisartsenzorg bij veelvoorkomende psychische problematiek als daarnaast taken vanuit de Jeugdwet.

Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Eén keer per jaar levert de subsidieontvanger een verantwoordingsrapportage aan over de resultaten (Zie: monitoring).

 • 2.

  Als tussentijds blijkt dat de inzet van de POH-GGZ jeugd, de afgesproken resultaten of prestaties significant gaan afwijken neemt de subsidieontvanger contact op met de gemeente.

 • 3.

  Het niet behalen van de afgesproken resultaten kan er toe leiden dat een lager subsidiebedrag wordt vastgesteld.

 • 4.

  Aanvragen voor subsidie voor het volgend jaar dienen voor 1 augustus van het lopend jaar te worden ingediend.

 • 5.

  Verantwoording en aanvraag tot vaststelling (inhoudelijk en financieel verslag) worden aangeleverd voor 1 mei van het jaar na het jaar waarvoor de subsidie is toegekend.

 • 6.

  Voor aanvraag en verantwoording subsidie dient een formulier gebruikt te worden via de website van de gemeente (www.hilvarenbeek.nl/subsidie).

 • 7.

  De beroepskrachten die werken in de gemeente Hilvarenbeek zijn geschoold in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • 8.

  U bevordert actief het gebruik en de kennis over de meldcode.

Beleidsdocumenten

 • 1.

  Regionale Koers jeugdhulp: Samen met de jeugd.

 • 2.

  Regionaal uitvoeringsprogramma Samen met de jeugd, thema ‘Snel op de juiste plek’/samenwerking medisch en sociaal domein.

 • 3.

  Regionaal programma van eisen POH-GGZ jeugd.

 • 4.

  Koersdocument Sociaal Domein Hilvarenbeek.

Contactpersoon

Gwen Kriekaard (g.kriekaard@hilvarenbeek.nl)

 

B Opvoedmilieu 2: opvang, onderwijs en werk

 

B 1.1 Peuteronderwijs (uitgesteld tot 1 juli 2021)

B 1.2 Voorschoolse educatie (uitgesteld tot 1 juli 2021)

 

B 1.3 Gespecialiseerd aanvullend onderwijs (Taalklas)

 

Subsidieplafond

€ 10.000,-

Doel

Leerlingen met beperkte of geen kennis van de Nederlandse taal worden gedurende een jaar extra taalonderwijs aangeboden.

Resultaat

Er wordt voorkomen dat leerlingen voortijdig uitvallen of doorverwezen worden naar speciaal onderwijs.

Indicatoren resultaatbereik

Aantal leerlingen dat heeft deelgenomen aan de taalklas, uitgesplitst naar leeftijd, duur deelname, vluchteling, en uitstroom na deelname (onderwijssoort).

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

Activiteiten richten zich op het geven van gespecialiseerd mondeling en schriftelijk taalonderwijs.

Organisaties

Stichting De Oude Vrijheid

Verdeelsleutel

Maximaal € 10.000,- voor Stichting Samenwijs Onderwijs.

Bijzondere criteria uitvoering

 • 1.

  De subsidie bedraagt 50% van de kosten van de Taalklas met een maximum van € 10.000,-

 • 2.

  De leerlingen krijgen in beginsel twee dagen per week les, tenzij het aantal leerlingen dat deelneemt te gering is.

Subsidievoorwaarden

 • 1.

  U meet jaarlijks het oordeel van ouders en leerkrachten van de deelnemende leerlingen over het genoten onderwijs en de bereikte resultaten/effecten.

 • 2.

  De beroepskrachten die werken in de gemeente Hilvarenbeek zijn geschoold in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • 3.

  U bevordert actief het gebruik en de kennis over de meldcode.

Beleidsdocumenten

 • 1.

  Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

 • 2.

  Nota Wet ontwikkelingskansen voor Kwaliteit en Educatie (Wet OKE) 2011 Koersdocument Sociaal Domein

 • 3.

  LEA 2018-2021

 • 4.

  Samenwijsvisie 2007

Contactpersoon

Vera van Vugt

(v.v.vugt@hilvarenbeek.nl)

C Opvoedmilieu 3: vrije tijd

 

C 1.1 Jongerenwerk, HEBE | R-Newt

 

Subsidieplafond

€ 196.000,-

Doel

 • 1.

  Versterking van jeugd in het gewone, dagelijkse leven.

 • 2.

  Brede (talent)ontwikkeling van alle jeugd (uit alle kernen).

 • 3.

  Implementatie en borging van de ontwikkelaanpak in alle opvoedmilieus.

 • 4.

  Meer begrip, verbinding en samenwerking tussen lokaal werkende beroepskrachten en vrijwilligers in zorg, onderwijs en vrije tijd (integraliteit).

 • 5.

  Sneller opsporen en - op maat en dichtbij - aanpakken van dreigende problemen bij jeugd.

 • 6.

  Beperken van dure, gespecialiseerde hulp.

Resultaat

 • 1.

  De jeugd - met hun behoeften en vragen - is in beeld.

 • 2.

  Meer jeugd die actief meedoet (jongerenparticipatie).

 • 3.

  Meer ontmoetingen tussen jongeren (sociaal netwerk).

 • 4.

  Meer ervaren steun uit het sociale netwerk.

 • 5.

  Betere relationele, sociale en 21-eeuwse vaardigheden.

 • 6.

  Sterker gevoel van eigenwaarde.

 • 7.

  Stabiele omgeving voor jeugd met (ernstige) problemen.

 • 8.

  Meer eigenaarschap over het leven en hun toekomst.

Indicatoren resultaatbereik

Positieve effecten voor jongeren

 • 1.

  Meer verantwoordelijkheidsgevoel.

 • 2.

  Beter kennen en gebruiken van eigen mogelijkheden.

 • 3.

  Meer zelfregie.

 • 4.

  Beter goed toekomstperspectief.

 • 5.

  Eerder de juiste hulp.

 • 6.

   

Positieve effecten voor de samenleving

 • 1.

  Meer jongerenparticipatie (actieve betrokkenheid).

 • 2.

  Meer oog voor elkaar en de samenleving.

 • 3.

  Meer jongeren met (ernstige) problemen doen ‘gewoon’ mee.

 • 4.

   

Positieve neveneffecten in de jeugdzorg

 • 1.

  Meer lichte ondersteuning in het lokale Dorpsnetwerk.

 • 2.

  Minder (zware ondersteuning vanuit) gespecialiseerde jeugdzorg.

 • 3.

  Meer ruimte voor beroepskrachten (minder regeldruk).

 • 4.

   

Positieve effecten in de samenleving

 • 1.

  Inclusievere samenleving (lange termijn).

 • 2.

  Meer (ouder)betrokkenheid.

 • 3.

  Meer sociale cohesie.

De specifieke indicatoren voor dataverzameling worden nog bepaald bij de ontwikkeling van het meetplan voor Positief Jeugdbeleid.

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie (in eerste instantie voor 3 jaar t/m 2023)

Activiteiten

 • 1.

  Contact maken met jongeren

 • 2.

  Individuele begeleiding bieden

 • 3.

  Informatie en advies geven

 • 4.

  Spiegelen (rolmodel)

 • 5.

  Ondersteunen bij sociaal-economische participatie

 • 6.

  Signaleren en doorverwijzen

 • 7.

  Wekelijkse bijeenkomsten faciliteren (structuur)

 • 8.

  Groepswerk: positieve functies van groepen jongeren bevorderen

 • 9.

  Niet-formele activiteitenaanbod (laten) creëren

 • 10.

  Ervaringskennis van jongeren benutten

 • 11

  Maatschappelijke projecten (laten) opzetten

 • 12

  Politieke projecten (laten) opzetten

Organisaties

R-Newt van Contour de Twern

Verdeelsleutel

Arbeidskosten HEBE € 160.000,-

DOE-budget HEBE € 25.000,-

DOE- budget Alcohol en Drugs € 11.000,-

Tariefvoorschriften

Er wordt een zelfsturend, uitvoerend team aangesteld met minimaal twee jongerenwerkers. De andere drie leden zijn gericht op relevante thema’s voor de jeugd.

Programmaleiding en opdrachtgeverschap zijn bij de ambtelijke organisatie belegd.

Het DOE- budget is aan te vragen door jongeren zelf. Hiervoor moet een plan van aanpak ingediend worden. Een officiële factuur is niet nodig. We vragen het college hiervoor een mandaat te verschaffen aan de afdelingsmanager samenleving voor het beheer van deze DOE- budgetten.

Bijzondere criteria uitvoering

Bijdragen aan de kernwaarden van Positief Jeugdbeleid:

 • 1.

  Ontmoeten: bij elkaar komen, elkaar zien, sociale cohesie, toevallig of opzettelijk, kennismaken, treffen.

 • 2.

  Ontdekken: te weten komen, vinden, ervaren, dat wat je nog niet weet of niet eerder gedaan hebt.

 • 3.

  Ontwikkelen: vormen, (niet-formeel) leren, groeien en bloeien, zichtbaar maken van talent.

 • 4.

  Spelen: vrijwillig, vrijheid, altijd interactie, de uitkomst is onzeker, zelf (speel)regels bepalen, in beweging zijn, ter ontspanning, met risico’s.

Subsidievoorwaarden

 • 1.

  U meet het aantal actief betrokken jongeren (projecten à la MDT)

 • 2.

  U meet het aantal jongeren die deelnemen aan een activiteit (per activiteit).

 • 3.

  U verzamelt verhalen van jongeren over hun ervaring met HEBE | R-Newt (storytelling).

 • 4.

  Uw beroepskrachten die werken in de gemeente Hilvarenbeek zijn geschoold in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • 5.

  U bevordert actief het gebruik en de kennis over de meldcode.

Beleidsdocumenten

 • 1.

  Beleidsplan Positief Jeugd Beleid, sept 2020

 • 2.

  Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda Koersdocument Sociaal Domein

 • 3.

  Preventie- en handhavingsplan DHW 2019-2022

 • 4.

  Jaarplan Alcohol en Drugs 2021

Contactpersoon

Effie de Haan

(e.d.haan@hilvarenbeek.nl)

 

C 1.2 Sport- en cultuurcoach

 

Subsidieplafond

€ 108.575,-

Doel

Stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en jongeren op het gebied van sport, kunst, cultuur en recreatie.

Resultaat

Er bestaat een breed binnen- en buitenschools aanbod van sport en kunst en cultuur voor alle kinderen en jongeren, waar middels zij kunnen participeren.

Indicatoren resultaatbereik

 • 1.

  Oordeel eindgebruiker (kinderen en jongeren en/of Samenwijspartners).

 • 2.

  Aantal kinderen en jongeren dat deelneemt aan activiteiten.

 • 3.

  Verdeling van activiteiten over de Samenwijslocaties/kernen.

 • 4.

  Aantal activiteiten die u samen heeft georganiseerd met HEBE | R-Newt.

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

 • 1.

  Activiteiten op het gebied van sport en cultuur zoals opgenomen in de notitie Impuls brede scholen, sport en cultuur Gemeente Hilvarenbeek.

 • 2.

  Activiteiten op het gebied van sport en cultuur zoals opgenomen in beleidsplan Positief Jeugd Beleid, sept 2020.

Organisaties

Deelnemers aan de regeling sport- en cultuurcoach

Verdeelsleutel

 • 1.

  € 79.175,- voor BeweegBuro

 • 2.

  € 29.400,- voor Bibliotheek Midden-Brabant (0.8 fte)

Normbedragen

Op de inzet van de sport- en cultuurcoach is het normbedrag van het Rijk van toepassing: € 50.000,- per 1.0 fte conform notitie.

Tariefvoorschriften

 • 1.

  Organisaties mogen een eigen bijdrage vragen voor een activiteit. De hoogte van de bijdrage wordt door de organisatie zelf vastgesteld.

 • 2.

  Cofinanciering vanuit de deelnemende organisaties.

Bijzondere criteria uitvoering

 • 1.

  Organisaties maken uitvoeringsafspraken met de Samenwijspartners over de inzet van de sport- en cultuurcoach.

 • 2.

  Naast deze subsidie wordt 0.7 fte cultuurcoach ingezet in de vorm van een opdracht.

 • 3.

  Organisaties maken uitvoeringsafspraken met HEBE | R-Newt.

Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De sport- en cultuurcoach wordt gefinancierd door middel van een rijksbijdrage en lokale cofinanciering. Afspraken rondom cofinanciering zijn vastgelegd door het college en van toepassing op deze subsidie. Voldoende cofinanciering is een voorwaarde voor het verlenen van subsidie op basis van deze beleidsregel. U legt verantwoording af over deze cofinanciering.

 • 2.

  U meet jaarlijks het oordeel van Samenwijspartners over uw aanbod. Partners moeten tenminste ‘tevreden’ zijn over het aanbod.

 • 3.

  U meet het aantal deelnemers bij activiteiten.

 • 4.

  Overzicht aantal activiteiten per kern naar soort.

 • 5.

  De beroepskrachten die werken in de gemeente Hilvarenbeek zijn geschoold in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • 6.

  U bevordert actief het gebruik en de kennis over de meldcode.

Beleidsdocumenten

 • 1.

  Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

 • 2.

  Notitie “Impuls brede scholen, sport en cultuur Gemeente Hilvarenbeek” 2011

 • 3.

  Lokale Educatieve Agenda 2018-2021

 • 4.

  Beleidsplan Positief Jeugd Beleid, sept 2020

 

C 1.3 Vrijetijdsbesteding kinderen 4-18 jaar

 

Subsidieplafond

€ 57.959,-

Doel

Stimuleren van de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar op het gebied van kunst, cultuur, sport en recreatie.

Resultaat

 • 1.

  Er bestaat een breed en samenhangend binnen- en buitenschools aanbod van kunst en cultuur voor kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar.

 • 2.

  Er is een breed aanbod in vrijetijdsbesteding voor kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar.

Indicatoren resultaatbereik

 • 1.

  Aantal ‘units’ dat een Samenwijs accommodatie ingezet heeft. De units worden uitgesplitst naar soort activiteit.

 • 2.

  Aantal kinderen dat heeft deelgenomen aan een samenspel. Het samenspel wordt uitgesplitst naar soort.

 • 3.

  Aantal georganiseerde activiteiten op het vlak van samenspel.

 • 4.

  Oordeel en tevredenheid van jongeren en hun ouders.

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

 • 1.

  Organiseren en coördineren van binnen schoolse kunst- en cultuuractiviteiten

 • 2.

  Samenwerking stimuleren tussen partijen die betrokken zijn bij binnen schoolse- en buiten schoolse kunst- en cultuuractiviteiten

 • 3.

  Aanspreekpunt voor de binnen schoolse activiteiten

 • 4.

  Organiseren en coördineren van het samenspel

 • 5.

  Samenwerken stimuleren tussen partijen die betrokken zijn bij binnen schoolse- en buiten schoolse kunst- en cultuuractiviteiten

 • 6.

  Aanspreekpunt voor het samenspel.

 • 7.

  Organiseren van activiteiten voor kinderen van 4-18 jaar op het gebied van vrijetijdsbesteding (sport, kunst, cultuur en recreatie.

Organisaties

Aanbieders kunst- cultuurparticipatie (via het MDT collectief)

Verdeelsleutel

 • 1.

  Maximaal € 20.000,- voor de buiten schoolse activiteiten

 • 2.

  Maximaal € 34.400,- voor de binnen schoolse activiteiten

 • 3.

  € 1.264,- voor Scouting Hilvarenbeek

 • 4.

  € 2.295,- voor Jong Nederland Diessen

Tariefvoorschriften

Subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd volgens consumenten prijsindexcijfer.

Bijzondere criteria uitvoering

 • 1.

  Een nieuwe docent meldt zich aan als erkend docent via de website van de gemeente Hilvarenbeek

 • 2.

  Verantwoording doet u jaarlijks op basis van de indicatoren van het resultaatbereik, uitgevoerde activiteiten en subsidievoorwaarden.

 • 3.

  Aandacht te hebben voor inclusiviteit, de activiteiten moeten nadrukkelijk voor alle kinderen toegankelijk zijn.

 • 4.

  Inwoners en hun (lokale) kennis en kunde betrekken, lokale ondernemers betrekken.

 • 5.

  Aandacht te hebben voor duurzaamheid.

 • 6.

  De beroepskrachten die werken in de gemeente Hilvarenbeek zijn geschoold in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • 7.

  U bevordert actief het gebruik en de kennis over de meldcode.

Subsidievoorwaarden

 • 1.

  U meet jaarlijks het oordeel van de Samenwijsaccommodatie over de activiteiten die zij via de units hebben ingekocht.

 • 2.

  Per samenwijsaccomodatie ontvangt de gemeente een begroting van de in te zette units (uitgesplitst naar soort) het komende schooljaar.

 • 3.

  U meet jaarlijks het oordeel van de kinderen en hun ouders over het samenspel.

Beleidsdocumenten

 • 1.

  Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

 • 2.

  Koersdocument Sociaal Domein

 • 3.

  LEA 2018-2021Samenwijsvisie 2007

Contactpersoon

Vera van Vugt

(v.v.vugt@hilvarenbeek.nl)

 

1.2 Sport en cultuur

 

B 1.1 Bilbiotheekwerk

 

Subsidieplafond

€ 308.826,-

Doel

Sport en cultuur dragen bij aan participatie.

Resultaat

Alle inwoners hebben toegang tot kennis, informatie en verhalen en zijn in staat gesteld deze tot zich te nemen.

Indicatoren resultaatbereik

- Oordeel gebruikers bibliotheek/deelnemers activiteiten

- Aantal bezoekers bibliotheekvestiging/uitleenpunten (incl. groepsbezoeken)

- Aantal leden bibliotheek

- Aantal producten dat wordt uitgeleend

- Aantal georganiseerde activiteiten

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

- Verzorgen informatie en advies over functies en producten van de bibliotheek.

- Beschikbaar stellen en (indien van toepassing) uitlenen van fysieke en digitale informatiedragers en informatiebronnen. - Uitvoeren van leesbevorderingprojecten.

- Organiseren van activiteiten m.b.t. kennis, informatie en verhalen.

Organisaties

Bibliotheken

Verdeelsleutel

Bibliotheek Midden-Brabant

Tariefvoorschriften

- Organisatie vraagt een eigen bijdrage aan volwassen leden (vanaf 18 jaar). Organisatie stelt zelf de hoogte van de bijdrage vast.

- Organisatie vraagt een eigen bijdrage van bedrijven en organisaties die gebruik maken van de dienstverlening. Organisatie stelt de hoogte van de bijdrage vast.

Bijzondere criteria uitvoering

- Organisatie moet gecertificeerd zijn volgens de certificeringnormen openbare bibliotheken. - Organisatie maakt deel uit van het landelijk netwerk van openbare bibliotheken.

- Organisatie werkt waar mogelijk samen met cultuurpartners binnen de gemeente.

- Activiteiten die vanuit het Rijk of de provincie geheel worden ondersteund bijvoorbeeld op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening komen niet voor subsidie in aanmerking. - Subsidie mag ingezet worden als cofinanciering om in aanmerking te komen voor (project)subsidies van derden (o.a. rijk en provincie).

Subsidievoorwaarden

- U meet het oordeel van gebruikers.

- U meet jaarlijks het aantal bezoeker, aantal leden, aantal uitleningen en aantal georganiseerde activiteiten.

- U bent gecertificeerd volgens certificeringsnormen openbare bibliotheken.

Beleidsdocumenten

- Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

- Koersdocument Sociaal Domein

Contactpersoon

Vera van Vugt (v.v.vugt@hilvarenbeek.nl)

 

B 1.2 Activiteiten comités en harmonieën

 

Subsidieplafond

€ 16.818,-

Doel

De activiteiten van uw organisatie dragen bij aan:

- Participatie van de inwoners;

- Ontmoeting tussen inwoners;

- Betrokkenheid bij de woonomgeving.

- Een inclusieve samenleving.

Resultaat

De deelnemers aan uw activiteiten zijn tevreden over de kwaliteit en kwantiteit van uw aanbod.

Indicatoren resultaatbereik

Tevredenheid kan aan de deelnemers gevraagd worden en de kwantiteit kan blijken uit het aantal deelnemers, leden of activiteiten.

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

De activiteiten die u organiseert zijn gericht op het bereiken van de doelstelling. Meer specifiek:

- Lokale stichtingen, comités en verenigingen: Koningsdag, Dodenherdenking, Sinterklaas en Kerstmis.

- Harmonieën: leveren van muzikale bijdrage aan activiteiten die van belang zijn voor de Hilvarenbeekse samenleving, inwoners de gelegenheid bieden muziek te beoefenen, inwoners in aanraking te brengen met muziek; actief en passief.

Organisaties

- Lokale stichtingen, comités en verenigingen

- Harmonieën Concordia en St. Willibrordus.

Verdeelsleutel

- Lokale stichtingen, comités en verenigingen: € 1.364,- t.b.v. kernen Diessen, Haaghorst en Baarschot en € 1.364,- t.b.v. kernen Hilvarenbeek, Biest-Houtakker en Esbeek.

- Harmonieën: Concordia: € 8.182,- en St. Willibrordus: € 5.908,-

Tariefvoorschriften

Voor de harmonieën geldt een eigen bijdrage voor leden.

Bijzondere criteria uitvoering

- Uw organisatie heeft aandacht voor inclusiviteit, zodat de activiteiten voor al onze inwoners toegankelijk zijn.

- De inhoud van de activiteiten voldoet aan de behoefte van de inwoners/leden.

- Uw organisatie werkt samen met andere organisaties of inwoners om uw aanbod te versterken.

- De harmonieën laten de subsidiegelden niet ten gunste van commerciële activiteiten komen.

Beleidsdocumenten

Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

Contactpersoon

Vera van Vugt (v.v.vugt@hilvarenbeek.nl)

 

B 1.3 Belangenbehartiging verenigingen

 

Subsidieplafond

€ 2.177,-

Doel

De kernen kennen een rijk en bloeiend verenigingsleven

Resultaat

Belangen van verenigingen worden behartigd.

Indicatoren resultaatbereik

Oordeel verenigingen

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

- Beleidsadvisering op het gebied van sport en cultuur.

- Belangenbehartiging van verenigingen in de kernen.

- Organisatie van jaarlijkse avond ter ere van sporters en sportvrijwilligers (sportgala).

Organisaties

Belangenbehartigers verenigingen

Verdeelsleutel

- € 1.136,- voor Sportraad Hilvarenbeek

- € 1.041,- voor Verenigingsraad Diessen

Tariefvoorschriften

Bijzondere criteria uitvoering

Afstemming met relevante organisaties en verenigingen over behoefte aan advies, ondersteuning en organisatie van activiteiten en communicatie.

Beleidsdocumenten

- Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

- Koersdocument Sociaal Domein, Ruimte voor doorontwikkeling

Contactpersoon

Vera van Vugt (v.v.vugt@hilvarenbeek.nl)

 

B 1.4 Hilvarenbeek infopunt, Ondernemend Hilvarenbeek & ondernemershuis en cultuurhistorie

 

Subsidieplafond

€ 52.558,-

Doel

Hilvarenbeek Infopunt: (Potentiele) bezoekers kunnen via verschillende fysieke en digitale kanalen actuele en relevante informatie vinden over de vrijetijdssector van Hilvarenbeek waardoor zij geënthousiasmeerd worden om een bezoek te brengen.

Ondernemend Hilvarenbeek en het ondernemershuis: Een sterk en samenwerkend bedrijfsleven.

Cultuurhistorie: Inwoners en bezoekers hebben toegang tot informatie over de cultuurhistorie en geschiedenis van Hilvarenbeek. Cultuurhistorische (monumentale) bezienswaardigheden en gebouwen worden behouden.

Resultaat

Hilvarenbeek Infopunt:

 • 1.

  Er is een fysiek toeristisch informatiepunt, waar klanten goed worden geholpen met actuele en relevante informatie door deskundige medewerkers.

 • 2.

  Er is goed vindbare website met actuele en relevante toeristische informatie.

 • 3.

  Het informatiepunt weet met de offline en online services (potentiële) bezoekers te enthousiasmeren om een bezoek te brengen aan de gemeente

Ondernemend Hilvarenbeek:

 • 1.

  Ondernemend Hilvarenbeek is een goede vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in Hilvarenbeek; d.w.z. een goede afspiegeling van de verschillende sectoren en op de hoogte van wat er speelt onder de achterban

 • 2.

  Ondernemend Hilvarenbeek is een goede en constructieve gesprekspartner voor de gemeente; d.w.z. dat zij optreedt als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven en de gemeente adviseert op bepaalde dossiers.

 • 3.

  Ondernemend Hilvarenbeek geeft met de gemeente uitvoering aan het Economisch Actieplan

 • 4.

  Ondernemend Hilvarenbeek faciliteert ondernemers bij netwerken, kennisdeling en samenwerking

Ondernemershuis:

 • 1.

  In het ondernemershuis op Vrijthof 11 komen en werken Ondernemend Hilvarenbeek, ondernemers onderling, maatschappelijke organisaties en gemeente samen.

 • 2.

  Het pand aan Vrijthof 11 wordt gehuurd, beheerd en vergaderruimten en werkplekken worden verhuurd.

Cultuurhistorie:

 • 1.

  De toeristische en recreatieve mogelijkheden en de cultuurhistorische (en monumentale) bezienswaardigheden en gebouwen van onze gemeente worden maximaal benut.

 • 2.

  Alle inwoners hebben toegang tot kennis, informatie en verhalen over de geschiedenis van Hilvarenbeek en Diessen en zijn in staat gesteld deze tot zich te nemen via website, digitale nieuwsbrief, periodiek “Tussen Paradijs en toekomst”.

Indicatoren resultaatbereik

Hilvarenbeek Infopunt:

De hoeveelheid bezoekers van het fysieke informatiepunt en de website en de mate waarin zij het bezoek daaraan waarderen, hebben gevonden wat ze zochten en de mate waarin zij zijn geënthousiasmeerd.

Ondernemend Hilvarenbeek:

Het aantal leden, de mate waarin de leden uit verschillende sectoren komen, de mate waarin zij zich vertegenwoordigd voelen en de mate waarin de leden de activiteiten waarderen.

Ondernemershuis: De inkomsten uit de verhuur.

Cultuurhistorie:

 • 1.

  Aantal bezoekers/gebruikers (voor alle subsidieaanvragers)

 • 2.

  Aantal uren open (voor alle subsidieaanvragers)

 • 3.

  Tevredenheid leden en deelnemers activiteiten van de Heemkundige Kring

 • 4.

  Spreiding van activiteiten van de Heemkundige Kring over de kernen

 • 5.

  Oordeel luisteraar (alleen voor Stichting Beekse Beiaard)

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

Hilvarenbeek Infopunt: Activiteiten gericht op het behalen van bovengenoemde doelen en resultaten, zoals het openstellen van het informatiepunt, het aansturen van vrijwilligers en het actueel houden van de website.

Ondernemend Hilvarenbeek: Activiteiten die het bestuur van Ondernemend Hilvarenbeek en haar achterban nodig achten om bovengenoemde doelen en resultaten te behalen, zoals het ondersteunen en adviseren van ondernemers, het organiseren van ondernemersbijeenkomsten, het delen van informatie via verschillende kanalen en het deelnemen aan bijeenkomsten van de gemeente (bijvoorbeeld gericht op beleidsvorming).

Ondernemershuis: Activiteiten gericht op het behalen van bovengenoemde doelen en resultaten, zoals het fungeren als contactpersoon voor (potentiële) huurders, inventariseren van behoeften van (potentiële) huurders en (daarin waar mogelijk) voorzien en zorgen voor de administratieve afhandeling van de verhuur van werkplekken.

Heemkundige Kring: Activiteiten gericht op het ontsluiten en overdragen van de geschiedenis en verhalen van Hilvarenbeek en Diessen, zoals uitgaven van boeken, lezingen en excursies, het beheer van archief en (foto)collectie en de heemtuin, namencommissie en deelname aan werkgroepen.

Molen de Doornboom: Activiteiten gericht op het openstellen voor bezoek, het verschaffen van informatie en het in bedrijf stellen van de molen door (vrijwillige) molenaars, waaronder het opleiden van leerling-molenaars en het groenonderhoud rondom de molen conform de bruikleenovereenkomst.

Museum de Dorpsdokter en Museumbrouwerij de Roos: Het instant houden en openstellen van de musea voor recreanten en toeristen.

Beekse Beiaard: Het verzorgen van beiaardconcerten en –activiteiten, inzet van carillon ten behoeve van activiteiten van belang voor onze samenleving, het regelmatig bespelen van het instrument door beiaardier door het hele jaar heen en het signaleren van noodzakelijk onderhoud aan het instrument

Organisaties

Ondernemend Hilvarenbeek

Heemkundige Kring Hilvarenbeek en Diessen

Stichting Molen de Doornboom

Museum de Dorpsdokter

Museumbrouwerij de Roos

Stichting Beekse Beiaard

Verdeelsleutel

€ 24.750 voor Ondernemend Hilvarenbeek

€ 13.397 voor huur van Vrijthof 11 t.b.v. de huisvesting van Hilvarenbeek Infopunt en het ondernemershuis

€ 611 voor de Heemkundige Kring

€ 4.625 voor Stichting Molen de Doornboom

€ 5.635 voor Museum de Dorpsdokter

€ 409 voor Museumbrouwerij de Roos

€ 3.131 voor Stichting Beekse Beiaard

Totaal: € 52.558

Tariefvoorschriften

Specificatie Stichting Molen de Doornboom:

Totaal subsidie € 4.625,-. Hiervan komt € 3.625,- ten behoeve van alle activiteiten, behalve het groenonderhoud. € 1.000,- komt ten behoeve van het groenonderhoud rondom de molen.

Bijzondere criteria uitvoering

Speciale aandacht voor:

 • 1.

  Inclusiviteit van kwetsbare doelgroepen, zoals invaliden, ouderen, kinderen en jongeren en arbeidsbeperkten;

 • 2.

  Samenwerking met andere maatschappelijke partijen, waaronder Hilverportal en Ondernemend Hilvarenbeek;

 • 3.

  Voor de Heemkundige Kring de behoefte van leden/inwoners aan type en invulling activiteit af te stemmen op leden/inwoners en de lokale kennis en kunde te delen met inwoners en lokale ondernemers;

 • 4.

  Voor Molen de Doornboom: het groenonderhoud rondom de molen dient deugdelijk en regelmatig (conform de algemene groenonderhoud richtlijnen) plaats te vinden.

Subsidievoorwaarden

Ondernemend Hilvarenbeek en Hilvarenbeek Infopunt: Er vindt vier keer per jaar een voortgangsgesprek plaats.

Beleidsdocumenten

 • 1.

  Economisch Actieplan 2020-2023, onderdeel recreatie en toerisme

 • 2.

  Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda.

Contactpersoon

Jeske van Dommelen (j.v.dommelen@hilvarenbeek.nl)

 

B 1.5 Vrijetijdseconomie Hilvarenbeek en marketing incidentele projectsubsidies

 

Subsidieplafond

€ 58.250,-

Doel

Een toekomstbestendige vrijetijdssector, die zorgt voor leefbaarheid en werkgelegenheid in Hilvarenbeek

Resultaat

Toegenomen bestedingen in de vrijetijdssector door:

 • 1.

  Meer kwalitatief aanbod: Meer kwalitatief goed en onderscheidend vrijetijdsaanbod, passend bij de identiteit en kernkwaliteiten van Hilvarenbeek (authentiek, bourgondisch, divers, routes, natuurrecreatie)

 • 2.

  Bekendheid met de Hilvarenbeekse identiteit : (Potentiele) bezoekers, ondernemers en bewoners zijn bekend met Hilvarenbeek als aantrekkelijke vrijetijdsbestemming. Zijervaren de identiteit en kernkwaliteiten die horen bij het merk ‘Het is hier Echt’

 • 3.

  Goede samenwerking en innovatie binnen de vrijetijdssector: Binnen de vrijetijdssector wordt goed samengewerkt, gebruik gemaakt van data, geïnnoveerd en ingezet op duurzaamheid

Indicatoren resultaatbereik

 • 1.

  De mate waarin bestedingen in de vrijetijdssector zijn gestegen

 • 2.

  De mate waarin kwalitatief en onderscheidend toeristisch en recreatief aanbod is (her)ontwikkeld, passend bij de identiteit en kernkwaliteiten van Hilvarenbeek.

 • 3.

  De mate van bekendheid met Hilvarenbeek als aantrekkelijke vrijetijdsbestemming, met de kernkwaliteiten en met het merk ‘Het is hier Echt’.

 • 4.

  De mate waarin samengewerkt wordt en ingezet wordt op innovatie en duurzaamheid.

Soort subsidie

Eénmalige project subsidie

Activiteiten

 • 1.

  Projecten en activiteiten gericht de ontwikkeling van onderscheidend vrijetijdsaanbod en de promotie van Hilvarenbeek als aantrekkelijke vrijetijdsbestemming.

 • 2.

  Projecten en activiteiten die op een andere manier bijdragen aan versterking van de vrijetijdssector en bijdragen aan toegenomen bestedingen in die sector, door middel van samenwerking of innovatie.

Organisaties

Organisaties die activiteiten ontplooien op het gebied van toerisme, recreatie en vrijetijd. Subsidie kan worden aangevraagd door alle formele en informele organisaties uit Hilvarenbeek.

Verdeelsleutel

 • 1.

  Er is geen maximum aan de te verlenen subsidie binnen het beschikbare subsidieplafond.

 • 2.

  Uit alle aanvragen die voor 1 oktober zijn ingediend selecteert de gemeente projecten die in aanmerking komen voor subsidie, gebaseerd op de mate waarin het project aansluit bij beschreven doelen en resultaten en de mate van cofinanciering.

 • 3.

  Het college van B&W verstrekt uiterlijk 31 december de voorlopige subsidies.

Subsidievoorwaarden

 • 1.

  - De subsidieaanvraag is vergezeld van een projectplan met daarin een beschrijving van doel(stelling)en, resulta(a)t(en), activiteiten, aanpak, planning, bemensing en begroting (incl. cofinanciering). Aangetoond moet zijn dat het project voor uitvoering gereed is, financieel en juridisch haalbaar is, voldoende draagvlak heeft en nog niet is begonnen.

 • 2.

  Het project moet binnen twee jaar worden uitgevoerd. De einddatum maakt onderdeel uit van de beschikking.

 • 3.

  Er moet sprake zijn van cofinanciering. Dit kan zijn financieel of in de vorm van arbeid/deskundigheid.

 • 4.

  Arbeidsuren zijn subsidiabel mits in het projectplan wordt beschreven dat (en hoe) het project het algemene (collectieve) belang van de sector dient.

 • 5.

  T.a.v. subsidie voor vrijetijdsaanbod; hier valt alleen non-profit aanbod onder en dat breder belang van de sector dient dus niet slechts het belang van één of een klein aantal ondernemers(s).

 • 6.

  Een verzoek tot subsidievaststelling dient u uiterlijk 16 weken na afloop van de activiteit in. Het college stelt vervolgens de definitieve hoogte van de subsidie vast. Als het project niet (geheel) is uitgevoerd, moet het deel van de subsidie dat niet is gebruikt waarvoor het verleend was, worden teruggestort aan de gemeente en komt het beschikbaar voor andere projecten.

Beleidsdocumenten

 • 1.

  Economisch Actieplan 2020-2023, onderdeel recreatie en toerisme

 • 2.

  Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda.

Contactpersoon

Jeske van Dommelen (j.v.dommelen@hilvarenbeek.nl)

 

B 1.6 Sportaccommodaties

 

Subsidieplafond

€ 75.559,-

Doel

Sportaccommodaties en sportvelden zijn afdoende onderhouden en zijn voor iedereen goed toegankelijk (inclusief).

Resultaat

Iedereen kan bewegen en sporten in de eigen buurt.

Indicatoren resultaatbereik

Tevredenheid leden en andere gebruikers met onderhoud

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

- Onderhouden van de sportaccommodatie

- Huren sportaccommodatie van derden

Organisaties

Sportverenigingen

Verdeelsleutel

- € 1.898,- voor Atletiekvereniging Achil

- € 45.000,- voor Hercules

- € 9.658,- voor Tennisvereniging HTC de Ypelaer

- € 5.756,- voor Tennisvereniging DTV Zandligt

- € 2.079,- voor Tennisvereniging TOB

- € 2.200,- voor Tennisvereniging TCE

- € 8.968,- voor Stichting Esbeek Sport

Tariefvoorschriften

Bijzondere criteria uitvoering

- Accommodaties worden waar mogelijk multifunctioneel gebruikt;

- Aandacht voor inclusiviteit en toegankelijkheid van de accommodaties en velden.

- Subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd volgens consumentenprijsindexcijfer.

Beleidsdocumenten

- Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

- Harmonisatie nota buitensportaccommodaties (2007)

Contactpersoon

Effie de Haan (e.d.haan@hilvarenbeek.nl)

 

B 1.7 Huisvesting maatschappelijke partijen, diensten en activiteiten

 

Subsidieplafond

€ 142.311,- (exclusief indexatie)

Doel

Maatschappelijke partijen, diensten en activiteiten vinden huisvesting in elkaars fysieke nabijheid waardoor onderlinge kruisbestuiving en synergie ontstaat.

Resultaat

De huisvesting van maatschappelijke partijen in het CC Elckerlyc

Indicatoren resultaatbereik

- Bezettingsgraad

- Variatie in gebruikers

- Samenwerking tussen gebruikers

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

- Ter beschikking stellen en onderhouden multifunctionele ruimtes

- Verzorgen van bijkomende diensten, zoals schoonmaak, bewaking en toezicht, toiletvoorzieningen, opslagruimte, vergadermateriaal, geluidstechnici, kleedruimten, verwarming en verlichting, café en/of restauratie.

- Investeringen in toegankelijkheid

Organisaties

Stichting Elckerlyc

Verdeelsleutel

€ 142.311,- voor Stichting Elckerlyc

Tariefvoorschriften

- Aan gebruikers wordt een vergoeding gevraagd voor gebruik van ruimte en bijkomende diensten

- De vergoeding is btw-belast.

Bijzondere criteria uitvoering

- Ruimten worden multifunctioneel gebruikt.

- Aandacht voor inclusiviteit en toegankelijkheid van het gebouw en de ruimten

- Samenwerking met (andere) maatschappelijke partijen en/ of ondernemers.

- Subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd volgens consumentenprijsindexcijfer.

Beleidsdocumenten

Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

Contactpersoon

Amela Mesic (a.mesic@hilvarenbeek.nl)

 

B 1.8 Uitvoering aanbevelingen Sportvisie

 

Subsidieplafond

€ 8.000,-

Doel

In 2016 heeft de Sportraad voor de gemeente Hilvarenbeek een sportvisie opgesteld. Om aanbevelingen uit de Sportvisie ook daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken, kan aanspraak gemaakt worden op dit budget.

Resultaat

Het uitvoeren van de aanbevelingen Sportvisie.

Indicatoren resultaatbereik

Tevredenheid van de verenigingen/partners en inwoners/gebruikers van het sportaanbod

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

- In overleg met verenigingen een passend aanbod bieden om aanbevelingen uit de Sportvisie te realiseren.

- Het beoordelen van aanvragen vanuit verenigingen.

Organisaties

Sportraad en sportverenigingen

Verdeelsleutel

€ 8.000,- voor Sportraad

Tariefvoorschriften

Bijzondere criteria uitvoering

Subsidievoorwaarden

- Samenwerking met de lokale verenigingen en gebruikers.

- Extra aandacht voor het sportaanbod voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en andere kwetsbare doelgrepen.

- Het voeren van inclusief beleid.

- Tevredenheidsonderzoek naar het sportaanbod in de gemeente Hilvarenbeek.

Beleidsdocumenten

- Toekomstvisie HLVRNBK 2030

- Sportvisie

- Koersdocument Sociaal Domein, Ruimte voor dóórontwikkeling

Contactpersoon

Effie de Haan (e.d.haan@hilvarenbeek.nl)

 

C 1.1 Integrale Schuldhulpverlening

 

Subsidieplafond

€ 35.595,-

Doel

Hulp en ondersteuning bieden aan kwetsbare inwoners

Resultaat

Minder inwoners ontwikkelen problematische schulden. Inwoners met problematische schulden worden tijdig geholpen, waardoor schulden hanteerbaar worden.

Indicatoren resultaatbereik

- Oordeel eindgebruiker over behaald resultaat en hulpverlening;

- Aantal inwoners met beginnende schulden resultaat kredietbank

- Aantal schuldenaren dat het aanvraagtraject zelf afbreekt

- Aantal succesvol afgesloten schuldregelingen

- Het aantal mensen dat zich binnen een half jaar weer meldt na een afgesloten traject

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

- gestandaardiseerd maatwerk bieden;

- integrale schuldhulpverlening bieden;

- integrale schuldhulpverlening bieden via www.schuldendebaas.nl;

- nazorg bieden;

- integrale hulpvraagverduidelijking bieden

- budgethulp;

- budgetbeheer;

- budgetcoaching;

- budgetbeheer van vaste lasten.

Organisaties

Maatschappelijk werk

Verdeelsleutel

€ 35.595,- voor Kredietbank

Bijzondere criteria uitvoering

- Er wordt pro-actief en integraal samengewerkt met betrokken partijen (halfjaarlijkse rapportage waarin aangegeven wordt hoe dit gedaan wordt). Er is goede communicatie, afstemming en terugkoppeling (zowel met klant als met betrokken partijen) teneinde de kans op een succesvol traject te vergroten.

- Deelname aan casusoverleg schuldhulpverlening door klantmanager en budgetcoach

- Vrijwilligers worden actief betrokken bij de uitvoering van schuldhulpverlening (halfjaarlijkse rapportage waarin aangegeven wordt hoe dit gedaan wordt)

- Managementrapportages

o.a. inzicht in regievoering, het aantal gerealiseerde trajecten en producten en de financiële consequenties daarvan, het wachtlijstbeheer, uitvalcijfers, de resultaten/effecten van het traject, de effecten van nazorg, doorlooptijden.

Beleidsdocumenten

- Koersdocument Sociaal Domein, Ruimte voor dóórontwikkeling

- Kadernota Schuldhulpverlening 2019-2022

Contactpersoon

Anneke Nouwens (a.nouwens@hilvarenbeek.nl)

 

C 1.2 Voorkomen en verhelpen hart- en vaatziekten m.b.v. AED-netwerk en vrijwilligersnetwerk

 

Subsidieplafond

€ 9.090,-

Doel

Hulp en ondersteuning bieden aan kwetsbare inwoners/ Faciliteren van een sterke lokale samenleving

Resultaat

Het identificeren en bestrijden van acute hart- en vaatziekten binnen de gemeente Hilvarenbeek door inzet van geoefende vrijwilligers en AED's om slachtoffers van fatale hartritmestoornissen te (kunnen) reanimeren.

Voorwaarde scheppend stelt de stichting een AED-netwerk beschikbaar en houdt die in stand. Binnen de bebouwde kommen is binnen 500 meter een AED beschikbaar. De stichting werft, stimuleert en onderhoudt een geoefend vrijwilligersnetwerk, die door derden geschoold en aangestuurd worden.

Indicatoren resultaatbereik

- 27 AED’s voor bebouwde kom van de gemeente Hilvarenbeek (komt overeen met landelijke norm hartstichting)

- Aantal inwoners per vrijwilliger is kleiner dan 60 inwoners per vrijwilliger (ruim boven landelijke norm)

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

- Instandhouden AED netwerk

- Organiseren van financiële draagkracht voor AED-netwerk d.m.v. fondsenwerving, sponsoring, nieuwe vormen van collectief bezit AEDS, betrekken maatschappelijk betrokken ondernemers

- Organiseren vrijwilligersnetwerk voor hulp met behulp van AED’s

- Opleiden van vrijwilligers tot AED-er

Organisaties

Stichting Heartsafe Hilvarenbeek en Diessen

Verdeelsleutel

€ 9.090,- voor Stichting Heartsafe Hilvarenbeek en Diessen

Bijzondere criteria uitvoering

- Er is afstemming met lokale zorg en relevante vrijwilligersorganisaties

- Er wordt gestreefd naar duurzame instandhouding van het AED netwerk en het vrijwilligersnetwerk

Subsidievoorwaarden

Uitvoeren van een jaarlijkse meting (aantal meldingen en betrokken vrijwilligers in het netwerk)

Beleidsdocumenten

Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

Contactpersoon

Amela Mesic (a.mesic@hilvarenbeek.nl)

 

C 1.3 Slachtofferhulp

 

Subsidieplafond

€ 4.568,-

Doel

Hulp en ondersteuning bieden aan kwetsbare inwoners

Resultaat

Slachtoffers van een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of vermissing ontvangen juridische, praktische en/of emotionele hulp.

Indicatoren resultaatbereik

 • 1.

  Aangemelde slachtoffers per delictgroep

 • 2.

  Aantal slachtoffers dat informatie en advies heeft ontvangen

 • 3.

  Aantal slachtoffers dat vervolghulp heeft ontvangen

 • 4.

  Inzet vervolghulp naar type dienstverlening

 • 5.

  Aantal slachtoffers bereikt

 • 6.

  Aantal slachtoffers niet bereikt

 • 7.

  Tevredenheid slachtoffers over hulp

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

Activiteiten ter gelegenheid van:

 • 1.

  Ondersteuning, begeleiding en hulp aan slachtoffers uit gemeente Hilvarenbeek van een misdrijf, verkeersongeval of andere ernstige gebeurtenis.

 • 2.

  In standhouden en versterken van het vrijwilligersnetwerk van Slachtofferhulp Nederland.

Organisaties

Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest

Verdeelsleutel

€ 4.568,- voor Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest

Tariefvoorschriften

De hulp aan inwoners is gratis.

Bijzondere criteria uitvoering

 • 1.

  Er wordt integraal samengewerkt met de politie, openbaar ministerie en binnen het netwerk van de lokale ondersteuningsstructuur.

 • 2.

  Slachtofferhulp rapporteert jaarlijks over de aantallen meldingen van slachtoffers, de soorten delicten en de geleverde hulp en de tevredenheid van het slachtoffer over de geleverde hulp.

Beleidsdocumenten

 • 1.

  Toekomstvisie HLVRNBK 2030

 • 2.

  Koersdocument Sociaal Domein

 • 3.

  Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022

Contactpersoon

Sanne Abrahams

(s.abrahams@hilvarenbeek.nl)

C 1.4 Inclusief beleid

 

Subsidieplafond

€ 11.391,-

Doel

Wegnemen van barrières voor participatie

Resultaat

Beleid sluit aan bij behoeften van en trends op het vlak van de WMO, Participatiewet en Jeugdwet en inclusieve samenleving.

Indicatoren resultaatbereik

- Mate waarin er sprake is van het vertegenwoordigen van een breed cliëntperspectief

- Manier waarop wordt samengewerkt met de gemeente en de regionale platforms

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

- Signaleren van behoeften en trends op het sociale domein

- Overleg met of consultatie door gemeente

- Gevraagd en ongevraagd advies over beleidsontwikkelingen in het sociaal domein.

- Geven van voorlichting

- Geen belangenbehartiging op basis van individuele problematiek

Organisaties

Vertegenwoordiging van lokaal voor onze samenleving sociaal maatschappelijke belangenorganisaties of onafhankelijke burgerparticipanten t.b.v.. inwoners die te maken hebben of kunnen krijgen met een zorg- of ondersteuningsbehoefte (volwassenen en jeugdigen) en belangenorgaan gehandicapten.

Verdeelsleutel

- € 9.318 voor WMO Participatieraad

- € 2.073 voor Platform Gehandicaptenbeleid

Bijzondere criteria uitvoering

- Betrekken van onze inwoners die te maken hebben met de gemeentelijke taken in het sociale domein (op basis van o.a. wmo, jeugdwet en participatiewet en het Vn-verdrag voor rechten voor mensen met een beperking).

- Samenwerking met belangengroeperingen

- Ophalen van ervaring, kennis en kunde die er in de gemeente is om te kunnen adviseren over de actuele ontwikkelingen in het sociale domein.

Beleidsdocumenten

- Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

- Koersdocument Sociaal Domein, Ruimte voor dóórontwikkeling

Contactpersoon

Noortje Smulders (n.smulders@hilvarenbeek.nl)

 

C 1.5 Informatiepunt integratie en maatschappelijke begeleiding (uitgesteld tot 1 juli 2021)

 

C 1.6 Antidiscriminatievoorziening

 

Subsidieplafond

€ 6.000,-

Doel

Wegnemen van barrières voor participatie

Resultaat

Resultaatgebied Sociaal netwerk

Inwoners weten waar zij terecht kunnen met klachten over discriminatie en worden bijgestaan met raad en daad.

Indicatoren resultaatbereik

- Oordeel eindgebruiker over resultaat en advisering/bijstand

- Aantal meldingen in relatie tot aantal daadwerkelijke trajecten/adviezen

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

- Bekendheid geven over de voorziening in de gemeente

- Registratie van klachten

- Advisering aan slachtoffers en gemeente

- Bijstand procedures

- Deelname regionaal discriminatie overleg (RD)

Organisaties

Antidiscriminatievoorzieningen

Verdeelsleutel

€ 6.000,- voor Radar

Bijzondere criteria uitvoering

Met de activiteiten moet worden voldaan aan de basiseisen uit de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

Subsidievoorwaarden

Jaarlijks wordt aan de gemeente gerapporteerd hoeveel klachten uit de gemeente Hilvarenbeek zijn geregistreerd en wat Radar met deze klacht heeft gedaan in het licht van bijstand en advisering.

Beleidsdocumenten

Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

Contactpersoon

Sanne Abrahams (s.abrahams@hilvarenbeek.nl)

 

C 1.7 Mantelzorgers

 

Subsidieplafond

€ 4.040,-

Doel

- Bevorderen zelfredzaamheid en participatie.

- Bevorderen participatiesamenleving in de gemeente.

- Voorkomen van overbelasting van mantelzorgers met name van mantelzorgers van mensen met dementie.

Resultaat

- Inwoners zijn met inzet van mantelzorgers langer zelfredzaam.

- Mantelzorgers voelen zich ondersteund en gehoord.

- Aantal mantelzorgers in beeld neemt toe.

- Aantal overbelaste mantelzorgers neemt af.

Indicatoren resultaatbereik

- Aantal bijeenkomsten

- Aantal bezoekers

- Oordeel bezoekers over activiteiten

- Aantal (over)belaste mantelzorgers (GGD)

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

- Organisatie van bijeenkomsten

- Bieden van informatie

- Bieden van lotgenotencontact mantelzorgers

- Bijdragen aan dementievriendelijke samenleving

Organisaties

Stichting ‘De Vergeten Tuin’

Verdeelsleutel

€ 4.040,- voor Stichting ‘De Vergeten Tuin’

Bijzondere criteria uitvoering

Samenwerking met andere lokale maatschappelijke organisaties

Beleidsdocumenten

- Koersdocument Sociaal Domein, Ruimte voor dóórontwikkeling

- Beleidsplan informele zorg en ondersteuning

Contactpersoon

Anja van de Westelaken (a.v.d.westelaken@hilvarenbeek.nl)

 

C 1.8 Vrijwilligersfonds

 

Subsidieplafond

De reserve Vrijwilligersfonds wordt gevoed door een positief overschot op het jaarlijkse subsidieprogramma.

Doel

Faciliteren van een sterke lokale gemeenschap

Resultaat

Ondersteunen van vrijwilligersinitiatieven in alle kernen

Indicatoren resultaatbereik

Benoemen per individuele beschikking

Soort subsidie

Eenmalige subsidies

Activiteiten

Voorrang krijgen incidentele activiteiten die bijdragen aan de volgende doelstellingen;

 • 1.

  Het faciliteren van de ontmoeting tussen mensen en organisaties in de verschillende kernen;

 • 2.

  Het faciliteren van activiteiten van vrijwilligersorganisaties

Uitgezonderd van subsidiëring is:

financiering jubilea en andere voorzienbare activiteiten en/ of aanschaf materialen waarvoor organisatie zelf en tijdig een reservering kan maken.

Organisaties

Alle inwonersinitiatieven, organisaties, verenigingen uit de gemeente Hilvarenbeek. Aanvragers hoeven geen rechtspersoon te zijn.

Verdeelsleutel

- Aanvragen per kwartaal, in vier tranches van € 10.500 ,- , dus uiterlijk voor 1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari aanvragen.

- Verlening van subsidie gebeurt op relatieve basis, rekening houdend met totaal aan aanvragen en verdeling van activiteiten over de kernen, deze afweging vindt per tranche plaats.

- Resterend bedrag blijft beschikbaar voor volgende tranches.

Normbedragen

Waar mogelijk eigen bijdrage vragen aan deelnemers.

Tariefvoorschriften

- Cofinanciering; subsidie maakt maximaal 50% uit van het voor een project of activiteit benodigde budget.

- Salariskosten inclusief vergoeding voor de uren van vrijwilligers worden niet vergoed.

Bijzondere criteria uitvoering

- Activiteiten moeten ten goede komen aan een brede doelgroep van mensen of organisaties die eventuele leden/ clientèle van de aanvragende organisatie(s) overstijgt.

- Samenwerking met (andere) maatschappelijke partijen en/ of ondernemers.

Beleidsdocumenten

- Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

- Koersdocument Sociaal Domein, Ruimte voor dóórontwikkeling

Contactpersoon

Amela Mesic (a.mesic@hilvarenbeek.nl)

 

C 1.9 Vergoeding OZB lasten

 

Subsidieplafond

€ 8.080,-

Doel

Faciliteren van een sterke lokale gemeenschap

Resultaat

Ondersteunen van vrijwilligersinitiatieven in alle kernen door middel van een vergoeding voor de Onroerende Zaak Belasting

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie voor Onroerende Zaak Belasting

Activiteiten

Vrijwilligersorganisaties die jaarlijks Onroerende Zaak Belasting als eigenaar of als huurder moeten betalen, kunnen in aanmerking komen voor een subsidiebedrag ter compensatie van deze belasting.

Organisaties

Vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Hilvarenbeek

Verdeelsleutel

Het subsidiebedrag 2018 voor Onroerende Zaak Belasting is gebaseerd op de aanslag van de Onroerende Zaak Belasting over 2017.

De informatie uit de gemeentelijke administratie over de betaalde Onroerend Zaak Belasting voor het opgegeven adres van de vrijwilligersorganisatie, van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd is daarbij bepalend voor het subsidiebedrag. Het betaalde belastingbedrag over het voorgaande jaar wordt vastgesteld als subsidiebedrag.

Bijzondere criteria uitvoering

Bij de digitale subsidieaanvraag moet een kopie van de OZB aanslag van het voorgaande jaar gevoegd (geüpload) worden.

Beleidsdocumenten

- Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

- Koersdocument Sociaal Domein, Ruimte voor dóórontwikkeling

Contactpersoon

Amela Mesic (a.mesic@hilvarenbeek.nl)

 

C 1.10 Dorpsondersteuning

 

Subsidieplafond

€ 73.637,-

Doel

- Bevorderen zelfredzaamheid en participatie.

- Bevorderen participatiesamenleving in de dorpskernen.

Resultaat

- Grotere sociale cohesie in het dorp.

- Meer informele zorg en ondersteuning voor en door elkaar.

- Meer samenwerking formele en informele zorg en ondersteuning.

- Bijdrage aan verzilveringsstrategie sociaal domein.

- Preventieve inzet en vroege signalering van vragen en problemen van inwoners.

Indicatoren resultaatbereik

- Aantal nieuwe (burger) initiatieven in het dorp

- Aantal en zwaarte ondersteuningsvragen naar leefgebied

- Behaalde resultaten naar leefgebied

- Aantal (%) verwijzingen

- Mate van samenwerking

- Oordeel eindgebruiker

- Oordeel stakeholders (inwoners, eindgebruiker, samenwerkingspartners)

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

(Vroeg) Signalering van vragen van inwoners

- Bieden van (preventieve) ondersteuning aan inwoners met een vraag.

- Ondersteunen van inwoners met een vraag op gebied van wonen, zorg en welzijn. - Ondersteunen en nemen van initiatieven die een bijdrage leveren aan de participatiesamenleving.

- Deelnemen aan netwerkbijeenkomsten.

- Evalueren van eigen inzet.

- Deelname aan ontwikkeltraject sociaal domein gemeente.

- Signaleren van ontwikkelingen en trends

- Bijdrage aan integratie (nieuwe) statushouders.

Organisaties

Dorpscoöperatie Esbeek, Dorpscoöperatie Biest-Houtakker, Wij-Wel Diessen, dorpscoöperatie Haghorst

Verdeelsleutel

Per dorpskern wordt een bedrag beschikbaar gesteld mede afhankelijk van het aantal inwoners.

Tariefvoorschriften

Activiteitkosten worden apart van de uren dorpsondersteuning inzichtelijk gemaakt.

Bijzondere criteria uitvoering

Dienstverlening aan inwoners vindt plaats op basis van en/of in lijn met gemeentelijke beleidslijnen en samenwerkingsafspraken (met gemeente, professionals en Samenzorgteam):

- Dienstverlening staat open voor alle inwoners van de eigen dorpskern.

- Activiteiten gericht op individuele inwoner en zijn gezin worden in beperkte mate geregistreerd conform nadere afspraken.

- Bevorderen inclusiviteit van activiteiten en voorzieningen.

- Kennis en ervaring wordt gedeeld met andere dorpscoöperaties of andere samenwerkingspartners.

- Verantwoording wordt afgelegd over de besteding van financiële middelen en behaalde resultaten (tellen en vertellen).

Subsidievoorwaarden

Medewerkers van subsidieontvanger dienen op het moment van indiensttreding te beschikken over een Verklaring omtrent Gedrag, welke niet ouder is dan 3 maanden.

Beleidsdocumenten

- Toekomstvisie HLVRNBK2030

- Koersdocument Sociaal Domein, Ruimte voor dóórontwikkeling

Contactpersoon

Anja van de Westelaken (a.v.d.westelaken@hilvarenbeek.nl)

 

C 2.1 Participatie en ontmoeting in het CC Elckerlyc

 

Subsidieplafond

€ 121.086,- (exclusief indexatie)

Doel

Faciliteren van een sterke lokale gemeenschap

Resultaat

Ondersteunen van vrijwilligersinitiatieven

Indicatoren resultaatbereik

- Aantal en soort activiteiten

- Aantal en diversiteit bezoekers

- Samenwerking met maatschappelijke organisaties

- Beheer en onderhoud muziekinstrumenten

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidies

Activiteiten

- De inzet van vrijwilligers, arbeidsbeperkten en arbeidszoekenden

- Het faciliteren van bijeenkomsten gericht op ontmoeting en participatie.

- Bijdragen aan het realiseren van een dementievriendelijke gemeente en een inclusieve gemeente waarin een ieder erbij hoort en mee kan doen

- Het faciliteren en ondersteunen van vrijwilligersinitiatieven.

- Het organiseren van de cultuurprijs Hilvarenbeek: de Jan Naaijkensring.

- Beheer en onderhoud muziekinstrumenten

- Ter beschikking stellen van de muziekinstrumenten aan de gebruikers.

Organisaties

Stichting Elckerlyc

Verdeelsleutel

€ 121.086,- voor Stichting Elckerlyc

Tariefvoorschriften

- Aan gebruikers wordt waar mogelijk en nodig een vergoeding gevraagd voor gebruik van ruimte en bijkomende diensten.

- De vergoeding is btw-belast.

- € 4.000,- van het verleende subsidiebedrag komt ten goede aan het beheer en onderhoud van de muziekinstrumenten.

Bijzondere criteria uitvoering

- Activiteiten komen ten goede aan een brede doelgroep die eventuele leden/ clientèle van de uitvoerende organisatie(s) overstijgt.

- Samenwerking met (andere) maatschappelijke partijen en/ of ondernemers.

- Ruimten worden multifunctioneel gebruikt.

- Subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd volgens consumentenprijsindexcijfer.

Beleidsdocumenten

Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

Contactpersoon

Amela Mesic (a.mesic@hilvarenbeek.nl)

 

C 2.2 Activiteiten inclusieve samenleving

 

Subsidieplafond

€ 65.898,-

Doel

- Bevorderen van participatie in de verschillende kernen

- Bevorderen van eigen kracht

Resultaat

Er zijn activiteiten in de verschillende kernen op het gebied van bewegen, recreatie, cultuur en ontmoeten voor diverse doelgroepen, zoals senioren en mensen met een beperking.

Indicatoren resultaatbereik

- oordeel deelnemers over activiteiten

- aantal sterk eenzame inwoners

- aantal deelnemers

- aantal activiteiten

- spreiding van activiteiten door de kernen

- verhouding bezoekers met en zonder beperking

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie Eenmalige subsidie

Activiteiten

- Organiseren van activiteiten voor senioren en mensen met een beperking gericht op bewegen, recreatie, cultuur en ontmoeten.

- Organiseren van activiteiten voor mensen met én zonder een beperking zodat zij elkaar ontmoeten en leren kennen

Organisaties

Zorg-, welzijns-, belangen en/of activiteitenorganisaties

Verdeelsleutel

- € 3.883,- voor ContourdeTwern

- € 1.598,- voor SOK-festival

- € 1.200,- voor Vrijetijdsclub Uilenburg (via ContourdeTwern)

- € 2.050,- voor Sportbedrijf Tilburg

- € 4.318,- voor KBO-Hilvarenbeek/Esbeek/Biest-Houtakker

- € 1.313,- voor KBO-Diessen/Haghorst/Baarschot

- € 8.273,- voor organisaties voor seniorenwelzijn

- € 8.838,- voor Stichting Sportief Bewegen 60+

-€ 28.637,- voor RIBW en Ongewoon Gewoon

Tariefvoorschriften

Eigen bijdrage aan activiteiten gedifferentieerd naar o.a. aard van de activiteit, doelgroep en werkelijke kosten. Organisatie bepaalt de eigen bijdrage.

Bijzondere criteria uitvoering

- Aandacht voor inclusiviteit en toegankelijkheid van activiteiten.

- Partijen werken onderling samen en met andere organisaties in de gemeente.

- Eisen aan professionaliteit / kwaliteit bij de realisatie van activiteiten. Aandacht voor knel- en verbeterpunten

- Opzoeken van de samenwerking met vrijwilligersorganisaties

- Seniorenraad Hilvarenbeek actief te betrekken als adviesorgaan bij nieuwe initiatieven gericht op ouderen.

Beleidsdocumenten

- Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

- Koersdocument Sociaal Domein, Ruimte voor dóórontwikkeling

Contactpersoon

Anja van de Westelaken (a.v.d.westelaken@hilvarenbeek.nl)

 

C 2.4 Mobiliteit senioren

 

Subsidieplafond

€ 2.525,-

Doel

Voorzien in goede openbaar vervoer verbindingen tussen de kernen, waar geen regulier (provinciaal) openbaar vervoer rijdt.

Resultaat

Alle kernen zijn (m.u.v. Haghorst), tenminste op werkdagen, met openbaar vervoer bereikbaar.

Indicatoren resultaatbereik

- Oordeel gebruikers

- Aantal gebruikers - Aantal ritten/lijnen

- Bereikbaarheid kleine kernen openbaar vervoer

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Organisaties

Buurtbusverenigingen

Verdeelsleutel

€ 2.525,- Buurtbusvereniging Hilvarenbeek

Normbedragen

Er is sprake van cofinanciering. De regionale vervoerder zet tenminste € 20.000,- in als cofinanciering. Daarnaast faciliteert de regionale vervoerder door de inzet van materieel, brandstof, onderhoud aan het materieel en het verzorgen van opleidingen.

Tariefvoorschriften

Eigen bijdrage van gebruikers. De provincie Noord-Brabant stelt de eigen bijdrage (reistarieven) vast.

Bijzondere criteria uitvoering

Alle buurtbuschauffeurs hebben tenminste de basisopleiding buurtbuschauffeur van de buurtbusvereniging.

Subsidievoorwaarden

- Meting:

 • 1.

  Oordeel gebruikers

 • 2.

  Aantal gebruikers

- 3 buurtbuslijnen

- Bereikbaarheid kleine kernen openbaar vervoer d.m.v. bediening volgens een dienstregeling op werkdagen.

Beleidsdocumenten

- Toekomstvisie HLVRNBK 2030 en toekomstagenda

- Gemeentelijk verkeersplan (2013)

Contactpersoon

Mark van Roij (m.v.roij@hilvarenbeek.nl)

 

C 2.5 Quiet Community

 

Subsidieplafond

€ 45.000,-

Doel

Op een duurzame manier samen met ondernemers, betrokken inwoners en maatschappelijke organisaties investeren in de participatie en ontwikkeling van inwoners met een laag inkomen.

Resultaat

Bewustwording creëren rondom het thema armoede en inwoners met een laag inkomen laten participeren door gratis diensten aan te bieden namens sponsoren. Quiet Community heeft ook een signaal-en verwijsfunctie richting de gemeente en maatschappelijke organisaties.

Indicatoren resultaatbereik

- De Quiet Community is van 50 member-gezinnen in 2018 op 13 september 2019 uitgegroeid tot 68 member-gezinnen. De verwachting is dat deze groei doorzet tot 100 member-gezinnen eind 2019, en 125 member-gezinnen in 2020.

- Elke Quiet member ontvangt minstens één keer per twee maanden een aanbod.

- Het aanbod zorgt ervoor dat de members kunnen participeren in de samenleving.

Soort subsidie

Jaarlijkse subsidie

Activiteiten

- Quiet Community schrijft member-gezinnen in.

- Zorgt voor voldoende aanbod

- Brengt members en aanbod samen

- Zorgt voor participatie en empowerment onder de members.

Organisaties

Stichtingen

Verdeelsleutel

€ 45.000 Stichting Hilvarenbeekse Uitdaging

Tariefvoorschriften

- € 28.080 voor de uren van de projectleider

- € 8.000 voor de bijdrage aan Quiet Nederland

Bijzondere criteria uitvoering

Er wordt samengewerkt met partners in het maatschappelijk veld.

Subsidievoorwaarden

De activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de doelstellingen zoals geformuleerd in de kadernota Minimabeleid 2017-2021.

Beleidsdocumenten

Nota Minimabeleid 2017-2021

Contactpersoon

Anneke Nouwens (a.nouwens@hilvarenbeek.nl)