Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Overbetuwe

Aanwijzingsbesluit Overlast (brom)fietsen binnen de bebouwde kom gemeente Overbetuwe 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOverbetuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Overlast (brom)fietsen binnen de bebouwde kom gemeente Overbetuwe 2022
CiteertitelAanwijzingsbesluit Overlast (brom)fietsen binnen de bebouwde kom gemeente Overbetuwe 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2022nieuwe regeling

27-06-2022

gmb-2022-309585

2022-015945

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Overlast (brom)fietsen binnen de bebouwde kom gemeente Overbetuwe 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

overwegende dat

 

het overeenkomstig artikel 5:12, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) mogelijk is op de weg gelegen plaatsen aan te wijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is fietsen, of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimte of plaatsen te laten staan;

 

het overeenkomstig artikel 5:12, tweede lid van de APV mogelijk is openbare plaatsen en gebieden aan te wijzen waar het, in het belang van het beheer van de openbare ruimte, verboden is een fiets of een bromfiets langer dan 28 dagen onafgebroken te stallen;

 

dat het wenselijk is van deze bevoegdheid gebruik te maken, omdat;

 

 • 1.

  er is geconstateerd dat met regelmaat binnen de bebouwde kom van de gemeente (brom)fietsen buiten de daarvoor bestemde ruimte of plaatsen worden aangetroffen, veelal in plantsoenen en in bermen langs de openbare weg;

 • 2.

  er is geconstateerd dat met regelmaat binnen de bebouwde kom van de gemeente (brom)fietsen gestald staan waardoor er onnodig beslag wordt gelegd op de beschikbare ruimte in de openbare (brom)fietsstallingsgebieden;

 • 3.

  er is geconstateerd dat de stalling hinderlijk kan zijn voor andere weggebruikers en kan leiden tot verkeersonveilige situaties;

 • 4.

  er is geconstateerd dat de stalling en of het achterlaten van de (brom)fietsen buiten de daarvoor bestemde plaatsen en ruimten ontsierend kan zijn voor de omgeving;

dat bij besluit van 12 juni 2018 alle plaatsen die zijn gelegen in de omgeving van de stations in de gemeente zijn aangewezen op grond van artikel 5:12 voornoemd;

 

dat het wenselijk is in verband met dezelfde problematiek van buiten de stalling geplaatste fietsen ook alle plaatsen die op de weg zijn gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente aan te wijzen;

 

gelet op artikel 5:12, eerste en tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening

gemeente Overbetuwe;

 

b e s l u i t e n :

 

 • 1.

  alle plaatsen die op de weg zijn gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente aan te wijzen, waardoor het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimte te laten staan;

 • 2.

  alle openbare (brom)fietsstallingsgebieden binnen de bebouwde kom van de gemeente aan te wijzen zodat het verboden is een fiets of een bromfiets, in het belang van het beheer van de openbare ruimte, langer dan 28 dagen onafgebroken te stallen;

 • 3.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na de datum van bekendmaking;

 • 4.

  dat dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Overlast (brom)fietsen binnen de bebouwde kom gemeente Overbetuwe 2022.

Aldus besloten in de vergadering van 27 juni 2022.

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

P.J.E. Breukers

de burgemeester,

R.P. Hoytink-Roubos