Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Beleidsregel Studietoeslag gemeente Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Studietoeslag gemeente Elburg
CiteertitelBeleidsregel Studietoeslag gemeente Elburg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpStudietoeslag
Externe bijlageToelichting Beleidsregel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 36b van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-202201-04-2022Beleidsregel

12-07-2022

gmb-2022-309576

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Studietoeslag gemeente Elburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

 

gelet op: titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 36b Participatiewet;

 

overwegende dat,

 

het college het nodig vindt kaders te maken voor de studietoeslag;

 

b e s l u i t vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

 

Beleidsregel Studietoeslag van de gemeente Elburg.

Artikel 1. Begrippen

1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 

2. In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

a. aanvraag: een verzoek om studietoeslag als bedoeld in artikel 36b lid 1 Pw

b. Awb: Algemene wet bestuursrecht

c. Pw: Participatiewet

d. Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

e. WSF: Wet studiefinanciering 2000

f. WTOS: Hoofdstuk 4 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Artikel 2. Structurele medische beperking

1. Structurele medische beperking: een fysieke en/of psychische beperking die voortkomt uit een in de persoon gelegen ziekte of medisch gebrek die voldoende ernstig is dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen het gebrek en het structureel niet in staat zijn van het verdienen van inkomsten door belanghebbende naast de studie.

 

2. Structureel: als er binnen een periode van 12 maanden na de aanvraag geen herstel of verbetering is te verwachten in de medische beperking, zodanig dat belanghebbende wel in staat is om naast de studie te werken en daar inkomen mee te verdienen.

 

3. Er is in ieder geval geen sprake van een structurele medische beperking bij:

• mantelzorg;

• een gebroken been;

• kortdurende beperkingen;

• beperkingen die niet dusdanig ernstig zijn dat iemand naast de studie niet meer kan werken.

Artikel 3. Voorwaarden

1. Er bestaat recht op studietoeslag als belanghebbende:

a. als rechtstreeks gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in staat is naast de studie inkomsten te verwerven en

b. studiefinanciering ontvangt op grond van de WSF of een tegemoetkoming krijgt op grond van de WTOS. Het levenlanglerenkrediet van de WSF valt niet hieronder; en

c. geen recht heeft op een uitkering op grond van de Wajong.

Artikel 4. Aanvraag

1.De aanvraag voor studietoeslag wordt digitaal of schriftelijk ingediend via het aanvraagformulier studietoeslag.

 

2.Belanghebbende verstrekt bij de aanvraag de volgende stukken:

a. een bankafschrift van een volledige maand voorafgaand aan de aanvraag, waaruit blijkt dat belanghebbende geen inkomsten uit of vanwege arbeid ontvangt en wel studiefinanciering op grond van de WSF of een tegemoetkoming op grond van de WTOS ontvangt;

b. bij stage: een kopie van de stageovereenkomst waaruit de hoogte van de stagevergoeding blijkt.

 

3. Belanghebbende kan bij de aanvraag een deskundigenverklaring verstrekken waarin staat waarom belanghebbende niet kan werken naast de studie.

Artikel 5. Toekennen en uitbetalen

1. Als door het college is vastgesteld dat recht op studietoeslag bestaat, wordt de studietoeslag toegekend vanaf de dag waarop dit recht is ontstaan, voor zover deze dag niet ligt voor de dag waarop de belanghebbende de aanvraag om studietoeslag heeft ingediend.

 

2. In afwijking van lid 1 wordt studietoeslag met terugwerkende kracht ook toegekend over een periode die is gelegen voor de dag waarop de belanghebbende de aanvraag om studietoeslag heeft ingediend als:

a. belanghebbende daarom verzoekt; en

b. belanghebbende over deze periode voldoet aan de voorwaarden voor het recht op studietoeslag;

 

3. In afwijking van lid 2 wordt studietoeslag niet met terugwerkende kracht toegekend over een periode die is gelegen:

a. voor 1 april 2022;

b. langer dan 5 jaar voorafgaand aan de dag waarop de belanghebbende de aanvraag om studietoeslag heeft ingediend.

 

4. De studietoeslag wordt maandelijks uitbetaald.

 

5. De studietoeslag die met terugwerkende kracht wordt toegekend, wordt na toekenning als een bedrag ineens uitbetaald.

Artikel 6. Hoogte studietoeslag

1. De hoogte van de studietoeslag is gelijk aan de bedragen genoemd in artikel 7a van het Besluit loonkostensubsidie en minimumbedragen studietoeslag Participatiewet 2021.

 

2. Als uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van de studietoeslag geldt in de maand waarin een belanghebbende jarig wordt, het bedrag dat hoort bij de leeftijd die belanghebbende op de verjaardag heeft bereikt.

Artikel 7. Medisch advies

1. Het college is verplicht een medisch advies te vragen aan een onafhankelijke deskundige voor de beoordeling of er sprake is van een structurele medische beperking.

 

2. Het college vraagt het medisch advies aan bij een daartoe bevoegde instantie.

 

3. In afwijking van lid 1 kan het college alleen in deze situaties een medisch advies achterwege laten als:

a. direct duidelijk is dat er recht bestaat op studietoeslag gelet op de ernst/aard van de structurele medische beperking;

b. vaststaat dat belanghebbende geen studiefinanciering op grond van de WSF of tegemoetkoming op grond van de WTOS wordt ontvangen;

c. belanghebbende recht heeft op een Wajong uitkering;

d. belanghebbende werkt naast de studie, niet zijnde een stage.

Artikel 8. Nieuw medisch advies bij zicht op verbetering

Wanneer het eerste medisch advies daartoe aanleiding geeft, bepaalt het college dat binnen een bepaalde periode een nieuw medisch advies zal worden gevraagd om te beoordelen of belanghebbende nog steeds niet in staat is om naast de studie te werken.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen in het voordeel van belanghebbende afwijken van het bepaalde in deze beleidsregel.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze beleidsregel treedt in werking op 18 juli 2022 en werken terug tot en met 1 april 2022.

2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Studietoeslag gemeente Elburg.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 juli 2022 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.

De burgemeester,

Ir. J.N. Rozendaal

de secretaris,

J. Hofstede