Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlem

Aanwijzingsbesluit containerlocaties Oude Stad Bakenes Haarlem (correctiebesluit)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit containerlocaties Oude Stad Bakenes Haarlem (correctiebesluit)
CiteertitelAanwijzingsbesluit containerlocaties Oude Stad Bakenes Haarlem (correctiebesluit)
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenInrichtingsplan Locatieprojecties

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening Haarlem 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-2022nieuwe regeling

24-06-2022

gmb-2022-300549

2022/909262

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit containerlocaties Oude Stad Bakenes Haarlem (correctiebesluit)

Het hoofd van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, hiertoe bevoegd ingevolge het geldende Mandateringsbesluit, besluit namens burgemeester en wethouders krachtens artikel 7 lid 1 juncto artikel 10 lid 1 van de Afvalstoffenverordening Haarlem 2019:

 

  • I.

    De containerlocaties zoals aangegeven op de bijgevoegde locatiekaart en de bijgevoegde stukken bij dit besluit vast te stellen;

  • II.

    De afvalcontainers op de bijgevoegde locatiekaart aan te wijzen als inzamelvoorziening bestemd voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen;

  • III.

    De containerlocaties en de inzamelvoorzieningen aan te wijzen die wijzigen met betrekking tot de te deponeren afvalstof.

Toelichting

Op grond van artikel 7 lid 1 juncto artikel 10 lid 1 van de Afvalstoffenverordening Haarlem 2019 wijst het college van burgemeester en wethouders delen van de gemeente aan waar afvalcontainers zijn aangewezen als inzamelvoorziening.

De locatie en het type inzamelvoorziening van de containers wordt vastgelegd door middel van dit plaatsingsbesluit, zoals aangegeven in de nota “Richtlijnen voor plaatsing inzamelmiddelen-en voorzieningen”, door burgemeester en wethouders vastgesteld op 4 september 2018.

 

Achtergrond

De gemeente Haarlem wil afvalscheiding stimuleren en voldoende middelen hiervoor aan haar inwoners beschikbaar stellen. Hiertoe is in 2016 beleid vastgesteld met de nota ‘Strategisch plan Afvalscheiding’. Met de nota “Richtlijnen voor plaatsing inzamelmiddelen-en voorzieningen” zijn in 2018 richtlijnen voor alle typen containers vastgesteld die in de openbare ruimte worden geplaatst, alsmede voor containers die wijzigen met betrekking tot de te deponeren afvalstof. Met dit besluit is het duidelijk op welke locatie een inzamelmiddel wordt geplaatst en hoe hiertegen bezwaar kan worden gemaakt.

 

Communicatie

Bij besluit van 24 maart 2021 zijn containerlocaties aangewezen als inzamelvoorziening in de Oude Stad, Bakenes en Binnenstad. Het besluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad op 24 maart 2021.

 

Op grond van bovengenoemd aanwijzingsbesluit is door meerdere bewoners bezwaar gemaakt. Het college heeft naar aanleiding van de bezwaren van bewoners een aantal aangewezen locaties heroverwogen, door deze locaties aan te passen. Dit betekent concreet dat er nieuwe locaties worden aangewezen, locaties zijn aangepast en dat er aangewezen locaties komen te vervallen. Hieronder een overzicht van de vervallen, nieuwe en aangepaste locaties.

 

Vervallen locaties:

BA008- vervalt als inzamellocatie

BA011- vervalt als inzamellocatie

BA005- vervalt als inzamellocatie

BA012B- vervalt als inzamellocatie

G32a- vervalt als inzamellocatie

G34- vervalt als inzamellocatie

G32- vervalt als inzamellocatie

BA009- vervalt als inzamellocatie

BA018- vervalt als inzamellocatie voor extra grondstofcontainers, 2x bestaande ondergrondse restafvalcontainers blijven behouden

 

Nieuw en/of aangepaste locatie:

BA002- aangepaste inzamellocatie, 1x plaatsing bovengronds PBD en 1x bestaande rest ondergronds ombouwen naar papier, 1x restafval ondergronds blijft restafval en 2x gft op standaard.

BA021- nieuwe locatie 2x ondergrondse grondstofcontainer (PBD en papier) plaatsen naast bestaande ondergrondse restafvalcontainer en 1x gft op standaard

BA021a- bestaande locatie 2x bovengronds verwijderen na plaatsing van BA021

G34a- nieuwe locatie voor gft op standaard als alternatief voor G34 (i.o.m. bewoners)

 

Mevrouw E. Knaape van de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving is op telefoonnummer 023 5113703 bereikbaar voor vragen over de inhoud van dit aanwijzingsbesluit. Vragen of opmerkingen mailen kan ook naar: eknaape@haarlem.nl

Namens burgemeester en wethouders,

mevrouw mr. H.H.T. de Boer,

afdelingshoofd Vergunningen, Toezicht en Handhaving

 

Publicatie, bezwaar en voorlopige voorziening

Dit aanwijzingsbesluit wordt door ons in het Gemeenteblad gepubliceerd.

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing bezwaar instellen. Gemotiveerde bezwaarschriften tegen bovengenoemd besluit kunnen gedurende 6 weken na bekendmaking worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 511, 2003 PB in Haarlem, onder vermelding van ‘bezwaar’ in de linkerbovenhoek. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

De inwerkingtreding van dit besluit kan niet worden uitgesteld door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kan, in geval van onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen, om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Bijlage 1 locatiekaart