Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Bilt

Archiefverordening Gemeente De Bilt 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Bilt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArchiefverordening Gemeente De Bilt 2022
CiteertitelArchiefverordening Gemeente De Bilt 2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpArchiefverordening gemeente De Bilt 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervang de Archiefverordening De Bilt 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 30 Archiefwet 1995

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beheerregeling informatiebeheer gemeente De Bilt 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2022nieuwe regeling

24-05-2022

gmb-2022-299857

329425

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening Gemeente De Bilt 2022

De raad van de gemeente De Bilt;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22-03-2022, met het onderwerp Beheer archiefbescheiden;

 

overwegende dat

- de wet voorschrijft een verordening te hebben betreffende de zorg van het college van burgemeester en wethouders voor het beheer van de digitale en analoge archiefbescheiden en de documentaire verzamelingen van de gemeentelijke organen alsmede betreffende het interne toezicht daarop;

 

- het wenselijk is om het beheer van de archiefbescheiden van de gemeente op deskundige wijze te doen uitvoeren en, gegeven het culturele belang van de lokale en regionale geschiedbeoefening, een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis aan te leggen, te beheren en te bewaren;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 30, eerste lid, en 32, tweede lid, van de Archiefwet en in artikel 149 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende:

 

Verordening betreffende de zorg van het college van burgemeester en wethouders voor het beheer van de digitale en analoge archiefbescheiden van de gemeentelijke organen (Archiefverordening Gemeente De Bilt 2022)

 

 

 

 

 

Artikel 1. Zorgplicht burgemeester en wethouders

 

1. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid ter zake van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Archiefwet 1995 en de interne regels ten behoeve van het beheer van archiefbescheiden van de gemeentelijke organen.

2. Burgemeester en wethouders dragen hierbij zorg voor de onderlinge samenhang met andere onderdelen van het gemeentelijk informatiebeleid en treffen daartoe de nodige maatregelen.

 

 

Artikel 2. Taken gemeentearchivaris

 

1. De gemeentearchivaris brengt jaarlijks aan burgemeester en wethouders verslag uit over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden die hiernaartoe zijn overgebracht en over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

2. De gemeentearchivaris kan daarnaast op verzoek of op eigen initiatief advies uitbrengen aan de gemeentesecretaris over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 

 

 

 

Artikel 3. Verantwoording door burgemeester en wethouders

 

Burgemeester en wethouders informeren de gemeenteraad jaarlijks over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen. Zij voegen daarbij in ieder geval:

1. het verslag van de gemeentearchivaris, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

2. voor zover van toepassing, de gedurende de betreffende periode door de gemeentearchivaris aan hen uitgebrachte adviezen, bedoe ld in artikel 2, tweede lid, en

3. een voorstel voor de in het kader van de zorgplicht voor de archiefbescheiden te treffen maatregelen, zo nodig voorzien van een kostenraming.

 

 

Artikel 4. Opname in de archiefbewaarplaats van bescheiden van particulieren

 

De gemeentearchivaris kan met instemming van de rechthebbende bescheiden van instellingen of personen, ongeacht hun vorm, in de archiefbewaarplaats opnemen als deze naar zijn oordeel van historische waarde zijn.

 

 

Artikel 5. Intrekking oude verordening

 

De Archiefverordening De Bilt 2013 wordt ingetrokken.

 

 

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Archiefverordening Gemeente De Bilt 2022

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 mei 2022,

de raad voornoemd,

de griffier,

drs. T.B.W.M. van der Torre

de voorzitter,

mr. S.C.C.M. Potters