Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Bed en breakfast en recreatief gebruik woningen gemeente Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBed en breakfast en recreatief gebruik woningen gemeente Elburg
CiteertitelBed en Breakfast en recreatief gebruik woningen (Airbnb) van de gemeente Elburg 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-2018Geconsolideerde regelgeving

17-07-2018

Website gemeente Elburg

Tekst van de regeling

Intitulé

Bed en breakfast en recreatief gebruik woningen gemeente Elburg
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

  gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

  artikel 2:12, lid 1 sub a onder 2 van de Wet algemene bepalingen;

  b e s l u i t vast te stellen de volgende beleidsregel[s]: Bed en Breakfast en recreatief gebruik woningen (Airbnb) van de gemeente Elburg 2018

   

Artikel 1 Algemeen

Doel beleidsregels:

In de Omgevingsvisie Elburg 2018 is de ambitie uitgesproken om de sector toerisme en recreatie te versterken, zowel kwalitatief of kwantitatief (het aanbod aan voorzieningen). Om hierop in te kunnen spelen komen er bijvoorbeeld meer mogelijkheden om Bed en Breakfast voorzieningen te realiseren in vrijstaande bijgebouwen bij woningen, onder de voorwaarde dat het kwalitatieve en onderscheidende initiatieven zijn die Elburg op de kaart zetten.

Deze wens past bij het streefbeeld, zoals geschetst in de Toekomstvisie 2020, dat de mogelijkheden voor verblijfsrecreatie binnen de gemeente Elburg extra aandacht verdienen. Ook de zakelijke markt (conferenties, trainingen) biedt kansen op uitbreiding van het aantal verblijfsaccommodaties. B&B wordt over het algemeen in en bij woningen aangeboden. Toch kunnen er ook initiatieven komen voor andere gebouwen. Dat vraagt om maatwerk en een afweging per initiatief. Belangrijkste afweging daarbij is dat de B&B een aanvulling is op het recreatieve verblijfsaanbod binnen de gemeente en dat de accommodatie en de ligging ervan een recreatieve meerwaarde hebben.

Naast de vraag naar medewerking aan het realiseren van een Bed en Breakfast in woningen of bijgebouwen/bijbehorende bouwwerken is ook het recreatief verhuren van (gedeelten van) woningen populair (Airbnb).

Deze initiatieven zijn veelal in strijd met het bestemmingsplan en vergunningplichtig. Deze beleidsregel geeft uitwerking aan de bevoegdheid van het college voor het verlenen van een omgevingsvergunning, waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Binnen de bebouwde kom is de afwijkingsbevoegdheid gebaseerd op artikel 4, lid 9 in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor), dat weer een uitwerking is van het bepaalde in artikel 2:12, lid 1 sub a onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor het buitengebied is een afwijkingsbevoegdheid voor Bed en Breakfast (B&B) opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied. Met deze beleidsregel wordt aangegeven aan welke voorwaarden bij het realiseren van een Bed en Breakfast (B&B) of Airbnb moet worden voldaan, wil het college van burgemeester en wethouders bij het verlenen van de daarvoor benodigde omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan.

Wanneer wordt voldaan aan de regels in de beleidsnotitie, kan worden gesteld dat er in beginsel sprake is van een situatie die ruimtelijk gezien aanvaardbaar is. De uitwerking van de kwaliteit van het toeristische product is een verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer.

 

Artikel 2 Begripsbepalingen

1 Bed en Breakfast (B&B): het aanbieden van kortdurend (maximaal 14 nachten) , recreatief nachtverblijf in de vorm van logies met ontbijt binnen het hoofdgebouw en bijgebouwen/bijbehorende bouwwerken.

2. Airbnb: (deel van een) woning die door de eigenaar wordt verhuurd voor kortdurend (maximaal 14 nachten), recreatief nachtverblijf.

3. Hoofgebouw: de woning waar de hoofdbewoner van het perceel woont en verblijft.

4. Hoofdbewoner: degene die officieel als bewoner van een woning of ander gebouw geregistreerd is en daarmee onder andere verantwoordelijk is voor het betalen van bepaalde lasten.

5. Bijgebouw: een vrijstaand of aangebouwd gebouw dat zowel ruimtelijk als functioneel ondergeschikt is aan het hoofdgebouw, behorende bij een op hetzelfde bouw- of bestemmingsvlak gelegen woning

6. Bijbehorend bouwwerk uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw of ander bouwwerk, met een dak.

7. Gemeenschappelijke ruimte• een voor de recreant ingerichte ruimte voor ontspanning en vermaak waar ook het ontbijt kan worden genuttigd.

 

Artikel 3 Toepassingsbereik

1. Voor de bebouwde kom van de kernen binnen de gemeente Elburg kan een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan worden aangevraagd, conform de voorschriften in deze beleidsregel of kan gebruik worden gemaakt van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid als deze in een ter plaatse geldend bestemmingsplan is opgenomen

2. Voor het buitengebied van Elburg is een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid opgenomen In het bestemmingsplan "Buitengebied Elburg 2012, actualisatie 2018"

 

Artikel 4 Regels B&B

1. Een B&B mag gerealiseerd worden in een legaal hoofdgebouw of een bijgebouw/bijbehorend bouwwerk, behorend bij één van de volgende bestemmingen: agrarisch, detailhandel, dienstverlening, landgoed, recreatieverblijf, sport en wonen.

2. Voor het realiseren van een B&B in één vrijstaand bijgebouw/bijbehorend bouwwerk wordt vergunning verleend als:

a. het een kwalitatief en onderscheidend initiatief is, waarmee Elburg op de kaart wordt gezet,

b. het een aanvulling op het recreatieve verblijfsaanbod binnen de gemeente en zowel de accommodatie als de ligging ervan een recreatieve meerwaarde hebben;

c. niet meer dan 50 m2 van het gebouw hiervoor wordt ingericht ,

d. het betreffende gebouw in de bebouwde kom op minimaal 1 meter en buiten de bebouwde kom op minimaal 3 meter van de erfgrens staat.

3. De uitwerking van de kwaliteit van het toeristische product is een verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer

4. Een B&B mag eveneens worden gerealiseerd in een uniek object, niet zijnde een woning of bijgebouw/ bijbehorend bouwwerk. Het gaat dan om karakteristieke gebouwen, bouwwerken en/of varende constructies. Voorwaarde is dat het gebouw, bouwwerk en/of de varende constructie voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Dergelijke Initiatieven worden per geval beoordeeld.

5. Degene die de B&B exploiteert, moet tevens de (hoofd)bewoner van het pand zijn. Indien er geen sprake is van (hoofd)bewoners, bijvoorbeeld door het ontbreken van de woonfunctie bij een ingediend initiatief waarbij er sprake is van een B&B voorziening, wordt een afweging per geval gemaakt.

6. Er mag voor de B&B niet meer dan 40% van de gebruiksvloeroppervlakte van het pand worden gebruikt (Inclusief de vloeroppervlakte van bijgebouwen/bijbehorende bouwwerken op het erf) met een maximum van 100 m2

7. Onder de toegestane oppervlakte van een B&B vallen de volgende ruimten:

a. Slaapkamer(s)

b. Bad-, douche-, en toiletruimten die niet gedeeld worden met de bewoner(s);

c. Een gemeenschappelijke ruimte van niet meer dan 30 m2 .

Gemeenschappelijke verkeersruimtes hoeven niet bij de toegestane oppervlakte worden meegerekend

8. In de B&B mag geen zelfstandige kookvoorziening aanwezig zijn

9. Er moet parkeergelegenheid aanwezig zijn of worden aangelegd op het perceel waarop de B&B wordt aangeboden, in overeenstemming met de Parkeernota 2014. Het aantal parkeerplaatsen moet minimaal overeenkomen met het aantal (slaap)kamers.

10. Voor B&B houders in de Vesting geldt de volgende uitzondering als zij voor hun gasten geen parkeervoorziening op eigen terrein kunnen realiseren, mag gebruik worden gemaakt van openbare parkeerterreinen zoals het Schootsveld of De Oude Vos.

11. Voor aanbrengen van één reclameaanduiding op het perceel waarop de B&B wordt gerealiseerd kan vergunning worden verleend, als:

a. het bord of het doek een afmeting heeft van maximaal 1 m2,

b. welstand over de reclame-uiting een positief advies heeft gegeven;

c. de reclame-uiting op het eigen erf staat

12. De locatie mag worden bewegwijzerd door maximaal drie borden. Deze worden door de gemeente op kosten van en in overleg met de aanvrager besteld en opgehangen.

13. Ter beoordeling van de aanvraag om omgevingsvergunning vindt een belangenafweging plaats waarbij wordt bezien:

a. de mate waarin belangen van de gebruikers of eigenaren van de aanliggende gronden en nabijgelegen woningen en bedrijven worden geschaad;

b. de mate waarin afbreuk wordt gedaan aan:

c. de milieusituatie (aan de bedrijfsvoering van andere agrarische en niet-agrarische bedrijven mag door een B&B geen beperking ontstaan);

d. de verkeersveiligheid.

14. Gasten zijn toeristenbelasting verschuldigd op grond van de vigerende verordening Toeristenbelasting. De exploitant is verplicht hiervoor een eigen administratie bij te houden, die door de gemeente kan worden gecontroleerd.

 

Artikel 5 Regels recreatief gebruik woningen (Airbnb)

1. De verhuurder is tevens hoofdbewoner van de woning.

2. Verhuur mag maximaal 60 dagen per jaar, aan maximaal 6 personen per keer.

3. De verhuur mag niet bedrijfsmatig zijn.

4. De parkeerdruk van het recreatief gebruik mag niet hoger zijn dan in de situatie dat er gewoond wordt. Er moet parkeergelegenheid aanwezig zijn in overeenstemming met de Parkeernota 2014.

5. Reclame-uitingen zijn niet toegestaan, omdat het de recreatieve verhuur van een reguliere woning betreft. Het aanbrengen van bewegwijzering is niet toegestaan.

6. Ter beoordeling van de aanvraag om omgevingsvergunning vindt een belangenafweging plaats waarbij wordt bezien:

a. de mate waarin belangen van de gebruikers of eigenaren van de aanliggende gronden en nabijgelegen woningen en bedrijven worden geschaad;

b. de mate waarin afbreuk wordt gedaan aan:

c. de milieusituatie (aan de bedrijfsvoering van andere agrarische en niet-agrarische bedrijven mag geen beperking ontstaan);

d. de verkeersveiligheid.

7. Gasten zijn toeristenbelasting verschuldigd op grond van de vigerende verordening Toeristenbelasting. De verhuurder is verplicht hiervoor een eigen administratie bij te houden, die door de gemeente kan worden gecontroleerd.

 

Artikel 6 Intrekking oude beleidsregel

De beleidsnotitie “Bed en Breakfast”, gepubliceerd op 4 mei 2010 en in werking getreden op 5 mei 2010, wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop deze beleidsregel[s] in werking treedt.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking.

2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsregel Bed en Breakfast en recreatief gebruik van woningen (Airbnb) van de gemeente Elburg 2018.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 17 juli 2018.

De (loco) burgemeester, S.W. Krooneman

De (loco) secretaris, A.I.Dijkstra