Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Besluit onttrekking aan de openbaarheid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit onttrekking aan de openbaarheid
CiteertitelBesluit onttrekking aan de openbaarheid
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 9 van de Wegenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-2022nieuwe regeling

27-06-2022

gmb-2022-299355

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit onttrekking aan de openbaarheid

De gemeenteraad van de gemeente Elburg;

 

gelezen het voorstel van het college van 7 juni 2022;

 

overwegende dat,

 

het gewenst is om het Veldwegje aan de openbaarheid te onttrekken aangezien er geen verkeersafwikkeling plaatsvindt via deze weg;

gezien artikel 9 Wegenwet waaruit blijkt dat de gemeenteraad bevoegd is de weg aan de openbaarheid te onttrekken;

dit een besluit van algemene strekking is, echter voor belanghebbenden is bezwaar mogelijk;

een afschrift van dit besluit gezonden wordt aan Gedeputeerde Staten in overeenstemming met de Wegenwet aangezien dit besluit de Wegenlegger van de gemeente Elburg wijzigt;

 

inspraak heeft plaatsgevonden in de beeldvormende vergadering van de gemeenteraad op13 juni 2022;

 

b e s l u i t: onttrekking aan de openbaarheid

 

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Elburg tot onttrekking van het Veldwegje, weg nr. 13 op de Wegenlegger, aan de openbaarheid.

 

Artikel 1 Onttrekking

1. Weg nummer 13 op de wegenlegger, plaatselijk bekend als Veldwegje, te onttrekken aan de openbaarheid.

2. Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen tot 6 weken na datum publicatie t.a.v. de gemeenteraad Elburg, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt een dag na bekendmaking inwerking.

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg in zijn vergadering van 27 juni 2022

de voorzitter, ir. J.N. Rozendaal

de griffier, mr. D.H.A.A. Kassing