Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

De gemeenteraad van de gemeente Schouwen-Duiveland, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe gemeenteraad van de gemeente Schouwen-Duiveland, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders
Citeertitel1e wijziging van de tarieventabel behorende bij de verordening heffing en invordering leges 2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpeerste wijziging leges 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gemeentewet artikel 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022eerste wijziging leges 2022

23-06-2022

gmb-2022-299109

Tekst van de regeling

Intitulé

De gemeenteraad van de gemeente Schouwen-Duiveland, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

gelet op artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2 tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

 

BESLUIT:

Vast te stellen de

1e WIJZIGING VAN DE TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING HEFFING EN INVORDERING LEGES 2022  

 

 

Artikel 1. Wijziging tarieventabel

De tarieventabel behorende bij de Leges verordening Schouwen-Duiveland 2022, wordt als volgt gewijzigd:

2.5.2.2

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1,2.3.2,2.3.3,2.3.5,2.3.6 en 2.3.7 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning, van de vergunning geen gebruik is gemaakt, de realisatie van het project afhankelijk is van een subsidietoekenning op grond van de Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE+) en de intrekking vergezeld gaat van een schriftelijke afwijzing van de subsidieaanvraag die niet ouder is dan drie maanden of van een schriftelijk afwijzing van een erkende geldverstrekkende bankinstelling op een verzoek tot financiering van het project die niet ouder is dan drie maanden. De teruggaaf bedraagt: 80% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

Artikel 2. Inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de wijziging is 1 januari 2022.

 

Artikel 3. Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als “Eerste wijziging van de tarieventabel behoorde bij de Legesverordening Schouwen-Duiveland 2022”.

 

E. Goossens

J. Chr. van der Hoek

griffier

voorzitter

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland d.d. 23 juni 2022,