Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Beleidsregels voor aanwijzen van een WOZ-belanghebbende

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor aanwijzen van een WOZ-belanghebbende
CiteertitelBeleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ- belanghebbende in een keuze situatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-11-2014nieuwe regeling

04-11-2014

ELNA/Groenlose Gids, 13-11-2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor aanwijzen van een WOZ-belanghebbende

Gelet op het bepaalde in hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken;

Gelet op de Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie;

Besluit: vast te stellen de volgende: Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie.

Algemeen

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat voor één eigendom meer personen als (gelijksoortige, bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten) belanghebbende kunnen worden aangemerkt. In deze gevallen mag de gemeente op grond van artikel 24 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) de bekendmaking van de WOZ-beschikking aan een van de belanghebbenden verzenden. De gemeente Oost Gelre hanteert een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belanghebbende die de WOZ-beschikking op zijn of haar naam krijgt. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen, waarbij beoogd is de ontvanger van de WOZ-beschikking gelijk te laten zijn aan de belastingplichtige voor de onroerende-zaakbelastingen die de aanslag op zijn of haar naam krijgt.

Voorkeursvolgorde

 

In de gevallen dat er een keuzesituatie bestaat met betrekking tot de tenaamstelling van een beschikking ingevolge hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken, zijn de Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie, voor zover zij betrekking hebben op de onroerende-zaakbelastingen van overeenkomstige toepassing.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag die volgt op de dag van bekendmaking en ziet op WOZ-beschikkingen die worden opgelegd op of na 1 december 2014.

 

Dit besluit kan worden aangehaald als ” Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ- belanghebbende in een keuze situatie”.

De in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar,

S. Kleissen

Heffingsambtenaar van de gemeente Oost Gelre

4 november 2014