Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Beleid collecteren en huis-aan huis acties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid collecteren en huis-aan huis acties
CiteertitelBeleid collecteren en huis-aan huis acties
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-2008nieuwe regeling

13-05-2008

ELNA/Groenlose Gids, 22-05-2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid collecteren en huis-aan huis acties

 

 

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een collecterooster op voor landelijk collecterende instellingen. Dit rooster wordt onder de aandacht gebracht van de gemeenten. Al deze organisaties zijn in het bezit van CBF-keur. Dat wil zeggen dat deze instellingen zijn getoetst op bestuur, beleid, fondsenwerving, bestedingen en verslaglegging. De meeste instellingen genoemd op het collecterooster van het CBF hebben een doorlopende collectevergunning. Op dit collecterooster van het CBF komen ook zogenaamde vrije perioden voor.

 

Voorgesteld wordt om de plaatselijke collectes alleen plaats te laten vinden in de zogenaamde vrije periodes zoals vermeld in het collecterooster van het CBF. Andere plaatselijke huis-aan-huis acties (bijvoorbeeld inzamelen van flessen o.i.d.) mogen wel gelijktijdig plaatsvinden. Plaatselijk wil zeggen per woonplaats (Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelde, Mariënvelde, Harreveld, Zieuwent en Vragender) .

 

Het houden van een collecte door middel van een intekenlijst ligt bij de mensen toch wat gevoelig. Met name de plaatselijke verenigingen maken nogal eens gebruik van de intekenlijsten. De mensen voelen zich vaak onder druk gezet om toch te geven en geven vaak meer omdat iedereen kan zien wat men geeft.

 

 • 1.

  vanaf 1 januari 2006 mag in de gemeente per week één landelijke instelling collecteren en één plaatselijke instelling/vereniging een huis-aan-huis actie houden, d.w.z. dat een huis-aan-huis actie in meerdere woonplaatsen tegelijk kan plaatsvinden.

 • 2.

  een collecte door een plaatselijke vereniging/instelling mag alleen plaatsvinden in een zogenaamde vrije periode genoemd in het collecterooster van het CBF, dit houdt ook in dat een lokale collecte in meerdere woonplaatsen tegelijk kan plaatsvinden.

 • 3.

  het collecteren met intekenlijsten met ingang van 1 januari 2006 niet meer toestaan.

 • 4.

  instellingen genoemd op het collecterooster van het CBF die nog geen collectevergunning hebben een doorlopende collectevergunning verlenen.

 

In aanvulling op het vastgestelde beleid voor het houden van collectes en huis-aan-huis acties van 12 december 2005 geld het volgende:

 

In de praktijk is gebleken dat er zowel bij het gemeentebestuur als bij de burgers behoefte bestaat aan meer duidelijkheid over de achtergrond van de plaatselijk collecterende organisaties en het doel waarvoor gecollecteerd wordt. Dit vormt de aanleiding voor de aanscherping danwel uitbreiding van het bestaande beleid. Daarom hebben burgemeester en wethouders op grond van artikel 5.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op 13 mei 2008 het bestaande collectebeleid uitgebreid op de volgende onderdelen:

 • Instellingen en verenigingen die politieke doeleinden nastreven danwel standpunten verkondigen die (kunnen) leiden tot tweedracht in de samenleving komen niet in aanmerking voor een

 • collectevergunning;

 • Instellingen en verenigingen die minder dan 5 jaar in onze gemeente collecteren moeten de opbrengst van de collecte verantwoorden door naast het invullen van de collectestaat ook een bankafschrift te tonen dat het geld daadwerkelijk is overgemaakt aan het doel waarvoor gecollecteerd is;

 • Instellingen en verenigingen die 5 jaar of langer in onze gemeente collecteren hoeven de opbrengst

 • niet langer te verantwoorden;

 • Als uitgangspunt voor de kosten verbonden aan de collecte wordt een maximum van 5% van de collecteopbrengst gehanteerd. Indien een hoger percentage aan kosten wordt opgevoerd dient dit expliciet verantwoord te worden;

 • Het collecteren is slechts toegestaan op maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 21.00 uur.

 • Instellingen en verenigingen die wensen te collecteren in de zogenaamde vrije periode (dit is de periode waarin niet door landelijke collecterende instellingen in de gemeente wordt gecollecteerd) moeten gevestigd zijn in de gemeente Oost Gelre.

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 13 mei 2008.

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre,

Mr. J.J. Dijkman

secretaris

mr. drs. H.W.M. Heijman

burgemeester

In aanvulling op het vastgestelde beleid voor het houden van collectes en huis-aan-huis actiesvan 12 december 2005 geldt het volgende:

In de praktijk is gebleken dat er zowel bij het gemeentebestuur als bij de burgers behoefte bestaat aanmeer duidelijkheid over de achtergrond van de plaatselijk collecterende organisaties en het doel waarvoorgecollecteerd wordt. Dit vormt de aanleiding voor de aanscherping danwel uitbreiding van het bestaandebeleid. Daarom hebben burgemeester en wethouders op grond van artikel 5. 2.1 van de AlgemenePlaatselijke Verordening (APV) op 13 mei 2008 het bestaande collectebeleid uitgebreid op de volgendeonderdelen:

 • -

  Instellingen en verenigingen die politieke doeleinden nastreven danwel standpunten verkondigen die(kunnen) leiden tot tweedracht in de samenleving komen niet in aanmerking voor eencollectevergunning;

 • -

  Instellingen en verenigingen die minder dan 5 jaar in onze gemeente collecteren moeten de opbrengst van de collecte verantwoorden door naast het invullen van de collectestaat ook eenbankafschrift te tonen dat het geld daadwerkelijk is overgemaakt aan het doel waarvoorgecollecteerd is;

 • -

  Instellingen en verenigingen die 5 jaar of langer in onze gemeente collecteren hoeven de opbrengstniet langer te verantwoorden;

 • -

  Als uitgangspunt voor de kosten verbonden aan de collecte wordt een maximum van 5% van decollecteopbrengst gehanteerd. Indien een hoger percentage aan kosten wordt opgevoerd dient ditexpliciet verantwoord te worden ;

 • -

  Het collecteren is slechts toegestaan op maandag tot en met zaterdag tussen 09 .00 en 21.00 uur.

 • -

  Instellingen en verenigingen die wensen te collecteren in de zogenaamde vrije periode (dit is deperiode waarin niet door landelijke collecterende instellingen in de gemeente wordt gecollecteerd)moeten gevestigd zijn in de gemeente Oost Gelre.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering van 13 mei 2008