Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Aanwijzingsbesluit verbod verkoop voertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verbod verkoop voertuigen
CiteertitelAanwijzingsbesluit verbod verkoop voertuigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Smallingerland

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2005nieuwe regeling

24-05-2005

Breeduit, 05-2005

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verbod verkoop voertuigen

Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland;

 

overwegende,

 

dat in artikel 5.1.2a van de Algemene Plaatselijke Verordening is bepaald, dat wegen kunnen worden aangewezen waar het verboden is om voertuigen te koop aan te bieden;

 

dat in toenemende mate door particulieren voertuigen langs de openbare weg te koop worden aangeboden;

 

dat dit leidt tot overlast voor omwonenden en aantasting van het uiterlijk aanzien van de gemeente;

 

dat dit voor ons aanleiding is gebruik te maken van de aanwijzingsbevoegdheid en het verbod voor de doorgaande wegen in te voeren;

 

dat het verbod ook geldt voor de wegen, die parallel aan de doorgaande wegen liggen en aanliggende openbare parkeerterreinen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 5.1.2a van de Algemene Plaatselijke Verordening Smallingerland 1999;

 

 

b e s l u i t:

de wegen Overstesingel, Lauwers, Zuiderhogeweg, Noorderhogeweg, Folgeren, Nytap, Het Noord, Ringweg, Stationsweg, De Lange West, Moleneind NZ en ZZ, Gauke Boelensstraat, Burg. Wuiteweg, Eikesingel, Dr. ML Kingsingel, Zuiderdwarsvaart, Noorderdwarsvaart, Berglaan, Splitting en Ureterpvallaat, parallel daaraan liggende wegen en aanliggende parkeerplaatsen worden aangewezen op grond van art. 5.1.2a APV als wegen waar het verboden is voertuigen te koop aan te bieden.

Drachten, 24 mei 2005

Burgemeester en wethouders,

secretaris,

Mr. L. Maarleveld

burgemeester,

Mr. ing. P. van der Zaag

Toelichting behorende bij aanwijzingsbesluit artikel 4.1.2a APV

Zowel bij de politie district Drachten als bij de gemeente komen met regelmaat meldingen binnen van overlast veroorzaakt door te koop staande auto’s, caravans en dergelijke.

 

In artikel 5.1.2a van de Algemene Plaatselijke Verordening Smallingerland 1999 handelend over het “te koop aanbieden van voertuigen” is het verbod beperkt tot door het college aangewezen wegen. In de nieuwe APV, die thans in procedure is, is deze bepaling eveneens opgenomen. Bij de behandeling van de concept APV in de raadscommissie AEFZ op 26 april 2005 is aandacht gevraagd voor het probleem van te koop aangeboden voertuigen.

 

Door de doorgaande wegen, de parallel daaraan gelegen wegen en aanliggende openbare parkeerplaatsen aan te wijzen wordt het probleem grotendeels ondervangen. Het gaat niet om de eigenaar van een auto, die met een bordje “te koop” achter het raam rond rijdt en deze ook gewoon bij het woonadres parkeert. Het gaat om de gevallen waarbij een auto door een particulier wordt geparkeerd op de aangewezen wegen met het kennelijke doel deze te koop aan te bieden.

 

Het verbod heeft geen betrekking op het parkeren van voertuigen van een autobedrijf. Daarop is artikel 5.1.2 APV van toepassing. Dit artikel maakt het mogelijk op te treden tegen die autohandelaren en exploitanten van garage-, herstel- en autoverhuurbedrijven die de weg voortduren gebruiken als stallingruimte.

 

Reden voor het huidige aanwijzingsbesluit is de overlast, die de verkoop voor de omwonenden tot gevolg heeft: zoals aantasting uiterlijk aanzien van de omgeving, extra beslag op beschikbare parkeerplaatsen, aantrekkende werking op kopers.

 

Over de aanwijzing van wegen is overleg geweest met de politie district Drachten. Het probleem doet zich met name op enkele plaatsen voor. Indien echter alleen die plaatsen zouden worden aangewezen zal men een andere geschikte plaats langs een doorgaande weg op gaan zoeken. Overeenkomstig het advies van de politie worden dan ook grotendeels alle doorgaande wegen aan te wijzen.

 

Het betreft de volgende wegen:

Overstesingel, Lauwers, Zuiderhogeweg, Noorderhogeweg, Folgeren, Nytap, Het Noord, Ringweg, Stationsweg, De Lange West, Moleneind NZ en ZZ, Gauke Boelensstraat, Burg. Wuiteweg, Eikesingel, Dr. ML Kingsingel, Zuiderdwarsvaart, Noorderdwarsvaart, Berglaan, Splitting en Ureterpvallaat.

 

Onder het verbod vallen ook de parallel aan de genoemde wegen gelegen wegen en aanliggende openbare parkeerplaatsen. Het verbod betreft de verkoop van voertuigen, waaronder moet worden begrepen: aanhangers, fietsen, bromfietsen, invalidenvoertuigen, motorvoertuigen en wagens (art. 1 RVV 1990).