Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Limburg

Beleidsregel voor de toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten in de zuiveringsheffing en in de verontreinigingsheffing

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Limburg
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBeleidsregel voor de toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten in de zuiveringsheffing en in de verontreinigingsheffing
CiteertitelBeleidsregel inzake de toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten BsGW
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel inzake de toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten BsGW.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 7.5 van de Waterwet
 2. artikel 122k van de Waterschapswet
 3. Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2022nieuwe regeling

21-06-2022

wsb-2022-7521

2022-Z4618

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel voor de toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten in de zuiveringsheffing en in de verontreinigingsheffing

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;

 

overwegende dat het wenselijk is een beleidsregel vast te stellen voor de toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten in de zuiveringsheffing en in de verontreinigingsheffing;

 

gelet op het bepaalde in artikel 7.5 Waterwet, artikel 122k Waterschapswet en het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de beleidsregel voor de toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten in de zuiveringsheffing en in de verontreinigingsheffing.

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  tabel: tabel als genoemd in artikel 7.5, vijfde lid, Waterwet en in artikel 122k Waterschapswet;

 • b.

  de vervuilingswaarde per m³ ingenomen water: de vervuilingswaarde als bedoeld in artikel 7.5, vijfde lid Waterwet en in artikel 122k, tweede lid Waterschapswet;

 • c.

  ambtenaar belast met de heffing: ambtenaar als bedoeld in artikel 124, vijfde lid, onderdeel a Waterschapswet;

 • d.

  het Besluit: Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009.

Artikel 2 Toepasbaarheid van de tabel

 • 1.

  De belastingplichtige dient op grond van artikel 7.5, vijfde lid Waterwet of van artikel 122k, eerste lid Waterschapswet aannemelijk te maken dat de vervuilingswaarde aan de hand van de tabel kan worden bepaald. Hiertoe dient een constante relatie tussen de vervuilingswaarde per m3 ingenomen water en de hoeveelheid ingenomen water te worden aangetoond.

 • 2.

  Een relatie als bedoeld in het eerste lid wordt geacht aanwezig te zijn indien over een periode van drie jaren de gemiddelde vervuilingswaarde per m3 ingenomen water van elk jaar afzonderlijk niet meer dan 25% afwijkt van de gemiddelde vervuilingswaarde over die gehele periode.

Artikel 3 Toepassing artikel 2 van het Besluit

 • 1.

  Indien de belastingplichtige aantoont dat een deel van de hoeveelheid ingenomen water is gebruikt als niet verontreinigd koelwater, kan de belastingplichtige dit deel verdisconteren in de vervuilingswaarde per m3 ingenomen water die op basis van artikel 2 van het Besluit is bepaald.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op vier- en vijfsterrenhotels volgens NHC geclassificeerde hotels Provincie Limburg.

 • 3.

  Indien de belastingplichtige aantoont dat een deel van de hoeveelheid ingenomen water, niet zijnde koelwater als bedoeld in het eerste lid, niet is geloosd of niet is verontreinigd, kan de belastingplichtige dit deel verdisconteren in de vervuilingswaarde per m3 ingenomen water die op basis van artikel 2 van het Besluit is bepaald.

 • 4.

  Het derde lid is uitsluitend van toepassing op bedrijfsruimten of onderdelen daarvan die behoren tot de in de tabel van artikel 2 van het Besluit bedoelde categorie van niet vermelde bedrijfsruimten of onderdelen van bedrijfsruimten.

 • 5.

  In geval het deel van de hoeveelheid ingenomen water, als bedoeld in het eerste, respectievelijk derde lid, kan worden onderscheiden als een afzonderlijk te meten deelstroom, kan in afwijking van de genoemde leden deze deelstroom op aanvraag worden aangemerkt als een afzonderlijk bedrijfsonderdeel.

 • 6.

  De belastingplichtige dient de exacte hoeveelheid van het koelwater als bedoeld in het eerste lid, en van het niet geloosd of niet verontreinigd water als bedoeld in het derde lid, aan te tonen aan de hand van watermeters of duidelijk onderbouwde en controleerbare berekeningen.

 • 7.

  Verdiscontering als bedoeld onder het eerste en derde lid vindt plaats aan de hand van gegevens over het waterverbruik over een periode van drie jaren aan de hand van de volgende formule:

  waarbij:

  a =  totale hoeveelheid ingenomen water;

  b =  totale hoeveelheid niet geloosd ingenomen water, niet verontreinigd afvalwater, niet verontreinigd koelwater;

  c = vervuilingswaarde per m3 als vermeld in artikel 2 van het Besluit.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De beleidsregel inzake de toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten BsGW, vastgesteld bij besluit van 31-12-2012 van de ambtenaar belast met de heffing van waterschapsbelastingen van BsGW wordt ingetrokken met ingang van de dag dat dit besluit in werking treedt, met dien verstande dat deze van kracht blijft op belastbare feiten die zich voor deze datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: “Beleidsregel inzake de toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten BsGW".

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 21 juni 2022.

De wnd. secretaris-directeur,

ir. E.M. van der Kuil

De dijkgraaf,

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck