Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Beleidsregels artikel 5.8 Apv parkeren grote voertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels artikel 5.8 Apv parkeren grote voertuigen
Citeertitel Beleidsregels artikel 5.8 Apv parkeren grote voertuigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 4. Algemene Plaatselijke Verordening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-2012Geconsolideerde regelgeving

31-01-2012

Website gemeente Elburg

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels artikel 5.8 Apv parkeren grote voertuigen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

 

Overwegende dat het wenselijk is om tot vaststelling van beleidsregels voor het parkeren van grote voertuigen over te gaan;

 

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 5.8 Algemeen Plaatselijke Verordening

 

b e s l u i t vast te stellen de volgende beleidsregel[s]: Beleidsregels artikel 5.8 Apv parkeren grote voertuigen

 

 

 

Artikel 1. Aanwijzing wegen

Het is verboden een voertuig als genoemd in artikel 5.8 lid 1 APV te parkeren op alle wegen in de gemeente Elburg, behalve:

A. Op het gemeentelijk parkeerterrein gelegen achter Zuiderzeestraatweg West 24A te Doornspijk, mits hiervoor een huurovereenkomst is aangegaan.

Voor een overeenkomst gelden de voorwaarden zoals beschreven onder punt II.

B. Voor buitenlandse voertuigen met een buitenlandse chauffeur, of voor een Nederlands voertuig van een bedrijf gevestigd op tenminste 100 km van Elburg met een chauffeur woonachtig op tenminste 100 km van Elburg gedurende 1 nacht, indien wordt geparkeerd voorafgaand aan dan wel na het laden/lossen bij een adres in de gemeente Elburg, echter uitsluitend op de volgende locaties: Doornspijk/Hoge Enk

 • a.

  parkeerstrook oostzijde Kerkdijk (capaciteit: 1 voertuig)

 • b.

  Elburg/Oostendorp

 • c.

  parkeerstrook noordzijde J.P. Broekhovenstraat (capaciteit: 2 voertuigen) ’t Harde

 • d.

  de openbare wegen op bedrijventerrein De Koekoek.

Op deze wijze wordt het gebruik in zowel het internationaal als het nationaal transport geaccommodeerd dat chauffeurs aan het einde van hun rit en/of in afwachting van hun volgende rit in hun vrachtwagen kunnen overnachten.

C. Op door het college aan te wijzen locaties, onder verlening van een ontheffing als bedoeld in lid 4 van artikel 5.8 APV. Een ontheffing voor een andere locatie dan het parkeerterrein gelegen achter Zuiderzeestraatweg West 24A te Doornspijk, wordt slechts in zeer bijzondere omstandigheden verleend, dit ter beoordeling van het college. (‘Toezicht op het voertuig’ en ‘dichtbij woning’ worden in ieder geval niet als zeer bijzondere omstandigheden aangemerkt.)

Artikel 2. Huurovereenkomst vrachtwagenparkeerterrein

Een aanvraag voor huurovereenkomst kan worden aangevraagd door de eigenaar van een voertuig dat voldoet aan de omschrijving in art. 5.8, lid 1 of 2, van de APV. Deze aanvraag dient schriftelijk te geschieden en te zijn voorzien van een document waaruit blijkt dat de aanvrager eigenaar is van tenminste 1 groot voertuig (waarvan de maatvoering expliciet wordt vermeld) en van een document waaruit blijkt dat een werknemer van de aanvrager woonachtig is in de gemeente Elburg.

Indien de vraag naar parkeerplaatsen groter is dan de capaciteit van het terrein, wordt een wachtlijst ingesteld.

Blijkt echter na overleg met de gebruikers dat de beschikbare capaciteit zelden of nooit volledig wordt benut, dan kunnen extra huurovereenkomsten worden aangegaan. Deze extra overeenkomsten mogen niet leiden tot feitelijke overbenutting van de capaciteit.

De huurprijs is (prijspeil 2012): € 500,00 per jaar, danwel € 50,00 per maand.

Indien het aantal overeenkomsten groter is dan 85% van de capaciteit, dan zal het college beslissen over aanpassing/verfijning van de bovengenoemde bedragen. Gedacht kan worden aan een algemene prijsaanpassing, maar ook aan differentiatie in voorwaarden, prijs in relatie tot de afstand tot de dichtstbijzijnde bedrijfsvestiging van de aanvrager en prijs per voertuiglengte.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze beleidsregel treedt in werking op 7 februari 2012.

2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel artikel 5.8 Apv parkeren grote voertuigen van de gemeente Elburg.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 31 januari 2012.

Burgemeester, F.A. de Lange

Secretaris, J.K.C. van der Jagt