Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Nadere regeling Stimulering Klimaatregelen Noord Veluwe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regeling Stimulering Klimaatregelen Noord Veluwe
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
  5. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  6. Algemene Subsidieverordening van de gemeente Elburg 2015
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2022Gewijzigd beleid

24-05-2022

gmb-2022-296670

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regeling Stimulering Klimaatregelen Noord Veluwe

De college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

 

het gewenst is om een nadere regeling Stimulering Klimaatmaatregelen Noord Veluwe vast te stellen omtrent;

 

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 160 lid 1 a en b van de Gemeentewet, Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Elburg 2015.

 

b e s l u i t vast te stellen de volgende beleidsregel[s]:

 

Hoofdstuk 1. Nadere regeling Stimulering Klimaatregelen Noord Veluwe

Artikel 1.

Vast te stellen door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en PuttenWettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de nadere regeling is gebaseerd:1.Artikel 160 lid 1 a en b van de Gemeentewet 2.Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht 3.De Algemene Subsidieverordening van de gemeente Elburg 2015Context: Door klimaatverandering neemt de kans op hittestress, droogte en wateroverlast toe. Dat levert risico’s op voor de gezondheid, veiligheid en economie. De gemeenten en het waterschap op de Noord Veluwe willen voorbereid zijn op de nieuwe extreme weersomstandigheden. Daarvoor zijn maatregelen nodig in de publieke ruimte en op privaat terrein. De genoemde overheidspartijen willen samen met maatschappelijke organisaties, inwoners en bedrijven, de benodigde aanpassingen doorvoeren. Doel van de stimuleringsregeling: de Noord Veluwse gemeenten en Waterschap Vallei & Veluwe willen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties stimuleren om zelf klimaatmaatregelen te treffen op hun eigen percelen. Beoogd wordt met een specifieke subsidieregeling initiatiefnemers financieel te steunen. Artikel 1. 1 Inleiding

Op 16 februari 2021 is door uw college de nadere regeling stimulering klimaatmatregelen noord Veluwe vastgesteld. Met de regeling ontvangen particuliere eigenaren een vergoeding voor getroffen maatregelen die leiden tot het verminderen van wateroverlast, droogte en hittestress.

In het najaar van 2021 is een evaluatie uitgevoerd naar het functioneren van de regeling. De conclusies en aanbevelingen zijn besproken en onderschreven in het bestuurlijk overleg water en klimaat. Op basis van deze conclusies worden de volgende aanpassingen worden voorgesteld:

A) Groendak

• Het minimum oppervlak voor een groendak en afkoppeling van 20 (m2) te wijzigen naar: een minimum groendak en afkoppel subsidie vanaf 6 (m2) met een maximum van 250 (m2). Een combinatie van meerde daken is toegestaan zolang er aan het minimumcriteria wordt voldaan.

• De subsidie van een groendak afgeven op basis van laagdikte van het groene dak

- 8-20 cm dikte € 20,= per m2

- 20-40 cm dikte € 30,= per m2

- Meer dan 40 cm dikte € 50,= per m2

B) Afkoppelen hemelwater

• De minimale grootte van een infiltratiekrat wijzigen van 420 liter naar 100 liter.

Artikel 2. Beoogd effect

Door het wijzigen van de regeling komen meer eigenaren in aanmerking voor subsidie.

 

Artikel 3. Argumenten

3.1 De minimumgrenzen leiden tot ongelijkheid tussen inwoners.

Het afgelopen jaar leverde de minimumgrenzen vaak vragen en discussies op. Mensen met een kleinere woning en vaak minder kapitaalkrachtig kwamen hierdoor niet in aanmerking voor het vergoenen van hun schuur of dak. Door het wijzigen van het oppervlak wordt de stimuleringsregeling voor iedereen toegankelijk.

3.2 Sluit beter aan bij de bouwmarkt als verkooppunt.

De minimum maat voor het infiltratiekrat is moeilijk verkrijgbaar bij de bouwmarkten. Door het verlagen van deze minimumeis wordt het makkelijker dit bij de lokale bouwmarkt aan te schaffen.

Artikel 4. Kanttekeningen 1.1 Het begrote budget wordt eerder bereikt.Doel van de aanpassing is dat meer inwoners gebruik gaan maken van de stimuleringsregeling. Wanneer dit doel gehaald wordt stijgen de kosten voor de gemeente. Hierdoor is mogelijk dat het begrote bedrag van € 40.000,= per jaar niet toereikend is. Het afgelopen jaar is door 113 personen een aanvraag gedaan voor totaal € 16.686,=. Artikel 5. Financiën Niet van toepassing

 

Artikel 6. Communicatie/burgerparticipatie

Het loket Veluwe Duurzaam is door uw college aangewezen als uitvoerende instantie. Zij zorgen voor het communiceren van de wijzigingen binnen de gemeente.

Artikel 7. Vervolg

Niet van toepassing

 

Artikel 8. Bijlage(n)

1. Nadere stimuleringsregeling klimaatadaptie Noord Veluwe 2022

 

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Aanpassingen in de nadere regeling stimulering klimaatmaatregelen Noord Veluwe treedt in werking op de dag na bekendmaking.

2. Deze Nadere regeling wordt aangehaald als ‘’Nadere regeling stimulering klimaatregelen Noord Veluwe wordt aangehaald als Nadere stimuleringsregeling klimaatadaptie Noord Veluwe 2022 van de gemeente Elburg.

 

 

 

Nadere regeling Stimulering Klimaatregelen Noord Veluwe van de gemeente Elburg.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 24 mei 2022 .

Burgemeester: J.N. Rozendaal

Gemeentesecretaris: J. Hofstede (loco-secretaris)

Bijlagen:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

 

overwegende:

· dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidie nadere regels te stellen dan wel specifieke nadere regelingen vast te stellen;

· dat het gewenst is klimaatmaatregelen te stimuleren;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Elburg 2015;

 

BESLUITEN:

vast te stellen de volgende nadere regeling:

Nadere regeling ter stimulering van klimaatmaatregelen Noord Veluwe

 

Hoofdstuk 1Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

1.1. In deze nadere regeling wordt verstaan onder:

a. aanvraag:

Een aanvraag om subsidie zoals bedoeld in deze regeling die de aanvrager indient;

b. aanvrager:

- Een meerderjarig natuurlijk persoon voor zover die krachtens het eigendomsrecht eigenaar is van het pand, dan wel huurder of pachter is van het pand en met instemming van de eigenaar een aanvraag indient;

- Een VvE;

- Een rechtspersoon voor zover die krachtens het eigendomsrecht eigenaar is van het pand, dan wel huurder of pachter en met instemming van de eigenaar een aanvraag indient;

c. afkoppelen:

Hemelwater aangesloten op het gemengd rioolstelsel via fysieke ingrepen loskoppelen en ter plaatse vasthouden of infiltreren en wanneer dat niet mogelijk is via oppervlaktewater of het hemelwaterriool verwerken;

d. Awb:

Algemene wet bestuursrecht;

e. Asv:

Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015;

f. BAG:

Basisregistraties Adressen en Gebouwen;

g. bebouwde kom:

Begrenzing van bebouwde kern als bepaald in art. 20a Wegenverkeerswet 1994;

h. bestaand pand:

een pand dat is vergund dan wel is opgericht vóór 1 januari 2015;

i. college:

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

j. dakoppervlak:

de horizontale projectie van een dakoppervlak van een pand;

k. gemengde riolering:

riolering in de openbare ruimte voor de gecombineerde inzameling en afvoer van afvalwater en hemelwater naar de rioolwaterzuivering;

l. groen dak:

dak met een laag vegetatie als onderdeel van de dakconstructie, hoofdzakelijk bestaand uit levende planten (vegetatiedak), zeer traag groeiend en sterk ‘zelfvoorzienend’;

m. groenblauw dak:

intensief groen dak met dikkere substraat laag waarin veel neerslag tijdelijk vastgehouden kan worden, eventueel in combinatie met actieve sturing op berging van pieken en vertraagde afvoer;

n. hemelwater:

regenwater, ijzel, sneeuw en hagel;

o. hemelwater riolering:

riolering in de openbare ruimte alleen bestemd voor de inzameling en afvoer van hemelwater, doorgaans naar oppervlaktewater;

p. infiltratie: het op eigen terrein hemelwater infiltreren van een afgekoppeld dakoppervlak of bestrating in de bodem door via het maaiveld (bodempassage) of door middel van een (boven- of ondergrondse)voorziening;

q. nuttig gebruik hemelwater:

buffering en filtering van neerslag met (laagwaardig) gebruik ter vervanging van drinkwater, bijvoorbeeld als waswater, spoelwater toilet, toepassing in wasmachine/vaatwasser, etc.;

r. oppervlaktewater:

openbaar water, bijvoorbeeld een vijver of sloot, waarop hemelwater geloosd kan worden;

s. pand:

woning inclusief aanbouw(en), uitbouw(en) en bijgebouw(en), bedrijfspand, kantoorgebouw of school, alle met bijbehorend erf, tuin, terrein en ondergrond en opgenomen in de BAG en legaal gebouwd.

t. vergroenen:

verharding, in de vorm van asfalt, beton, steen of ander slecht waterdoorlatend materiaal, in een tuin of op een terrein vervangen door beplanting als gras, planten, struiken of bomen; ook wel ontstenen genoemd;

u. verhard oppervlak: het oppervlak van daken, wegen, verharde terreinen, waarvan hemelwater tot afstroming komt naar een riool;

v. voorziening: maatregel, product of activiteit gericht op het beperken van de gevolgen van een veranderend klimaat, te weten: het plaatsen van een regenton, -zuil of -schutting, het planten van bomen, het afkoppelen van verhard oppervlak, vergroenen, het aanleggen van een groen dak en het realiseren en in werking hebben van een voorziening voor nuttig gebruik van hemelwater;

w. VvE: Vereniging van Eigenaren.

 

Artikel 1.2 Asv

1. Op deze regeling is de Asv van toepassing, tenzij hiervan in deze regeling wordt afgeweken.

2. De subsidies die op grond van deze nadere regeling worden verstrekt zijn aan te merken als eenmalige subsidies.

 

Artikel 1.3 Doel subsidie

Deze regeling heeft als doel inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de gemeente Elburg te stimuleren om zelf klimaatmaatregelen te treffen op/bij het pand. Het gaat om lokale maatregelen op privaat terrein waarmee effecten van de klimaatverandering worden beperkt, zoals wateroverlast, droogte en hitte.

 

Artikel 1.4 Subsidiabele activiteiten

Het college kan aan een aanvrager voor de volgende categorieën voorzieningen a t/m f subsidie verstrekken onder de in deze regeling opgenomen voorwaarden:

a. het plaatsen van een regenton, -zuil en/of –schutting;

b. het planten van bomen;

c. het afkoppelen van verhard oppervlak;

d. vergroenen ofwel ontstenen;

e. het aanleggen van een groen dak;

f. het realiseren en in werking hebben van een voorziening voor nuttig gebruik van hemelwater.

 

Artikel 1.5 Subsidieplafond en verdeelregels

1. Het college stelt jaarlijks voor het daaropvolgende kalenderjaar een subsidieplafond, als bedoeld in artikel 4:22 van de Awb vast en neemt daarbij de gemeentebegroting in acht.

2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst tot het vastgestelde subsidieplafond is bereikt. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is.

3. Volledige aanvragen die op dezelfde datum in de volgorde van ontvangst zijn opgenomen, worden geacht tegelijkertijd te zijn ontvangen. Tussen deze aanvragen wordt geloot, indien toekenning tot overschrijding van het subsidieplafond zou leiden.

4. Voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de subsidie geheel geweigerd.

 

Artikel 1.6 Algemene voorwaarden en verplichtingen

1. Het college kan aan de aanvrager een subsidie verlenen onder de volgende algemene voorwaarden en verplichtingen:

a. met het treffen van de voorzieningen wordt het beleidsdoel zoals genoemd in artikel 1.3 in voldoende mate gediend;

b. de voorziening is maximaal 6 maanden voor realisatie aangekocht;

c. de aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na realisatie van de voorzieningen waar de aanvraag betrekking op heeft;

d. de aanvraag is ingediend op een door het college te verstrekken aanvraagformulier. De aanvraag is volledig ingevuld en voorzien van alle informatie en bijlagen die op het aanvraagformulier verplicht zijn gesteld en in artikel 1.7 staan opgenomen;

e. per categorie voorzieningen zoals genoemd in artikel 1.4 kan er één aanvraag per pand worden ingediend;

f. ontwerp, aanleg en/of installatie zijn deugdelijk uitgevoerd;

g. de voorziening voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder het welstandsbeleid en de bouwverordening) en is voorzien van de benodigde vergunningen (omgevingsvergunning, monumentenvergunning, etc.);

h. de aanvrager dient de voorzieningen blijvend in stand te houden en deugdelijk te onderhouden;

i. herstel, reparatie of uitbreiding van een bestaande voorziening is uitgesloten van subsidie, en;

j. de aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan een eventuele controle ter plaatse.

2. Naast deze algemene voorwaarden en verplichtingen die voor iedere voorziening gelden, gelden er per voorziening ook nog specifieke voorwaarden en verplichtingen. Die zijn hieronder in hoofdstuk 2 t/m 7 per voorziening opgenomen.

 

Artikel 1.7 Aanvraag

1. Na het realiseren van de voorziening(en), kan de aanvrager een aanvraag om subsidie indienen door het insturen van:

a. een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

b. een factuur op naam met technische specificaties en aankoopdatum en/of uitvoeringsdatum;

c. een foto van de bestaande situatie zonder voorziening en de nieuwe situatie met voorziening, waarbij het pand op de foto duidelijk zichtbaar is;

d. als deze is vereist: een omgevingsvergunning of de monumentenvergunning;

e. als u huurder of pachter bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar;

f. Het college is bevoegd ook andere dan, of slechts enkele van, de genoemde gegevens te verlangen, indien die voor het nemen van de beslissing op de aanvraag noodzakelijk respectievelijk voldoende zijn.

 

Artikel 1.8 Beslissing op aanvraag

1. Het college neemt binnen 8 weken na de ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing.

2. Het college kan deze termijn eenmalig met vier weken verlengen.

3. Als het college de subsidie verleent, wordt deze gelijktijdig vastgesteld.

4. Het college stelt de subsidie vast met inachtneming van de maximale subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 of artikel 7.3.

5. De betaling van de subsidie vindt plaats binnen 4 weken na de subsidievaststelling.

6. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (subsidie van rechtswege) is niet van toepassing.

 

Hoofdstuk 2 Plaatsen regenton, -zuil of -schutting

Artikel 2.1 Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onderdeel a, gelden in aanvulling op artikel 1.6 de volgende specifieke voorwaarden:

a. er wordt minimaal 5 m2 verhard oppervlak aangesloten per regenton, regenzuil of schuttingsegment;

b. de regenton, regenzuil of het schuttingsegment heeft een minimale capaciteit van 100 liter;

c. de regenton(nen), zuil(en) of schutting wordt permanent geplaatst bij het betreffende pand, en;

d. per pand wordt subsidie verstrekt voor maximaal 2 van de onder a. geformuleerde voorzieningen.

 

Artikel 2.2 Hoogte subsidie

1. De subsidie voor het plaatsen van een regenton/regenzuil bedraagt 40 % van de aanschafkosten met een maximum van € 100,=.

2. De subsidie voor het plaatsen van een regenschutting bedraagt € 25 per segment.

 

Hoofdstuk 3 Planten van bomen

Artikel 3.1 Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onderdeel b, gelden in aanvulling op artikel 1.6 de volgende specifieke voorwaarden:

a. de aanplant van bomen is subsidiabel voor maximaal twee loofbomen per pand, van een inheemse soort, met een hoogte van minimaal 6 meter en voor zover er geen sprake is van een herplantplicht.

 

Artikel 3.2 Hoogte subsidie

De subsidie voor het plaatsen van bomen bedraagt € 35 per boom.

 

Hoofdstuk 4 Afkoppelen hemelwater

Artikel 4.1 Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onderdeel c, gelden in aanvulling op artikel 1.6 de volgende specifieke voorwaarden:

a. de aanvraag betreft een bestaand pand binnen de bebouwde kom;

b. er wordt minimaal 6 m2 verhard oppervlak afgekoppeld van de gemengde riolering;

c. er wordt minimaal 20 mm (= 20 liter per afgekoppelde m2) berging op eigen terrein gerealiseerd;

d. bij infiltratie moet de bodem daarvoor geschikt zijn, en;

e. de infiltratie van het afgekoppelde hemelwater op eigen terrein of de afvoer van hemelwater naar oppervlaktewater is in de specifieke situatie naar het oordeel van het college haalbaar en kan op generlei wijze overlast veroorzaken.

 

Artikel 4.2 Hoogte subsidie

1. De subsidie voor het afkoppelen van verhard oppervlak zonder specifieke voorzieningen bedraagt € 40,-;

2. De subsidie voor het plaatsen van infiltratiekratten bedraagt € 50 per krat (van minimaal 100 liter);

3. De subsidie voor het aanleggen van een infiltratieveld bedraagt € 100 per m3 verwijderde grond ten behoeve van berging middels maaiveldverlaging.

4. Per pand worden niet meer dan de werkelijke kosten met een maximum van € 1.000 subsidie toegekend.

 

Hoofdstuk 5 Vergroenen ofwel ontstenen

Artikel 5.1 Subsidievoorwaarden

De voorzieningen die aangelegd worden betreffen een groenere tuin of terrein waarbij verharding wordt vervangen voor groen (heesters, hagen, vaste planten, bomen, gras, etc.). Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onderdeel d, gelden in aanvulling op artikel 1.6 de volgende specifieke voorwaarden:

a. de aanvraag betreft een bestaand pand binnen de bebouwde kom, en;

b. er wordt minimaal 20 m2 verhard oppervlak blijvend verwijderd.

 

Artikel 5.2 Hoogte subsidie

1. De subsidie voor het vergroenen ofwel ontstenen bedraagt € 4,- per m2;

2. Per pand worden niet meer dan de werkelijke kosten met een maximum van € 500 subsidie toegekend.

 

Hoofdstuk 6 Groene Daken

Artikel 6.1 Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onderdeel e, gelden in aanvulling op artikel 1.6 de volgende specifieke voorwaarden:

a. de aanvraag betreft een bestaand pand binnen de bebouwde kom;

b. het groen / groenblauwe dak heeft een minimaal oppervlakte van 6 m2, en;

c. met het aanbrengen van een groen / groenblauw dak wordt het vasthouden en vertragen van hemelwater in voldoende mate gediend, dit ter beoordeling van het college.

 

Artikel 6.2 Hoogte subsidie

1. De subsidie voor het aanleggen van een groen /groenblauw dak bedraagt: a. € 20,- per m2 aangelegd dak met een laagdikte van 8-20 centimeter; b. € 30,- per m2 aangelegd dak met een laagdikte van 20-40 centimeter; c. € 50,- per m2 aangelegd dak met een laagdikte van meer dan 40 centimeter.

2. Per pand worden niet meer dan de werkelijke kosten met een maximum van € 2.500 subsidie toegekend.

 

Hoofdstuk 7 Voorziening nuttig gebruik hemelwater

Artikel 7.1 Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onderdeel f, gelden de volgende voorwaarden:

a. De voorziening moet zodanig zijn uitgevoerd dat deze alleen wordt ingezet voor het doel watervoeding van toilet, wasmachine, het leveren van waswater en vergelijkbare toepassingen in de woning waarbij geldt dat de voorziening voldoende bereikbaar is voor onderhoud en inspectie. In verband met gezondheidsrisico’s mag het hemelwater alleen ingezet worden voor bovengenoemde doelen en niet voor consumptiedoeleinden worden gebruikt;

b. er wordt voldoende hemelwater gebufferd ter vervanging van het gebruik van leidingwater, dit ter beoordeling van het college.

 

Artikel 7.2 Subsidiabele kosten

1. Tot de subsidiabele kosten worden gerekend de eenmalige investeringskosten verbonden aan de uitvoering, waaronder begrepen in ieder geval de loonkosten, materiaalkosten en omzetbelasting.

2. Niet tot de subsidiabele kosten worden gerekend in ieder geval:

a. de administratieve kosten voor de subsidieaanvraag;

b. de kosten die verband houden met de aanvraag van de benodigde vergunningen.

 

Artikel 7.3 Hoogte subsidie

De subsidie voor het realiseren en in werking hebben van een voorziening voor nuttig gebruik van hemelwater bedraagt 20% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 500,- per pand.

 

Hoofdstuk 8 Weigerings- intrekkings- en terugvorderingsgronden algemeen

Artikel 8.1 Subsidie weigeren, intrekken en/of terugvorderen

De subsidie wordt in ieder geval geweigerd, ingetrokken en/of teruggevorderd indien:

a. Er sprake is van een situatie beschreven in artikel 4:35 of 4:49 van de Awb of in artikel 9 van de Asv;

b. Het bedrag waarvoor subsidie wordt gevraagd het subsidieplafond overschrijdt;

c. de aanvraag niet voldoet aan het doel van de regeling, zoals genoemd in artikel 1.3;

d. de aanvraag niet past binnen de subsidiabele activiteiten zoals genoemd in artikel 1.4;

e. er niet wordt voldaan aan de vereisten zoals genoemd in de artikelen: 1.6, 1.7, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 of 7.1;

f. er voor dezelfde subsidiabele activiteit voor het gehele aangevraagde bedrag vanuit een andere regeling of voorziening (ook van andere overheids(instellingen) al een subsidie of budget in welke vorm dan ook aan de aanvrager beschikbaar is gesteld en toekenning van de aanvraag tot een dubbeling zou leiden. Er kan voor eenzelfde activiteit geen dubbele subsidie worden aangevraagd.

 

Hoofdstuk 9 Slotbepalingen

Artikel 9.1 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere omstandigheden afwijken van het bepaalde in deze nadere regeling indien onverkorte toepassing zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

 

Artikel 9.2 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze nadere regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

2. Deze nadere regeling wordt aangehaald als “Nadere regeling stimulering klimaatmaatregelen Noord Veluwe 2022”.