Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Beleidsregel ontheffingsmogelijkheden aanhangerparkeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel ontheffingsmogelijkheden aanhangerparkeren
CiteertitelOntheffingsmogelijkheden aanhangerparkeren van de gemeente Elburg.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 4. Algemene Plaatselijke Verordening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2012Geconsolideerde regelgeving

27-11-2012

Website gemeente Elburg

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel ontheffingsmogelijkheden aanhangerparkeren

De burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.

 

gelezen het ambtelijk voorstel van 15 november 2012,

 

overwegende dat, het gewenst is om een beleidsregel vast te stellen omtrent de ontheffingsmogelijkheden voor het parkeren van aanhangwagens op de openbare weg, omdat de tekst van de APV gemeente Elburg hierover geen duidelijkheid biedt, en wij dat in het kader van rechtszekerheid en transparantie wel wenselijk achten.

 

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 5:6 van de APV gemeente Elburg.

 

b e s l u i t vast te stellen de volgende beleidsregel: De beleidsregels ontheffingsmogelijkheden aanhangerparkeren van de gemeente Elburg.

 

 

Artikel 1. Toelichting

APV artikel 5:6, lid 1, verbiedt, onder bepaalde condities, het parkeren van voertuigen die voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden worden gebruikt (bijv. aanhangwagens, keten, enz.).

Lid 2 van dat artikel biedt de mogelijkheid om ontheffing van dat verbod te verlenen.

Tot voor kort had handhaving van dit artikel geen prioriteit, en werd dan ook slechts incidenteel een ontheffing aangevraagd. Doorgaans werden deze ontheffingen verleend, met op maat gemaakte voorwaarden.

Inmiddels is er meer handhavingscapaciteit beschikbaar, hetgeen leid t tot meer (verzoeken om informatie over) ontheffingsaanvragen. Dit maakt een meer structurele aanpak wenselijk. Het meest aangewezen instrument is het vaststellen van beleidsregels. Dit advies voorziet hierin.

Voorgesteld wordt de volgende beleidsregels vast te stellen :

Ontheffing als bedoeld in APV artikel 5: 6, lid 2, kan worden verleend wanneer:

 • 1.

  er in redelijkheid geen parkeermogelijkheid is op eigen terrein;

 • 2.

  het voertuig (incl. lading, bovenbouw e.d.) een maximale hoogte heeft van 80 cm; (dus niet voor caravans, campers e.d., maar uitsluitend voor lage aanhangwagens);

 • 3.

  geen autoparkeerplaats wordt ingenomen, danwel uit door de aanvrager te houden parkeeronderzoek op 3 vrijdagavonden, 3 zaterdagavonden en 3 zondagavonden, telkens om 21.00 uur) blijkt dat er structureel tenminste 1 onbezette parkeerplaats is op het wegvak waar de aanvrager de aanhangwagen wil parkeren (zonodig bepaalt de gemeente de grenzen van het wegvak);

 • 4.

  de aanwonenden van het betreffende wegvak schriftelijk instemmen met het parkeren van de aanhangwagen, danwel naar het oordeel van de gemeente geen gegronde bezwaren aan voeren. (De gemeente bepaalt per situatie wie in het kader van deze voorwaarde als aanwonenden dienen te worden beschouwd.)

In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente van bovenstaande voorwaarden afwijken (bijvoorbeeld op humanitaire gronden of vanwege verzekeringsvoorwaarden).

Afwijking van deze voorwaarden vindt in ieder geval niet plaats omdat de aanvrager graag zicht wil houden op de aanhangwagen (bijvoorbeeld vanwege gewoonlijk met de aanhangwagen vervoerde waardevolle lading).

Deze beleidsregels zijn gebaseerd op de in het verleden gehanteerde ontheffingsvoorwaarden, die in de praktijk hun nut bewezen hebben. Desondanks zijn interpretatieverschillen niet uitgesloten, bijvoorbeeld over een begrip als “in redelijkheid”. Maar het blijkt niet goed mogelijk om in korte beleidsregels alle in theorie denkbare situaties te vatten. Daarbij kunnen we bedenken dat “naar redelijkheid en billijkheid” in de juridische wereld een bekende term is. En zonodig kan de commissie bezwaarschriften daarover adviseren.

Tenslotte is het wellicht goed om te weten dat, in aansluiting op het vierde punt van de beleidsregels, de volgende voorwaarde wordt opgenomen in ontheffingen: De ontheffing wordt ingetrokken wanneer alsnog blijkt dat omwonenden hinder van de geparkeerde aanhangwagen ervaren of wanneer blijkt dat van de ontheffing gebruik wordt gemaakt in strijd met de daaraan verbonden voorwaarden.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze beleidsregel treedt in werking op 4 december 2012.

2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregels ontheffingsmogelijkheden aanhangerparkeren van de gemeente Elburg.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 27 november 2012.

Burgemeester, F.A. de Lange

Secretaris, J.K.C. van der Jagt