Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register gemeente Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register gemeente Elburg
CiteertitelAanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register gemeente Elburg
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
  5. Algemene Plaatselijke Verordening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-2017Geconsolideerde regelgeving

23-05-2017

Website gemeente Elburg

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register gemeente Elburg

De burgemeester van de gemeente Elburg;

 

overwegende dat,

- dat de aanpak van High Impact Crimes en vooral woninginbraken in deze gemeente een speerpunt is;

- dat het bestrijden van heling daarvan een onderdeel uitmaakt;

- dat het gelet op het belang van de aanpak van heling van goederen gewenst is dat handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd;

- dat artikel 2:67 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg (APV) bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (verkoopregister);

- dat artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (inkoopregister);

- dat omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister een digitale versie van deze registers is ontworpen, zijnde het Digitale Opkopers Register (DOR);

- dat ondanks de wettelijke kaders er nut en noodzaak (frequentie van gestolen goederen en de waarde daarvan die op de markt worden aangeboden) moet zijn voor enerzijds de registratie van de in- en verkoop van gebruikte en ongeregelde goederen en anderzijds de controle van deze registratieplicht;

- dat het DOR kan worden gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt, waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

- dat het daarom wenselijk is het DOR middels aanwijzing te waarmerken als register zoals bedoeld in artikel 2:67 lid 1 APV (verkoopregister) en in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister), zodat handelaren daarin aantekening moeten houden van gebruikte en ongeregelde goederen.

 

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 2:67 APV gemeente Elburg, artikel 437 lid 1 Wetboek van Strafrecht en artikel 2, lid 2van het Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437 eerste lid, Wetboek van Strafrecht;

 

b e s l u i t vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit: 'Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register gemeente Elburg.

Artikel 1.  

Het Digitale Opkopers Register wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en in artikel 2:67 lid 1 Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dat deze aanwijzing de dag na bekendmaking in werking treedt.

2. Dat dit besluit wordt aangehaald als 'Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register gemeente Elburg'

 

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Elburg in de vergadering van 23 mei 2017.

De burgemeester, H. Dijksma

Bijlage 1. Toelichting

Ingevolge artikel 437, eerste lid en artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2:67 va de Algemene Plaatselijke Verordening is bepaald dat dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte en ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft of die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register. Middels dit besluit wordt het digitale in- en verkoopregister aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register.